Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
ESF Kurikulum G - Výzkumná aktivita Kvalitní škola


Kurikulum G byl projekt podporující učitele gymnázií při zavádění výuky podle nového kurikula. Probíhal v letech 2009 – 2011 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost jako národní projekt na základě partnerské smlouvy mezi MŠMT a Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (později Národním ústavem pro vzdělávání). Projekt byl zacílen především na koordinátory školních vzdělávacích programů (ŠVP) a učitele na gymnáziích. Nabízel jim všestrannou metodickou podporu, sdílení zkušeností a nové formy profesního rozvoje. Mohli si vyzkoušet virtuální hospitace, svěřit se do péče profesionálních koučů, navštívit kvalitní oborové semináře nebo využívat možností internetového komunitního prostoru. Specifickou část projektu představoval výzkum Kvalitní škola, který byl zaměřen na monitoring průběhu a vyhodnocování výsledků kurikulární reformy. Tuto část projektu realizoval Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU. Cílem výzkumu bylo popsat, vysvětlit a vyhodnotit procesy implementace RVP, tvorby ŠVP a realizace ŠVP na gymnáziích. Přitom byly identifikovány faktory ovlivňující uvedené procesy a dále funkce, které jsou prostřednictvím rámcových a školních vzdělávacích programů naplňovány v rovině kurikulárního plánování a v rovině práce s cíli a obsahy vzdělávání. Relevantní data vztahující se ke kvalitativním změnám na úrovni školy, kurikula a výuky byla získána na základě řízených rozhovorů s koordinátory ŠVP (etapa 1), dotazníkového šetření na reprezentativním souboru gymnázií (etapa 2), případových studií procesů tvorby kurikula (etapa 3), videostudií zaměřených na realizaci kurikula (etapa 4) a expertního šetření (etapa 5).

 

Doba řešení:

1. 1. 2009 - 31. 12. 2011

 

Řešitelský kolektiv:

Projekt byl řešen na základě partnerské smlouvy mezi Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (později Národním ústavem pro vzdělávání) a Institutem výzkumu školního vzdělávání PdF MU. Členy řešitelského kolektivu za IVŠV PdF MU byli doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., prof. PhDr. Josef Maňák, CSc., doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D., M.A., doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., PhDr. Petr Vlček, Ph.D., PaedDr. Milan Kubiatko PhD., Mgr. Petr Knecht, Ph.D., Mgr. Petr Najvar, Ph.D., Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., Mgr. Tomáš Janko, Mgr. Eva Minaříková a Mgr. David Solnička.

 

Výstupy projektu:

Píšová, M., Kostková, K., Janík, T., Doulík, P., Hajdušková, L., Knecht, P., Lukavský, J., Najvar, P., Najvarová, V., Maňák, J., Pavlas, T., Slavík, J., Spurná, M., Stehlíková, N., Škoda, J., & Vlček, P. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. Výzkumná zpráva. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. (plný text publikace)

Janík, T., Slavík, J., Najvar, P. Hajdušková, L., Hesová, A., Lukavský, J., Minaříková, E., Píšová, M., & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Výzkumná zpráva. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. (plný text publikace)

Janík, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D., & Vlček, P. (2011). Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. (plný text publikace)

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., & Solnička, D. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol: Výzkumná zpráva. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. (plný text publikace)

Janík, T., Janko, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D., & Vlčková, K. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. Výzkumná zpráva. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. (plný text publikace)

 

Sborník ze závěrečné konference projektu (plný text publikace)