Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Ediční řada Pedagogický výzkum v teorii a praxi

V ediční řadě Pedagogický výzkum v teorii a praxi (zal. 2005) jsou publikovány odborné knihy vycházející z projektů základního i aplikovaného výzkumu v oblasti vzdělávání. Řada je otevřena také excelentním disertačním pracím studentů PdF MU. Kritérii pro zařazení do této ediční řady jsou především: tematická příslušnost k oboru pedagogika, relevance pojednávaného tématu, metodologická úroveň realizovaného výzkumu, kvalita zpracování textu.

Ediční řada byla zprvu vydávána v nakladatelství Paido, později byla převedena do správy nakladatelství Masarykovy univerzity. Dosud bylo v této edici vydáno na čtyři desítky publikací.

 

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 46
Tupý, J. (2018). Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989-2017. Brno: Masarykova univerzita.

 

Publikace mapuje tvorbu kurikulárních dokumentů a standardů pro základní vzdělávání od roku 1989 do roku 2017. Charakterizuje základní koncepční dokumenty a změny ve školské legislativě, které ovlivňovaly vznik kurikulárních dokumentů od Učebních osnov pro základní vzdělávání z roku 1991, přes vzdělávací programy z poloviny 90. let minulého století až po Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2005) i jeho úpravy.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 45
Hanušová, S. Píšová, M., Kohoutek, T., Minaříková, E., Janík, M., Janík, T., Mareš, J., Uličná, K., & Ježek, S. et al. (2017). Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá i tzv. drop-out. Nejohroženější profesní skupinou jsou učitelé novicové. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření na českých základních školách, které se zaměřilo na procesy socializace začínajících učitelů a jejich determinanty.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 44
Slavík, J., Stará, J., Uličná, K., & Najvar, P. et al. (2017). Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

Kniha představuje didaktickou kazuistiku jako nástroj pro kultivaci (oborově)didaktického myšlení. V první části je představen pojem kazuistika v souvislosti s výzkumem v klinických vědách. Zvláštní pozornost je potom věnována didaktickým kazuistikám a jejich roli v transdisciplinárním didaktickém výzkumu a představení transdidaktického přístupu využívajícího metodiku 3A. Druhou část knihy tvoří vybrané didaktické kazuistiky zpracované týmem oborových didaktiků a učitelů v praxi. Kniha navazuje na publikaci Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory autorů J. Slavíka, T. Janíka, P. Najvara a P. Knechta.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 43
Syslová, Z. (2017). Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

Kniha přináší ucelenou teorii profese učitele mateřské školy. Zachycuje historický vývoj této profese a poznatky o ní ukotvuje v kontextu postmoderní situace. Analýza současného stavu profese učitele mateřské školy je srovnávána se zahraničními empirickými nálezy a vyúsťuje do zpracování teoretického prototypového modelu učitele mateřské školy. Součástí knihy jsou také empirické studie, které přinášejí informace o sebereflexi v procesu jejího utváření v přípravném vzdělávání a na počátku profesní dráhy učitele.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 42
Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Uličná, K. & Janík, M. (2016). Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

Tato kniha je o přivádění viděného k řeči. Je také o profesi a profesionalitě. Autoři popisují nejen povahu profesního vidění učitelů anglického jazyka, ale i to, jak se změnilo po účasti ve videoklubech. Kniha je příspěvkem k diskusi o profesním vidění jako součásti učitelské profesionality a o možnostech využití profesních učících se komunit a videosekvencí výuky ve vzdělávání učitelů.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 41
Vlčková, K., Pešková, K., Kostková, K., Janík, M., & Švejdíková, K. (2014). Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

Monografie prezentuje výsledky výzkumu žákovských strategií (především strategií užívání jazyka) uplatňovaných při učení se angličtině jako cizímu jazyku na konci základního vzdělávání. Žáky deklarované používání strategií je dáno do souvislosti s indikátory jejich vzdělávacích výsledků, jako jsou skóre z úloh KET na úrovni A2 či známka z anglického jazyka. Strategie a úspěšnost řešení úloh jsou zkoumány u řečových dovedností čtení, poslech, mluvení a psaní a v kontextu dalších proměnných, jako jsou učební a výkonová motivace, styly učení či podpora strategií učitelem. Smíšený výzkum kombinuje dotazníky, didaktický test a volné písemné výpovědi žáků o používaných strategiích při řešení úloh. Výzkumný vzorek zahrnuje 462 žáků 9. ročníku z 16 škol náhodného výběru v Jihomoravském kraji.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 39
Jireček, M. (2014). Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918-2013. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

Publikace mapuje vývoj vyučovacího předmětu dějepis na školách odpovídajících druhému stupni dnešních základních škol v českých zemích v letech 1918–2013. Zaměřuje se zejména na postavení, cíle a obsahy tohoho vyučovacího předmětu. Závěry výzkumu základních kurikulárních dokumentů dějepisu jsou ověřovány a doplňovány pomocí analýzy odborné literatury a doborých odborných časopisů. Zároveň publikace nastiňuje i vývoj školského systému a sledovaného typu školy.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 37
Knecht, P. (2014). Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma dostupná v Čítárně MU.

Rozvíjení kompetence k řešení problémů v současnosti představuje jeden ze základních cílů vzdělávání. Na příkladu zkoumání kvality učebních úloh publikace popisuje, zda a v jaké míře výuka zeměpisu na základních školách v Česku poskytuje žákům příležitosti řešit geografické problémy. První část knihy kromě jiného syntetizuje doposud izolované teoretické a empirické poznatky pedagogiky a psychologie týkající se didaktického využití řešení problémů. Ve druhé části knihy je popsán výzkum učebních úloh v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Výsledky výzkumu jsou následně interpretovány na pozadí soudobých úvah o kvalitě (ve) vzdělávání. Kniha má ambici oslovit nejen čtenáře se zájmem o odpovědi na stanovené výzkumné otázky, ale klade si také za cíl přispět do diskuse o aktuálním stavu geografického vzdělávání a didaktiky geografie v Česku.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 40
Janík, T., Slavík, J., Lokajíčková, V., Bendová, A., Gažová, K., Horáčková, M., … Ziembová, L. (2014). Školní vzdělávání: Učitel – vyučování, žák – učení. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

V knize jsou rozpracovány teoretické rámce a výzkumné nástroje umožňující realizovat výzkum z různých hledisek současné školy: školní výuky a její kvality anebo žáků. Každá kapitola je dílčí sondou, která přispívá k cíli sdílenému všemi autory: rozpoznávat ve školní realitě důležité fakty, zaznamenávat jejich výskyt, interpretovat je a nabízet jejich vysvětlení.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 38
Pešková, K., Janko, T., Lupač, M., Ševčík, K., Doležal, T., Moravec, J., … Češková, T. (2014). Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

V knize jsou rozpracovány teoretické rámce, metodologické přístupy a výzkumné nástroje umožňující realizovat výzkum různých forem existence kurikula (především projektovaného kurikula). V jednotlivých kapitolách jsou řešena témata jako komparace kurikula tělesné výchovy, finanční gramotnost v kurikulu, názory žáků na elektronické učebnice, rozvíjení kompetence k řešení problémů v hodinách přírodovědy ad.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 35
Tupý, J. (2014). Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

Publikace mapuje tvorbu kurikulárních dokumentů a standardů pro základní vzdělávání od roku 1989 do první poloviny roku 2013. Charakterizuje základní koncepční dokumenty a změny ve školské legislativě, které ovlivňovaly vznik kurikulárních dokumentů od Učebních osnov pro základní vzdělávání z roku 1991, přes vzdělávací programy z poloviny 90. let minulého století až po Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2005) i jeho první úpravy. Autor se snaží popsat a zhodnotit vše podstatné, co se při tvorbě kurikulárních dokumentů a standardů dařilo, případně nedařilo. K tomu využívá myšlenky a ukázky z koncepčních a legislativních dokumentů, z oficiálních materiálů MŠMT a dalších institucí, z interních textů kurikulárních ústavů, ze samotných kurikulárních dokumentů i z autentických dobových článků a rozhovorů. Každá etapa vývoje je v textu zhodnocena se snahou postihnout pozitivní a negativní kroky při tvorbě kurikulárních dokumentů, jejich schvalování a realizaci v praxi.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 36
Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je (po publikaci Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi, 2011) druhým knižním výstupem projektu, který se zaměřoval na charakteristiky i dosahování a udržování expertnosti učitelů (v konkrétní subkultuře učitelů cizích jazyků). Dohromady tyto dvě publikace přinášejí ucelený pohled na poměrně rozsáhlý výzkumný počin, který byl zarámován designem vícečetné případové studie a zahrnoval pět studií, jež se každá svým specifickým způsobem snažila rozkrýt určitou konkrétní dimenzi učitelské expertnosti.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 26
Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Tůma, F., & Zerzová, J. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha přináší ohlédnutí za uplynulými desetiletími výzkumu expertnosti, přičemž v hlavní výkladové linii je postupováno od obecných úvah o expertnosti k uchopování expertnosti v učitelské profesi. Autoři se snaží postihnout různé teoretické perspektivy, kterými byl fenomén expertnosti v učiteské profesi nahlížen. Českému čtenáři se nedostává do rukou vyčerpávající přehled realizovaných výzkumů expertnosti, ale spíše sumář náhledů na expertnost v učitelství (i v jiných doménách).

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 34
Václavík, A. (2013). Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ: případová studie. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

Publikace je zaměřena na problematiku portfolia, konkrétně se věnuje prezentačně-hodnotícímu předmětovému portfoliu. Teoretickou část publikace tvoří konceptuální rámec k problematice portfolia. V centru pozornosti stojí hodnotící, předmětové a prezentační aspekty práce s portfoliem. Cílem případové studie bylo popsat, jak žáci vybrané třídy 7. ročníku ZŠ a jejich učitel pracují s prezentačně-hodnotícím portfoliem v průběhu jednoho školního roku. Výsledky ukázaly, že některé aspekty práce s portfoliem, které jsou často považovány za formální (sbírání materiálů, třídění a selekce) mají pro celý edukační proces klíčový význam, neboť jsou významně provázány se všemi segmenty edukačního procesu.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 28
Medková, I. (2013). Dovednosti žáků ve výuce fyziky na základní škole. Brno: Masarykova univerzita.

Publikace se zabývá problematikou osvojování fyzikálních dovedností žáků základní školy. Teoretická část je zaměřena především na různá chápání pojmu dovednost, klasifikaci dovedností a etapy procesu osvojování dovedností. Těžiště publikace spočívá v prezentaci tří výzkumných studií, které zjišťují úroveň osvojení dovedností žáky (pomocí didaktického testu), informovanost učitelů o dovednostech (pomocí dotazníků a rozhovorů) a postavení učebních úloh procesu osvojování dovedností (pomocí videostudie).

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 32
Pešková, K. (2012). Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

Publikace je zaměřena na problematiku vizuálních prostředků pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Teoretická část publikace se vztahuje nejprve k obecnějším (širším) souvislostem řešené problematiky, na něž navazují kapitoly pojednávající o vizuálních prostředcích a reáliích ve výuce cizích jazyků. V publikaci jsou dále představena dvě výzkumná šetření, jež autorka realizovala.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 30
Janko, T. (2012). Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

Publikace se zaměřuje na problematiku nonverbálních prvků v učebnicích zeměpisu pro základní školy a jejich hodnocení z hlediska potenciálu napomáhat při porozumění učivu. Východiskem je předpoklad, že efektivní fungování nonverbálních prvků jako didaktických prostředků může být posíleno jejich odpovídajícím ztvárněním. Jádrem publikace je představení výzkumu, který se zaměřoval na posuzování typů nonverbálních prvků v učebnicích zeměpisu.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 29
Kostková, K. (2012). Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

Publikace je věnována fenoménu interkulturality v kontextu cizojazyčné výuky. V první části jsou vymezeny stěžejní terminologické otázky a interdisciplinární východiska pro konceptualizaci a didaktizaci interkulturní komunikační kompetence. Druhá část knihy nabízí výzkumné sondy do edukační reality. V knize je představena případová studie zaměřená na rozvoj a hodnocení rozvoje interkulturní komunikační kompetence u studentů učitelství anglického jazyka.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 27
Zerzová, J. (2012). Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

Publikace je věnována problematice výuky reálií a rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v rámci výuky anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Představuje dvě výzkumná šetření (výzkum realizovaného kurikula a výzkum učitelova pojetí kultury a cílů výuky reálií a interkulturní komunikační kompetence).

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 25
Šebestová, S. (2011). Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

Publikace pojednává o procesech vyučování a učení ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy z hlediska příležitostí k rozvíjení řečových dovedností. Těžištěm publikace je výzkum realizovaný prostřednictvím videostudie s cílem z jistit, jaké příležitosti k rozvíjení řečových dovedností reálná výuka nabízí.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 22
Janíková, M., (2011). Interakce a komunikace učitelů tělesné výchovy. Brno: Paido.

Publikace pojednává o komunikaci a interakci ve výuce tělesné výchovy na základní škole. Po teoretickém rozboru sledované problematiky, podává přehled o empirických výzkumech, které byly v této oblasti provedeny u nás i v zahraničí. Těžiště publikace spočívá v prezentaci tří výzkumných studií zaměřených na interakční styl učitelů, na procesy interakce a komunikace, a na učitelovo pojetí interakce a komunikace. V závěru publikace je prezentována typologie učitelů tělesné výchovy podle interakčního stylu.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 24
Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T. & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.

Kniha je uvedením do problematiky výzkumu založeného na videu. Pojem videostudie označuje výzkumy, v nichž se video využívá jako prostředek sběru a analýzy dat, popř. prezentace výzkumných zjištění. Videostudie představují jednu z intenzivně rozvíjených oblastí pedagogického výzkumu. Kniha shrnuje metodologické otázky řešené v souvislosti s výzkumem založeným na videu a představuje výsledky některých projektů, zejména videostudií realizovaných Institutem výzkumu školního vzdělávání PdF MU v letech 2004-2011.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 21
Janík, T., Minaříková, E. a kol. (2011). Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. Brno: Paido.

Publikace pojednává o využití videa v učitelském vzdělávání na pozadí konceptu reflektivní praxe. Autoři vycházejí z analýzy vztahu mezi učitelovým jednáním a myšlením a představují teoretická východiska i konkrétní formy podpory profesního rozvoje učitelů (supervize, mentoring, koučování, akční výzkumu a hospitace). V publikaci jsou prezentovány vybrané zahraniční a domácí zkušenosti s využíváním videa v učitelském vzdělávání.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 33
Janík, T., Pešková, K. et al. (2013). Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

Publikace prezentuje nástroje umožňující realizovat výzkum v různých oblastech školního vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, proces a výsledky. Autoři představují kategoriální systémy, scénáře interview, dotazníky pro zkoumání různých aspektů výuky. Obsahově jsou řešena témata jako např. kvalita čítanek pro primární školu, sociální klima třídy, hodnocení dětského výtvarného projevu, rozvíjení kompetence k učení apod.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 31
Janík, T., Pešková, K. et al. (2012). Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

Publikace prezentuje nástroje umožňující realizovat výzkum v různých oblastech školního vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, proces a výsledky. Autoři představují kategoriální systémy, scénáře interview, dotazníky pro zkoumání různých aspektů výuky, např. evropské dimenze v učebnicích, profesní vidění učitelů, proenvironmentální přesvědčení učitelů, autoregulace učení apod.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 23
Janík, T., Najvar, P., Kubiatko, M. et al. (2011). Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. Brno: Masarykova univerzita.

Kniha je zdarma k dispozici v Čítárně MU.

V knize jsou pojednány vybrané nástroje umožňující podchycovat kvalitu kurikula a výuky a výsledky výzkumů zaměřených na některé aspekty této problematiky. Kniha představuje výzkumné nástroje vyvinuté či adaptované v rámci disertačních prací studentů, a tím navazuje na publikaci Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 20
Janík, T., Knecht, P., & Najvar, P. (2010). Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. Brno: Paido.

V kontextu proměn současné české školy a jejího kurikula se sice pozvolna, avšak přece jen začíná věnovat pozornost otázkám kvality vzdělávání. Autoři monografie rozpracovali teoreticko-metodologická východiska pro monitoring a evaluaci kvality kurikula a výuky v kontextu školního vzdělávání v České republice a vytvořili, resp. adaptovali příslušné diagnostické nástroje. Mezi řešenými tématy jsou nonverbální prvky v učebnicích, mezipředmětová témata či strukturace vzdělávacího obsahu v kurikulárních dokumentech.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 19
Vlček, P., & Janík, T. (2010). Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice německo a Spojených státech amerických. Brno: Paido.

V monografii se autoři zaměřují na porovnání reformovaného projektovaného kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. Jejich cílem je přispět k rozvoji teoretické základny vědeckých oborů pedagogiky a kinantropologie. Vedle analýzy a komparace současných kurikulárních dokumentů uvádějí také vzájemné srovnání historického vývoje tělesné výchovy, školského systému a současných školských reforem ve sledovaných zemích.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 18
Najvar, P. (2010). Raná výuka cizích jazyků v České republice na konci 20. století. Brno: Paido.

Publikace analyzuje populární názory na zavádění povinné rané výuky cizích jazyků do kurikula primární školy a konfrontuje je se zjištěními empirického výzkumu. Ukazuje se, že validita některých argumentů je zcela diskutabilní, zatímco platnost jiných je v českém prostředí silně omezena. Výsledky empirického výzkumu naznačují, že efekty rané výuky angličtiny realizované na konci 20. století nenaplňují očekávání do ní vkládaná.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 17
Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido.

Cílem publikace je předložit teoreticko-empirickou analýzu procesů utváření cílů a obsahů školního vzdělávání. Směřováním k tomuto cíli je hledáním odpovědi na otázku, kudy vede cesta od oborových cílů a obsahů ke kurikulárním cílům a obsahům, od učiva k žákovským znalostem, dovednostem, kompetencím či jiným dispozicím. Výklad se opírá o teorie a výzkumné poznatky publikované v odborné literatuře a je doplněn o výsledky výzkumů realizovaných autory knihy a jejich týmem.

Obálka publikace
Pedagogický výzkum v teorii a praxi 13
Janíková, M., & Vlčková, K. a kol. (2009). Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido.

V monografii jsou představeny výzkumné přístupy a metody uplatňované ve vybraných tematických oblastech výzkumu výuky. Autoři s odkazem na zahraniční prameny vymezují výzkum výuky jako vědeckou analýzu předpokladů, procesů, struktur a výsledků institucionalizovaných procesů vyučování a učení. Podávají přehled o klíčových momentech jeho historického vývoje a představují jeho vybrané tematické oblasti: zkoumání interakce a komunikace ve výuce, kvality a efektivity výuky, výukových metod, strategií učení a žákovských prekoncepcí.

Obálka publikace
Pedagogický výzkum v teorii a praxi 9
Vlčková, K. (2007). Strategie učení cizímu jazyku. Brno: Paido.

Cílem monografie je postulovat a testovat některé základní vztahy (případně zákonitosti), týkající se strategií učení a indikátorů efektivity učení cizích jazyků, a přispět tak k rozvoji teorie strategií učení cizích jazyků. Nabízí také komplexní diagnostickou techniku strategií učení cizích jazyků (inventář strategií) použitelnou ve školní praxi i pro autodiagnostiku.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 16
Janík, T., & Švec, V. a kol. (2009). K perspektivám školního vzdělávání. Brno: Paido.

Autoři v publikaci reagují na aktuální otázky a výzvy spojené se školou, kurikulem, výukou. Jsou zde novým pohledem nazírány kategorie jako cíle a obsah vzdělávání, kompetence a znalosti, proces vzdělávání a tvořivost. Dále jsou zde řešeny vybrané kurikulární problémy, a to jak ze širšího pohledu např. evropské dimenze ve vzdělávání, tak také z užšího hlediska – kurikulum některých vyučovacích předmětů nebo oblastí vzdělávání. Publikace je věnována prof. PhDr. Josefu Maňákovi, CSc. k jeho významnému životnímu jubileu.

Obálka publikace
Pedagogický výzkum v teorii a praxi 8
Janík, T., Knecht, P., & Najvarová, V. (eds). (2007). Příspěvky k výzkumu a tvorbě kurikula. Brno: Paido.

Cílem příspěvků uveřejněných v tomto monografickém sborníku je na pozadí probíhající kurikulární reformy přispět k rozvoji výzkumu a tvorby kurikula a poukázat na vybrané metodologické přístupy, které se v dané oblasti rozvíjejí.  Příspěvky jsou tematicky rozděleny do dvou částí. První část sborníku Učitel a kurikulum se věnuje především problematice profesní přípravy učitelů na roli tvůrců a realizátorů kurikula. Druhá část sborníku nazvaná Analýzy kurikula zahrnuje teoretické i empirické studie přinášející nové poznatky týkající se hodnocení kurikulárních dokumentů, zejména školních vzdělávacích programů a učebnic.

Obálka publikace
Pedagogický výzkum v teorii a praxi 11
Knecht, P., & Janík, T. a kol. (2008). Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Cílem monografie je mapovat pole výzkumu učebnic především v kontextu kurikula a školní výuky a přispět k rozvoji teoretické, metodologické a poznatkové základny výzkumu učebnic. V první části monografie jsou zařazeny teoretické, přehledové a metodologické studie, které se týkají obecné problematiky výzkumu učebnic, psychodidaktických přístupů ke zkoumání učebnic, problematiky tvorby, hodnocení a užívání učebnic ve výuce a metodologických problémů spojených s hodnocením učebnic. Ve druhé části monografie jsou zařazeny empirické studie (výzkumná sdělení), jež přináší nové poznatky o využívání učebnic ve školní výuce, o vzdělávacích obsazích v učebnicích a o obtížnosti textu učebnic.

Obálka publikace
Pedagogický výzkum v teorii a praxi 7
Maňák, J., & Knecht, P. (eds). (2007). Hodnocení učebnic. Brno: Paido.

Monografie si klade za cíl podnítit vědeckou diskusi týkající se evaluace (hodnocení) učebnic, zejména v souvislosti s novými přístupy a metodami. V první části publikace nazvané Teorie učebnic jsou zařazeny teoretické statě vztahující se k metodologii hodnocení učebnic. Druhá část Učebnice z pohledu vydavatelů je věnována názorům vydavatelů na hodnocení učebnic, jednak z pohledu jich samotných a jednak z pohledu subjektů předkládajících vydané učebnice k hodnocení pracovníkům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ve třetí části nazvané Analýza učebnic autoři prezentují výsledky hodnocení učebnic, se kterými se žáci i učitelé mohou setkat v rámci výuky na základních i středních školách.

Obálka publikace
Pedagogický výzkum v teorii a praxi 4
Maňák, J., & Klapko, D. (eds). (2006). Učebnice pod lupou. Brno: Paido.

Monografie si klade za cíl prezentovat aktuální vědecké poznatky o současných českých učebnicích pro základní a střední školy. Jednotlivé kapitoly shrnují situaci v oblasti výzkumu učebnic v České republice, seznamují se zahraničními trendy ve výzkumu učebnic, uvádějí nové teoretické koncepty do výzkumu učebnic (např. teorie konceptuální změny) a přináší nové poznatky ohledně hodnocení současných učebnic napříč vyučovacími předměty. V prezentovaných empirických studiích jsou uplatněny jak tradiční (hodnocení obtížnosti textu, měření didaktické vybavenosti, frekvenční pojmová analýza aj.), tak novější (hodnocení učebnic z pohledu žáků, zkoumání genderové korektnosti učebnic) metodologické přístupy k výzkumu učebnic.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 15
Janík, T. (2009). Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno: Paido.

Monografie pojednává o konceptu pedagogical content knowledge – didaktické znalosti obsahu, který byl na vědeckou scénu uveden koncem 80. let 20. století Lee S. Shulmanem. Koncept didaktické znalosti obsahu je zde představen v souvislosti s hledáním odpovědi na otázku, jakými kompetencemi a znalostmi by měl být vybaven učitel. V návaznosti na to je podán přehled o výzkumech zaměřených na didaktické znalosti obsahu a o metodologických problémech, s nimiž jsou tyto výzkumy spojeny. Některé poznatky o struktuře a povaze didaktických znalostí obsahu jsou prezentovány formou případových studií. V závěru je řešena otázka, jakou roli mohou didaktické znalosti obsahu sehrávat při tvorbě kurikula a jak lze podporovat rozvíjení těchto znalostí v učitelském vzdělávání.

Obálka publikace

Pedagogický výzkum v teorii a praxi 14
Janík, T. a kol. (2009). Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido.

Cílem monografie, která je určena především vzdělavatelům učitelů, je dokumentovat postupy rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. V monografii jsou zahrnuty studie, které rozebírají teoretická východiska modelů učitelského vzdělávání založených na kategorii didaktická znalost obsahu či podávají přehled o metodách rozvíjení didaktických znalostí obsahu u učitelů.

Obálka publikace
Pedagogický výzkum v teorii a praxi 10
Janík, T. a kol. (2008). Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. Brno: Paido.

Publikace mapuje metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. Autoři předkládají přehled o přístupech, metodách, technikách a nástrojích výzkumu či diagnostiky didaktických znalostí obsahu uplatňovaných v různých oblastech vzdělávání. Součástí publikace nejsou pouze obecně zaměřené přehledové studie, ale i studie popisující specifickou metodologii výzkumu didaktických znalostí obsahu v různých oblastech vzdělávání – jazykové, matematické,  přírodovědné, společenskovědní, umělecké a tělovýchovné.

Obálka publikace
Pedagogický výzkum v teorii a praxi 6
Janík, T. a kol. (2007). Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno: Paido.

Monografie mapuje příchod konceptu pedagogical content knowledge – didaktická znalost obsahu na světovou vědeckou scénu, charakterizuje jeho etablování v pedagogickém výzkumu a rozebírá (možný) přínos tohoto konceptu v současné diskusi o problematice kurikula a oborových didaktik.

Obálka publikace
Pedagogický výzkum v teorii a praxi 12

Maňák, J., Janík, T., & Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido.

Monografie shrnuje výsledky několikaletého zkoumání kurikulární problematiky, na němž se podílel značný počet odborníků z České republiky i ze zahraničí. V první části monografie se věnuje pozornost pojetí kurikula a jeho obsahové stránce, dále se sleduje průnik kurikula do školských dokumentů a inspirace se hledají také ve výzkumech amerických, německých a českých. Aktuální poznatky o kurikulu směrem k žákovi a učiteli se přímo orientují na podporu našeho současného reformního úsilí a mohou být podnětem ke zkvalitnění edukační praxe. Čtenáře oslovuje vizuální zpracování problematiky (schémata a tabulky), orientaci v textu usnadňuje rejstřík a bohatá odkazová literatura má podpořit vážnější zájemce k vlastnímu zkoumání.

Obálka publikace
Pedagogický výzkum v teorii a praxi 5
Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido.

Monografie shrnuje zkušenosti autorů s realizací výzkumu výuky, při němž se využívá videozáznamu. Odpovídá na otázku, co je to videostudie, podává přehled o uskutečněných videostudiích (1995-2005), objasňuje, jak se dělá videostudie a prezentuje postup a výsledky CPV videostudie fyziky a metodologické otazníky videostudií. V závěru je pozornost věnována využívání videozáznamu výuky v učitelském vzdělávání.

Obálka publikace
Pedagogický výzkum v teorii a praxi 3
Maňák, J., Švec, V., & Švec, Š. (ed). (2005). Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido.

Slovník pedagogické metodologie podává přehled a výklad nejdůležitějších termínů, které se používají v pedagogických výzkumech. Cílem je jednak poskytnout vysvětlení metodologických pojmů, jednak nabídnout i první informaci a též inspiraci pro případné další využití. Za jednotlivými hesly je vždy uvedena základní literatura, díky níž se čtenář, pokud bude mít zájem o hlubší a podrobnější studium, v tématu pohotově zorientuje.

Obálka publikace
Pedagogický výzkum v teorii a praxi 2
Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.

V monografii se zaměřuje pozornost na učitele a pedagogické znalosti, které jsou zde chápány jako jeden z pilířů zakládajících jeho profesionalitu. Kniha je rozčleněna do osmi kapitol: učitelské vzdělávání a kompetence učitele, pedagogické znalosti učitele, znalost a další pedeutologické kategorie, pedagogická znalost jako výzkumné téma, diagnostikování pedagogických znalostí, výzkum pedagogických znalostí student, cesty rozvíjení pedagogických znalostí, poznatková báze učitelství.

Obálka publikace
Pedagogický výzkum v teorii a praxi 1
Maňák, J., & Švec, V. (eds). (2004). Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

V publikaci, která vznikla v Centru pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty MU v Brně, najde čtenář otázky a odpovědi spojené se základními problémy pedagogického výzkumu a jeho zpracováním. Text poskytuje informace, které mohou posloužit zejména začínajícím badatelům jako příklad hledání účinné cesty k pedagogickému poznání (J. Maňák), podává úvod do problematiky kvalitativního výzkumu (V. Švec), poskytuje vhled do akčního výzkumu (T. Janík) a vysvětluje problémy spojené s projektováním a přípravou odborných pojednání (J. Němec).

Aktualizováno (Neděle, 25 Listopad 2018 10:20)