Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Vybraná vystoupení na konferencích 2003—2017

2017

Světlana Hanušová, Tomáš Janík, Eva Minaříková, Tomáš Kohoutek, Miroslav Janík, Klára Uličná, Jan Mareš: referát Should I stay or should I go aneb Co drží začínající učitele v profesi? na 25. výroční konferenci ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu (září 2017, PdF UHK, Hradec Králové)
Tomáš Janík: referát Kurikulární agenda v režimu „nového řízení“ na konferenci (K) čemu učit ve škole: vybrané problémy kurikula v oborovědidaktických souvislostech (prosinec 2017, PdF MU)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Transdisciplinární didaktika jako cesta napříč obory v učitelském vzdělávání (listopad 2017, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci, Liberec)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Didaktické kazuistiky v učitelské profesi aneb o nikdy neuzavřených případech na konferenci Začínající učitel v měnící se společnosti (listopad 2017, PdF UP, Olomouc)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Od obsahu vzdělávání k žákově znalosti: kritická místa na cestě do školy a ze školy na konferenci Kritická místa kurikula v přírodovědných oborech na ZŠ (říjen 2017, PdF ZČU, Plzeň)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Problémy pedagogických profesí po přechodu na konferenci ICOLLE (září 2017, Mendelova univerzita, Křtiny)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát From content to meaning: Semantics of teaching in the tradition of Bildung-centred didactics na International Symposium Elementary Mathematics Teaching (srpen 2017, PdF UK, Praha)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Pátrání po původu pedagogických profesí na konferenci Matematika a fyzika ve škole (srpen 2017, Gymnázium Jevíčko)
Tomáš Janík, Marcela Janíková: vyžádaný referát Is content still “missing paradigm” in (research on) teaching and learning in schools in the Czech Republic? (květen 2017, Fakultet for humaniora og pedagogikk Universitetet i Agder, Kristiansand)
Tomáš Janík, Tomáš Janko, Karolína Pešková, Michaela Spurná, Petr Knecht, Karel Ševčík: referát Vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ: shrnutí hlavních výsledků z rozhovorů na 25. výroční konferenci ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu (září 2017, PdF UHK, Hradec Králové)
Tomáš Janík, Jiřina Novotná, Petr Koubek: referát Tschechische Schulen auf dem Weg zur Inklusion: Implementierungsstudien unter LehrerInnen und SchulleiterInnen na konferenci ÖFEB 2017 (září 2017, Pädagogische Hochschule, Feldkirch)
Eva Minaříková, Zuzana Šmideková, Miroslav Janík, Tomáš Janík: referát Využití eye-trackingu ve výzkumu učitele: Proč a jak. na 25. výroční konferenci ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu (září 2017, PdF UHK, Hradec Králové)
Jan Slavík, Tomáš Janík: vyžádaný referát O poznávání a sdílení v profesním společenství příspěvek k diskusi o kvalitě výuky (březen 2017, PdF ZČU, Plzeň)
Jan Slavík, Tomáš Janík, Petr Najvar, Petr Knecht: referát Transdisciplinární didaktika aneb o učitelském sdílení a zvyšování kvality napříč obory (příspěvek k oživení rozumnosti ve vzdělávání) na konferenci Transdisciplinarita – sdílení – síťování jako výzva na horizontu oborových didaktik (červen 2017, PdF MU)

2016

Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Učitelská profese na cestě do neznáma na konferenci Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu II (listopad 2016, Poslanecká sněmovna parlamentu ČR)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Re(de)profesionalizace učitelství aneb když se to vezme tam a zase zpátky na Konferenci k 70. výročí založení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (listopad 2016, PdF UK, Praha)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Učitelská profese a její poznatková základna na konferenci Fórum mladých výzkumníků (říjen 2016, FHS, UTB, Zlín)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Mezinárodně srovnávací výzkumy vzdělávání v ČR a SR: podněty pro vzdělávací politiku na Konferenci Veda v parlamente (říjen 2016, Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava)
Tomáš Janík, Eva Minaříková, Klára Uličná, Miroslav Janík: referát Analýza výzkumných poznatků a zahraničních zkušeností jako východisko pro koncipování adaptačního období pro začínající učitele na konferenci ČPdS 2016 (březen 2016, PdF OU, Ostrava)
Tomáš Janík, Karolína Pešková, Tomáš Janko, Michaela Spurná: referát Zur Implementierung der Curriculumreform in der Tschechischen Republik: Akzeptanzstudie unter Lehrerinnen na konferenci ÖFEB: Sektion Empirische Pädagogische Forschung (říjen 2016, Pädagogische Hochschule und Universität, Graz)
Tomáš Janko, Karolína Pešková, Michaela Spurná, Petr Knecht: referát Vnímání kurikulárních změn učiteli po deseti letech od implementace reformy: tvorba a pilotáž výzkumného nástroje na konferenci ČPdS 2016 (březen 2016, PdF OU, Ostrava)
Petr Knecht: referát Predátory již známe. Otevírá se nyní aréna pro semipredátory a publikační mafiány? na konferenci „Predátoři, publikace, peníze na vědu“ 2016 (březen 2016, FSV UK, Praha)
Jan Slavík, Tomáš Janík, Petr Najvar, Petr Knecht: referát Kazuistiky výuky jako nástroj budování poznatkové základny oborových didaktik na konferenci Mezi teorií a praxí: metodologie zkoumání procesů výuky (duben 2016, Pedagogická fakulta MU)

2015

Tereza Češková, Petr Knecht: referát Analýza fází řešení problémové učební úlohy ve výuce přírodovědy na XXIII. konferenci ČAPV 2015 (září 2015, PdF ZUČ, Plzeň)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Škola na kruhovém objezdu aneb když se to vezme kolem a kolem… na konferenci České pedagogické společnosti Škola a její křižovatky (březen 2015, Pedagogická fakulta JU, České Budějovice)
Tomáš Janík za kolektiv autorů: vyžádaný plenární referát Rámcová koncepce přípravného vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ na Fakultě pedagogické ZU v Plzni (červen 2015, Pedagogická fakulta ZU, Plzeň)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Škola na křižovatce aneb o poslání a funkcích jedné instituce na konferenci Kurikulární reforma a perspektívy základnej školy (září 2015, Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát K možnostem využití mezinárodních srovnávacích výzkumů matematického vzdělávání na konferenci Jak učit matematice žáky ve věku 10–16 let (říjen 2015, Domov mládeže Strakovská)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Kariérní systém ano… ale jako součást širšího rámce podpory profesního rozvoje učitelů na konferenci Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu (listopad 2015, Poslanecká sněmovna parlamentu ČR)
Tomáš Janík: přednáška O praxi nevzdělanosti s K. P. Liessmannem pro brněnskou pobočku České pedagogické společnosti (prosinec 2015, Pedagogická fakulta MU)
Tomáš Janík, Petr Najvar: vyžádaný plenární referát Čím (ne)může videostudie přispět k výzkumu výukové komunikace: výzkumnická videokamera jako nežádoucí zdroj humoru ve školní třídě na konferenci Humor v edukačních souvislostech (březen 2015, Pedagogická fakulta UHK, Hradec Králové)
Tomáš Janík, Jan Slavík, Petr Najvar, Michaela Spurná, Eva Minaříková, Tereza Češková, Miroslav Janík: referát Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy na konferenci „Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy“ 2015 (červen 2015, PdF MU, Brno)
Josef Moravec, Karolína Pešková: poster Investigating pupils‘ acceptance of electronic textbooks: Adaptation of a research instrument based on the Technology Acceptance Model na konferenci ECER 2015 (září 2015, Corvinus University of Budapest, Budapešť)
Michaela Píšová, Světlana Hanušová, Klára Uličná, Eva Minaříková, Miroslav Janík, Jan Mareš: referát Začínající učitelé a drop-out na konferenci ČAPV 2015 (září 2015, PdF ZČU, Plzeň)
Iva Stuchlíková, Tomáš Janík: referát Oborové didaktiky – vývoj, stav, perspektivy, aneb více než příběh jedné knihy na konferenci Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy (červen 2015, Pedagogická fakulta MU)
Karel Ševčík: poster Analýza finanční gramotnosti v českém kurikulu a srovnání s koncepcemi vybraných zahraničních států na konferenci ČAPV 2015 (září 2015, Plzeň)

2014

Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Die Reform der LehrerInnenbildung in der Tschechischen Republik: Spannungsfelder und Lösungsansätze 2014 (květen 2014, Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung School of Education an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Rakousko)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Co je in a co je out při vytváření učitelských standardů a kariérních systémů: český případ na pozadí zahraničních zkušeností na konferenci ICOLLE 2014 (září 2014, Mendelova univerzita v Brně)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát O poznávání a sdílení v profesním společenství: příspěvek k diskusi o kvalitě výuky na konferenci Moderní trendy ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů 2014 (listopad 2014,  PdF MU, Brno)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Rozvíjející hospitace aneb o poznávání a sdílení v učitelské profesi na Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2014 (listopad 2014, Srní)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Co a jak psát a nepsat do odborného textu (v pedagogických vědách) na konferenci Jak tvořit závěrečné práce 2014 (listopad 2014, Pedagogická fakulta UHK)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Chvála snah zaměřených k systematizaci pedagogického vědění na konferenci Setkání nejen k jubileu jedné knihy: Pedagogická encyklopedie po pěti letech 2014 (listopad 2014, Nakladatelství Portál, Praha)
Tomáš Janík, Michaela Píšová, Vladimíra Spilková: referát Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení na konferenci Standardy a kariérní systémy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a česká cesta 2014 (listopad 2014, Pedagogická fakulta MU)
Tomáš Janík, Jan Slavík, Petr Knecht: referát Metodika 3A jako spojnice mezi teorií a praxí: teoretická a metodologická východiska metodiky 3A v cyklu sdílení znalostí na konferenci ČAPV 2014 (září 2014, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)
Kateřina Vlčková: referát An Integrated Mixed Methods Research Design: Example of the Project Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences na konferenci Mixed Methods: Angewandte Integration qualitativer und quantitativer Methoden in den Sozialwissenschaften 2014 (říjen 2014, Mannheim, Německo)
Kateřina Vlčková, Klára Kostková, Karolína Pešková: referát Clusters and Sequences of Foreign Language Learning Strategies in Reading, Writing, Speaking and Listening in their Relation to Achievement, na konferenci European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe 2014 (září 2014, University of Porto, Portugalsko)
Kateřina Vlčková, Klára Kostková, Karolína Pešková, Miroslav Janík, Kateřina Švejdíková: referát Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního vzdělávání ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh KET na konferenci České asociace pedagogického výzkumu 2014 (září 2014, PdF UP, Olomouc)

2013

Tereza Češková: poster Analýza výukové situace z hlediska potenciálu rozvíjení kompetence k řešení problémů na konferenci ČPdS 2013 (březen 2013, TU v Liberci, Liberec)
Světlana Hanušová, Klára Kostková: referát Expertise of foreign language teachers – qualitative analysis na konferenci Education and Languages in Europe, 2013 (červen 2013, PdF MU, Brno)
Jana Chlápková: poster Foreign language learning strategies use and support in upper secondary level schools in the Czech Republic – further results na konferenci ECER 2013 (září 2013, Istanbul, Turecko)
Miroslav Janík: referát Deutsch als L3 im Unterricht na konferenci IDT 2013 (červenec/srpen 2013, Bozen, Itálie)
Tomáš Janík: plenární referát (Ne)produktivní kultura vyučování a učení jako výsledek (ne)reformy? na konferenci ČPdS 2013 (březen 2013, Technická univerzita v Liberci, Liberec)
Tomáš Janík, Eva Minaříková, Michaela Píšová, František Tůma: referát Using video to explore professional vision of prospective teachers of English as a foreign language na konferenci EARLI 2013 (srpen 2013, Mnichov, Německo)
Tomáš Janko, Pešková Karolína: poster Lernpotenzial der Visualisierungen: Ansichten der Lehrenden und Lernenden na konferenci GEBF 2013 (březen 2013, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Německo)
Tomáš Janko, Petr Knecht: referát Visuals in geography textbooks: Increasing reliability of the assessment tool na konferenci Methodological issues in schoolbook and educational media research (září 2013, PdF MU, Brno)
Tomáš Janko, Veronika Lokajíčková: poster As a picture it is nice, but as an instructional material it is not. Pupils‘ preciations of visuals in geography textbooks as an educational material na konferenci ECER 2013 (září 2013, Istanbul, Turecko)
Tomáš Janko: referát Types and Instructional Qualities of Visuals in Czech and German Geography Textbooks: Comparative analysis na konferenci IARTEM 2013 (září 2013, Ostrava)
Petr Knecht: referát Příležitosti k učení jako teoretický koncept a možnosti jeho výzkumného využití na konferenci ČAPV 2013 (září 2013, PdF UJEP, Ústí nad Labem)
Veronika Lokajíčková, Tomáš Janko: poster Optimizing classroom situations from the perspective of learning to learn: AAA method as an instrument for improving instructional quality in geography lessons na konferenci ECER 2013 (září 2013, Istanbul, Turecko)
Veronika Lokajíčková: poster Analýza výukové situace z hlediska potenciálu rozvíjet kompetenci k učení ve výuce zeměpisu s použitím metodiky AAA na konferenci ČPdS 2013 (březen 2013, Technická univerzita v Liberci, Liberec)
Veronika Lokajíčková: poster Příležitosti k rozvíjení kompetence k učení ve výukových situacích zeměpisu: výsledky předvýzkumu na konferenci ČAPV 2013 (září 2013, Ústí nad Labem)
Eva Minaříková, Tomáš Janík, Klára Kostková, Miroslav Janík: referát Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka a jeho rozvoj pomocí videowebu na konferenci ČAPV 2013 (září 2013, Ústí nad Labem)
Eva Minaříková, Tomáš Janík, Miroslav Janík: referát Die Entwicklung von professional vision bei künftigen Englischlehrern: Eine Studie im Rahmen von IRSE VideoWeb na konferenci ÖFEB 2013 (listopad, 2013, Universität Innsbruck, Rakousko)
Eva Minaříková, Tomáš Janík: referát Die Erfassung und Entwicklung von professional vision bei künftigen Englischlehrern mit IRSE VideoWeb na konferenci GEBF 2013 (březen 2013, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Německo)
Eva Minaříková, Tomáš Janík: referát VideoWeb for (prospective) teachers of English as a foreign language: an evaluative study based on perceived benefits na konferenci Education and Languages in Europe (červen 2013, PdF MU, Brno)
Karolína Pešková, Josef Moravec, Milan Kubiatko: poster Pupils’ perception of printed and e-textbooks na konferenci ECER 2013 (září 2013, Istanbul, Turecko)
Karolína Pešková, Milan Kubiatko, Josef Moravec: referát The use of e-textbooks: views of lower secondary school pupils na konferenci IARTEM 2013 (září 2013, Ostrava)
Karolína Pešková: xx Die Rolle der Visualisierungen für das Lernen landeskundlicher Inhalte in gegenwärtigen DaF-Lehrwerken: Ergebnisse einer Lehrwerkanalyse und Lehrerinterviews na konferenci Bildung und Sprachen in Europa. Education and Languages in Europe (červen 2013, PdF MU, Brno)
Karolína Pešková: referát Inhaltsanalyse der landeskundlichen Visualisierungen in DaF-Lehrwerken: methodologische Aspekte na konferenci Methodological Issues in Schoolbook and Educational Media Research/Methodenfragen in der Schulbuch- und Lehrmittelforschung (září 2013, PdF MU, Brno)
Karolína Pešková: referát Vermittlung landeskundlicher Inhalte durch Visualisierungen in DaF-Lehrwerken: theoretische und praktische Implikationen na konferenci IDT 2013 (červenec/srpen 2013, Bozen, Itálie)
Michaela Píšová, Petr Najvar, Klára Kostková, Světlana Hanušová, Věra Janíková: referát Expertnost učitele cizích jazyků: výsledky výzkumu založeného na pozorování a rozhovorech na konferenci ČPdS 2013 (březen 2013, Technická univerzita v Liberci, Liberec)
Michaela Píšová, František Tůma: referát The nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective) na konferenci ISATT 2013 (červen 2013)
Michaela Spurná: poster Pedagogický výzkum očima učtelů ZŠ a SŠ aneb postoje učitelů k pedagogickému výzkumu na konferenci ČAPV 2013 (září 2013, PdF UJEP, Ústí nad Labem)
Kateřina Švejdíková, Kateřina Vlčková: referát Current problems of the concept of foreign language learner strategies na konferenci Education and Languages in Europe – Bildung und Sprachen in Europa (červen 2013, PdF MU, Brno)
František Tůma, Jiří Zounek: referát Problematika ICT ve vzdělávání na stránkách českých odborných pedagogických časopisů v letech 1990–2012 na konferenci ČAPV 2013 (září 2013, PdF UJEP, Ústí nad Labem)
František Tůma: referát Classroom communication in expert performance in foreign language teaching: a review of Czech educational research and its implications na konferenci Education and Languages in Europe (červen 2013, PdF MU, Brno)
František Tůma: referát Rozvoj komunikační kompetence studentů angličtiny jako cizího jazyka pomocí online diskusních úkolů: Vybrané výsledky na konferenci Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR (2013)
Kateřina Vlčková, Iva Hudečková, Kateřina Švejdíková: poster Comparison of Psychometric Properties of Foreign Language Learner Strategy Inventories: SILL, LSUS, and LASSI in their Czech Adaptation na konferenci EUROSLA 2013 (2013)
Kateřina Vlčková, Kateřina Švejdíková, Iva Hudečková: referát Psychometrické vlastnosti a schopnost predikce učebních výsledků u dotazníků strategií učení se cizímu jazyku v českém prostředí na konferenci ČAPV 2013 (září 2013, PdF UJEP, Ústí nad Labem)
Kateřina Vlčková, Kateřina Švejdíková, Miroslav Janík: referát Cross-Sectional Research on Pupils’ Foreign Language Learning Strategies and Achievement na konferenci The European Conference on Educational Research (září 2013, Istanbul, Turecko)
Jiří Zounek, František Tůma: refertá ICT in education from the perspective of Czech educational journals (1990–2012) (2013)

2012

Tomáš Janík: poster Entwicklung des fachdidaktischen Wissens: Möglichkeiten und Grenzen in einer interinstitutionellen und interdisziplinären LehrerInnenbildung na konferenci ÖFEB 2012 (duben 2012, Innsbruck, Rakousko)
Miroslav Janík: referát Videostudie als Untersuchungsmethode im Tertiärsprachenunterricht na konferenci Interaktiver und kompetenzorientierter Unterricht/ Interactive and Competence-Orientated Education (květen 2012, HU Brusel, Belgie)
Miroslav Janík: poster Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht an tschechischen Schulen: Einfluss der L1 und L2 auf L3 na konferenci Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften (květen 2012, Svaz germanistů České republiky, FF UP, Olomouc)
Tomáš Janík: vyžádaná přednáška Kultura vyučování a učení pohledy z mezinárodně srovnávacích studií na konferenci EME Specifika matematické edukace v prostředí primární školy (duben 2012, PdF UP, Olomouc)
Tomáš Janík: vyžádaná přednáška Didaktické znalosti učitelů, podmínky rozvoje a možnosti utváření na konferenci Profesní rozvoj učitelů (duben 2012, PdF UK, Praha)
Tomáš Janík, Petr Knecht, Petr Najvar: vyžádaný plenární referát Výzkum implementace kurikulární reformy v ČR (duben 2012, Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko)
Tomáš Janík, Petr Najvar, Eva Minaříková: vyžádaný plenární referát Vom Nutzen videographischer Daten in der Lehrerbildung am Beispiel von VideoWeb na konferenci Videobasierte Kompetenzforschung in den Fachdidaktiken (březen 2012, Universität Siegen, Německo)
Tomáš Janík, Karolína Pešková, Tomáš Janko, Milan Kubiatko: referát Approaches and instruments for analysing instructional quality na konferenci Emotions in school and instruction (prosinec 2012, Friedrich-Schiller Universität Jena, Jena, Německo)
Tomáš Janík, Jan Slavík, Michaela Píšová: vyžádaná přednáška Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání (II) na konferenci Seminář výzkumného záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (duben 2012, PdF UK, Praha)
Věra Janíková, Michaela Píšová: referát Expertnost učitele a výzkum v didaktice cizích jazyků na konferenci Czudzie jazyky a kultúry ve škole 9 (duben 2012, PdF UKF, Nitra)
Petr Knecht, Veronika Lokajíčková: referát Očekávané výstupy jako přechod od seriálního k integrálnímu kódu konstrukce učiva: analýza koherence učebnic a RVP ZV na konferenci ČAPV 2012 (září 2012, PedF UK, Praha)
Milan Kubiatko, Věra Čížková, Radka Pokorná: poster The Investigation of Teachers’ Views on the Importance of Biological Skills for lower secondary school pupils na konferenci Evropské asociace pedagogického výzkumu ECER 2012 (září 2012, University of Cádiz, Cádiz, Španělsko)
Milan Kubiatko, Kateřina Švandová: referát Vnímanie vyučovacieho predmetu chémia žiakmi II. stupňa ZŠ a študentmi gymnázií na konferenci ČAPV 2012 (září 2012, PdF UK, Praha)
Veronika Lokajíčková: referát Kvantitativní analýza učebních úloh z pohledu rozvíjení kompetence k učení ve výuce na konferenci Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (SKOLA 2012) (říjen 2012, PdF MU, Brno)
Eva Minaříková: referát Povaha profesního vidění u studentů učitelství anglického jazyka – metodologie výzkumu na konferenci Školní vzdělávání: podmínky, kurikulu, aktéři, procesy, výsledky (SKOLA 2012) (říjen 2012, PdF MU, Brno)
Eva Minaříková: poster Povaha profesního vidění studentů učitelství: pilotní studie na XX. konferenci ČAPV 2012 (září 2012, PdF UK, Praha)
Eva Minaříková, Karolína Pešková, Tomáš Janík: referát Lernen aus Unterrichtsvideo: Entwicklung einer videobasierten Lernumgebung und Ergebnisse einer Pilotstudie na konferenci Lernen in der/für die Praxis durch Forschung (listopad 2012, Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Linec, Rakousko)
Eva Minaříková, Jana Přikrylová: poster Student Teachers Acceptance of VideoWeb-a video-based e-learning environment na konferenci ECER 2012 (září 2012, University of Cádiz, Cádiz, Španělsko)
Petr Najvar: referát Switching the Language in Czech English Classrooms (Communication practices in lessons of English as a foreign language in Czech lower-secondary schools) na konferenci Symposium on Communication Practices in the Classroom: Visible and Hidden Dimensions of Teaching (říjen 2012, FF MU, Brno)
Petr Najvar, Světlana Hanušová, Věra Janíková: referát Expertnost učitele cizích jazyků: výsledky výzkumu založeného na pozorování výuky a rozhovorech na konferenci ČAPV 2012 (září 2012, PdF UK, Praha)
Veronika Najvarová, Jiří Havel, Lucie Pospíšilová: referát Metodologie zkoumání příležitostí k rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. stupni základní školy: videostudie na konferenci Gramotnost ve škole (březen 2012, UHK, Hradec Králové)
Karolína Pešková: poster Visuals for teaching about German speaking countries in German language textbooks na konferenci ECER 2012 (září 2012, University of Cádiz, Cádiz, Španělsko)
Michaela Píšová: referát Didaktika cizích jazyků v přípravném vzdělávání učitelů na konferenci ČAPV 2012 (září 2012, PdF UK, Praha)
Michaela Píšová: referát Research on Practices of Teacher Induction: European and Global Perspectives na konferenci ECER 2012 (září 2012, University of Cádiz, Cádiz, Španělsko)
Michaela Píšová, Karolina Duschinská: vyžádaná přednáška Mentoring v učitelství na Odborném setkání – seminář řešitelů VZ (květen 2012, PedF UK, Praha)
Michaela Píšová, Světelana Hanušová, Klára Kostková: referát K metodám výzkumu expertnosti v profesi učitele na konferenci ČAPV 2012 (září 2012, PedF MU, Brno)
Michaela Píšová, Věra Janíková: referát? Teacher Expertise and Research in Foreign Language Didactics na konferenci Cudzie jazyky a kultúry v škole 9 (duben 2012, PdF UKF, Nitra, Slovenská republika)
Michaela Píšová, Věra Janíková, Klára Kostková: referát Expert Teacher: the nature of expertise (in FLT perspective) na konferenci ECER 2012 (září 2012, EERA, Cádiz, Španělsko)
Michaela Píšová, Jana Kargerová, Klára Kostková, Nataša Mazáčová: referát Rámec profesních kvalit učitele na Konferenci projektu Cesta ke kvalitě (duben 2012, Valtice)
Michaela Píšová, Klára Kostková: referát Příprava budoucích učitelů anglického jazyka v oblasti hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Vede cesta od praxe k teorii? na konferenci Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce (červen 2012, PdF MU, Brno)
Michaela Píšová, Klára Kostková: referát K metodám výzkumu expertnosti v profesi učitele na konferenci ČAPV 2012 (září 2012, PdF UK, Praha)
Michaela Píšová, Klára Kostková: referát Na cestě k expertnosti: cíle v dalším vzdělávání učitelů na konferenci Profesní rozvoj učitelů (duben 2012, PdF UK, Praha)
Jana Přikrylová: referát Dotazník strategií učení se cizímu jazyku na Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov na Konferenci projektu Cesta ke kvalitě (březen 2012, Zlín)
Jana Přikrylová: vyžádaná přednáška Projekt Cesta ke kvalitě – evaluační nástroj cizího jazyka na Závěrečné konferenci projektu Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování kvality vzdělávání ve Zlínském kraji (říjen 2012, Zlín)
Jana Přikrylová, Eva Minaříková: poster Foreign language learning strategie – their usage and support in upper secondary level of education in the Czech Republic na konferenci ECER 2012 (září 2012, Cádiz, Španělsko)
Jan Slavík, Tomáš Janík: referát Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení na konferenci ČAPV 2012 (září 2012, PdF UK, Praha)
Jan Slavík, Tomáš Janík: vyžádaná přednáška Obsahově zaměřený přístup v didaktice a reflektivní praxi na konferenci ČAPV 2012 (září 2012, PdF UK, Praha)
Jan Slavík, Tomáš Janík, Petr Najvar, Eva Minaříková: vyžádaná přednáška Jak spojit teorii s praxí: didaktika realistického učitelského vzdělávání na konferenci Seminář výzkumného záměru Učitelské profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (duben 2012, PdF UK, Praha)
Michaela Spurná: poster Vnímání Etické výchovy žáky na 2. stupni ZŠ na konferenci ČAPV 2012 (září 2012, PedF UK, Praha)
František Tůma: referát Reflexe využívání ICT ve vzdělávání v českém pedagogickém výzkumu (2005–2011) na konferenci ČAPV 2012 (září 2012, PedF UK, Praha)
František Tůma: referát ELTE and reflection on the implementation of structured programmes in the Czech Republic (with emphasis on the bachelor level) na konferenci New trends in educating future teachers of English VIII (listopad 2012, PdF UP, Olomouc)
František Tůma: referát Online discussions in EFL courses: From preparation to assessmant na konferenci Ideas that work 2012 (listopad 2012, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň)
František Tůma, Zuzana Šaffková: referát Videocases in teacher education: Towards deeper reflection on teacher practices using ICT na konferenci Information and communication technologies in education (září 2012, PedF OU, Rožnov pod Radhoštěm)
Kateřina Vlčková: referát Podpora strategií učení žáků učitelem ve výuce na konferenci Profesní rozvoj učitelů (duben 2012, PdF UK, Praha)
Kateřina Vlčková, Miroslav Janík: poster Comparison of English and German foreign language learner strategy na konferenci EUROSLA 2012 (září 2012, European Second Language Association Poznaň, Polsko)
Kateřina Vlčková, Miroslav Janík, Jarmila Bradová: poster Návrh designu výzkumu shluků a sekvencí strategií učení se cizímu ve vazbě na vzdělávací výsledky žáků na konferenci ČAPV 2012 (září 2012, PdF UK, Praha)
Pavel Zlatníček, Karolína Pešková: referát Prezentace a pilotáž finální verze posuzovacího nástroje vybraných komponent a charakteristik kvality výuky cizího jazyka na konferenci ČAPV 2012 (září 2012, PdF UK, Praha)

2011

Petr Blažej: poster Vývoj učebnic na pozadí politických, kulturních a sociálních událostí: Politický systém a učebnice občanské výchovy – představení metody analýzy na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Miroslav Janík: referát Einfluss der L1 und L2 auf die Textproduktion in der L3 mit Berücksichtigung der kulturellen Spezifika der Textsorten na konferenci Mehrsprachigkeit am Beispiel Deutsch nach Englisch – in Forschung und schulischer Praxis (listopad 2011, Masarykova univerzita, Brno)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení na národní konferenci projektu Kurikulum G (listopad 2011, Národní ústav pro vzdělávání, Praha)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Kurikulární reforma na gymnáziích aneb co dům dal na konference Asociace ředitelů gymnázií (březen 2011, Znojmo)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Od výzkumu kurikulární reformy k podnětům pro revize kurikula na kulatém stole Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (červen 2011, PdF UK, Praha)
Tomáš Janík, Petr Knecht, David Solnička: referát Kurikulární reforma na gymnáziích: rozhovory s koordinátory pilotních škol na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Tomáš Janík, Petr Knecht, David Solnička: referát Kurikulání reforma na gymnáziích: rozhovory s koordinátory na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Tomáš Janík, Eva Minaříková, Veronika Najvarová, Petr Najvar: referát CPV Videoweb as a tool for preparing prospective teachers for the teaching practice na konferenci Filmer en classe, et après? La vidéo dans les leçons de maths et de sciences (červen 2011, Lausanne, Švýcarsko)
Tomáš Janík, Jan Slavík, Petr Najvar, Petr Knecht: vyžádaný plenární referát Když se zaváděné má stát zavedeným aneb k metodologii výzkumu zaměřeného na implementaci kurikulární reformy na konferenci Škola – statický element v sociálnej dynamike (říjen 2011, Jasná, Slovensko)
Tomáš Janík, Jan Slavík, Kateřina Vlčková, Milan Kubiatko, Tomáš Pavlas, Tomáš Janko: referát Kurikulární reforma na gymnáziích: dotazníkové šetření na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Tomáš Janík, Petr Vlček: poster Analysing clarity of instruction as an aspect of instructional quality: cross–curricular comparative approach na konferenci ECER 2011 (září 2011, Freie Universität, Berlin, Německo)
Tomáš Janko: poster Reprezentace učiva: co vlastně vnímáme? na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Miroslav Jireček, Petr Knecht: Zeměpis a dějepis: proměny cílů a obsahů na pozadí kurikulárních reforem na konferenci Škola – statický element v sociálnej dynamike (říjen 2011, Jasná, Slovensko)
Petr Knecht: vyžádaný plenární referát Názory učitelů pilotních SOŠ a SOU na kurikulární reformu na konferenci projektu Kurikulum S (listopad 2011, Národní ústav pro vzdělávání, Praha)
Petr Knecht, Eduard Hofmann: referát Zeměpis v české škole: Vývoj cílů a obsahů na pozadí kurikulárních reforem na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Milan Kubiatko: vyžádaný plenární referát Základné aspekty pedagogického výskumu na VIII. studentské konferenci s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou Dovednosti žáků a učitelů ve výuce přírodopisu (únor 2011, PdF MU, Brno)
Milan Kubiatko: vyžádaný plenární referát Experiment jako jedna z metód v pedagogickom výskume na konferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IX (prosinec 2011, PdF UP, Olomouc)
Milan Kubiatko, Monika Vašíčková: poster Do we need biological skills for our future life? The elementary school pupils views on the importance of biological skills na mezinárodní konferenci World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE) (červenec 2011, Kusadasi, Turecko)
Eva Minaříková: referát Videopřípad jako stavební jednotka IVŠV videowebu pro vzdělávání učitelů anglického jazyka na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Eva Minaříková, Veronika Najvarová, Petr Najvar: referát CPV Videoweb as a tool for preparing prospective teachers for the teaching practice na konferenci Filmer en classe, et apres? (červen 2011, Haute école pédagogique du canton de Vaud, Lausanne, Švýcarsko)
Vladislav Mužík, Petr Vlček: referát Health Promotion in the Curriculum of Physical Education na konferenci Health Education and Quality of Life III (říjen 2011, PedF Jihočeské univerzity v Českých Buějovicích)
Vladislav Mužík, Petr Vlček: referát Ohlédnutí za výzkumem ve školní tělesné výchově na konferenci Fórum pedagogické kinantropologie (září 2011, FTVS UK, Praha)
Vladislav Mužík, Petr Vlček: referát Terminologické problémy pojmu pohybová aktivita v pedagogické kinantropologi na konferenci Mezinárodní seminář pedagogické kinantropologie (duben 2011, PedF OU v Ostravě, Frýdlant nad Orlicí)
Vladislav Mužík, Petr Vlček, Jaroslav Vrbas: referát? Co je skutečným cílem školní tělesné výchovy? na konferenci Fórum pedagogické kinantropologie (září 2011, FTVS UK, Praha)
Petr Najvar, Veronika Najvarová, Tomáš Janík: poster Looking at Teaching and Learning from a Cross–Curricular Perspective poster na konferenci ECER 2011(září 2011, Berlín, Německo)
Petr Najvar, Michaela Píšová: poster Výzkum expertnosti učitele cizích jazyků: metodologické inspirace z výzkumů expertnosti v jiných oborech na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Petr Najvar, Michaela Píšová: poster Výzkum expertnosti učitele cizích jazyků: metodologické inspirace z výzkumu expertnosti v jiných oborech na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Petr Najvar, Jan Slavík, Kateřina Vlčková, Milan Kubiatko, Tomáš Pavlas, Tomáš Janko: referát Kurikulární reforma na gymnáziích: dotazníkové šetření na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Veronika Najvarová, Světlana Hanušová, Martin Adam, Petr Najvar: referát Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka: tvorba kategoriálního systému na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Veronika Najvarová, Petr Najvar: referát Komunikační přístup ve výuce cizích jazyků: záležitost politických dokumentů či reálné praxe? na konferenci Škola – statický element v sociálnej dynamike (říjen 2011, Jasná, Slovensko)
Veronika Najvarová, Petr Najvar, Simona Šebestová: referát Opportunities to Learn English at Primary and Lower–Secondary Schools in the Czech Republic: Findings from the CPV Video Study of English na konferenci ECER 2011 (září 2011, Berlín, Německo)
Karolína Pešková: referát Kategoriální systém pro posuzování vizuálních prostředků v učebnicích němčiny pro výuku reálií: ověřování, modifikace, aplikace na konferenci Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků (METO) (listopad 2011, PdF MU, Brno)
Karolína Pešková: referát Metodologické aspekty analýzy učebnic NJ z hlediska vizuálních prostředků pro výuku reálií na konferenci Celofakultní konference studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika (NAME 2011) (listopad 2011, PdF MU, Brno)
Karolína Pešková: referát Interkulturní aspekty vizuálních prostředků v učebnicích cizích jazyků na konferenci Interkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu (říjen 2011, Univerzita Pardubice, Pardubice)
Karolína Pešková: referát Zur Beschreibung der Visualisierungen für das Lernen landeskundlicher Inhalte in Lehrwerken für den DaF–Unterricht na konferenci 1. Germanistenkonferenz in der Slowakei (září 2011, Univerzita Komenského, Bratislava)
Karolína Pešková: referát Vizuální prostředky v učebnicích německého jazyka pro výuku reálií na konferenci Prager germanistische Studententagung (PRAGESTT 2011) (březen 2011, Univerzita Karlova, Praha)
Karolína Pešková, Jana Stejskalíková: referát European Dimension in Czech School: Europeanism with Focus on History Curriculum na konferenci ECER 2011 (září 2011, Freie Universität, Berlin)
Karolína Pešková, Jana Stejskalíková, Dušan Klapko: referát Evaluation Analysis of the Expository Component in History and German Language Textbooks for Lower Secondary School na konferenci IARTEM (říjen 2011, Vytautas Magnus University, Kaunas)
Michaela Píšová: referát Co naznačují případové studie tvorby ŠVP na gymnáziích? na kulatém stole Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (červen 2011, PdF UK, Praha)
Michaela Píšová: referát Emocionální aspekty expertnosti a expertního výkonu v profesi učitele na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Michaela Píšová: referát Začínající učitel – zkušený učitel: profesní vývoj učitele na semináři řešitelů výzkumného záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (únor 2011, PdF UK, Praha)
Michaela Píšová: referát English Language Teacher Expertise na mezinárodní konferenci Cudzie jazyky a kultúry v škole 8 (duben 2011, PdF UKF, Nitra, Slovenská republika)
Michaela Píšová, Světlana Hanušová: referát Perspektivy výzkumu v didaktice cizích jazyků na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Michaela Píšová, Petr Knecht: referát Klíčové kompetence v profesním jazyce učitelů na konferenci Škola – statický element v sociálnej dynamike (říjen 2011, Jasná, Slovensko)
Michaela Píšová, Petr Knecht: referát Klíčové kompetence v profesním jazyce učitelů na mezinárodní konferenci Škola – Statický element v sociálnej dynamike (říjen 2011, PdF Trnavská univerzita, Slovenská republika)
Michaela Píšová, Klára Kostková: referát Towards quality in teaching na konferenci ELT Signposts (září 2011, MSSUA/PdF MU, Brno)
Michaela Píšová, Klára Kostková: referát Výuka cizích jazyků se zvláštní pozorností věnovanou žákům s SPU: případová studie na konferenci Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (červen 2011, PdF MU, Brno)
Michaela Píšová, Klára Kostková, Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Co naznačují případové studie tvorby ŠVP na gymnáziích? na kulatém stole Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (červen 2011, PdF UK, Praha)
Michaela Píšová, Klára Kostková, Petr Vlček: referát Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie v rámci sympózia Výzkum kurikulární reformy na gymnáziích na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Michaela Píšová, Klára Kostková, Petr Vlček: referát Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Michaela Píšová, Klára Kostková, Petr Vlček: referát Kurikulární reforma na gymnáziích: rozhovory s koordinátory pilotních škol na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Jana Přikrylová, Kateřina Vlčková: poster Používání strategií učení cizímu jazyku žáky středních škol: výsledky dotazníkového šetření na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Jan Slavík, Petr Najvar, Zdeňka Švecová, Eva Minaříková: referát Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hopsitací k videostudiím na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Simona Šebestová: referát Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: výsledky videostudie na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Monika Vašíčková, Ivana Vaculová, Milan Kubiatko: poster Je k něčemu biologie? Názor žáků na důležitost biologických dovedností na konferenci ČAPV 2011 (září 2011, PdF MU, Brno)
Petr Vlček: referát Poznámky k publikaci Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických na konferenci Mezinárodní seminář pedagogické kinantropologie (duben 2011, PedF OU v Ostravě, Frýdlant nad Orlicí)

2010

Tomáš Janík: referát Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření na kulatém stole Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (prosinec 2010, VÚP Praha)
Tomáš Janík, Petr Najvar, Michaela Píšová, Jan Slavík: referát Výzkum kurikulární reformy na gymnáziích: metodický postup a vybrané výsledky na semináři řešitelů výzkumného záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (říjen 2010, PedF UK, Praha)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Změny kurikula a výzkum na kulatém stole SKAV Koncepce a principy revizí a změn kurikula (říjen 2010, ZŠ Vodičkova, Praha)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Mezi obory a životní zkušeností: k povaze didaktických znalostí obsahu u učitelů primární školy na konferenci Primárna edukácia včera, dnes a zajtra (říjen 2010, PdF UMB, Banská Bystrica, Slovensko)
Tomáš Janík, Petr Najvar, Simona Šebestová: referát Arten sprachlicher Äusserungen im Englishunterricht in der Tschechischen Republik: Ergebnisse einer Videostudie na konferenci AEPF 2010 (září 2010, Universität Jena, Německo)
Tomáš Janík, Petr Najvar: referát What Schools Say after New Curriculum is Introduced na konferenci Educational Change in the Global Context (září 2010, PedF UK, Praha)
Tomáš Janík: referát Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol na kulatém stole Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (červen 2010, MŠMT, Praha)
Tomáš Janík, Marcela Janíková, Eva Valkounová, Petr Knecht: referát Diagnostische Kompetenz von Lehrer/-inne/-n: Erfassung und Entwicklung im Rahmen einer videobasierten Lernumgebung na konferenci New Pathways in the Professional Development of Teachers (červen 2010, PdF MU, Brno)
Tomáš Janík: referát Diagnostische Kompetenz von Sportlehrern entwickeln: Arbeit mit Videoaufzeichnungen in der kasuistischen Sportdidaktik na konferenci IX. Internationale Sommerakademie Bewegung und Sport im Kontext: Themen – Methoden – Daten – Analysen (květen 2010, Zentrum für Sportwissenschaft und Universitätssport, Universität Wien, Rakousko)
Josef Maňák: referát Lehrerprofession in der Wissensgesellschaft na konferenci New Pathways in the Professional Development of Teachers (červen 2010, PdF MU, Brno)
Michaela Píšová: referát Burning Issues in Foreign Language Didactics na mezinárodní konferenci Challenges in Foreign Language Education (listopad 2010, PdF UK, Bratislava, Slovensko)
Michaela Píšová: referát MENTORING as a form of on-the-job learning na konferenci Educational Change in the Global Context (září/říjen 2010, PedF UK, Praha)
Michaela Píšová, Klára Kostková: referát Agregace kvalitativních studií: meta-studie, meta-syntéza, meta-analýza? na konferenci ČAPV 2010 (září 2010, FPHaP TU, Liberec)
Michaela Píšová: vyžádaný plenární referát Didaktika cizích jazyků – otázky identity na konferenci ČAPV 2010 (září 2010, FPHaP TU, Liberec)
Michaela Píšová: vyžádaný plenární referát Teacher Expertise: Key Concepts and Research Methodologies na konferenci New Pathways in the Professional Development of Teachers (červen 2010, PdF MU, Brno)
Michaela Píšová, Klára Kostková: referát Humanistické trendy a přípravné vzdělávání učitelů na konferenci Humanizace ve výchově a vzdělání – východiska, možnosti a meze (duben 2010, PdF UHK, Hradec Králové)
Kateřina Vlčková: vyžádaný plenární referát Kombinace kvantitativních a kvalitativních přístupů, metod sběru a analýzy dat na konferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII (prosinec 2010, PdF UP, Olomouc)
Petr Novotný, Kateřina Vlčková: vyžádaný plenární referát Průvodce záludnostmi kvantitativního výzkumu na doktorském semináři konference ČAPV 2010 (září 2010, FPHaP TU, Liberec)
Kateřina Vlčková: referát Rozdíly v používání strategií učení se cizímu jazyku mezi žáky 5. ročníku, 9. ročníku ZŠ a na gymnáziích na konferenci ČAPV 2010 (září 2010, FPHaP TU, Liberec)
Kateřina Vlčková, Marie Doskočilová: referát The Analysis of Gender Differences in the Use of Foreign Language Learning Strategies na mezinárodní konferenci ECER 2010 (září 2010, Helsinky, Finsko)
Kateřina Vlčková: vyžádaný plenární referát Základy kvantitativního empirického výzkumu na setkání Celodenní přednášky pro akademické pracovníky (květen 2010, PdF UHK, Hradec Králové)
Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát The English language instruction on the secondary school level through the lens of the video camera na konferenci 20 let vývoje didaktiky cizích jazyků (prosinec 2010, FPHaP TU, Liberec)
Petr Najvar, Tomáš Janík, Petr Knecht, Michaela Píšová, Klára Kostková: referát Looking at teaching and learning from a comparative perspective na 4. mezinárodním semináři Network on Applied Video Research in Teaching and Learning Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning (listopad 2010, IPN University of Kiel, Německo)
Petr Najvar, Jaroslav Faltýn: referát Curriculum Development Researchin the Czech Republic na mezinárodní konferenci Evropské asociace pedagogického výzkumu ECER 2010 (září 2010, Helsinky, Finsko)
Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát English or Czech? Investigation Into the Classroom Language of Czech Lower-Secondary Teachers of English and Their Students na mezinárodní konferenci Evropské asociace pedagogického výzkumu ECER 2010 (září 2010, Helsinky, Finsko)
Petr Najvar, Adam, Martin: referát Anglicky nebo česky? Analýza používání mateřského jazyka učiteli a žáky ve výuce anglického jazyka na konferenci ČAPV 2010 (září 2010, FPHaP TU, Liberec)
Petr Knecht: referát Reforma kurikula geografického vzdělávání v ČR: stav a perspektivy dalšího vývoje na konferenci XXII. sjezd České geografické společnosti (září 2010, PřF OU, Ostrava)
Petr Knecht: referát Role učebnic v procesu implementace kurikulární reformy na konferenci ČAPV 2010 (září 2010, FPHaP TU, Liberec)
Veronika Najvarová, Sonia Šamalíková, Světlana Hanušová: referát Povaha žákovských promluv ve výuce anglického jazyka: vybrané výsledky CPV videostudie na konferenci ČAPV 2010 (září 2010, FPHaP TU, Liberec)
Veronika Najvarová, Sonia Šamalíková: referát Nature of Pupils’ Utterances in English Language Learning: Selected Results of the CPV Video Study na konferenci ECER 2010 (září 2010, Helsinky, Finsko)
Milan Kubiatko, Věra Čížková, Ivana Vaculová: referát Vymezení klíčových konceptů pro zkoumání osvojených dovedností v biologii na konferenci ČAPV 2010 (září 2010, FPHaP TU, Liberec)
Milan Kubiatko, Ivana Vaculová: poster Elementary school pupils knowledge and attitudes toward butterflies and mosquitoes na konferenci ERIDOB – European Researchers in Didactics of Biology (červenec 2010, Institute of Education, University of Minho, Braga, Portugalsko)
Petr Vlček: referát Problematika zdraví v kurikulu tělesné výchovy v ČR, SRN a USA na konferenci Škola, zdraví a pohyb (červen 2010, PdF MU, Brno)
Simona Šebestová, Marie Doskočilová, Eva Minaříková, Veronika Najvarová, Petr Najvar: referát Using Video to Analyse Teaching and Learning of English in Czech Lower-Secondary Schools na 4. mezinárodním semináři Network on Applied Video Research in Teaching and Learning Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning (listopad 2010, IPN University of Kiel, Německo)
Tomáš Janko, Petr Knecht: poster Visuals in Textbooks na konferenci ECER 2010 (září 2010, Helsinky, Finsko)
Jana Přikrylová: referát Používání strategií učení cizímu jazyku studenty gymnázia z hlediska řečových dovedností (předvýzkum k disertační práci) na konferenci ČAPV 2010 (září 2010, FPHaP TU, Liberec)
Eva Minaříková: referát Teoretický rámec pro vytváření CPV Videowebu na konferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII (prosinec 2010, PdF UP, Olomouc)
Eva Minaříková: referát Theoretical Framework for Development of CPV Videoweb na konferenci New Pathways in the Professional Development of Teachers (červen 2010, PdF MU, Brno)

2009

Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Stav a výhledy pedagogického výzkumu v České republice na konferenci ČAPV 2009 (září 2009, PdF OU, Ostrava)
Tomáš Janík, Veronika Najvarová, Petr Najvar: referát Opportunities to Learn across the Curriculum in the Czech Republic: The Results from the CPV Video Study na konferenci ECER 2009 (září 2009, Universität Wien, Rakousko)
Tomáš Janík, Petr Knecht: vyžádaný plenární referát Učebnice jako zrcadlo kánonu školního vědění na konferenci Učebnice z pohľadu pedagogického výskumu (červen 2009, Štátný pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko)
Tomáš Janík, Petr Knecht: referát Zur Entwicklung des fachdidaktischen Wissens in der LehrerInnenbildung: Möglichkeiten und Grenzen nach dem Bologna-Prozess na konferenci Neue Architekturen im europäischen Hochschulraum (květen 2009, Pädagogische Hochschule, Wien, Rakousko)
Tomáš Janík, Jan Slavík: vyžádaný plenární referát Obory ve škole: několik poznámek k enkulturační funkci školy na výroční konferenci ČPdS 2009 (únor 2009, FHS, UTB, Zlín)
Josef Maňák: vyžádaný plenární referát Vzdělávání ve společnosti vědění na konferenci Kurikulum a výuka v proměnách školy (červen 2009, PdF MU, Brno)
Kateřina Vlčková: vyžádaný plenární referát Metodologické problémy doktorských projektů výzkumu a jejich řešení na konferenci ČAPV 2009 (září 2009, PdF OU, Ostrava)
Kateřina Vlčková, Marcela Janíková: poster Tematické oblasti, metodologické přístupy a výzkumné metody ve výzkumu výuky na konferenci Kurikulum a výuka v proměnách školy (červen 2009, PdF MU, Brno)
Petr Najvar,Tomáš Janík, Veronika Najvarová: referát Výuka ve vybraných předmětech kurikula základního vzdělávání: vybrané výsledky CPV videostudie na konferenci ČAPV 2009 (září 2009, PdF OU, Ostrava)
Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát The CPV Video Study of English: Analysses of Teaching and Learning in Czech Lower-Secondary English Classes na konferenci ECER 2009 (září 2009, Universität Wien, Rakousko)
Petr Najvar, Veronika Najvarová, Tomáš Janík: referát Příležitosti k učení a struktura vyučovací hodiny: vybrané výsledky CPV videostudie na konferenci Kurikulum a výuka v proměnách školy (červen 2009, PdF MU, Brno)
Petr Knecht: referát The Implementation of a European Dimension by Peer Learning in Primary School na konferenci Europe Through the Eyes of Children (listopad 2009, Aristotle University, Thessalonikki, Řecko)
Petr Knecht, Tomáš Janko: referát Nonverbální prvky v učebnicích: přehledová studie zahraničních výzkumů na konferenci ČAPV 2009 (září 2009, PdF OU, Ostrava)
Daniela Schmeinck, Petr Knecht: referát The Implementation of a European Dimension by Peer Learning in Primary School na konferenci Innovation und Kreativität in Lehrerbildung und Unterricht – Impulse aus Europa (květen 2009, BMBF, Bonn, Německo)
Veronika Najvarová, Petr Najvar, Svobodová Milena: referát Uplatnění didaktických prostředků a médií v reálné výuce na ZŠ v ČR na konferenci ČPdS 2009 (únor 2009, FHS, UTB, Zlín)
Milan Kubiatko, Ivana Vaculová: referát Jedna vlaštovka jaro nedělá aneb (ne)vědomosti žáků nejenom o vlaštovkách na konferenci ČAPV 2009 (září 2009, PdF OU, Ostrava)
Milan Kubiatko, Eva Pecušová: poster Slovakian pupils misconceptions about birds na konferenci ECER 2009 (září 2009, Universität Wien, Rakousko)
Simona Šebestová: referát Příležitosti k rozvíjení jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka: kategoriální systém a první výsledky analýzy na konferenci ČAPV 2009 (září 2009, PdF OU, Ostrava)
Simona Šebestová: poster Opportunities to Developing Language Skills: Video Study in Czech Lower-Secondary English Classes na konferenci ECER 2009 (září 2009, Universität Wien, Rakousko)
Simona Šebestová: poster Příležitosti k rozvíjení jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka: kategoriální systém a první výsledky analýzy na konferenci Kurikulum a výuka v proměnách školy (červen 2009, PdF MU, Brno)
Tomáš Janko: poster Typologie vizuálních prvků v učebnicích: tvorba kategoriálního systému na konferenci Kurikulum a výuka v proměnách školy (červen 2009, PdF MU, Brno)
Tomáš Janko: referát Typologie vizuálních prvků v učebnicích: tvorba kategoriálního systému na konferenci Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu (červen 2009, Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko)
Tomáš Janko, Petr Knecht: referát Vizuální prvky v učebnicích: Přehledová studie česko-slovenských výzkumů na konferenci ČPdS 2009 (únor 2009, FHS, UTB, Zlín)
Jana Přikrylová: referát Adaptace technik zjišťujících strategie učení cizímu jazyku na VII. ročníku mezinárodní studentské vědecké konference (listopad 2009, PdF UP, Olomouc)
Jana Přikrylová: referát CALLA – jako jedna z technik diagnostiky strategií učení na konferenci ČAPV 2009 (září 2009, PdF OU, Ostrava)
Eva Minaříková: referát Diagnostická kompetence učitelů anglického jazyka a její hodnocení pomocí CPV videowebu na konferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII (listopad 2009, PdF UP, Olomouc)
David Solnička: referát Porovnání didaktické vybavenosti učebnic dějepisu na pracovním semináři Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3 (listopad 2009, PdF MU, Brno)

2008

Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Pedagogický výzkum v České republice na prahu třetího tisíciletí: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody na VI. ročníku studentské vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů (prosinec 2008, PdF UP, Olomouc)
Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát K problému integrace oborové a didaktické přípravy učitelů: model pedagogické praxe založený na konceptu didakické znalosti obsahu na konferenci Pedagogická praxe a oborové didaktiky (říjen 2008, PdF MU, Brno)
Marcela Janíková, Tomáš Janík, Petr Knecht, Milan Kubiatko, Martin Sebera: referát CPV videoweb: tvorba elektronického učebního prostředí pro didaktickou přípravu budoucích učitelů na konferenci Pedagogické praxe a oborové didaktiky (říjen 2008, PdF MU, Brno)
Marcela Janíková, Tomáš Janík, Vladislav Mužík, Eva Kamírová: referát Struktura vyučovacích jednotek tělesné výchovy z hlediska organizačních forem a fází výuky na konferenci Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století (říjen 2008, Výcvikové středisko FTVS UK, Stráž nad Nežárkou)
Tomáš Janík, Marcela Janíková, Petr Knecht: referát CPV Videoweb – wie eine videobasierte Lernumgebung für LehrerInnen entwickelt wird na konferenci ÖFEB 2008 (září 2008, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Rakousko)
Tomáš Janík, Marcela Janíková, Petr Knecht, Petr Najvar: Využívání videa v učitelském vzdělávání na konferenci Integrovaný model reflexivní praxe – zkušenosti s integrací pedagogických, psychologických a oborově didaktických přístupů v přípravném vzdělávání učitelů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (duben 2008, PedF UK, Praha)
Tomáš Janík, Petr Knecht: referát Transformace, artikulace a reprezentace vzdělávacího obsahu v učebnicích: k roli didaktických znalostí obsahu autora učebnice na konferenci Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (červen 2008, PdF MU, Brno)
Marcela Janíková, Tomáš Janík, Vladislav Mužík: referát Zum Nutzen von Videobeispielen in der Lehrer/-innenbildung na konferenci Lehrer/-innenbildung in Europa (květen 2008, Pädagogische Hochschule, Wien, Rakousko)
Tomáš Janík: Sachstrukturdiagramm einer Unterrichtsstunde: ein Weg zur Erfassung von Lerninhalten im Physikunterricht na konferenci Lehrer/-innen- bildung in Europa (květen 2008, Pädagogische Hochschule, Wien, Rakousko)
Marcela Janíková, Tomáš Janík, Vladislav Mužík: referát CPV Videostudie des Sportunterrichts in der Tschechischen Republik: Methodologisches Vorgehen und Ergebnisse der Pilotphase na VIII. Internationale Sommerakademie Möglichkeiten und Grenzen der Schulsportforschung (květen 2008, Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen, Švýcarsko)
Tomáš Janík, Marcela Janíková, Petr Knecht, Petr Najvar: referát Využívání videa v učitelském vzdělávání na konferenci Integrovaný model reflexivní praxe – zkušenosti s integrací pedagogických, psychologických a oborově didaktických přístupů v přípravném vzdělávání učitelů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (duben 2008, PedF UK, Praha)
Tomáš Janík: referát Empirický výzkum vzdělávání v Německu: současný stav, strategické záměry a projekty v rámci cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum (duben 2008, PdF MU, Brno)
Tomáš Janík: referát K vybraným aspektům didaktických znalostí obsahu u učitelů fyziky na konferenci ČPdS 2008 (únor 2008, PdF MU, Brno)
Josef Maňák: vyžádaný plenární referát Funkce učebnice v moderní škole na konferenci Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (červen 2008, PdF MU, Brno)
Josef Maňák: referát Postavení občanské výchovy v kurikulu základní školy na konferenci Výchova k občanství a její význam pro společnost 21. století (květen 2008, PdF UP, Olomouc)
Josef Maňák: vyžádaný plenární referát Učitel a kurikulum na konferenci ČPdS 2008 (únor 2008, C PdF MU, Brno)
Kateřina Vlčková: referát Interindividuální rozdíly v používání strategií učení cizímu jazyku na konferenci ČAPV 2008 (září 2008, PdF UHK, Hradec Králové)
Kateřina Vlčková: vyžádaný plenární referát Zpracování a interpretace výzkumných dat na semináři pro studenty doktorských studijních programů Pedagogika (květen 2008, PdF UP, Olomouc)
Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát Příležitosti k mluvení ve výuce anglického jazyka v České republice na konferenci ČAPV 2008 (září 2008, PdF UHK, Hradec Králové)
Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát The CPV Video Study: analysing teaching and learning in Czech lower-secondary classes na konferenci ECER 2008 (září 2008, Gothenburg, Švédsko)
Petr Najvar: referát Ozvěna rané výuky angličtiny u dnešních absolventů ZŠ v ČR na konferenci Vyučovanie cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ (červenec 2008, Nitra, Slovensko)
Petr Knecht: referát Die Implementierung der Europäischen Dimension durch Peer Learning auf der Primarstufe na konferenci Lehrer/-innenbildung in Europa (květen 2008, Pädagogische Hochschule, Wien, Rakousko)
Petr Knecht: referát Czech children perceptions about foreign countries na konferenci Pan European Research in Geography Education (leden 2008, Bishop Grosseteste College, Lincoln, Velká Británie)
Veronika Najvarová, Petr Najvar: referát The CPV Video Study of English: analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes na konferenci ECER 2008 (září 2008, Gothenburg, Švédsko)
Jana Doležalová, Veronika Najvarová, Petr Najvar: referát Čtenářské strategie studentů pedagogických fakult na konferenci ČAPV 2008 (září 2008, PdF UHK, Hradec Králové)
Veronika Najvarová: referát Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy na konferenci ČAPV 2008 (září 2008, PdF UHK, Hradec Králové)
Veronika Najvarová, Petr Najvar: referát The CPV Video Study of English Instruction: Analysing English Teaching in Czech lower-secondary schools na konferenci Research Projects in the Department of English Language and Literature (květen 2008, PdF MU, Brno)
Ivana Vaculová, Milan Kubiatko: referát Videostudie procesu osvojování dovedností a její následné využití pro přípravu budoucích učitelů fyziky na konferenci Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4 (duben 2008, ZČU, Plzeň)
Simona Šebestová: referát Vytváření kategoriálního systému pro analýzu jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ na VI. ročníku konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů (prosinec 2008, PdF UP, Olomouc)
Simona Šebestová: referát Vytváření kategoriálního systému pro analýzu jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ na konferenci ČAPV 2008 (září 2008, PdF UHK, Hradec Králové)
Marie Doskočilová, Kateřina Vlčková: referát Reproduction of gender stereotypes in teaching na konferenci Education-Equity-Social-Justice (červen 2008, PedF UK, Praha)
Tomáš Janko: referát Vizuální prvky v učebnicích zeměpisu – představení disertačního projektu na VI. ročníku studentské vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů (prosinec 2008, PdF UP, Olomouc)

2007

Josef Maňák: referát Didaktika v zrcadle svých učebnic na jednání brněnské pobočky České pedagogické společnosti (říjen 2007, PdF MU, Brno)
Josef Maňák: referát Kurikulum a hodnoty na konferenci Hodnoty a výchova (srpen 2007, PdF MU, Brno)
Josef Maňák: Absolvent základní školy na konferenci Kurikulum v proměnách školy (červen 2007, PdF MU, Brno)
Josef Maňák: referát Aktuální problémy kurikula na Mezinárodním kolokviu o řízení osvojovacího procesu (květen 2007, Univerzita obrany, Brno)
Josef Maňák: referát Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství na konferenci Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství (březen 2007, PdF MU, Brno)
Josef Maňák: referát K lidskému a vědeckému profilu Libora Pechy na konferenci J. Korczak a A. S. Makarenko – osobnosti sociální pedagogiky (leden 2007, PdF UP, Olomouc)
Vlastimil Švec: referát Klíčové dimenze v pedagogické přípravě budoucích učitelů na konferenci ČAPV 2007 (září 2007, PdF JČU, České Budějovice)
Vlastimil Švec: referát Student učitelství uprostřed proměn školního kurikula na konferenci Kurikulum v proměnách školy (červen 2007, PdF MU, Brno)
Tomáš Janík, Petr Knecht: referát Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy na konferenci ČAPV 2007 (září 2007, PdF JČU, České Budějovice)
Tomáš Janík, Marcela Miková, Petr Najvar: referát Opportunities to Learn and Physics Instruction in the Czech Republic: Methodology and Results of CPV Video Study na konferenci ESERA 2007 (srpen 2007, University of Malmö, Švédsko)
Tomáš Janík, Marcela Miková, Petr Najvar: referát The structure of physics instruction in the Czech Republic: The research approach and results from CPV Video Study na konferenci EARLI 2007 (srpen 2007, Budapešť, Maďarsko)
Tomáš Janík: referát Od obsahu vzdělávání k žákově znalosti. Procesy tvorby a realizace kurikula a jejich (ne)reflektování na jednání brněnské pobočky ČPdS (červen 2007, PdF MU, Brno)
Kateřina Vlčková: referát Einführung in das tschechische Schulsystem na konferenci Grenzüberschreitende Schulpartnerschaften – Chancen und Herausforderungen bei der Umsetzung von Schulprojekten (říjen 2007, NÖ Sprach-Kompetenzzentrum – Deutsch-Wagram, Poysdorf, Rakousko)
Kateřina Vlčková: referát Assessing the use of foreign language learning strategies and their effectiveness at the upper secondary comprehensive schools in the Czech Republic na konferenci EARLI 2007 (září 2007, University of Szeged, Eötvös Loránd University, Hungarian Academy of Science, Budapešť, Maďarsko)
Kateřina Vlčková: referát Testování modelu vysvětlujícího známku z cizího jazyka pomocí strategií učení: multinominální logistická regrese na konferenci ČAPV 2007 (září 2007, PdF JČU, České Budějovice)
Kateřina Vlčková: referát Foreign language learning strategies research – mixed model and mixed methods approach na workshopu Mixed methods (červenec 2007, Univerzita Essex, Velká Británie)
Manuel Völkle, Kateřina Vlčková: referát Cross-National Comparisons in University Drop-Out: A Discrete Time Event History Analysis na konferenci European Science Foundation – Quantitative methods in social science (červen 2007, VŠE, Praha)
Kateřina Vlčková: referát Vliv používání e-materiálů a snížení kontaktní výuky na studijní úspěšnost (zpráva z výzkumu, evaluační případová studie) na konferenci SCO (květen 2007, ESF MU, Brno)
Petr Najvar: referát Raná výuka cizích jazyků v České republice na přelomu 20. a 21. století na Celofakultní mezioborové konferenci studentů doktorských studijních programů (listopad 2007, PdF MU, Brno)
Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát Metodologický postup CPV videostudie anglického jazyka: Analýza výuky anglického jazyka na 2. stupni základní školy na konferenci ČAPV 2007 (září 2007, PdF JČU, České Budějovice)
Petr Najvar, Veronika Najvarová, Jana Doležalová: poster Reading skills of Student of Faculties of Education na 15. Evropské konferenci o čtení – Checkpoint Literacy (srpen 2007, Berlín, Německo)
Petr Najvar: referát Videostudy of Foreign Languages na semináři English projects in Teaching and Research in Central Europe (květen 2007, Freiberg, Německo)
Petr Knecht: referát Teaching in and about Europe na konferenci HERODOT – Working Conference: Geography for Society: Putting Bologna into Action (září 2007, Norra Latin, Stockholm, Švédsko)
Petr Knecht: referát Pupils‘ Criteria for the Verbal Didactical Transformation of Geographical Concepts in Geography textbooks na konferenci Peace, Democratization and Reconciliation in Textbooks and Educational Media (září 2007, Vestfold College Tønsberg, Norsko)
Petr Knecht: referát Could we designate some geographical concepts as problematic? na konferenci Changing Geographies-Innovative Curricula (duben 2007, University of London, Institute of Education, Londýn, Velká Británie)
Veronika Najvarová: referát Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy na konferenci Celofakultní mezioborová konference studentů doktorských studijních programů (listopad 2007, PdF MU, Brno)
Veronika Najvarová, Petr Najvar: referát Reading Strategies and the Development of Reading Skills of Primary School Pupils in the Czech Republic na 15. Evropské konferenci o čtení – Checkpoint Literacy (srpen 2007, Berlín, Německo)
Simona Šebestová: referát Příležitosti k rozvíjení základních jazykových dovedností ve výuce angličtiny: videostudie výuky anglického jazyka na 2. stupni ZŠ na konferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V (prosinec 2007, PdF UP, Olomouc)

2006

Josef Maňák: referát Problémy hodnocení praxe na konferenci Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích (listopad 2006, PdF MU, Brno)
Josef Maňák, Tomáš Janík: referát Didaktiky obecné, oborové a didaktika U3V na semináři Systémové, pedagogické a psychologické souvislosti vzdělávání v kurzech Univerzity třetího věku (říjen 2006, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno)
Josef Maňák: referát Pedagogická ergonomie na konferenci Škola a zdraví 21 (srpen 2006, PdF MU, Brno)
Josef Maňák: referát Problémy kurikula základní školy na pracovním semináři Problémy kurikula základní školy (červen 2006, PdF MU, Brno)
Josef Maňák: referát Časopis Komenský – pomocník školy na pracovním semináři Časopis Komenský z hlediska potřeb základní školy (duben 2006, PdF MU, Brno)
Vlastimil Švec, Josef Maňák, Tomáš Janík: referát Některé problémy výzkumu kurikula na konferenci ČAPV 2006 (září 2006, PdF ZČU, Plzeň)
Tomáš Janík: referát Pedagogical content knowledge a/nebo oborová didaktika? na konferenci Svatoňova Stráž (říjen 2006, Stráž)
Tomáš Janík, Marcela Miková, Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát Co ukázala CPV videostudie fyziky na 2. stupni základních škol na konferenci ČAPV 2006 (září 2006, PdF ZČU, Plzeň)
Tomáš Janík: referát Pädagogisches Wissen als Basis der Lehrerkompetenz na konferenci IAHE Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen! Kompetenz – Standards – Module (září 2006, PdF MU, Brno)
Tomáš Janík, Marcela Miková: referát The Dynamic Nature of Pedagogical Content Knowledge: Video Case Study from Physics Instruction at the Czech Lower Secondary School na konferenci ECER (září 2006, Ženeva, Švýcarsko)
Tomáš Janík, Marcela Miková: referát Analyse von gesundheitsfördernden Situationen im Sportunterricht: Methodologisches Vorgehen einer Videostudie na konferenci Sommerakademie 2006 Telč (2006, Telč)
Tomáš Janík, Marcela Miková: referát CPV Videostudie Physik – Methodologisches Vorgehen und erste Ergebnisse na pracovní dílně Video-Workshop (červen 2006, Essen, Německo)
Tomáš Janík: referát Videostudie v projektu Centra základního výzkumu školního vzdělávání na pracovním semináři Metodika CPV videostudie cizích jazyků (červen 2006, PdF MU, Brno)
Tomáš Janík: referát Znalostní základ učitelovy profesní kompetence na konferenci Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy (duben 2006, PdF UHK, Hradec Králové)
Tomáš Janík: referát Ke 130. výročí časopisu Komenský na pracovním semináři Časopis Komenský z hlediska potřeb základní školy (duben 2006, PdF MU, Brno)
Tomáš Janík: referát Matching content to the learners na semináři Teaching in Foreign Language (leden 2006, Limerick, Irsko)
Kateřina Vlčková: referát Metody empirického výzkumu strategií učení (cizímu jazyku) na konferenci ČAPV 2006 (září 2006, PdF ZČU, Plzeň)
Kateřina Vlčková: referát Evaluace strategií učení v osvojeném kurikulu vzdělávací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace na konci základního vzdělávání na pracovním semináři Problémy kurikula základní školy (červen 2006, PdF MU, Brno)
Kateřina Vlčková, Věra Janíková: referát Organizační formy a učivo ve výuce na konferenci Autonomie v procesu učení a vyučování cizímu jazyku (červen 2006, PdF MU, Brno)
Kateřina Vlčková: referát Gender a strategie učení na konferenci Gender v pedagogickom výskume (únor 2006, FF UCM, Trnava, Slovensko)
Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát Použití smíšené metodologie při zkoumání vybraných jevů v primárním vzdělávání na konferenci ČAPV 2006 (září 2006, PdF ZČU, Plzeň)
Petr Najvar: referát Early Language Learning in Czech Context in Research na konferenci Foreign Language Acquissition at an Early Age (březen 2006, PdF MU, Brno)
Petr Knecht, Martin Weinhöfer: referát Jaká kritéria jsou důležitá pro učitele ZŠ při výběru učebnic zeměpisu? Výsledky výzkumné sondy provedené na jihomoravských základních školách na konferenci ČAPV 2006 (září 2006, PdF ZČU, Plzeň)
Veronika Najvarová, Petr Najvar: referát Uplatnění smíšené metodologie při zkoumání strategií práce s textem žáků 1. stupně ZŠ a při zkoumání fenoménu rané výuky cizích jazyků na konferenci Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (listopad 2006, PdF MU, Brno)

2005

Josef Maňák: referát Příklad ve výchově na konferenci Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů (prosinec 2005, PdF MU, Brno)
Josef Maňák: referát Hledání orientace moderní základní školy na pracovním semináři Orientace české základní školy (říjen 2005, PdF MU, Brno)
Josef Maňák: referát Viry ve výchově na konferenci Škola a zdraví pro 21. století (září 2005, PdF MU, Brno)
Vlastimil Švec, Svatava Kašpárková, Alica Kavanová: referát Kurikulum základní školy z pohledu učitelů a žáků středních škol a jejich rodičů: zamyšlení nad výsledky výzkumné sondy na pracovním semináři Orientace české základní školy (říjen 2005, PdF MU, Brno)
Vlastimil Švec, Karla Hrbáčková: referát Znalosti učitelů – nové akční pole pedagogického výzkumu? na konferenci ČAPV 2005n (září 2005, PdF UP, Olomouc)
Vlastimil Švec: referát Self-reflection as a useful means of construction of student teachers ́ knowledge na 12th International Conference ISATT (červenec 2005, Sydney, Austrálie)
Vlastimil Švec: referát Kvalitativní přístup k výzkumu pedagogických znalostí na konferenci Kvalitativní přístup ve výzkumu ve vědách o člověku (leden 2005, FF UP Olomouc a Psychologický ústav AV ČR, Olomouc)
Tomáš Janík: referát Aktuelle Entwicklungen in tschechischem Bildungswessen na konferenci Evropský prostor pro vzdělávání v rámci partnerství škol Brno–Stuttgart (prosinec 2005, PdF MU, Brno)
Tomáš Janík, Jiří Němec: referát Die Rolle der Forschung an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität in Brno na konferenci Lehre durch Forschung (listopad 2005, Kremž, Rakousko)
Tomáš Janík: referát Zamyšlení nad obsahem školního vzdělávání na pracovním semináři Orientace české základní školy (říjen 2005, PdF MU, Brno)
Tomáš Janík, Marcela Miková: referát Schule als lernende Organisation na konferenci EIS.WEB (říjen 2005, Bozen, Itálie)
Tomáš Janík, Marcela Miková: referát Metodologický postup videostudie CPV: analýza realizovaného kurikula ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy na konferenci ČAPV 2005 (září 2005, PdF UP, Olomouc)
Tomáš Janík: referát Methodologisches Vorgehen einer Videostudie na konferenci ÖFEB 2005 (září 2005, Linz, Rakousko)
Tomáš Janík a Marcela Miková: referát Lehr- Lernprozesse im tschechischen Physikunterricht – methodologisches Vorgehen und Ergebnisse einer Videostudie na setkání Forschungskoloqium am Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften (červen 2005, Kiel, Německo)
Tomáš Janík: referát Postupy, metody a techniky zkoumání subjektivních teorií učitelů a žáků na metodologickém workshopu Študentské fórum (květen 2005, Bratislava, Slovensko)
Kateřina Vlčková: referát Návrh klasifikace strategií učení na konferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III (prosinec 2005, PdF UP, Olomouc)
Kateřina Vlčková: prezentace longitudinálního výzkumu strategií učení cizímu jazyku na semináři Statistické metody v longitudinálním výzkumu v sociálních vědách na setkání European Science Foundation, program Quantitative Methods in The Social Science (říjen 2005, Limburg, Belgie)
Kateřina Vlčková: referát Charakteristiky a vývojové trendy základního vzdělávání v zemích EU a v ČR na pracovním semináři Orientace české základní školy (říjen 2005, PdF MU, Brno)
Kateřina Vlčková: referát Strategie učení cizímu jazyku na gymnáziích na konferenci ČAPV 2005 (září 2005, PdF UP, Olomouc)
Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát Student a studium odborného textu na konferenci Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání (2005, PdF JČU, České Budějovice)
Veronika Najvarová: referát Čtenářské strategie studentů PdF MU na konferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III (prosinec 2005, PdF UP, Olomouc)

2004

Josef Maňák: referát Aktuální otázky oborových didaktik na konferenci Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (září 2004, PdF MU, Brno)
Josef Maňák: plenární referát Obsah vzdělávání a oborové didaktiky na konferenci Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi (květen 2004, PdF UHK, Hradec Králové)
Josef Maňák: referát Teorie a praxe v přípravě učitelů na konferenci Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů (únor 2004, PdF MU, Brno)
Vlastimil Švec: referát Gradace pedagogických situací jako nástroj podporující rozvoj pedagogické kondice studenta učitelství na konferenci Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (září 2004, PdF MU, Brno)
Vlastimil Švec: referát Experience of Student Teachers as a Source of their Pedagogical Knowledge na konferenci ISATT 2004 (červen 2004, Leiden, Nizozemí)
Tomáš Janík, Vladislav Mužík: referát Kvalita vyučování v tělesné výchově na semináři sekce pedagogické kinatropologie Svatoňova Stráž (říjen 2004, Daňkovice)
Tomáš Janík: referát Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu – analýza příspěvků z konference na konferenci Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (září 2004, PdF MU, Brno)
Tomáš Janík: referát K výzkumu v oborových didaktikách na konferenci Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi (květen 2004, PdF MU, Hradec Králové)
Tomáš Janík: referát Transmise versus konstrukce? Pedagogické dilema v subjektivních teoriích učitelů na setkání Študentské fórum (únor 2004, Bratislava, Slovensko)
Tomáš Janík: referát Školně praktická příprava budoucích učitelů v Rakousku na konferenci Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů (únor 2004, PdF MU, Brno)

2003

Josef Maňák: referát Problematika hodnocení v pedagogické teorii a praxi na konferenci ČAPV 2003 (září 2003, PdF MU, Brno)
Josef Maňák: referát Funkce skupiny v edukační práci na mezinárodní konferenci Integrace v psychoterapii dnes (srpen 2003, PdF MU, Brno)
Vlastimil Švec: vyžádaný plenární referát Implicitní pedagogické znalosti – východiska a možnosti jejich zkoumání na konferenci ČAPV 2013 (září 2003, PdF MU, Brno)
Vlastimil Švec: referát Integrace pedagogických a psychologických disciplín v učitelské přípravě na mezinárodní konferenci Katedry pedagogiky FF UK v Bratislavě Rozvoj študijného a vedného odboru Pedagogika na Slovensku (září 2003, FF UK Bratislava, Slovensko)
Vlastimil Švec: referát Lze učit vztahům „učitel–žáci“ studenty učitelství? na mezinárodní konferenci Integrace v psychoterapii dnes (srpen 2003, PdF MU, Brno)
Tomáš Janík: poster Pädagogisches Wissen bei LehramtskandidatInnen na konferenci ÖFEB 2003 (listopad 2003, Universität Wien, Rakousko)
Tomáš Janík: referát Subjektivní teorie učitelů a možnosti jejich výzkumu na konferenci ČAPV 2003 (září 2003, PdF MU, Brno)
Tomáš Janík, Iva Stuchlíková: poster Projection Technique and Concept Mapping: Instruments for Eliciting Pedagogical Knowledge na konferenci EARLI 2003 (srpen 2003, University Padova, Itálie)