Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Standardy a kariérní systémy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a česká cesta

Konference pořádaná 27. listopadu 2014 na půdě Pedagogické fakulty MU.

Konference se konala ve 2. patře knihovny PdF v budově Centra výzkumných institutů a doktorských studií PdF MU.

 

Cíle konference

Uspořádání konference bylo reakcí na skutečnost, že v České republice se podobně jako v dalších zemích hledá cesta ke zkvalitnění vzdělávání a pozornost se přitom obrací ke standardům.

Snahy směřující k vytvoření standardu a případně kariérního systému pro učitelskou profesi jsou v České republice rozvíjeny od 90. let Po celou dobu je provází obsáhlá diskuse, v níž zaznívají různá pro a proti. Nejnovější návrh standardu a kariérního systému učitele z dílny Národního institutu pro další vzdělávání není výjimkou. Diskuse k jeho zveřejněné podobě se odehrávají na různých platformách: od diskusí na prezentacích na krajských informačních seminářích, přes diskuse na kulatých stolech až po náročnější diskuse na stránkách odborných časopisů poukazující na širší souvislosti celé problematiky (viz např. komentář v časopise Komenský či studie v časopise Pedagogická orientace).

Cílem konference bylo vytvořit příležitost pro pokračování této diskuse a její obohacení o to, co prozatím zaznívá spíše jen výběrově a bez zakotvení do širších souvislostí. Pořadatelé si kladli za cíl nabídnout prostor pro prezentaci zahraničních přístupů a výzkumných zjištění a pro diskusi nad přípravou standardu učitele a kariérního systému v České republice.

 

Program konference (abstrakta a doprovodné prezentace příspěvků)

10:00 – 10:05

Úvodní slovo
Josef Trna

10:05 – 10:10

Úvodní informace
Tomáš Janík

10:10 – 10:30

Hodnocení učitelů na základě profesních standardů v USA a Austrálii
Karel Starý

Mezinárodně srovnávací studie si klade otázku, jak mohou profesní standardy pomáhat při hodnocení práce učitelů. Nejdříve naznačíme aktuální teoretické přístupy k hodnocení práce učitelů a uvedeme zdroje, ze kterých vycházejí. Potom se soustředíme na roli profesních standardů v hodnocení kvality učitele, postupy jejich tvorby a aktuální stav jejich využívání v některých anglosaských zemích. Podrobněji popíšeme procesy hodnocení organizace National Board for Professional Teaching Standards z USA a aktuální vývoj zavádění hodnocení na bázi profesních standardů v Austrálii.

10:30 – 10:50

Profesní standardy učitele v Anglii, Walesu a Severním Irsku
Karolína Burešová

Předložený text představuje teoretickou komparativní analýzu zaměřenou na aktuální problematiku učitelských profesních standardů ve Velké Británii, a to konkrétně v anglickém, velšském a irském kontextu. Standardy jsou popsány pomocí předem vymezených kritérií – kontext vzniku, obsah a cílová skupina. Nejen standardy, ale také další uvedené dokumenty a nástroje, které byly implementovány do školské praxe ve Velké Británii s cílem udržitelně zajistit kvalitu učitelské profese, jsou pro komplexní uchopení problematiky prezentovány na pozadí působení pověřených institucí. Závěr obsahuje shrnutí a komparaci významných znaků analyzovaných standardů, zacílené na zdůraznění prvků inspirativních pro budování standardů učitele v českém prostředí.

10:50 – 11:10

Standard učitelské profese ve Skotsku
Jan Voda

Kvalita vzdělávání je přímo úměrná kvalitě učitelů a ta se do velké míry odvíjí od jejich vzdělání, celoživotního učení a profesionalizace. Znakem rozvinuté profesní kultury je mimo jiné existence profesního standardu. Zavedení standardu je nicméně náročný a kompikovaný proces, který vyžaduje značné politické odhodlání, cílevědomost i odvahu. V příspěvku nabízíme širší pohled na školskou politiku ve Skotsku, kde se s těmito problémy dokázali v pozoruhodně krátké době vyrovnat, dosáhli široce sdíleného konsensu, přijetí a spolupráce, jejímž výsledkem jsou revidované Standardy platné od srpna 2013.

11:10 – 11:30

Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení
Miroslav Janík, Karolína Pešková, Marcela Janíková

Standardy pro učitelské vzdělávání jsou ve Spolkové republice Německo (SRN) v posledním desetiletí vytvářeny na objednávku Konference ministrů kultury (KMK). Jejich deklarovaným cílem je zvýšit kvalitu ve vzdělávání prostřednictvím vymezení a ověřování kompetencí absolventů učitelství a souvisejících evaluací učitelského vzdělávání. V tomto textu analyzujeme vývoj problematiky z pohledu badatelů stojících vně daný systém a v závěru jej vztahujeme k situaci v České republice. V úvodu předkládáme základní informace o kontextu problematiky, tj. o učitelském vzdělávání v Německu. Následně popisujeme teoretická východiska KMK standardů a rozebíráme je na pozadí přístupu tzv. nového řízení. Poté standardy na konkrétních příkladech představujeme. V závěrečné části uvádíme, jak se situace kolem standardizace učitelského vzdělávání dále vyvíjela, co bylo přijímáno pozitivně a co se stalo předmětem kritiky. Příběh standardizace učitelského vzdělávání v Německu prezentujeme jako akt celostátní vzdělávací politiky, jejíž ambicí bylo standardy se vší vehemencí uvést na scénu, z níž se dnes pozvolna vytrácejí. Neznamená to však, že by stopy po nich nebyly v systému patrné – přestože se KMK standardy nestaly závaznými, působí zde přinejmenším v rámci tzv. měkkého ovlivňování (soft governance).

12:30 – 13:00

Problém tvorby a uplatňovania koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme na Slovensku
Beata Kosová, Štefan Porubský, Ivan Pavlov

Autori príspevku sa venujú problematike vývoja pohľadov, návrhov a realizačných opatrení v oblasti profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku po roku 1989. Ťažiskom je analýza procesov, ktoré sprevádzali vytváranie koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme. Táto analýza sa dotýka dvoch aspektov týchto procesov. Je to na jednej strane aspekt odborného a na druhej strane aspekt politického nazerania na problematiku. Autori poukazujú na spojnice a deliace čiary medzi tými dvoma aspektmi a upozorňujú na problémy, ktoré zo sebou prináša dominancia politického aspektu nad odborným uchopovaním tohto problému.

13:00 – 13:30

Vývoj standardizace profese učitele v české republice – nekonečný příběh?
Karel Rýdl

Příspěvek popisuje vývoj standardizace a normalizace profese učitele v průběhu 20. století z hlediska sociálních potřeb a politických cílů. Zájem je věnován snahám o standardizaci profese učitele po změně režimu v průběhu posledního dvacetiletí. Autor jako očitý svědek a jako přímý aktér vysvětluje tehdejší představy o standardizaci profese učitele s důrazem na její pedagogická východiska.

13:30 – 14:00

Projekt Kariérní systém: cíle, průběh a aktuální stav
Jiří Kuhn

V příspěvku je představen Standard učitele a Kariérní systém učitelů připravovaný v rámci projektu IPn Kariéra. Prezentovány jsou jednak jednotlivé kariérní cesty ve struktuře kariérního systému a jednak kariérní stupně a jejich specifika. Pozornost je věnována i problematice atestačního řízení a jeho vztahu ke standardu učitele. V závěru příspěvku je představen výhled na implementaci do roku 2018 a dále.

14:00 – 14:30

Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení
Tomáš Janík, Michaela Píšová, Vladimíra Spilková

Přehledová studie je založena na analýze přístupů k vytváření a zavádění učitelských standardů a kariérních systémů v zahraničí (Slovensko; Spolková republika Německo; Anglie, Wales, Severní Irsko; Skotsko; USA) a v České republice. Autoři na základě komparace identifikují perspektivní i problematické složky a charakteristiky učitelských standardů (a kariérních systémů) a podrobují je diskusi v širších souvislostech. Postupně odpovídají na čtyři podstatné otázky: (1) Jaká pojetí učitelských standardů se ve vybraných zemích uplatňují? (2) Jaké funkce mají standardy v různých zemích naplňovat? (3) Jaké procesy tvorby standardu lze v jednotlivých zemích identifikovat? (4) Jaké dopady (přínosy a rizika) standardizace v učitelské profesi jsou za jednotlivé země diskutovány? Na pozadí mezinárodního srovnání je závěrem kriticky komentován návrh učitelského standardu a kariérního systému, který je aktuálně připravován k zavedení do škol v České republice.

14:30 – 15:00 Diskuse a závěry konference

 

Plné texty předložených příspěvků byly zveřejněny v časopise Orbis scholae 3/2014.

Ve stejném čísle je k dispozici i zformulované Komuniké z konference.

Last Updated (Monday, 09 March 2015 09:55)