Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

V IVŠV zkoumáme učebnice a další kurikulární dokumenty

Kurikulum je pojmem širokého významu. V IVŠV kurikulum chápeme jako komplex problémů vztahujících se k řešení otázek proč, koho, v čem, jak, kdy, za jakých podmínek a s jakými očekávanými efekty vzdělávat.

Cílem IVŠV je především:

a) produkovat kvalitní, spolehlivé a empiricky ověřené poznatky týkající se kurikula, zejména s ohledem na potřeby teorie a praxe;

b) navrhovat, rozvíjet a ověřovat možnosti empirického zkoumání kurikulárních dokumentů, zejména učebnic, včetně širšího kontextu jejich tvorby, schvalování, užívání, hodnocení aj.;

c) poskytovat teoretickou a metodologickou podporu a publikační příležitosti začínajícím i zkušeným badatelům v oblasti výzkumu kurikula;

d) organizovat pravidelné konference a semináře, jež směřují k etablování a dalšímu rozšiřování odborné komunity, která své aktivity směřuje do oblasti kurikulárních studií.

 

Stávající aktivity IVŠV jsou zaměřeny na mapování kurikulárního výzkumu a jeho metodologie. Pozornost je také věnována metodologii utváření cílů a obsahů školního vzdělávání a implementaci kurikulárních reforem, zejména mapování kurikulárních procesů a forem kurikula a jejich vzájemné interakce (srov. obr. 1). V rámci disertačních prací jsou dále realizovány historicko-srovnávací a obsahové analýzy kurikulárních dokumentů.


Obr. 1 Cyklus projektování (tvorby), implementace, realizace, osvojování a revize kurikula

Specifickou oblast zájmu IVŠV představuje zkoumání učebnic. Na učebnice lze nahlížet z mnoha pohledů – v užším kontextu lze chápat učebnici jako produkt, kurikulární projekt či jako prostředek výuky; v širším kontextu se lze zaměřovat na procesy její tvorby, jejího schvalování, užívání, hodnocení atp. (obr. 2). Považujeme za nezbytné zabývat se také problematikou metodologie výzkumu učebnic, neboť právě zde se objevuje mnoho nezodpovězených otázek, týkajících se zejména objektivity a spolehlivosti dat, která výzkum učebnic produkuje. Poznatky, jimiž výzkum učebnic disponuje, jsou mnohdy postaveny pouze na intuici či dlouhodobých pedagogických zkušenostech. Takto formulované závěry bývají mnohdy správné, nicméně IVŠV usiluje o jejich širší empiricko-výzkumné ukotvení.


Obr. 2 Výzkum učebnic v užším a širším kontextu

Při Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU působí od roku 2005 Skupina pro výzkum kurikula (dříve Skupina pro výzkum učebnic). Aktivity Skupiny směřují k systematicky koordinovanému výzkumu kurikula, který by přinášel výzkumně ověřené poznatky s ohledem na aktuální potřeby pedagogické teorie a praxe, vzdělávací politiky a tvorby a hodnocení kurikulárních dokumentů.