Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Výzkumný program

Aktivity institutu jsou příspěvkem k (interdisciplinárnímu) výzkumu vzdělávání a směřují do tří tematických oblastí:

Výzkum kurikula a jeho proměn zodpovídá obecnější otázky týkající se cílů a obsahů vzdělávání. IVŠV zkoumá zejména procesy tvorby, implementace, realizace a evaluace kurikulárních dokumentů, učebnic apod. Zaměřuje se i na zkoumání vztahů mezi teorií kurikula, kurikulární politikou a vzdělávací praxí, se zvláštním zřetelem k nadoborovým i oborově specifickým problémům.

V rámci výzkumu vyučování a učení jsou produkovány poznatky týkající se procesů probíhajících ve školních třídách. IVŠV rozpracovává metodologii výzkumu reálné výuky zprostředkovaného videozáznamem a realizuje vlastní výzkumné projekty zaměřené na vybrané aspekty výuky v jednotlivých předmětech školního vzdělávání. Prostřednictvím zkoumání nadoborových přesahů a mezipředmětových vztahů se směřuje k rozpracování koncepce transdisciplinární didaktiky.

Výzkum učitelské profesionalizace je chápán jako profilující na pedagogických fakultách. V IVŠV  je zaměřen na otázky přímo spjaté s problematikou učitelské přípravy a profesionalizace, konkrétně zkoumá procesy profesního rozvoje učitele od začínajícího učitele po učitele-experta, možnosti podpory těchto procesů a vliv kontextuálních proměnných na tyto procesy. Rozvoj profesní kompetence učitele je sledován zejména v oblastech profesního myšlení a profesních znalostí učitele, zde s důrazem na rozvoj didaktické znalosti obsahu.

 

Schéma výzkumných témat

výzkumná témata

 

Čtyři domény zachycené na schématu představují – bez nároku na úplnost – základní oblasti lidského vědění a klíčové způsoby setkávání se světem. Dlouhodobým cílem IVŠV je budovat kvalifikační (aprobační) a organizační strukturu pracoviště tak, aby bylo možné ve třech tematických oblastech realizovat doménově specifické výzkumy a od nich směřovat k transdisciplinárnímu zobecňování. Aprobace kmenových pracovníků IVŠV sice plně nepokrývá všechny průniky uvedené na schématu, nicméně ke spolupráci na výzkumných projektech jsou zváni odborníci z jiných pracovišť a institucí.

 

Organizační struktura

Vedoucí IVŠV formuluje v diskusi s vedením Pedagogické fakulty MU (směrem nahoru) a s vedoucími skupin (směrem dolů) výzkumný program IVŠV. Vedoucí provádí supervizi aktivit výzkumných skupin a připravovaných publikačních výstupů. Vedoucí je kmenovým pracovníkem IVŠV.

Vedoucí výzkumných projektů a skupin rozpracovávají výzkumný program v jim svěřené tematické oblasti (kurikulum, vyučování a učení, učitelská profesionalizace), připravují projektové žádosti tak, aby korespondovaly s výzkumným programem IVŠV. V rámci daném výzkumným programem je vedoucí skupiny autonomním badatelem, mluvčím řešených projektů a zpravidla hlavním autorem výstupů z těchto projektů. Vedoucí výzkumných skupin jsou kmenovými pracovníky IVŠV.

Pracovníci výzkumných projektů a skupin pracují pod vedením vedoucího projektu nebo skupiny na úkolech vymezených projektem. Jsou spoluautory výstupů z řešení projektů. Zpravidla se jedná o pracovníky či doktorandy Pedagogické fakulty MU, popř. o externí spolupracovníky.

Více informaci v položce Lidé.