Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

IVŠV vyvíjí elektronické učební prostředí založené na videozáznamech výuky

V návaznosti na CPV videostudie probíhá v IVŠV vývoj elektronického učebního prostředí pro studenty učitelství. Pod názvem CPV videoweb vzniká učební prostředí obsahující videozáznamy výuky a s nimi spojené otázky a úlohy, které jsou studentům předkládány k zamyšlení, resp. k řešení. Práce studentů ve videowebu je přípravou na vstup do pedagogické praxe. Předpokládá se, že pokud budou studenti používat videoweb již před nástupem na praxi, budou schopni lépe pozorovat a adekvátněji interpretovat výukové situace, s nimiž se ve školách setkají.

Funkce videowebu

CPV videoweb má fungovat jako:

  • Prostředek rozvíjení reflektivních kompetencí studentů učitelství. Práce ve videowebu je založena na řízeném objevování, nabízené otázky a úkoly strukturují pedagogické uvažování studentů a směřují k rozvoji jejich dovedností popsat, interpretovat, objasnit a hodnotit pozorované výukové situace – což zakládá jejich diagnostické a v širším smyslu též reflektivní kompetence.
  • Diagnostický nástroj umožňující zjišťovat úroveň reflektivní kompetence studentů učitelství. Při práci s videowebem jsou generována výzkumná data (např. odpovědi na otázky, hodnocení pozorovaných jevů na škálách). Výzkumníci tak mohou např. analyzovat obsah studentových úvah nad pozorovanými jevy, usuzovat na hloubku jejich pedagogického myšlení apod.

Postup tvorby videowebu

Za účelem tvorby videowebu byla na PdF MU ustavena pracovní skupina. V ní jsou zastoupeni oboroví didaktici za vyučovací předměty sledované v CPV videostudii a ve videostudii TIMSS 1999 – jedná se o fyziku, zeměpis, chemii, přírodopis, tělesnou výchovu a anglický jazyk – jejich úkolem je vyhledávat vhodné videosekvence a připravovat k nim otázky a úkoly pro studenty. Ke spolupráci jsou dále přizváni odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií. Jejich úkolem je zapracovávat videosekvence do Informačního systému Masarykovy univerzity, kde jsou dostupné zaregistrovaným studentům.

Tvorba CPV videowebu se odehrává v několika na sebe navazujících krocích.

Krok 1: Tvorba mapy tematických oblastí – první krok spočívá ve stanovení tematických oblastí, jež má videoweb pokrývat. Ve fyzice, přírodopisu a chemii je to např. experimentování, v tělesné výchově motorické učení apod. Kromě oborově didaktického pohledu se uplatňuje také obecně didaktický pohled na výuku (např. organizační formy výuky, používání didaktických prostředků, typy otázek apod.).

Krok 2: Vyhledání videosekvencí k tematickým oblastemúlohou oborových didaktiků je najít ke každé z tematických oblastí několik krátkých videosekvencí, které ji exemplárně ilustrují. Například k tematické oblasti „experimenty ve výuce fyziky“ jsou vyhledávány videosekvence, na nichž lze sledovat realizaci experimentu založeného na hypotéze, komunikaci o výsledcích experimentování apod.

Krok 3: Vytvoření úloh/otázek k videosekvencím – jejich prostřednictvím se má zjišťovat, do jaké míry jsou studenti schopni pozorovat, interpretovat, vysvětlovat a hodnotit pozorované jevy. Uplatňují tři přitom např. úlohy založené na otevřené otázce, úlohy založené na škálování, komplexní úlohy, jejichž řešení je založeno na strukturovaném postupu. Od oborových didaktiků se očekává, že spolu s úlohami dodají také jejich řešení, resp. yhodnocení, aby si studenti mohli porovnat své náhledy s náhledy expertů a diskutovat o nich.

Krok 4: Zapracování videosekvencí a úloh/otázek do videowebu, resp. do jeho modulů. Tato aktivita probíhá ve spolupráci s IS techniky Masarykovy univerzity. Jejich úlohou je vkládat videosekvence do Informačního systému MU, kde k nim mají přístup zaregistrovaní studenti.

Krok 5: Ověřování využitelnosti videowebu ve výuce oborových didaktik na PdF MU. V tomto kroku je získána zpětná vazba od studentů. Ta se vztahuje k nejen k hodnocení videowebu, ale také k samotným studentům, resp. k jejich reflektivním kompetencím a k jejich pedagogickému myšlení.

 

Smyslem tvorby videowebu není dokumentovat „dobrou“ praxi, spíše jde o využití videozáznamů běžné výuky pro rozvíjení pedagogického myšlení studentů učitelství. V přesahu se potom směřuje k propracování profesního jazyka pro popis a hodnocení výukové praxe.