Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Vybrané texty publikované v letech 2003—2016 ve formě kapitol v knihách

2016

Balcke, D., & Knecht, P. (2016). Die Schulbuchapprobation in der Tschechischen Republik: Eine kritische Analyse. In E. Matthes & S. Schütze (Eds.), Schulbücher auf dem Prüfstand (s. 98–107). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
Janík, T., Mužík, V., & Vlček, P. (2016). Implementace kurikulární reformy v České republice: obecné problémy konkretizované pohledem na kurikulum tělesné výchovy. In Š. Porubský, et al., Premeny školského kurikula: slovenská a česká skúsenosť (s. 131–141). Banská Bystrica: Belianum.
Janík, T. (2016). Škola na kruhovém objezdu, aneb když se to vezme kolem a kolem. In M. Strouhal & S. Štech (Eds.), Vzdělání a dnešek. Pedagogické, filosofické, historické a sociální souvislosti (s. 163–178). Praha: Karolinum.
Minaříková, E., Píšová, M., & Janík, T. (2016). Using VideoWeb in EFL teacher education: Do the benefits differ for teachers with and without previous teaching experience? In P. Haworth & C. Craig et al., Career Trajectories of English Language Teachers (s. 129–140). Oxford: Symposium Books.

2015

Janík, T. (2015). Mezinárodně srovnávací výzkumy vyučování a učení ve školních třídách a didaktika. In D. Greger, D. Dvořák, T. Janík, J. Průcha, M. Rabušicová, V. Spilková, K. Starý, … E. Walterová, Srovnávací pedagogika (s. 119— 136). Praha: Karolinum.
Jašková, J. (2015). Metodologické aspekty výzkumu didaktických znalostí obsahu u začínajících vysokoškolských učitelů odborné angličtiny. In V. Švec, J. Krátká, K. Cásková, J. Jakešová, J. Jašková, P. Koubek, E. Minaříková, … P. Vystrčil Marková, Znalostní báze učitelství (s. 53–80). Brno: Masarykova univerzita.
Koubek, P. (2015). Subjektivní teorie řídící jednání učitelů v kontextu jejich profesního rozvoje: teoretická a empirická východiska výzkumu. In V. Švec, J. Krátká, K. Cásková, J. Jakešová, J. Jašková, P. Koubek, E. Minaříková, … P. Vystrčil Marková, Znalostní báze učitelství (s. 13–32). Brno: Masarykova univerzita.
Minaříková, E. (2015). Studenti učitelství anglického jazyka komentují videosekvence výuky: použití anglického a/nebo českého jazyka. In V. Švec, J. Krátká, K. Cásková, J. Jakešová, J. Jašková, P. Koubek, E. Minaříková, … P. Vystrčil Marková, Znalostní báze učitelství (s. 81–96). Brno: Masarykova univerzita.
Minaříková, E., Píšová, M., & Janík, T. (2015). Using video in teacher Education: An example from the Czech Republic. In L. Orland-Barak, & Ch. J. Craig, International Teacher Education: Promising Pedagogies (Part B) (s. 379–400). Bingley: Emerald.
Slavík, J., Nedělka, M., Valenta, J., Hník, O., Brücknerová, K., & Dytrtová, K. (2015). Didaktiky expresivních oborů: tvorba a její reflexe ve výchově a vzdělávání. In I. Stuchlíková & T. Janík, Oborové didaktiky: Vývoj – stav – perspektivy (s. 361–422). Brno: Masarykova univerzita.
Stuchlíková, I., Janík, T., Slavík, J., Píšová, M., Beneš, Z., Čtrnáctová, H., Dvořák, L., … Vondrová, N. (2015). Oborové didaktiky: bilance a perspektivy. In I. Stuchlíková, & T. Janík et al., Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy (s. 423–453). Brno: Masarykova univerzita.
Tůma, F. (2015). Using conversation analysis in classroom interaction research. In M. Černá, J. Ivanová, & Š. Ježková, Learner corpora and English acquisition. A collection of studies (s. 163–171). Pardubice: Univerzita Pardubice.

2014

Češková, T. (2014). Analýza výukových situací rozvíjejících kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy: návrh výzkumného nástroje. In K. Pešková et al., Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění (s. 94–115). Brno: Masarykova univerzita.
Janík, T., Najvarová, V., & Janík, M. (2014). Zum Einsatz didaktischer Medien und Mittel: Ergebnisse einer videobasierten Studie. In P. Knecht, E. Matthes, S. Schütze, & B. Aamotsbakken, Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung (s. 289–302). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
Janko, T., & Knecht, P. (2014). Visuals in Geography Textbooks: Increasing the Reliability of a Research Instrument. In P. Knecht, E. Matthes, S. Schütze, & B. Aamotsbakken, Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung (s. 227–240). Bad Heilbrunn: Julis Klinghardt.
Lokajíčková, V. (2014). Kvantitativní analýza výukových situací z pohledu rozvíjení kompetence k učení ve výuce zeměpisu: vybrané výsledky výzkumu. In T. Janík, J. Slavík, V. Lokajíčková et al., Školní vzdělávání: Učitel – vyučování, žák – učení (s. 93–120). Brno: Masarykova univerzita.
Pešková, K. (2014). Inhaltsanalyse der landeskundlichen Visualisierungen in DaF-Lehrwerken. In In P. Knecht, E. Matthes, S. Schütze, & B. Aamotsbakken, Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung (s. 241–253). Bad Heilbrunn: Julis Klinghardt.
Pešková, K., & Janko, T. (2014). Úvodem aneb k současným tendencím v kurikulárních studiích. In K. Pešková et al., Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění (s. 10–15). Brno: Masarykova univerzita.
Sýkorová, P. (2014). Individuální čtenářství žáka a faktory, které je ovlivňují: vybrané výsledky výzkumu. In K. Pešková et al., Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění (s. 56–72). Brno: Masarykova univerzita.
Ševčík, K., (2014). Finanční gramotnost v českém kurikulu a kurikulu vybraných zahraničních zemí: od vymezení pojmů k výzkumnému nástroji. In K. Pešková et al., Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění (s. 31–44). Brno: Masarykova univerzita.
Ziembová, L. (2014). Podpora produktivní kultury vyučování a učení matematice: východiska pro výzkumný záměr. In T. Janík, J. Slavík, V. Lokajíčková et al., Školní vzdělávání: Učitel – vyučování, žák – učení (s. 61–73). Brno: Masarykova univerzita.

2013

Janík, T., Minaříková, E., & Najvar, P. (2013). Der Einsatz von Videotechnik in der Lehrerbildung: Eine Übersicht leitender Ansätze. In U. Riegel & K. Macha et al., Videobasierte Kompetenzforschung in den Fachdidaktiken (s. 63–78). Münster: Waxmann.
Píšová, M., Hanušová, S., & Janíková, V. (2013). Researching expertise in teachers of English. In B. Horváthová et al., Mapping and Applying Research in Foreign Language Education (s. 126–143). Nitra: Pedagogická fakulta UKF Nitra.
Šebestová, S., Slavík, J., & Janík, T. (2013). Anglický jazyk: Who is it from... aneb k problému interference. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 267–275). Brno: Masarykova univerzita.
Minaříková, E. (2013). Anglický jazyk: Blogging aneb hádáním (se) k rozvíjení klíčových kompetencí. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 259–266). Brno: Masarykova univerzita.
Slavík, J. (2013). Biologie: Taxonomie měkkýšů aneb jak stavba těla odpovídá životnímu prostředí. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 294–302). Brno: Masarykova univerzita.
Slavík, J., & Lukavský, J. (2013). Výtvarná výchova: Smysly, city, rozum aneb poznávání kulturní historie prostřednictvím vlastní výtvarné tvorby. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 311–321). Brno: Masarykova univerzita.
Slavík, J., & Lukavský, J. (2013). Výtvarná výchova: Rituál aneb nesnadné hledání proporcí mezi citem a rozumem. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 322–336). Brno: Masarykova univerzita.
Lokajíčková, V. (2013). Zeměpis: Teplá a studená fronta aneb jak rozvíjet kompetenci k učení v zeměpise. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 303–310). Brno: Masarykova univerzita.
Janík, T., & Slavík, J. (2013). Hospitační videostudie: anotace–analýza–alterace výukových situací (metodika AAA). In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 284–293). Brno: Masarykova univerzita.
Minaříková, E. (2014). Povaha profesního vidění u studentů učitelství anglického jazyka před a po účasti v IVŠV videowebu: výsledky pilotní studie. In V. Švec, & J. Bradová et al., Učitel v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita.
Lokajíčková, V. (2013). Kvantitativní analýza výukových situací z pohledu rozvíjení kompetence k učení ve výuce zeměpisu: vybrané výsledky předvýzkumu. In T. Janík, & K. Pešková et al., Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům (s. 138–156). Brno: Masarykova univerzita.
Češková, T. (2013). Učební úlohy rozvíjející kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy. In T. Janík, & K. Pešková et al., Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům (s. 157–170). Brno: Masarykova univerzita.
Tůma, F. (2013). Vybrané aspekty lingvistické teorie a metodologie ve výzkumu v didaktice cizích jazyků. In V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová et al., Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II (s. 9–22). Brno: Masarykova univerzita.
Janík, M. (2013). Analýza výukových situací se zaměřením na výuku druhého cizího jazyka v kontextu konceptu mnohojazyčnosti. In V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová et al., Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II (s. 67–79). Brno: Masarykova univerzita.
Janík, T., Janko, T., & Lokajíčková, V. (2013). Kvalita školy, kurikula, výuky: vymezení pojmů a způsobů jejich užívání. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 17–40). Brno: Masarykova univerzita.
Janík, T., Slavík, J., & Janko, T. (2013). Modely kvality ve vzdělávání. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 41–59). Brno: Masarykova univerzita.
Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Janko, T., Zlatníček, P. (2013). Metodologie zkoumání kvality výuky. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 61–107). Brno: Masarykova univerzita.
Janík, T., Janko, T., & Lokajíčková, V. (2013). Komponenty a charakteristiky zakládající kvalitu výuky. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 109–133). Brno: Masarykova univerzita.
Janík, T., & Slavík, J. (2013). Kvalita výuky v kontextu kurikulární reformy. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 135–156). Brno: Masarykova univerzita.
Slavík, J., & Janík, T. (2013). Kvalita výuky v obsahově zaměřeném přístupu. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 157–178). Brno: Masarykova univerzita.
Janík, T., & Slavík, J. (2013). Hodnocení a rozvíjení kvality výuky prostřednictvím reflektivní praxe a hospitací. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 179–216). Brno: Masarykova univerzita.
Janík, T., Slavík, J., & Lukavský, J. (2013). S přesahem za kazuistiky aneb pokus o transdidaktické zobecnění. In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 351–370). Brno: Masarykova univerzita.

2012

Blažej, P. (2012). Učebnice jako nástroj politické moci: obraz ideálního občana jako kategorie pro diskursivní analýzu učebnic občanské výchovy. In T. Janík & K. Pešková, et al., Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky (s. 63–76). Brno: Masarykova univerzita.
Doskočilová, M. (2012). Genderové nerovnosti ve výuce angličtiny: kategoriální systémy a první kvantitativní sonda. In T. Janík & K. Pešková, et al., Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky (s. 217–229). Brno: Masarykova univerzita.
Janík, M. (2012). Koncept mnohojazyčnosti ve výzkumu. In V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová et al., Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům (s. 169–181). Brno: Masarykova univerzita.
Janík, T. (2012). Učitel a didaktické znalosti obsahu: podmínky utváření a možnosti rozvoje. In J. Kohnová (Ed.), Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání (s. 41–52). Praha: PdF UK.
Janík, T., & Pešková, K. (2012). Tvorba a výzkum školy a školského systému: uvedení do problematiky. In T. Janík & K. Pešková et al., Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky (s. 9–19). Brno: MU.
Janíková, V., & Janík, M. (2012). Videostudie als Untersuchungsmethode im Tertiärsprachenunterricht. In O. Holz & R. Seebauer (Eds.), Interaktiver und kompetenzorientierter Unterricht (s. 180–190). Hamburg: Kovac.
Kostková, K., & Píšová, M. (2012). Příprava budoucích učitelů anglického jazyka v oblasti hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: vede cesta od praxe k teorii? In R. Grenarová & M. Vítková (Eds.), Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu (s. 36– 53). Brno: Masarykova univerzita.
Lokajíčková, V. (2012). Kvantitativní analýza učebních úloh z pohledu rozvíjení kompetence k učení ve výuce. In T. Janík & K. Pešková, et al., Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky (s. 230–245). Brno: Masarykova univerzita.
Minaříková, E. (2012). Povaha profesního vidění u studentů učitelství anglického jazyka – teoretická východiska a metodologie výzkumu. In T. Janík & K. Pešková, et al., Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky (s. 131–147). Brno: Masarykova univerzita.
Píšová, M., & Tůma, F. (2012). K trendům ve výzkumu v didaktice cizích jazyků: tematická analýza významných zahraničních studií za posledních 20 let. In V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová (Eds.), Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům (s. 9–20). Brno: Masarykova univerzita.
Přikrylová, J. (2012). Strategie učení se cizímu jazyku: jejich používání žáky a podpora učitelem na středních školách. In T. Janík & K. Pešková, et al., Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky (s. 301–218). Brno: Masarykova univerzita.

2011

Hajdušková, L., Janík, T., Lukavský, J., Minaříková, E., Najvar, P., Píšová, M., & Slavík, J. (2011). Hospitační videostudie: snímky výukových situací a jejích analýza. In T. Janík, J. Slavík, & P. Najvar, et al., Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím (s. 116 – 142). Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
Haláková, Z., & Kubiatko, M. (2011). CPV Videoweb pro vzdělávání učitelů chemie. In T. Janík & E. Minaříková, et al., Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum (s. 121–131). Brno: Paido.
Janík, T. (2011). Moderní odborná škola. Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu. In P. Knecht & G. Šumavská (Eds.), Moderní odborná škola. Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu (s. 8–13). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Janík, T. (2011). Příběh české kurikulární reformy. In O. Kaščák & B. Pupala (Eds.), Školy v prúde reforiem (s. 49–84). Bratislava: Renesans.
Janík, T., Kubiatko, M., & Minaříková, E. (2011). CPV videoweb – funkce a postup tvorby. In T. Janík & E. Minaříková, et al., Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum (s. 105–108). Brno: Paido.
Janík, T., Lukavský, J., Minaříková, E., Najvar, P., Píšová, M., & Slavík, J. (2011). Videostudie: Výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. In T. Janík, J. Slavík, & P. Najvar, et al., Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím (s. 88–113). Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
Janík, T., Lukavský, J., & Slavík, J. (2011). Shrnutí poznatků z hospitačních videostudií. In T. Janík, J. Slavík, & P. Najvar, et al., Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím (s. 144–162). Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
Janík, T., & Minaříková, E. (2011). Video v učitelském vzdělání – historické ohlédnutí. In T. Janík & E. Minaříková, et al., Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum (s. 41–46). Brno: Paido.
Janík, T., Najvar, P., & Kubiatko, M. (2011). Systémový rámec kvality školního vzdělávání: uvedení do problematiky. In T. Janík, P. Najvar, & M. Kubiatko et al., Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje (s. 11–19). Brno: MU.
Janík, T., Najvar, P., Píšová, M., & Slavík, J. (2011). Hospitace v souvislostech kurikulární reformy. In T. Janík, J. Slavík, & P. Najvar, et al., Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím (s. 16–28). Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
Janík, T., Píšová, M., Slavík, J., & Minaříková, E. (2011). Podpora reflektivního praktika: rozvíjení reflektivních kompetencí. In T. Janík & E. Minaříková, et al., Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum (s. 25–37). Brno: Paido.
Janík, T., & Slavík, J. (2011). Podpora reflektivního praktika: rozvíjející hospitace jako způsob akčního výzkumu. In T. Janík, J. Slavík, & P. Najvar, et al., Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím (s. 44–62). Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
Janík, T. & Slavík, J. (2011). Učitel jako reflektivní praktik: podpora kvality realizace kurikula. In T. Janík, J. Slavík, & P. Najvar, et al., Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím (s. 30–41). Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
Janík, T., Slavík, J., Píšová, M., & Minaříková, E. (2011). Učitel jako reflektivní praktik. In T. Janík & E. Minaříková, et al., Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum (s. 13–23). Brno: Paido.
Knecht, P. (2011). Kontinuita kurikula mezi 1. a 2. stupněm v české ZŠ: Pohledy do RVP ZV a žákovských sešitů. In E. Walterová (Ed.), Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň (s. 103 – 136). Praha: Karolinum.
Knecht, P. (2011). Podpora reformy. In P. Knecht & G. Šumavská (Eds.), Moderní odborná škola. Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu (s. 44–45). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Knecht, P. (2011). Případová studie Zeměpis: Člověk a příroda anebo člověk a společnost? In M. Píšová, K. Kostková, & T. Janík (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula (s. 145–174). Praha: Výzkumný ústav pedagogický.
Knecht, P., & Novotná, J. (2011). Změny, které přinesla tvorba a práce podle SVP. In P. Knecht & G. Šumavská (Eds.), Moderní odborná škola. Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu (s. 20–26). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Kubiatko, M. (2011). CPV Videoweb pro vzdělávání učitelů přírodopisu. In T. Janík & E. Minaříková, et al., Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum (s. 133–142). Brno: Paido.
Najvarová, V., & Najvar, P. (2011). Případová studie: Český jazyk a literatura, či Český jazyk nebo literatura? In M. Píšová, K. Kostková, & T. Janík (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula (s. 32–53). Praha: Výzkumný ústav pedagogický.
Najvarová, V., Najvar, P., & Janík, T. (2011). Procesy výuky a příležitosti k učení na 1. a 2. stupni. In E. Walterová, et al., Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň (s. 137–161). Praha: Karolinum.
Němec, J., & Vlčková, K. (2011). Vnímání sociálního klimatu školy žáky: srovnání 1. a 2. stupně základní školy. In E. Walterová (Ed.), Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň (s. 162–196). Praha: Karolinum.
Píšová, M., & Kostková, K. (2011). Případová studie: Výuka anglického jazyka a kurikulární reforma – staronové otázky? In M. Píšová, K. Kostková, & T. Janík (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula (s. 54–98). Praha: Výzkumný ústav pedagogický.
Píšová, M., Kostková, K., & Janík, T. (2011). Výzkum Kvalitní škola: koncepce a metodika případových studií. In M. Píšová, K. Kostková, & T. Janík (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula (s. 11–30). Praha: Výzkumný ústav pedagogický.
Píšová, M., Kostková, K., Janík, T., & Slavík, J. (2011). Případová studie tvorby kurikula: shrnutí, diskuse, závěry. In M. Píšová, K. Kostková, & T. Janík (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula (s. 269–284). Praha: Výzkumný ústav pedagogický.
Spurná, M., & Maňák, J. (2011). Případová studie: Postavení etické výchovy v kurikulu. In M. Píšová, K. Kostková, & T. Janík (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula (s. 242–268). Praha: Výzkumný ústav pedagogický.
Švecová, Z., Hesová, A., Janík, T., & Slavík, J. (2011). Virtuální hospitace v projektu Kurikulum G. In T. Janík, J. Slavík, & P. Najvar, et al., Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím (s. 64–86). Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
Vlček, P. (2011). Případová studie: Pohledy na kurikulum tělesné výchovy – aneb co je cílem současné tělesné výchovy. In M. Píšová, K. Kostková, & T. Janík (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula (s. 175–201). Praha: výzkumný ústav pedagogický.
Vlčková, K. (2011). Tematické a metodologické zaměření aktuálního výzkumu učení a vyučování cizím jazykům ve světě: Analýza studií z nejvýznamnějších časopisů. In M. Píšová, V. Janíková, & S. Hanušová, et al., Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků (s. 25–34). Brno: Masarykova univerzita.

2010

Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2010). Miskoncepcie vo vyučovaní biológie: Možnosti ich skúmania na príklade témy Vtáky. In J. Škoda, & P. Doulík (Eds.), Prekoncepce a miskoncepce v oborových didaktikách (s. 143–165). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Maňák, J., & Janík, T. (2010). Ausgewählte Spannungsfelder der Schulreform in der Tschechischen Republik: Neue Herausforderungen an die pädagogische Profession. In O. Holz, & F. Shelton (Eds.), Transformationsprozesse im europäischen Bildungsraum (s. 101–108). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
Píšová, M., & Kostková, K. (2010). Didaktická znalost obsahu na výstupu z přípravného vzdělávání učitelů. In J. Coufalová (Ed.), Hledisko kvality v přípravě učitele (s. 123–128). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Píšová, M., & Kostková, K. (2010). Notes on foreign language teaching with special attention to giftedness: a case study. In R. Grenarová, & M. Vítková (Eds.), Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil (s. 140–166). Brno: Masarykova univerzita.

2009

Adam, M., & Najvar, P. (2009). Teacher‘s Performance in ELT: A Preliminary Linguistic Analysis within the CPV Video Study. In S. Hanušová (Ed.), Research in English Language Teacher Education (s. 19–32). Brno: Masarykova univerzita.
Janík, T. (2009). K možnostem rozvíjení učitelových didaktických znalostí obsahu. In T. Janík, et al., Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů (s. 7–16). Brno: Paido.
Janík, T. (2009). Kognitivní vývoj dětí a mládeže. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 341–347). Praha: Portál.
Janík, T. (2009). Obecná didaktika. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 651–655). Praha: Portál.
Janík, T. (2009). Oborové a předmětové didaktiky. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 651–655). Praha: Portál.
Janík, T. (2009). Obsah vzdělávání. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 138–142). Praha: Portál.
Janík, T. (2009). Školní vyučování. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 178–183). Praha: Portál.
Janík, T. (2009). Výzkum výuky: historický vývoj. In M. Janíková, & K. Vlčková, et al., Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (s. 23–43). Brno: Paido.
Janík, T., & Janíková, M. (2009). Akční výzkum: výzkum prováděný učitelem. In Š. Švec, et al., Metodologie věd o výchově: Kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu (s. 255–265). Brno: Paido.
Janík, T., Janíková, M., & Vlčková, K. (2009). Výzkum výuky: vymezení pojmu. In M. Janíková, & K. Vlčková, et al., Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (s. 11–22). Brno: Paido.
Janík, T., Janíková, M., Knecht, P., & Najvar, P. (2009). Video jako prostředek rozvíjení učitelových didaktických znalostí obsahu. In T. Janík, et al., Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů (s. 83–96). Brno: Paido.
Janík, T., Janíková, M., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Najvarová, V., & Šebestová, S. (2009). Exploring Different Ways of Using Video in Teacher Education: Examples from CPV Video Web. In T. Janík, & T. Seidel (Eds.), The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom (s. 207–224). Münster: Waxmann.
Janík, T., Najvar, P., Knecht, P., & Slavík, J. (2009). K problému monitoringu implementace kurikulární reformy na gymnáziích: představení projektu Kvalitní škola. In T. Janík, V. Švec, et al., K perspektivám školního vzdělávání (s. 75–100). Brno: Paido.
Janík, T., Pol, M., & Rabušicová, M. (2009). Asociace a organizace pedagogického výzkumu v zahraničí. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 809–812). Praha: Portál.
Janík, T., Pol, M., & Rabušicová, M. (2009). Pedagogický výzkum v zahraničí. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 809–812). Praha: Portál.
Janík, T., Seidel, T., & Najvar, P. (2009). Introduction: On the Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning. In T. Janík, & T. Seidel (Eds.), The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom (s. 7–19). Münster: Waxmann.
Janíková, M., & Janík, T. (2009). Videostudie v edukačním výzkumu. In Š. Švec, et al., Metodologie věd o výchově: Kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu (s. 101–111). Brno: Paido.
Knecht, P. (2009). Pupils‘ Criteria for Textbook Evaluation: A Pupils Perspective on Verbal Representation of Geographical Concepts in Geography Textbooks. In M. Horsley, & J. McCall (Eds.), Peace, democratization and reconciliation in textbooks and educational media (s. 231–237). Tonsberg (Norway): IARTEM and Vestfold College.
Maňák, J. (2009). Materiální didaktické prostředky. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 258–264). Praha: Portál.
Maňák, J. (2009). Pedagogická teorie a vzdělávací praxe. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 639–644). Praha: Portál.
Maňák, J. (2009). Pojetí kurikula. In M. Janíková, et al., Základy školní pedagogiky (s. 53–56). Brno: Paido.
Maňák, J. (2009). Vzdělávání ve společnosti vědění. In T. Janík, & V. Švec, et al., K perspektivám školního vzdělávání (s. 11–20). Brno: Paido.
Maňák, J., & Janík, T. (2009). Kurikulum. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 117–121). Praha: Portál.
Maňák, J., & Janík, T. (2009). Výukové metody jako předmět výzkumu. In M. Janíková, & K. Vlčková, et al., Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (s. 83–96). Brno: Paido.
Maňák, J., & Švec, V. (2009). Formy a metody výuky. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 194–199). Praha: Portál.
Maňák, M., & Janík, T. (2009). Cíle výchovy a vzdělávání. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 132–137). Praha: Portál.
Najvar, P., & Najvarová, V. (2009). Příležitosti k učení napříč kurikulem 2. stup- ně základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie. In T. Janík, & V. Švec (Ed.), K perspektivám školního vzdělávání (s. 179–192). Brno: Paido.
Najvar, P., Janík, T., Janíková, M., Hübelová, D., & Najvarová, V. (2009). CPV Video Study: Comparative Perspectives on Teaching in Different School Subjects. In T. Janík, & T. Seidel (Eds.), The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom (s. 103–119). Münster: Waxmann.
Najvarová, V., & Najvar, P. (2009). The CPV video study of English: Analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. In S. Hanušová, et al., Research in English Language Teacher Education (s. 177–189). Brno: Masarykova univerzita.
Šebestová, S. (2009). Příležitosti k rozvíjení jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka. In T. Janík, & V. Švec, et al., K perspektivám školního vzdělávání (s. 80–95). Brno: Paido.
Švec, V. (2009). Přípravné vzdělávání učitelů. In Průcha, J. (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 408–412). Praha: Portál.
Švec, V. (2009). Znalosti jako prvek obsahu i procesu vzdělávání. In T. Janík, & V. Švec, et al., K perspektivám školního vzdělávání (s. 21–28). Brno: Paido.
Vlčková, K. (2009). Strategie učení: výzkumné oblasti, přístupy a metody. In M. Janíková, & K. Vlčková, et al., Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (s. 97–116). Brno: Paido.

2008

Brückmann, M., & Janík, T. (2008). Diagram obsahové struktury vyučovací hodiny: ukázka z výuky fyziky. In T. Janík, et al., Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu (s. 89–101). Brno: Paido.
Hanušová, S., & Najvar, P. (2008). Raná výuka cizího jazyka. In S. Pokrivčáková, (Ed.), Inovácie a trendy vo vyučovaní cudzích jazykov u žiakov mladšieho školského veku (s. 13–25). Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa.
Hübelová, D., Najvarová, V., & Chárová, D. (2008). Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce zeměpisu. In P. Knecht, & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (s. 147–163). Brno: Paido.
Janík, T. (2008). Zkoumání didaktických znalostí obsahu: vybrané přístupy, metody a techniky. In T. Janík, et al., Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu (s. 25–35). Brno: Paido.
Janík, T., & Knecht, P. (2008). Transformace, artikulace a reprezentace vzdělávacího obsahu v učebnicích: k roli didaktických znalostí obsahu autora učebni- ce. In P. Knecht, & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (s. 95–105). Brno: Paido.
Knecht, P., & Janík, T. (2008). Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. In P. Knecht, & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (s. 9–17). Brno: Paido.
Knecht, P., & Najvarová, V. (2008). Jak žáci hodnotí učebnice? Podněty pro tvorbu a výzkum učebnic. In P. Knecht, & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (s. 107–120). Brno: Paido.
Maňák, J. (2008). Funkce učebnice v moderní škole. In P. Knecht, & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (s. 19–26). Brno: Paido.
Maňák, J. (2008). Healthcare enters into the curriculum. In E. Řehulka, et al., School and Health 21. Contemporary Discourse on School and Health Investigation (s. 17–21). Brno: MU, 2008.
Maňák, J., & Vlčková, K. (2008). Aktuální problémy vzdělávání. In A. Kocmanová. (Ed.), Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management (s. 60–73). Brno: VUT.

2007

Janík, T. (2007). Co rozumět termínem „pedagogical content knowledge“? In T. Janík, et al., Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? (s. 23–39). Brno: Paido.
Janík, T. (2007). Pedagogical content knowledge v oborově didaktickém a kurikulárním výzkumu. In T. Janík, et al., Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? (s. 41–52) Brno: Paido.
Janík, T., Jůva, V., Rothenhagen, R., & Seebauerová, R. (2007). Meilsteine tschechischer Identitätsentfaltung. In R. Seebauer (Ed.), Europa – Nachdenken und Vordenken. Regionale, nationale und europäische Identitäten, Persönlichkeiten im europäischen Bildungswesen (s. 41–62). Berlin: LIT Verlag.
Janík, T., Najvar, P., Najvarová, V., & Píšová, J. (2007). Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce fyziky (se zvláštním zřetelem k učebnicím). In J. Maňák, & P. Knecht (Eds.), Hodnocení učebnic (s. 82–97). Brno: Paido.
Janík, T., Najvar, P., Slavík, J., & Trna, J. (2007). Dynamická povaha učitelových didaktických znalostí obsahu: případová (video)studie z výuky fyziky na 2. stupni základní školy. In T. Janík, et al., Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? (s. 99–113). Brno: Paido.
Knecht, P. (2007). Frekvenční pojmová analýza učebnic zeměpisu. In J. Maňák, & P. Knecht (Eds.), Hodnocení učebnic (s. 121–134). Brno: Paido.
Maňák, J. (2007). Učebnice jako kurikulární projekt. In J. Maňák, & P. Knecht (Eds.), Hodnocení učebnic (s. 24–30). Brno: Paido.
Miková, M., & Janík, T. (2007). Pořizování videozáznamu jako metoda sběru dat. In R. Švaříček, & K. Šeďová, et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry (s. 192–201). Praha: Portál.
Švec, V. (2007). Implicitní charakter didaktických znalostí obsahu a jejich utváření. In T. Janík, et al., Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? (s. 91–97). Brno: Paido.

2006

Janík, T. (2006). Učebnice a teorie konceptuální změny. In J. Maňák, & D. Klapko (Eds.), Učebnice pod lupou (s. 33–44). Brno: Paido.
Janík, T., & Najvarová, V. (2006). Problémy školního vzdělávání ve světle výzkumů TIMSS a PISA (porovnání situace v České republice a v Německu). In D. Greger, & V. Ježková. (Eds.), Školní vzdělávání: Zahraniční trendy a inspirace (s. 102–123). Praha: Karolinum.
Knecht, P. (2006). Hodnocení učebnic zeměpisu z pohledu žáků 2. stupně základních škol. In J. Maňák, & D. Klapko (Eds.), Učebnice pod lupou (s. 85–96). Brno: Paido.
Knecht, P. (2006). How Czech pupils assess geography textbooks. In D. Schmeinck (Ed.), Research on Learning and Teaching in Primary Geography (s. 129–147). Karlsruhe: Pädagogische Hochschule.
Maňák, J. (2006). „Nová Evropa“ (Tomáš G. Masaryk, 1918). Zur Idee des Neuen Europa – Tomáš G. Masaryk, 1918. In R. Seebauer, R. Rothenhagen, & E. Koliadis (Eds.), Evropské obrazy vzdělávání v portrétech významných osobností. Europäische Bildungslandschaften in Portraits (s. 67–76). Brno: Paido.
Maňák, J. (2006). Paridův soud aneb komu zlaté jablko. In J. Maňák, & D. Klapko (Eds.), Učebnice pod lupou (s. 73–78). Brno: Paido.
Najvarová, V. (2006). Jaké strategie používají studenti učitelství při studiu odborného textu? In J. Maňák, & D. Klapko (Eds.), Učebnice pod lupou (s. 111–121). Brno: Paido.
Rothenhagen, R., & Janík, T. (2006). Minderheiten in der Tschechischen Republik und aktuelle pädagogische Bestrebungen. In R. Seebauer (Ed.), Mosaik Europa – Diskussionsbeiträge zur ethnischen und sprachlichen Vielfalt (s. 30–40). Münster: LIT Verlag.

2005

Janík, T. (2005). Transmise versus konstrukce? Pedagogické dilema v subjektivních teoriích učitelů. In V. Švec (Ed.), Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem (s. 17–26). Brno: Paido.
Miková, M., & Vlčková, K. (2005). Interakční analýza. In V. Švec, J. Maňák, Š. Švec (Eds.). Slovník pedagogické metodologie (s. 47–48). Brno: Paido.
Švec, V. (2005). Kvalitativní přístup k výzkumu pedagogických znalostí. In Miovský, M., Čermák, I., Chrz, V. (Eds.), Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV: Vybrané aspekty teorie a praxe (s. 291–302). Olomouc: Univerzita Palackého.
Vlčková, K. (2005). Efekt bumerangový. Efekt Galatea. Efekt Golem. Efekt haló. Efekt novosti. Efekt placebo. Efekt Pygmalion. Efekt sociální žádoucnosti. Efekt zmírňování. Logická chyba posouzení. In V. Švec, J. Maňák, & Š. Švec (Eds.), Slovník pedagogické metodologie (s. 24–27). Brno: Paido.
Vlčková, K. (2005). Kvantitativní výzkum. In V. Švec, J. Maňák, & Š. Švec (Eds.), Slovník pedagogické metodologie (s. 56–58). Brno: Paido.
Vlčková, K. (2005). Logická chyba posouzení. In V. Švec, J. Maňák, & Š. Švec (Eds.), Slovník pedagogické metodologie (s. 60). Brno: Paido.
Vlčková, K. (2005). Položka. In V. Švec, J. Maňák, & Š. Švec (Eds.), Slovník pedagogické metodologie (s. 70). Brno: Paido.

2004

Janík, T. (2004). Akční výzkum jako cesta ke zkvalitňování pedagogické praxe. In J. Maňák, & V. Švec (Eds.), Cesty pedagogického výzkumu (s. 51–68). Brno: Paido.
Janík, T. (2004). Die Europäische Dimension in der tschechischen Schule. In R. Seebauer. (Ed.), Europäische Dimension neu denken (s. 151–162). Wien: Mandelbaum.
Janík, T., Jůva, V., Rothenhagen, R., & Seebauer, R. (2004). Meilensteine tschechischer Identitätsentfaltung: Landmarks in czech Identity Development. In R. Seebauer, Z. Helus, & E. Koliadis. (Eds.), Von Identitäten in Europa zu europäischen Identitäten From Identities in Europe to European Identities (s. 59–91). Brno: Paido.
Janík, T., Jůva, V., Rothenhagen, R., & Seebauer, R. (2004). Milníky rozvoje české identity Meilensteine tschechischer Identitätsentfaltung. In R. Seebauer, Z. Helus, & E. Koliadis. (Eds.), Od identit v Evropě k evropským identitám. Von Identitäten in Europa zu europäischen Identitäten. Brno: Paido.
Maňák, J. (2004). Možnosti školy v multikulturní výchově. In L. Gulová, & E. Štěpařová (Eds.), Multikulturní výchova v teorii a praxi (s. 25–28). Brno: PdF MU.
Maňák, J. (2004). Myšlenková cesta pedagogického badatele při výzkumu. In J. Maňák, & V. Švec (Eds.), Cesty pedagogického výzkumu (s. 9–20). Brno: Paido.

2003

Janík, T. (2003). Zur reflexiven LehrerInnenbildung. In R. Seebauer (Ed.), Erste Schritte in die Unterrichtspraxis – Texte, Materialen, Berichte/First Steps into Teaching Practice – Study Material, Reports (s. 78–84). Brno: Paido.
Maňák, J. (2003). Jan Amos Komenský und Europa. In R. Seebauer (Ed.), Szenen europäischer Bildungslandschsften. Empirische Studien in ERASMUS Intensioprogrammen und aktuelle Trends in ausgewahlten europäischen Ländern (s. 78–81). Wien: Mandelbaum Verlag.