Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Vybrané texty publikované ve sbornících v letech 2003—2017

2017

Janík, T. (2017). K možnostem využití mezinárodních srovnávacích výzkumů matematického vzdělávání. In E. Fuchs (Ed.), Jak učit matematice žáky ve věku 10–16 let. Sborník příspěvků z celostátní konference 22.–24. 10. 2015 Litomyšl (s. 54–87). Praha: Jednota českých matematiků a fyziků.
Janík, T. (2017). From content to meaning: Semantics of teaching in the tradition of Bildung-centred didactics. In J. Novotná & H. Moraová (Eds.), Equity and diversity in elementary mathematics education. Proceedings from International Symposium Elementary Maths Teaching (s. 31–41). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

2015

Janík, T. (2015). Zur Reform der Lehrer/innebildung in der Tschechischen Republik: Spannungsfelder und Lösungsansätze. In O. Fleischmann, Seebauer, R., Zoglowek, H., & Aleksandrovich, M. (Eds.), The Teaching Profession: New Challenges – New Identities? Profession Lehrer/in: Neue Herausforderungen – Neue Identitäten (s. 195–204). Wien: LIT Verlag.
Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S., Uličná, K., & Najvar, P. (2015). Determinanten der Entwicklung und Aufrechterhaltung des Expertenwissens von Fremdsprachenlehrern. In V. Janíková & H. Andrášová, Deutsch ohne Grenzen: Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Brno: Tribun EU.

2014

Janík, T. (2014). Rozvíjející hospitace aneb o poznávání a sdílení v učitelské profesi. In B. Bastl & M. Lávička, Setkání učitelů matematiky 2014 (s. 11–20). Plzeň: Vydavatelský servis.
Tůma, F. (2014). Ellipsis marks in interaction on discussion forums: The case of Czech pre-intermediate EFL Learners. In R. Ørngreen, & K. T. Levinsen, Proceeding of the 13th European Conference on e-Learning ECEL-2014 (s. 563–570). Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited.

2013

Janík, M. (2013). Zum Einfluss der L2 auf den L3-Unterricht am Beispiel Deutsch nach Englisch. In V. Janíková & R. Seebauer (Eds.), Education and Languages in Europe. Bildung und Sprachen in Europa (s. 111–120). Wien: LIT Verlag.
Janíková, V., Tůma, F., & Najvar, P. (2013). Fremdsprachenlehrkräfte als Experten: Teilergebnisse einer introspektiven Studie. In V. Janíková & R. Seebauer (Eds.), Education and Languages in Europe. Bildung und Sprachen in Europa. (pp. 121–130). Wien/Berlin: LIT Verlag.
Minaříková, E., & Janík, T. (2013). VideoWeb for (prospective) teachers of English as a foreign language: an evaluative study based on perceived benefits. In V. Janíková & R. Seebauer (Eds.), Education and Languages in Europe. Bildung und Sprachen in Europa (s. 383–391). Wien: LIT Verlag.
Pešková, K. (2013). Die Rolle der Visualisierungen für das Lernen landeskundlicher Inhalte in gegenwärtigen DaF-Lehrwerken: Ergebnisse einer Lehrwerkanalyse und Lehrerinterviews. In V. Janíková & R. Seebauer (Eds.), Education and Languages in Europe. Bildung und Sprachen in Europa (s. 205–214). Wien: LIT Verlag.
Pešková, K. (2013). Landeskundliche Visualisierungen in DaF-Lehrwerken am Beispiel Tschechiens. In S. Eickenrodt, L. Lauková, T. Sovinec, & P. Urbán (Eds.), Germanistische Studien in der Slowakei. Beiträge zur Doktorandenkonferenz in Bratislava 2011 (s. 155–168). Frankfurt am Main: Peter Lang.
Píšová, M., Hanušová, S., & Kostková, K. (2013). Expertise in foreign language teaching. In V. Janíková & R. Seebauer (Eds.), Education and Languages in Europe. Bildung und Sprachen in Europa (s. 23–32). Wien: LIT Verlag.
Švejdíková, K., & Vlčková, K. (2013). Current problems of the concept of foreign language learning strategies. In V. Janíková & R. Seebauer (Eds.), Education and Languages in Europe. Bildung und Sprachen in Europa (s. 459–468). Wien: LIT Verlag.

2012

Minaříková, E. (2012). Povaha profesního vidění u studentů učitelství: pilotní studie. In V. Ježková (Ed.), Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 174–181). Praha: UK.
Zlatníček, P., & Pešková, K. (2012). Prezentace a pilotáž finální verze posuzovacího nástroje vybraných komponent. In V. Ježková (Ed.), Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 109–117). Praha: UK.

2011

Janík, T., Knecht, P., & Solnička, D. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: rozhovory s koordinátory. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického (s. 1–10). Brno: MU.
Janík, T., Knecht, P., & Solnička, D. (2011). Rozhovory s koordinátory na pilotních gymnáziích: problémy spojené se zaváděním reformy. In Kolektiv autorů, Projekt Kurikulum G: sborník příspěvků z národní konference (s. 7–17). Praha: NÚV.
Janík, T., Slavík, J., Knecht, P., & Najvar, P. (2011). Když se zaváděné má stát zavedeným aneb k metodologii výzkumu zaměřeného na implementaci kurikulární reformy. In O. Kaščák & B. Pupala (Eds.), Škola – statistický element v sociálnej dynamike (s. 42–48). Bratislava: Iura Edition.
Jireček, M., & Knecht, P. (2011). Zeměpis a dějepis: proměny cílů a obsahů na pozadí kurikulárních reforem. In O. Kaščák & B. Pupala (Eds.), Škola – statický element v sociálnej dynamike (s. 87–93). Bratislava: Iura Edition.
Knecht, P., & Hofmann, E. (2011). Zeměpis v české škole: Vývoj cílů a obsahů na pozadí kurikulárních reforem. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 1–5). Brno: MU.
Najvar, P., Slavík, J., & Janík, T. (2011). Dotazníkové šetření: akceptace reformy, učitelovo pojetí kurikula, využití kurikulárních dokumentů. In Kolektiv autorů, Projekt KURIKULUM G. Sborník příspěvků z Národní konference (s. 18–24). Praha: NÚV, 2011.
Najvarová, V., Hanušová, S., Adam, M., & Najvar, P. (2011). Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 1–8). Brno: MU.
Najvarová, V., & Najvar, P. (2011). Komunikační přístup ve výuce cizích jazyků: záležitost politických dokumentů či reálné praxe? In O. Kaščák & B. Pupala (Eds.), Škola – statistický element v sociálnej dynamike (s. 166–172). Bratislava: Iura Edition.
Píšová, M., Kostková, K., & Vlček, P. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 1–7). Brno: MU.
Píšová, M., Kostková, K., & Vlček, P. (2011). Případové studie tvorby kurikula: učitel v roli tvůrce kurikula. In Kolektiv autorů, Projekt Kurikulum G. Sborník příspěvků z Národní konference (s. 25–30). Praha: NÚV.
Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., Ševcová, Z., & Minaříková, E. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 1–8). Brno: MU.
Slavík, J., Najvar, P., Janík, T., & Minaříková, E. (2011). Virtuální hospitace a videostudie: podpora učitelům při realizaci kurikula. In Kolektiv autorů, Projekt Kurikulum G: sborník příspěvků z národní konference (s. 31–36). Praha: NÚV.
Syslová, Z., & Najvarová, V. (2011). Analýza témat pedagogického výzkumu zaměřeného na předškolní vzdělávání v České republice od roku 2000. In S. Bendl & M. Zvírotský, Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace. Sborník z 18. výroční konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 16. – 17. února 2011 v Praze (s. 1–5). Brno: Tribun EU.
Vlčková, K. (2011). Smíšený výzkum: Jedná se o nové a závažné téma? In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 1–6). Brno: MU.

2010

Janík, T., Janíková, M., Valkounová, E., & Knecht, P. (2010). Diagnostische Kompetenz von LehrernInnen: Erfassung und Entwicklung im Rahmen einer videobasierten Lernumgebung. In T. Janík, & P. Knecht (Eds.), New Pathways in the Professional Development of Teachers (s. 87–93). Wien, Münster: LIT Verlag.
Knecht, P. (2010). Role učebnic v procesu implementace kurikulární reformy. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin IVŠV 2010 (s. 51–54). Brno: MU.
Knotová, M., & Kubiatko, M. (2010). Vědomosti a postoje žáků základních škol k hadům. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin IVŠV 2010 (s. 31–35). Brno: MU.
Píšová, M. (2010). Burning Issues in English Language Didactics. In Challenges in Foreign Language Education (s. 99–103). Bratislava: Z-F Lingua.
Píšová, M. (2010). Teacher expertise: key concepts and research methodologies. In T. Janík, & P. Knecht (Eds.), New Pathways in the Professional Development of Teachers (s. 18–29). Wien, Münster: LIT Verlag.
Vlčková, J., & Kubiatko, M. (2010). Postoje žáků druhého stupně základních škol k vyučovacímu předmětu přírodopis. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin IVŠV 2010 (s. 21–24). Brno: MU.
Vlčková, K. (2010). Metodologické problémy doktorských projektů výzkumu v pedagogice. In Z. Sikorová, M. Malčík, & K. Pavlica (Eds.), Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV (s. 626–633). Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita.

2009

Janík, T., & Knecht, P. (2009). Učebnice jako zrcadlo kánonu školního vědění. In M. Nogová, & M. Reiterová (Eds.), Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu (s. 7–12). Bratislava: ŠPÚ Bratislava.
Janík, T., & Knecht, P. (2009). Zur Entwicklung des fachdidaktischen Wissens in der LehrerInnenbildung: Möglichkeiten und Grenzen nach dem Bologna-Prozess. In Pädagogische Hochschule Wien (Ed.), Neue Architekturen im europäischen Hochschulraum – New Architectures In The European Higher Education Area (s. 169–173). Wien: LIT Verlag.
Janík, T., Janko, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Najvarová, V., & Šebestová, S. (2009). Pedagogický a oborově didaktický výzkum v zahraničí (2006–2008). In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (s. 31–37). Brno: MU.
Janíková, M., Janík, T., & Mužík, V. (2009). CPV Videostudie Sportunterricht – Design und Ergebnisse der Pilotphase. In E. Jeisy, & W. Mengisen (Eds.), Möglichkeiten und Grenzen der Schulsportforschung (s. 93–114). Magglingen: BASPO.
Janíková, M., Janík, T., & Valkounová, E. (2009). Vyučovací jednotky tělesné výchovy z hlediska organizačních forem a fází výuky. In V. Mužík, & V. Süss (Eds.), Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století (s. 101–115). Brno: MU.
Janko, T., & Knecht, P. (2009). Vizuální prvky v učebnicích – přehledová studie česko-slovenských výzkumů. In M. Rybičková, & J. Hladík (Eds.), Škola v proměnách: Učitel–žák–učivo (s. 207–212). Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. [CD-ROM]
Knecht, P. (2009). (Pedagogický) výzkum: zaklínadlo mocných. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (s. 40–41). Brno: MU.
Knecht, P. (2009). Výzkum učebnic na PdF MU. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (s. 43–45). Brno: MU.
Knecht, P., & Janík, T. (2009). Implementace evropská dimenze ve vzdělávání na primární škole (E-PLIPS): Zpráva o řešení projektu Evropské Komise Comenius 2.1. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (s. 91–93). Brno: MU.
Knecht, P., & Svatoňová, H. (2009). Mapová zobrazení a kartografické dovednosti jako předmět pedagogického výzkumu. In V. Poštolka, Z. Lipský, K. Popková, & J. Šmída (Eds.), Geodny Liberec 2008 sborník příspěvků. Liberec: Technická univerzita v Liberci. [CD-ROM]
Knecht, P., Najvar, P., & Janík, T. (2009). Projekt LC06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání v poločase: zpráva o naplňování dílčího cíle 6 a 7 v letech 2006–2008. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (s. 7–17). Brno: MU.
Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2009). Postoje študentov stredných škôl k využívaniu IKT na hodinách biológie. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (s. 63–65). Brno: MU.
Kubiatko, M., & Vaculová, I. (2009). Jedna vlaštovka jaro nedělá aneb (ne)vědomosti žáků nejenom o vlaštovkách. In Z. Sikorová, M. Malčik, & K. Pavlica (Eds.), Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV (s. 557–563). Ostrava: Pedagogická fakulta OU. [CD-ROM]
Kubiatko, M., Prokop, P., & Fančovičová, J. (2009). Postoje študentov vysokých škôl k netopierom. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (s. 38–40). Brno: MU.
Mužík, V., & Janík, T. (2009). Der Sportunterricht aus der Sicht der Hauptschulabsolventen – projektiertes und realisirtes Curriculum im Vergleich. In E. Jeisy, & W. Mengisen (Eds.), Möglichkeiten und Grenzen der Schulsportforschung (s. 245–260). Magglingen: BASPO.
Mužík, V., Mužíková, L., & Janík, T. (2009). Sportunterricht aus der Sicht der Tschechischen Bevölkerung – eine Meinungsumfrage. In E. Jeisy, & W. Mengisen (Eds.), Möglichkeiten und Grenzen der Schulsportforschung (s. 183–204). Magglingen: BASPO.
Najvarová, V., Najvar, P., & Svobodová, M. (2009). Uplatnění didaktických prostředků a médií v reálné výuce ZŠ v ČR. In M. Rybičková, & J. Hladík (Eds.), Škola v proměnách: Učitel–žák–učivo (s. 244–250). Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. [CD-ROM]
Vaculová, I., & Kubiatko, M. (2009). Videostudie procesu osvojování dovedností a její následné využití pro přípravu budoucích učitelů fyziky. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4 (s. 211–217). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Vlčková, K. (2009). Metodologické problémy doktorských projektů výzkumu v pedagogice. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. In Z. Sikorová, M. Malčik, & K. Pavlica (Eds.), Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV (s. 626–633). Ostrava: Pedagogická fakulta OU. [CD-ROM]

2008

Doležalová, J., Najvarová, V., & Najvar, P. (2008). Čtenářské strategie studentů pedagogických fakult. In T. Svatoš, & J. Doležalová (Eds.), Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy (s. 333–344). Hradec Králové: Gaudeamus.
Haláková, Z., & Kubiatko, M. (2008). Voľný čas budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. In E. Kratochvílová (Ed.), Pedagogika voľného času – Teória a prax (s. 300–306). Trnava, Slovensko: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity.
Havelková, M., Janík, T., Kachlík, P., Hájková, H., & Menšík, P. (2008). Participace studenta na tvorbě informačních textů pro učitele, je jedna z forem, jak zkvalitnit jeho profesní přípravu. In A. Sandanusová, & B. Matejovičová (Eds.), Efektivita a optimalizace přípravy učitelů (105–111). Praha: ČZU Praha, UKF Nitra, UK Praha.
Havelková, M., Janík, T., Kachlík, P., Hájková, H., & Menšík, P. (2008). Spoluúčast studenta na tvorbě informačních textů pro učitele je jedna z forem, jak zkvalitnit jeho profesní přípravu. In Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání (s. 15–16). Slovensko: Tribun.
Janík, T. (2008). K problému integrace oborové a didaktické přípravy učitelů: model učitelského vzdělávání založený na konceptu didaktické znalosti obsahu. In J. Havel, O. Šimoník, & J. Šťáva (Eds.), Pedagogická praxe a oborové didaktiky (s. 26–32). Brno: MSD.
Janík, T. (2008). K problémům stojícím v pozadí tvorby a realizace kurikula základního vzdělávání v České republice. In J. Novotná (Ed.), Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti (s. 39–58). Liberec: FP TUL.
Janík, T. (2008). K vybraným aspektům didaktických znalostí obsahu u učitelů fyziky. In P. Franiok, & D. Knotová (Eds.), Učitel a žák v současné škole (s. 199–204). Brno: MU.
Janík, T. (2008). Sachstrukturdiagramm einer Unterrichtsstunde: einen Weg zur Erfassung von Lerninhalten im Physikunterricht. In M. Duh (Ed.), Lehrer/-innenbildung in Europa (s. 185–188). Wien: LIT Verlag.
Janík, T., & Najvarová, V. (2008). Doktorské studium jako enkulturace do oborové komunity. In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (s. 45–50). Brno: MU.
Janík, T., Knecht, P., & Janko, T. (2008). Učebnice jako kurikulární konstrukt: nálezy českého pedagogického výzkumu (2001–2008). In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (s. 67–71). Brno: MU.
Janík, T., Mužík, V., Knecht, P., Kubiatko, M., & Fišarová, G. (2008). In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (s. 95–106). Brno: MU.
Janíková, M., Janík, T., & Mužík, V. (2008). Nutzen von Videobeispielen in der LehrerInnenbildung In M. Duh (Ed.), Lehrer/-innenbildung in Europa (s. 188–193). Wien: LIT Verlag.
Janíková, M., Janík, T., Knecht, P., Kubiatko, M., & Sebera, M. (2008). CPV videoweb: tvorba elektronického učebního prostředí pro didaktickou přípravu budoucích učitelů. In J. Havel, O. Šimoník, & J. Šťáva (Eds.), Pedagogická praxe a oborové didaktiky (s. 151–156). Brno: MSD.
Knecht, P. (2008). Die Implementierung der Europäischen Dimension durch Peer Learning auf der Primarstufe. In M. Duh (Ed.), Lehrer/-innenbildung in Europa (s. 214–218). Wien: LIT Verlag.
Knecht, P. (2008). Implementace evropské dimenze ve vzdělávání prostřednictvím peer learningu na primární škole. In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (s. 8–11). Brno: MU.
Knecht, P., & Janko, T. (2008). Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu – co přinesla konference In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (s. 71–73). Brno: MU.
Knecht, P., & Svatoňová, H. (2008). Developing Educational Cartography: Pupils criteria for selecting a school atlas. In K. Donert, & G. Wall (Eds.), Future prospects in Geography (s. 325–333). Liverpool: Liverpool University Press.
Maňák, J. (2008). Postavení občanské výchovy v kurikulu základní školy. In A. Staněk, & F. Mezihorák (Eds.), Výchova k občanství pro 21. století (s. 337–348). Praha: SPHV.
Maňák, J. (2008). Učitel a kurikulum. In P. Franiok, & D. Knotová (Eds.), Učitel a žák v současné škole (s. 29–36). Brno: MU.
Maňák, J., & Vlčková, K. (2008). Aktuální problémy vzdělávání. In A. Kocmanová (Ed.), Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management (s. 60–73). Brno: VUT.
Najvar, P. (2008). „Za našich mladejch let, bejval svět jako květ“. In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (s. 11–13). Brno: MU.
Najvar, P. (2008). CPV Video Study of English: Realised curriculum analysis in Czech lower-secondary classrooms. In J. Schmied, & C. Haase (Eds.), English Projects in Teaching and Research in Central Europe (s. 25–31). REAL Studies 4. Göttingen: Cuvillier Verlag.
Najvar, P., Najvarová, V., Soběslavská, V., Šebestová, S., & Vlčková, K. (2008). Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik. In M. Duh (Ed.), Lehrer/-innenbildung in Europa (s. 126–129). Wien: LIT Verlag.
Najvarová, V. (2008). Výzkum čtenářských strategií žáků 1. stupně základní školy. In T. Svatoš, & J. Doležalová (Eds.), Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy (s. 461–468). Hradec Králové: Gaudeamus.
Vlčková, K. (2008). Metodologická stránka doktorských projektů oboru Pedagogika. Pohled na projekty ze Semináře studentů 1. a 2. ročníku doktorského studijního programu na PdF MU. In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (s. 50–65). Brno: MU.

2007

Hanušová, S., & Najvar, P. (2007). The Age Factor and its Role in the Process of Foreign Language Learning and Teaching. In C. Haase, J. Schmied, & R. Povolná (Eds.), Complexity and coherence: Approaches to linguistic research and language teaching (s. 97–105). Göttingen: Cuvillier Verlag.
Hübelová, D., & Janík, T. (2007). Prekoncepce žáků základní školy o tvaru a složení Země. In K. Mičková (Ed.), Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti (s. 67). České Budějovice: PF JU.
Hübelová, D., Janík, T., & Najvar, P. (2007). Formy a fáze ve výuce zeměpisu: metodologický postup a vybrané výsledky CPV videostudie zeměpisu. In T. Janík, P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula (s. 141–155). Brno: Paido.
Janík, T. (2007). Marie Montessoriová a její pedagogický koncept. In J. Svobodová (Ed.), Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí (s. 146–160). Brno: MSD.
Janík, T. (2007). Moderní škola podle Célestina Freineta. In J. Svobodová (Ed.), Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí (s. 161–170). Brno: MSD.
Janík, T. (2007). Obsah vzdělávání a/nebo učivo? In V. Mužík, & V Süss. (Eds.), Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů (s. 52–55). Brno: MU.
Janík, T. (2007). Pedagogical content knowledge a/nebo oborová didaktika? In V. Mužík, & V. Süss. (Eds.), Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů (s. 42–47). Brno: MU.
Janík, T., & Janíková, M. (2007). Blicke auf Physikunterricht in der Tschechischen Republik: Ausgewählte Ergebnisse der CPV Videostudie Physik. In V. Nordmeier, A. Oberländer, & H. Grötzebauch (Eds.), Didaktik der Physik – Regensburg 2007. Beiträge zur Frühjahrstagung der DPG (s. 1–12). Berlin: Lehmanns Media.
Janík, T., & Knecht, P. (2007). Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy. In R. Jandová (Ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu (s. 30–41). České Budějovice: JČU. [CD-ROM]
Knecht, P. (2007). Could We Designate Some Concepts in Czech Geography Textbooks as Problematic? In S. Catling, & L. Taylor (Eds.), Changing Geographies: Innovative Curricula (s. 138–144). Oxford: Oxford Brookes University, 2007.
Knecht, P. (2007). Rakouské pojetí učitelského vzdělávání a související diskuse. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2007 (s. 42–44). Brno: MU.
Maňák, J. (2007). Aktuální problémy kurikula. In Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků (s. 1–8). Brno: Univerzita obrany. [CD-ROM]
Maňák, J. (2007). Does a danger of pedagogical ergogenics threaten us? Is there a threat of pedagogical ergogenics? In E. Řehulka (Ed.), School and Health 21 (s. 31–36). Brno: MU.
Maňák, J. (2007). K charakteristice absolventa základní školy. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Absolvent základní školy (s. 70–79). Brno: MU.
Maňák, J. (2007). Kompetence ve struktuře kurikula. In D. Greger, & V. Ježková (Eds.), Školní vzdělávání: Zahraniční trendy a inspirace (s. 87–101). Praha: Karolinum.
Miková, M., & Janík, T. (2007). Metodologický postup CPV videostudie tělesné výchovy: Analýza výuky tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. In R. Jandová (Ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu (s. 1–10). České Budějovice: JČU. [CD-ROM]
Miková, M., & Janík, T. (2007). Návrh metodologického postupu videostudie tělesné výchovy. In V. Mužík, & V. Süss. (Eds.), Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů (s. 70–74). Brno: MU.
Mužík, V., & Janík, T. (2007). Tělesná výchova z pohledu absolventa základní školy. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Absolvent základní školy (s. 197–214). Brno: MU.
Najvar, P., & Najvarová, V. (2007). Metodologický postup CPV videostudie anglického jazyka: Analýza výuky anglického jazyka na 2. stupni základní školy. In R. Jandová (Ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu (s. 1–9). České Budějovice: JČU. [CD-ROM]
Najvar, P., Najvarová, V., & Doležalová, J. (2007). Reading Skills of Students of Faculties of Education. In B. Hofmann (Ed.), Checkpoint Literacy (s. 1–8). Berlín: DGLS.
Najvarová, V. (2007). Model funkční gramotnosti a RVP ZV. In T. Janík, P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula (s. 77–84). Brno: Paido.
Najvarová, V., & Najvar, P. (2007). Reading Strategies of Primary School Pupils in the Czech Republic. In B. Hofmann (Ed.), Checkpoint Literacy (s. 1–8). Berlín: DGLS.
Prokop, P., Hornáčková, A., & Kubiatko, M. (2007). Vplýva učiteľ na postoje žiakov k paleontológii? In Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů (s. 117–121). Praha: Univerzita Karlova.
Vlčková, K. (2007). Assessing the use of foreign language learning strategies and their effectiveness at the upper secondary comprehensive schools in the Czech Republic. In EARLI Conference, Developing Potentials for Learning (s. 264). Budapest, Hungary: University of Szeged, Eötvös Loránd University, Hungarian Academy of Science.
Vlčková, K. (2007). Testování modelu vysvětlujícího známku z cizího jazyka pomocí strategií učení: multinomiální logistická regrese. In R. Jandová (Ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu (s. 1–13). České Budějovice: JČU. [CD-ROM]
Vlčková, K. (2007). Vliv používání e-materiálů a snížení kontaktní výuky na studijní úspěšnost. Evaluace e-materiálů a předmětu podporovaného e-learningovým prostředím is.muni (zpráva z výzkumu, evaluační případová studie). In Sco 2007 (s. 1–16). Brno: MU.
Vlčková, K. (2007). Workshopy a konference Quantitative Methods in the Social Sciences, European Science Foundation (2003 až 2007). In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2007 (s. 40–42). Brno: MU.

2006

Hanušová, S., & Najvar, P. (2006). Early Foreign Language Instruction in the Czech Republic in the Light of Empirical Research. In S. Hanušová, & P. Najvar. (Eds.), Foreign Language Acquisition at an Early Age (s. 77–82). Brno: MU.
Janík, T., Miková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2006). Co ukázala CPV videostudie fyziky na 2. stupni základních škol? In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník z konference ČAPV (s. 1–22). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. [CD-ROM]
Janíková, V., & Vlčková, K. (2006). Organizační formy, fáze výuky, učivo a rozvíjené dovednosti v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení (zpráva z výzkumu). In V. Janíková (Ed.), Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka (s. 124–147). Brno: PdF MU.
Knecht, P. (2006). Frekvenční pojmová analýza učebnic sociálního zeměpisu pro ZŠ. In P. Knecht (Ed.), Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (s. 150–154). Brno: MU.
Knecht, P. (2006). Několik poznámek k věkové přiměřenosti geografických pojmů uváděných v učebnicích zeměpisu. In S. Kraft, et al., Česká geografie v evropském prostoru. Sborník z XXI. sjezdu ČGS (s. 169–174). České Budějovice: Jihočeská univerzita.
Knecht, P., & Weinhöfer, M. (2006). How do Czech teachers use and assess geography textbooks? In Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru (s. 66–76). Nitra: Univerzita Konstantina filozofa v Nitre.
Knecht, P., & Weinhöfer, M. (2006). Jaká kritéria jsou důležitá pro učitele ZŠ při výběru učebnic zeměpisu? Výsledky výzkumné sondy provedené na jihomoravských základních školách. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník z konference ČAPV (s. 35–51). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. [CD-ROM]
Maňák, J. (2006). Determinanty kurikula. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Problémy kurikula základní školy (s. 23–28). Brno: MU.
Maňák, J. (2006). Pedagogika v doktorském studiu. In P. Knecht (Ed.), Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (s. 11–13). Brno: PdF MU.
Maňák, J. (2006). Problémy hodnocení praxe. In H. Filová, & J. Havel (Eds.), Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích (s. 10–12). Brno: PdF MU.
Maňák, J. (2006). Viry ve výchově. In E. Řehulka (Ed.), Škola a zdraví (s. 17–19). Brno: Paido.
Miková, M., & Janík, T. (2006). Analyse von gesundheitsfördernden Situationen im Sportunterricht: Methodologisches Vorgehen einer Videostudie. In V. Mužík, T. Janík, & R. Wagner (Eds.), Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule. Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? (s. 248–260). Brno: MU.
Miková, M., Janík, T., & Racek, O. (2006). Analýza činností trenéra fotbalu při vedení tréninkové jednotky založená na videozáznamu. In Osobnost a aktivity sportovního trenéra (s. 113–120). Brno: Paido.
Vlčková, K. (2006). Evaluace strategií učení v osvojeném kurikulu vzdělávací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace na konci základního vzdělávání (zpráva z výzkumu). In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Problémy kurikula základní školy (s. 140–147). Brno: MU.
Vlčková, K. (2006). Metody empirického výzkumu strategií učení (cizímu jazyku). In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník z konference ČAPV (s. 52–67). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. [CD-ROM]
Hanušová, S., & Najvar, P. (2006). Do the Early Birds Really Catch the Worm? Demystifying the Factor of Early Age in Language Learning. In Theory and Practice in English Studies 3. Proceedings from the Eighth Conference of British, American and Canadian Studies (s. 208–211). Brno: MU.

2005

Janík, T. (2005). K výzkumu v oborových didaktikách. In J. Doležalová (Ed.), Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi (s. 38). Hradec Králové: Gaudeamus.
Janík, T. (2005). Zamyšlení nad obsahem školního vzdělávání. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Orientace české základní školy (s. 218–233). Brno: MU.
Janík, T. Několik poznámek k autoregulovanému učení. In V. Janíková (Ed.), Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků (s. 7–16). Brno: MU.
Janík, T., & M. Miková (2005). K současným způsobům využívání videozáznamů výuky v učitelském vzdělávání. In T. Janík, & J. Havel (Eds.), Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů (s. 122–129). Brno: MU.
Janík, T., & Miková, M. (2005). Metodologický postup videostudie CPV: analýza realizovaného kurikula ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? (s. 102–106). Olomouc: PdF UP.
Janík, T., & Němec, J. (2005). Die Rolle der Forschung an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität in Brno. In Lehre durch Forschung (s. 319–328). Krems: Pädagogische Akademie der Diözese St. Pölten in Krems.
Maňák, J. (2005). Hledání orientace moderní základní školy. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Orientace české základní školy (s. 21–28). Brno: MU.
Maňák, J. (2005). Obsah vzdělávání a oborové didaktiky. In J. Doležalová (Ed.), Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a jejich vztah k praxi (s. 6–10). Hradec Králové: Gaudeamus.
Maňák, J. (2005). Pohled učitelské a neučitelské veřejnosti na ZŠ. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Orientace české základní školy (s. 190–193). Brno: MU.
Mužík, V., Janík, T., & Trávníček, M. (2005). K pojetí tělesné výchovy. In V. Süss, V. Mužík, & Z. Marvanová (Eds.), Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie (s. 20–26). Praha: FTVS UK.
Mužík, V., Stojaníková, H., & Janík, T. (2005). Goals of the physical education in selected countries. In W. Mynarski, & J. Slezinsky (Eds.), Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej (s. 19–29). Katowice: Akademia wychowania fizycznego.
Najvar, P. (2005). Proměny cizojazyčného vzdělávání studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF MU. In R. Jandová (Ed.), Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání (s. 159–161). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
Najvarová, V. (2005). Čtenářské strategie studentů PdF MU. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III (s. 242–246). Olomouc: Votobia, PdF UP.
Najvarová, V. (2005). Student a studium odborného textu. In R. Jandová (Ed.), Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání (s. 185–192). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
Švec, V. (2005). Self-reflection as a useful means of construction of student teachers‘ knowledge. In Clark, J., Maquire, M. (Eds.), Challenges for the Profession: Perspectives and directions for teachers,teaching and teacher education (s. 446–453). Sydney: International Study Association on Teachers and Teaching.
Švec, V., & Hrbáčková, K. (2005). Znalosti učitelů – nové akční pole pedagogického výzkumu. In Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? Sborník příspěvků z XIII. konference ČAPV (s. 306–309). Olomouc: ČAPV, PdF UP.
Švec, V., Kašpárková, S., & Kavanová, A. (2005). Kurikulum základní školy z pohledu učitelů a žáků středních škol a jejich rodičů: zamyšlení nad výsledky výzkumné sondy. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Orientace české základní školy (s. 194–204). Brno: MU.
Vlčková, K. (2005). Genderové rozdíly v používání strategií učení cizímu jazyku. In V. Janíková (Ed.), Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků (s. 75–81). Brno: PdF MU.
Vlčková, K. (2005). Charakteristiky a vývojové trendy základního vzdělávání v zemích EU a v ČR. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Orientace české základní školy (s. 125–141). Brno: MU.
Vlčková, K. (2005). Jak se brněnští gymnazisté učí cizí jazyky? Jaké strategie učení používají? Které strategie jsou z hlediska vzdělávacích výsledků nejefektivnější? In Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? Sborník příspěvků z XIII. konference ČAPV (s. 340–343). Olomouc: ČAPV, PdF UP.
Vlčková, K. (2005). Používání strategií učení cizímu jazyku a jejich efektivita v gymnaziálním vzdělávání. In V. Janíková (Ed.), Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků (s. 53–55). Brno: PdF MU.
Vlčková, K. (2005). Předběžný návrh empirické klasifikace strategií učení cizímu jazyku. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III (s. 266–270). Olomouc: Votobia, PdF UP.
Vlčková, K. (2005). Strategie učení cizímu jazyku jako součást kurikula lingvodidaktické přípravy studentů učitelství cizích jazyků. In Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru Učitelství německého jazyka pro ZŠ. Brno: MU.

2004

Janík, T. (2004). Školně praktická příprava budoucích učitelů na Spolkové pedagogické akademii ve Vídni. In J. Havel, & T. Janík (Eds.), Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů (s. 100–106). Brno: MU.
Maňák, J. (2004). Aktuální otázky oborových didaktik. In T. Janík, V. Mužík, & O. Šimoník (Eds.), Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (s. 1–8). Brno: MU. [CD-ROM]
Maňák, J. (2004). Dialektika jedince a skupiny v edukaci. In Sborník příspěvků z odborného semináře Kostituování Sociální pedagogiky jako vědeckého oboru (s. 20–26). Brno: IMS Brno.
Maňák, J. (2004). Teorie a praxe v přípravě učitelů. In J. Havel, & T. Janík (Eds.), Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů (s. 10–15). Brno: MU.
Švec, V. Gradace pedagogických situací jako nástroj podporující rozvoj pedagogické kondice studenta učitelství. In Janík, T., Mužík, V., Šimoník, O. (Eds.), Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (s. 19–21). Brno: MU.
Vlčková, K. (2004). Deutsch als Fremdsprache. Profily vybraných českých a zahraničních didaktických časopisů. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu 2004 (s. 43–45). Brno: CPV PdF MU.

2003

Janík, T. (2003). Subjektivní teorie učitele a možnosti jejich výzkumu. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy. 11. výroční konference ČAPV s mezinárodní účastí. [CD-ROM]
Janík, T. (2003). Transmise versus konstrukce? Pedagogické dilema v subjektivních teoriích učitelů. In A. Wiegerová (Ed.), Študentské fórum (s. 18–22). Bratislava.
Maňák, J. (2003). Problematika hodnocení v pedagogické teorii a praxi. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy. 11. výroční konference ČAPV s mezinárodní účastí. [CD-ROM]
Mužík, V., & Janík, T. (2003). Kvalita vyučování v tělesné výchově. In L. Dobrý, V. Süss, & I. Čechovská (Ed.), Sborník ze semináře „Svatoňova Stráž“. Praha: FTVS UK. Dostupné z http://www.ftvs.cuni.cz/knspolecnost/pedagogicka/
Švec, V. (2003). Implicitní pedagogické znalosti a možnosti jejich výzkumu. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy. 11. výroční konference ČAPV s mezinárodní účastí. [CD-ROM]
Švec, V. (2003). Vzdělávací a vědecko-výzkumná dimenze sociální pedagogiky. In B. Švandová (Ed.), Sociální pedagogika jako obor vysokoškolského studia (s. 11–17). Brno: Institut mezioborových studií.
Švec, V. (2003). Zkušenostní postupy v přípravě učitelů jako zdroj utváření jejich implicitních znalostí. In M. Čunderle (Ed.), HIC SUNT LEONES (O autorském herectví) (s. 136–141). Praha: AMU.