Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Obálka publikace

Janík, T., Najvar, P., & Jireček, M. et al. (2013). Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. Brno: MU.

plný text sborníku

U příležitosti 10. výročí založení IVŠV sepsali jeho vybraní pracovníci několik bilančních textů. V první kapitole se Josef Maňák věnuje úloze učitele ve společnosti, která bývá označována jako společnost vědění. Druhá kapitola je pojata jako příležitost prezentovat poslání a aktivity IVŠV. Ve třetí a čtvrté kapitole jsou mapovány a analyzovány výzkumy a výzkumné poznatky vztahující se k různým oblastem školního vzdělávání. Pátá kapitola podává stručnou informaci o německém programu SINUS.

Obálka publikace

Janík, T., Knecht, P., & Šebestová, S. (2011). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník anotací příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: MU.

Sborník obsahuje anotace příspěvků přednesených na 19. výroční konferenci ČAPV, která se konala 5.–7. září 2011 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Tématem konference byl smíšený design v pedagogickém výzkumu – většina příspěvků se vztahuje k této problematice. Vedle metodologických studií jsou v něm obsažena i výzkumná sdělení.

Obálka publikace

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Píšová, M., & Šebestová, S. (2011). Institut výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (2003–2010): Janua reserata. Brno: MU.

plný text sborníku

Publikace představuje práci Institutu výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (IVŠV PdF MU) od jeho založení v roce 2003 do současnosti, přesněji řečeno do roku 2010. Nahrazuje výroční zprávy, které byly připravovány s periodicitou akademického, později kalendářního roku a zveřejňovány na webových stránkách pracoviště. Nad rámec informací o pracovnících, projektech a publikacích nechává tato publikace nahlédnout do záměrů a ambicí, s nimiž institut směřuje do budoucnosti.

Obálka publikace

Najvarová, V., & Šebestová, S. (eds.). (2009). Kurikulum a výuka v proměnách školy. Sborník anotací příspěvků z konference. Brno: MU.

Sborník anotací příspěvků z konference Kurikulum a výuka v proměnách školy konané ve dnech 24. 6. − 25. 6. 2009 na Pedagogické fakultě MU. Součástí sborníku je dokumentační CD-ROM obsahující plné texty příspěvků prezentovaných na konferenci.

Obálka publikace
Najvarová, V., Janík, T., & Knecht, P. (eds). (2008). Kurikulum a učebnice. Brno: MU.

Sborník anotací příspěvků z konference Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu konané ve dnech 24. 6. − 25. 6. 2008 na Pedagogické fakultě MU. Součástí sborníku je dokumentační CD-ROM obsahující plné texty příspěvků.

Obálka publikace

Maňák, J., & Janík, T. (eds). (2007). Absolvent základní školy. Brno: MU.

plný text sborníku

Monografický sborník je výstupem za třetí rok řešení projektu GA ČR 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy. Obsahuje celkem 30 studií od autorů z České republiky i ze zahraničí, které mapují aktuální problémy kurikula současné české základní školy.

Obálka publikace

Maňák, J., & Janík, T. (eds). (2006). Problémy kurikla základní školy. Brno: MU.

plný text sborníku

Monografický sborník je výstupem za druhý rok řešení projektu GA ČR 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy. Obsahuje celkem 34 studií od autorů z České republiky i ze zahraničí, které mapují aktuální problémy kurikula současné české základní školy.

Obálka publikace

Maňák, J., & Janík, T. (eds). (2005). Orientace české základní školy. Brno: MU.

plný text sborníku

Monografický sborník je výsledkem prvního roku řešení grantového projektu GA ČR 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy. Přináší řadu hodnotných studií k otázkám pojetí základní školy a je určen jednak širší odborné veřejnosti, jednak studentům učitelství a doktorandům, ale i dalším zájemcům.

Obálka publikace

Janík, T., & Havel, J. (eds). (2005). Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: MU.

plný text sborníku

Sborník příspěvků z mezinárodního semináře Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů, kterou pořádala Katedra pedagogiky a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU dne 9. 12. 2005. Jednotlivé příspěvky autorů z České republiky, ze Slovenska a ze Slovinska se zaměřují na objasnění role pedagogických praxí v profesním rozvoji studentů učitelství.

Obálka publikace

Havel, J., & Janík, T. (eds). (2004). Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Brno: MU.

plný text sborníku

Sborník příspěvků z mezinárodní konference Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů, kterou pořádala Katedra pedagogiky a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU dne 24. 2. 2004. Jednotlivé příspěvky autorů z České republiky, ze Slovenska a z Rakouska se zaměřují na objasnění významu, funkce a zejména možností pedagogické praxe v učitelském studiu.

Obálka publikace

Janík, T. (ed). (2002). Úloha fakultního cvičného učitele a fakultní cvičné školy v přípravě budoucího učitele. Brno: MSD.

plný text sborníku

Sborník příspěvků z mezinárodní konference, kterou pořádala katedra pedagogiky PdF MU dne 26. 4. 2002. Jednotlivé příspěvky autorů z České republiky, ze Slovenska a z Rakouska věnují pozornost úloze fakultního cvičného učitele a fakultní cvičné školy v učitelském vzdělávání.

Obálka publikace

Mužík, V., Janík, T., & Wagner, R. (Hrsg.). (2006). Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule: Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? Brno: MU..

Publikace je výsledkem rokování odborníků o výchově ke zdraví z hlediska školní tělesné výchovy. Konference se konala v Telči (20. − 24. 8. 2006) za podpory výzkumného záměru MŠMT ČR Škola a zdraví pro 21. století (MSM0021622421). Konference se zúčastnili vědečtí pracovníci z České republiky, Švýcarska, Rakouska a Německa. Publikace mj. obsahuje příspěvky účastníků v němčině a v angličtině a je přístupná široké vědecké obci v Evropě. Každý příspěvek opatřen abstraktem v němčině, angličtině a v češtině.

Obálka publikace

Knecht, P. (ed). (2006). Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. Brno: MU.

plný text sborníku

Sborník je výstupem ze stejnojmenné konference, která se konala dne 30. listopadu 2006 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Obsahuje příspěvky studentů doktorských studijních programů realizovaných na PdF MU.

Obálka publikace

Hanušová, S., & Najvar, P. (eds). (2006). Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: MU.

plný text sborníku

Sborník obsahuje příspěvky v českém a anglickém jazyce, které zazněly na konferenci Foreign Language Acquisition at an Early Age pořádané Katedrou anglického jazyka a literatury a Centrem pedagogického výzkumu PdF MU dne 16. března 2006. Obsahuje příspěvky českých i zahraničních odborníků na téma rané výuky cizích jazyků.

Obálka publikace

Janík, T., Mužík, V., & Šimoník, O. (eds). (2004). Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu [CD-ROM]. Brno: MU.

Ve dnech 13. 9. a 14. 9. pořádala Pedagogická fakulta MU v Brně pracovní konferenci s názvem Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu, jejímž cílem bylo podpořit rozvoj oborových didaktik na fakultách, které realizují učitelské studijní programy. Těžiště jednání bylo především v sekcích podle jednotlivých (příbuzných) oborů. Součástí sborníku anotací z této konference jsou i příspěvky na CD-ROM od více než 120 českých i slovenských účastníků, které dokumentují současný stav oborových didaktik a naznačují perspektivy jejich dalšího rozvoje.

Aktualizováno (Pondělí, 18 Srpen 2014 13:37)