Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Vybrané časopisecké studie publikované v letech 2003—2017

2017

Janík, T., Wildová, R., Uličná, K., Minaříková, E., Janík, M., Jašková, J., & Šimůnková, B. (2017). Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení. Pedagogika, 67(1), 4–26.
Janík, M. (2017). Jak učitelé německého jazyka užívají ve výuce angličtinu. Pedagogická orientace, 27(1), 104–135.
Janko, T., & Pešková, K. (2017). Exploring teachers´ perceptions of curriculum change and their use of textbooks during its implementation: A review of current research. Zeitschrift für Geographiedidaktik, 17(1), 33–52.
Janko, T., & Ševčík, K. (2017). Komparativní analýza standardů finanční gramotnosti v České republice a vybraných zahraničních státech. Orbis scholae (v tisku).
Ševčík, K. (2017). Finanční gramotnost v projektovaném kurikulu Austrálie. Scientia in educatione, 8(1), 1–19.

2016

Češková, T. (2016). Výukové situace rozvíjející kompetenci k řešení problémů: teoretický model jako východisko pro analýzu výuky. Pedagogika, 66(5), 530–548.
Češková, T., & Knecht, P. (2016). Analýza problémově orientovaných výukových situací ve výuce přírodovědy. Orbis Scholae, 10(2), 19–115.
Jašková, J. (2016). Subjective perceptions of ESP (English for Specific Purposes) university teachers’ professional beginnings: Quantitative research into pedagogical content knowledge. Journal of Language and Cultural Education, 4(1), 86–98.
Koubek, P. (2016). Být sama sebou: případová studie subjektivních teorií učitelky v kontextu profesního rozvoje. Pedagogická orientace, 26(1), 95–116.
Minaříková, E., Uličná, K., Píšová, M., Janík, T., & Janík, M. (2016). Videokluby jako forma profesního vzdělávání učitelů: otevřenost komunikace z pohledu učitelů. Pedagogika, 66(4), 443–461.
Moravec, J., & Pešková, K. (2016). Lower secondary school pupils´perception of e–textbooks. e–Pedagogium, 16(2), 75–89.
Píšová, M., & Hanušová, S. (2016). Začínající učitelé a drop–out. Pedagogika, 66(4), 386–407.
Rusek, M., Slavík, J., & Najvar P. (2016). Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie. Orbis Scholae, 10(2), 71–91.
Slavík, J., Janík, T., & Najvar. P. (2016). Producing knowledge for improvement: The 3A procedure as a tool for content–focused research on teaching and learning. Pedagogika, 66(6), 672–688.
Sýkorová, P. (2016). Koncept Standardů společného základu ve Spojených státech amerických: výuka čtení v primárním vzdělávání. Pedagogická orientace, 26(1), 117–134.
Trnová, E., Janko, T., Trna, J., & Pešková, K. (2016). Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku. Scientia in educatione, 7(1), 49–64.
Tůma, F. (2016). Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace, 26(3), 415–441.
Tůma, F. (2016). Používání mateřštiny ve výuce cizího jazyka: co (ne)ukazuje výzkum. Cizí jazyky, 59(2), 3–12.
Uličná, K., Píšová, M., Hanušová, S., Janíková, V., & Najvar, P. (2016). Expert teacher: Objective determinants of developing and maintaining expertise (in FLT perspektive). XLinguae, 9(1), 91–109.

2015

Janko, T. (2015). Srovnávací analýza typů nonverbálních prvků v současných českých a německých učebnicích školní geografie. Pedagogická orientace, 25(2), 225–248.
Jašková, J. (2015). Subjektivní percepce profesních počátků vysokoškolských učitelů odborné angličtiny: Kvalitativní výzkum didaktických znalostí obsahu. Pedagogická orientace, 25(5), s. 700–721.
Kašparová, V., Potužníková, E., & Janík, T. (2015). Subjektivně vnímaná zdatnost učitelů v kontextu jejich profesního vzdělávání: zjištění a výzvy z šetření TALIS 2013. Pedagogická orientace, 25(4), 528–556.
Koubek, P. & Janík, T. (2015). Výzkumy subjektivních teorií učitelů v kontextu profesního rozvoje: přehledová studie. Studia paedagogica, 20(3), 47–63.
Minaříková, E., Píšová, M., Janík, T., & Uličná, K. (2015). Video clubs: EFL teachers’ selective attention before and after. Orbis Scholae, 9(2), 55–75.
Pešková, K. (2015). Didaktische funktionen der landeskundlichen Visualisierungen in DaF-Lehrwerken. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, 8(2), 101–115.
Slavík, J., Lukavský, J., Najvar, P., & Janík, T. (2015). Profesní soud o kvalitě výuky: předem a následně strukturovaná reflexe. Pedagogika, 65(1), 5–33.
Tůma, F. (2015). What is the date today?”: A dialogist perspective on expert EFL teachers’ classroom interaction. Journal of Language and Cultural Education, 3(3), 85–97.

2014

Hanušová, S., Najvar, P., Adam, M., Najvarová, V., & Homolka, S. (2014). Povaha žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. Pedagogika, 64(2), 238–255.
Hanušová, S., Píšová, M., Kostková, K., Janíková, V., & Najvar, P. (2014). Subjective determinants of the development of foreign language teacher expertise. Pedagogická orientace, 24(6), 857–877.
Janík, M. (2014). Mnohojazyčnost jako dílčí cíl výuky cizích jazyků a možnosti její podpory. Pedagogická orientace, 24(3), 330–352.
Janík, M., Pešková, K., & Janík, T. (2014). Standardy pro učitelské vzdělávání jako cesta ke kvalitě: reflexe vývoje ve Spolkové republice Německo. Orbis Scholae, 8(3), 47–70.
Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Kostková, K., Janík, M., & Hublová, G. (2014). Profesní vidění u učitelů: pokus o zmapování výzkumného pole. Pedagogika, 64(2), 151–176.
Janík, T., Píšová, M., & Spilková, V. (2014). Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení. Orbis Scholae, 8(3), 133–158.
Janík, T., Spilková, V., & Píšová, M. (2014). Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech. Pedagogická orientace, 24(2), 259–274.
Knecht, P. (2014). Příležitosti k učení: odlišná/různá pojetí konceptu a jeho výzkumné využití. Pedagogická orientace, 24(2), 163–184.
Lokajíčková, V. (2014). Metakognice – vymezení pojmu a jeho uchopení v kontextu výuky. Pedagogika, 64(3) 287–306.
Minaříková, E. (2014). Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka: jak vidí studenti výukové situace zachycené na videu? Pedagogická orientace, 24(5), 753–777.
Potužníková, E., Lokajíčková, V., & Janík, T. (2014). Mezinárodní srovnávací výzkumy školního vzdělávání v České republice: zjištění a výzvy. Pedagogická orientace, 24(2), 185–221.
Slavík, J., Janík, T., Jarníková, J., & Tupý, J. (2014). Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí. Pedagogická orientace, 24(5), 721–752.
Tůma, F. (2014). Dialogism and classroom interaction in English language teaching: A review of Czech research. Pedagogická orientace, 24(6), 878–902.
Tůma, F. (2014). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012). Pedagogika, 64(2), 177–199.
Tůma, F., Píšová, M., Najvar, P., & Janíková, V. (2014). Expert Teachers’ Interactive Cognition: an Analysis of Stimulated Recall Interviews. The New Educational Review, 35(2), 289–299.
Vlčková, K. & Bradová, J. (2014). Slabý vztah strategií učení a výsledků vzdělávání: problém operacionalizace a měření? Studia paedagogica, 19(3), 9–28.
Zounek, J., & Tůma, F. (2014). Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012). Studia paedagogica, 19(3), 65–87.

2013

Hanušová, S., Píšová, M., Kostková, K., Janíková, V., & Najvar, P. (2013). Researching the Expertise of Foreign Language Teachers. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education, 1(1), 4–36.
Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663.
Janko, T., & Knecht, P. (2013). Visuals in Geography Textbooks: Categorization of Types and Assessment of Their Instructional Qualities. Review of International Geographical Education Online, 3(1), 26–43.
Janko, T., & Pešková, K. (2013). Analysing the types of visuals in textbooks of Geography and German language: Considering the instructional functioning of photographs. The Anthropologist, 16(1–2), 363–372.
Knecht, P., & Dvořák, D. (2013). Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace, 23(4), 554–578.
Knecht, P., & Hofmann, E. (2013). K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech. Informace České geografické společnosti, 32(2), 13–25.
Knecht, P., & Lokajíčková, V. (2013). Učební úlohy jako příležitosti k rozvíjení a dosahování očekávaných výstupů: analýza koherence učebnic a RVP ZV. Pedagogika, 63(2), 169–183.
Kostková, K. (2013). K rozvoji interkulturní komunikační kompetence studentů učitelství anglického jazyka. Pedagogická orientace, 23(1), 72–91.
Limprecht, S., Janko, T., Gläser-Zikuda, M. (2013). Achievemnt emotions of boys and girls in Physics instruction: Does a Portfolio make a difference? Orbis scholae, 7(2), 43–66.
Lokajíčková, V. (2013). Kompetence k učení a možnosti jejího rozvíjení a hodnocení: vymezení pojmu a přehled současných přístupů. Pedagogická orientace, 23(3), 318–341.
Mareš, J., & Vlčková, K. (2013). K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace, 23(4), 455–477.
Najvar, P., Janík, T., & Šebestová, S. (2013). The language of communication in English classrooms in the Czech Republic: Mixing languages. Pedagogická orientace, 23(6), 823–843.
Píšová, M. (2013). Teacher professional socialisation: Objective Determinants. Orbis scholae, 7(2), 67–80.
Stuchlíková, I., Gläser-Zikuda, M., & Janík, T. (2013). Emotional aspects of learning and teaching: Reviewing the field – discussin the issues. Orbis scholae, 7(2), 7–22.
Tůma, F. (2013). EFL learners’ interaction in online discussion tasks: A conversation analysis perspective. ACC Journal, 19(3), 159–170.
Tůma, F., & Píšová, M. (2013). Trends in foreign language didactics research: a thematic analysis of Ph.D. dissertations from the Czech Republic and abroad (2006-2012). The New Educational Review, 34(4), 125–138.
Vlčková, K., Berger, J. & Völkle, M. (2013). Classification Theories of Foreign Language Learning Strategies: An Exploratory Analysis. Studia paedagogica, 18(4), 93–113.

2012

Janík, T. (2012). Kvalita výuky: vymezení pojmu a způsobu jeho užívání. Pedagogika, 65(3), 244–261.
Janík, T., Lokajíčková, V., & Janko, T. (2012). Komponenty a charakteristiky zakládající kvalitu výuky: přehled výzkumných zjištění. Orbis scholae, 6(3), 27–55.
Janík, T., Najvar, P., Najvarová, V., Trna, J., & Novák, P. (2012). Opportunities to learn in Physics instruction in the Czech Republic: findings of the IRSE video study. The New Educational Review, 28(2), 102–114.
Janko, T. (2012). Reprezentace obsahu: psychologická východiska a didaktické souvislosti. Pedagogická orientace, 22(1), 23–40.
Kubiatko, M., Janko, T., & Mrázková, K. (2012). The influence of gender, grade level and favourite subject on Czech lower secondary school pupils perception of geography. International Research in Geographical and Environmental Education, 21(2), 109–122.
Kubiatko, M., Janko, T., & Mrázková, K. (2012). Czech student attitudes towards geography. Journal of Geography, 111(2), 67–75.
Kubiatko, M., Mrázková, K., & Janko, T. (2012). Gender and Grade Level as Factors Influencing Perception of Geography. Review of International Geographical Education Online, 2(3), 289–302.
Kubiatko, M., Švandová, K., Šibor, J. & Škoda, J. (2012). Vnímání chemie žáky druhého stupně základních škol. Pedagogická orientace, 22(1), 82–96.
Kubiatko, M., Yilmaz, H., & Haláková, Z. (2012). The attitudes of slovakia and Turkish high school students to the ICT used in biology according to gender and age differences. Energy Education Science and Technology Part B-Social and Educational Studies, 4(1), 433–446.
Minaříková, E., & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181–204.
Pešková, K. (2012). Vizuální prostředky pro výuku reálií: výsledky analýzy učebnic němčiny. Pedagogická orientace, 22(2), 243–265.
Slavík, J., & Janík, T. (2012). Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení. Pedagogika, 62(3), 262–287.
Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Píšová, M. (2012). Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al. Pedagogická orientace, 22(3), 367–386.
Syslová, Z., & Najvarová, V. (2012). Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 22(4), 490–515.
Zlatníček, P., & Pešková, K. (2012). Vývoj nástroje pro posuzování vybraných komponent a charakteristik kvality výuky: aplikace v oblasti cizího jazyka. Orbis scholae, 6(3), 57–76.

2011

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Píšová, M., & Slavík, J. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení. Pedagogická orientace, 21(4), 375–415.
Janík, T., Najvar, P., & Solnička, D. (2011). Od idejí k implementaci: kurikulární reforma v rozhovorech s řediteli (nepilotních) gymnázií. Orbis scholae, 5(3), 63–85.
Kubiatko, M. (2011). Bez prírodopisu to nejde alebo ako ho vnímajú žiaci základných škôl. Studia Paedagogica, 16(2), 75–88.
Kubiatko, M., Haláková, Z., Nagyová, S., & Nagy, T. (2011). Slovak high school students' attitudes toward computers. Interactive Learning Environment, 19(5), 537–550.
Kubiatko, M., Mrázková, K., & Janko, T. (2011). Postoje žáků 2. stupně základních škol k vyučovacímu předmětu zeměpis. Pedagogika, 61(3), 257–270.
Kubiatko, M., Usak, M., & Pecušová, E. (2011). Elementary school pupils' knowledge and misconception about birds. Eurasian Journal of Educational Research, 43(1), 163–182.
Kubiatko, M., & Vaculová, I. (2011). Project-based learning: characteristic and the experiences with application in the science subjects. Energy Education Science and Technology Part B-Social and Educational Studies, 3(1–2), 65–74.
Maňák, J. (2011). K problému teorie a praxe v pedagogice. Pedagogická orientace, 21(3), 257–271.
Píšová, M. (2011). Didaktika cizích jazyků: otázky identity. Pedagogická orientace, 21(2), 142–155.
Píšová, M., & Janík, T. (2011). On the nature of expert teacher knowledge. Orbis scholae, 5(2), 95–115.
Píšová, M., & Kostková, K. (2011). Professional learning of student teachers and its support during clinical practice (humanistic and neo-humanistic trends in action). The New Educational Review, 23(1), 295–306.
Šebestová, S., Najvar, P., & Janík, T. (2011). Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: samostatně anebo v integraci. Pedagogická orientace, 21(3), 322–357.

2010

Janík, T. (2010). Stav a výhledy českého pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 20(2), 5–22.
Janík, T. (2010). Integrace idejí zaměřených k profesionalizaci učitelství. Pedagogika, 60(3–4), 329–341.
Janík, T., Maňák, J., Knecht, P., & Němec, J. (2010). Proměny kurikula současné české školy: vize a realita. Orbis scholae, 4(3), 9–36.
Janík, T., & Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1), 5–32.
Knecht, P., Janík, T., Najvar, P., Najvarová, V., & Vlčková, K. (2010). Příležitost k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výuce na základních školách. Orbis scholae, 4(3), 37–62.
Knecht, P., & Najvarová, V. (2010). How Do Students Rate Textbooks? A Review of Research and Ongoing Challenges for Textbook Research and Textbook Production. Journal of Educational Media, Memory, and Society, 2(1), 1–16.
Kubiatko, M., Usak, M., Yilmaz, K., & Tasar, M. F. (2010). A cross-national study of czech and turkish university students attitudes towards ICT used in science subjects. Journal of Baltic Science Education , 9(2), 119–134.
Kubiatko, M., Vaculová, I., & Pecušová, E. (2010). Mylné představy žáků II. stupně základních škol: Možnost jejich zkoumání na příkladě tématu Ptáci. Pedagogická orientace, 20(2), 93–109.
Kubiatko, M., & Vlčková, K. (2010). The relationship between ICT use and science knowledge for Czech students: a secondary analysis of PISA 2006. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(3), 523–543.
Najvar, P., & Hanušová, S. (2010). Fenomén času v učení se cizím jazykům. Studia paedagogica, 15(1), 65–83.
Najvarová, V. (2010). Čtenářské strategie žáků prvního stupně základní školy. Pedagogická orientace, 20(3), 49–66.
Píšová, M. (2010). Učitel - expert. Přehled výzkumných trendů a jejich výsledků. Pedagogika, 60(3/4), 242–253.

2009

Janík, T., Najvar, P., Slavík, J., & Trna, J. (2009). On the dynamic nature of physics teachers pedagogical content knowledge. Orbis scholae, 3(2), 47–62.
Janík, T., & Slavík, J. (2009). Obory ve škole a jejich enkulturační funkce. Pedagogická orientace, 19(2), 5–21.
Janík, T., & Slavík, J. (2009). Obsah, subjekt a intersubjektivita v oborových didaktikách. Pedagogika, 59(2), 116–135.
Knecht, P. (2009). Co je dnes obsahem vzdělávání? Pedagogická orientace, 19(2), 120–127.
Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2009). High school students relation to information and communication technologies in the context of biology. E-Pedagogium, 9(1), 20–30.
Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2009). Slovak high school students attitudes to ICT using in biology lesson. Computers in Human Behavior, 25(3), 743–748.
Kubiatko, M., & Prokop, P. (2009). Pupils understanding of mammals: An investigation of the cognitive dimension of misconceptions. Orbis scholae, 3(2), 97–111.
Mrázková, K., & Kubiatko, M. (2009). Implementace geoinformačních technologií do výuky zeměpisu na základních školách. E-Pedagogium, 9(4), 46–60.
Najvar, P., Najvarová, V., & Janík, T. (2009). Lesson structure in different school subjects in the Czech republic. Orbis scholae, 3(2), 113–127.
Vlčková, K. (2009). Srovnání používání strategií učení cizímu jazyku u studentů osmiletých a čtyřletých gymnáziích. Pedagogická orientace, 19(4), 51–73.

2008

Haláková, Z., & Kubiatko, M. (2008). Sú budúci učitelia prírodovedných predmetov tvoriví? Pedagogika, 58(1), 50–60.
Hübelová, D., Janík, T., & Najvar, P. (2008). Pohledy na výuku zeměpisu na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie zeměpisu. Orbis scholae, 2(1), 53–72.
Janík, T., Janíková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2008). Pohledy na výuku fyziky na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky. Orbis scholae, 2(1), 29–52.
Janík, T., Janíková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2008). Ziele und Zielorientierung im Physikunterricht: Einblicke in die Überzeugungen von tschechischen Physiklehrern. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 14(1), 201–217.
Janíková, M., Janík, T., Mužík, V., & Kundera, V. (2008). CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2(1), 93–114.
Knecht, P. (2008). Pojmy v učebnicích zeměpisu a jejich přiměřenost věku žáků. Pedagogická orientace, 18(2), 22–36.
Kubiatko, M. (2008). Názory študentov na praktickú aplikáciu IKT do vyučovania biológie. E-Pedagogium, 8(3), 7–20.
Najvar, P. (2008). Raná výuka cizích jazyků v České republice na přelomu 20. a 21. století. Pedagogická orientace, 18(2), 37–51.
Najvar, P., & Janík, T. (2008). Videostudie ve výzkumu vyučování a učení. Orbis scholae, 2(1), 7–28.
Najvar, P., Najvarová, V., Soběslavská, V., Šebestová, S., Vlčková, K., & Zerzová, J. (2008). CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2(1), 73–91.
Najvarová, V. (2008). Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy. Pedagogická orientace, 18(1), 7–21.
Prokop, P., & Kubiatko, M. (2008). Bad wolf kills lovable rabbits: childrens attitudes toward predator and prey. Electronic Journal of Science Education, 12(1), 55–70.
Švec, V. (2008). Sdílení znalostí v interdisciplinárním sociálně zdravotnickém týmu. Pedagogická orientace, 18(4), 30–46.
Vaculová, I., Trna, J., & Janík, T. (2008). Učební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie fyziky. Pedagogická orientace, 18(4), 59–79.

2007

Hanušová, S., & Najvar, P. (2007). Výuka cizího jazyka v raném věku. Pedagogická orientace, 17(3), 42–53.
Janík, T. (2007). Cílová orientace ve výuce fyziky: exkurz do subjektivních teorií učitelů. Pedagogická orientace, 17(1), 12–33.
Janík, T. (2007). Pedagogické znalosti jako součást profesní výbavy učitele. Pedagogická orientace, 17(4), 35–42.
Janík, T., & Slavík, J. (2007). Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání. Pedagogika, 57(3), 263–274.
Janík, T., & Slavík, J. (2007). Vztah obor a vyučovací předmět jako metodologický problém. Orbis scholae, 2(1), 54–66.
Knecht, P. (2007). Didaktická transformace aneb od didaktického zjednodušení k didaktické rekonstrukci. Orbis scholae, 2(1), 67–81.
Maňák, J. (2007). Kurikulum a hodnoty. Pedagogická orientace, 17(2), 2–10.
Maňák, J. (2007). Modelování kurikula. Orbis scholae, 1(1), 40–53.
Švec, V. (2007). Moje cesta k pedagogickým znalostem. Pedagogická orientace, 17(4), 43–60.
Vlčková, K. (2007). Strategie učení v kurikulu všeobecného vzdělávání. Orbis scholae, 2(1), 71–79.

2006

Janík, T., Miková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2006). Unterrichtsformen und -phasen im tschechischen Physikunterricht: Design und Ergebnisse der CPV Videostudie Physik. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 12(1), 219–238.
Slavík, J., & Janík, T. (2006). Teorie, výzkum a tvorba školy. Pedagogika, 56(2), 168–177.
Švec, V. (2006). Od znalostí k pedagogické kondici: nový vhled do pedagogické přípravy studentů učitelství. Pedagogika, 56(1), 91–102.

2005

Janík, T. (2005). Zkoumání subjektivních teorií pomocí techniky strukturování koncept (SLT). Pedagogická revue, 57(5), 477–496.
Slavík, J., & Janík, T. (2005). Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika, 55(4), 336–353.

2004

Janík, T. (2004). Význam Shulmanovy teorie pedagogických znalostí pro oborové didaktiky a pro vzdělávání učitelů. Pedagogika, 54(3), 243–250.
Maňák, J. (2004). Didaktika 1964-2004. Pedagogická orientace, 15(4), 7–15.
Švec, V. (2004). Experience of Student Teachers as a Source of their Pedagogical Knowledge. The New Educational Review, 4(3–4), 57–69.

2003

Maňák, J. (2003). Problém - kurikulum. Pedagogická orientace, 13(3), 62–69.