Pyknometr

Pyknometr je nádobka určená ke stanovování hustoty kapalin, případně malých tuhých nenasákavých tělísek.

Obr.1: Pyknometr.                             K ... kapilára v zátce

N ... nádobka pyknometru                Z ... zátka pyknometru

 

                Princip:

Jeho funkce je založena na tom, že při úplném naplnění a uzavření zátkou s kapilárou pojme vždy stejný, snadno reprodukovatelný objem V kapaliny. Hustota r kapaliny se pak určuje z její hmotnosti m (určeno vážením) a objemu V.

Přesná reprodukovatelnost objemu kapaliny v pyknometru je dána dvěma faktory:

1)      Kapilára v zátce pyknometru je velmi úzká ve srovnání např. s hrdlem odměrné baňky. Význam této skutečnosti lze snadno ilustrovat následujícím příkladem:

Mějme odměrnou baňku o objemu 10 cm3 a průřezu hrdla 1 cm2 a pyknometr o objemu 10 cm3 s průřezem kapiláry 1 mm2. Pokud jsme odměrnou baňku naplnili v důsledku nepřesné práce 1 mm pod rysku, vznikla tím chyba objemu 0,1 cm3. Pokud by kapalina v kapiláře pyknometru po jeho naplnění sahala 1 mm pod horní konec kapiláry, vznikla by tím chyba objemu jen 0,001 cm3, tedy 100 krát menší než v případě odměrné baňky.

2)      Do odměrné baňky je kapalina doplňována po rysku, což je pracné a přesnost výsledku do značné míry závisí na zručnosti a trpělivosti experimentátora. Tento problém u pyknometru odpadá, neboť se plní nadbytečným množstvím kapaliny, přičemž kapalina přebývající nad požadovaný výsledný objem z pyknometru po uzavření prostě vyteče.

            Postup:

Pozn.: Protože zátka je nedílnou součástí pyknometru, provádíme veškerá vážení pyknometru zásadně i se zátkou.

I) Stanovení hustoty kapaliny, známe-li objem pyknometru

        Zvážíme prázdný suchý pyknometr (hmotnost m1).

        Pyknometr naplníme až po okraj měřenou kapalinou a zazátkujeme, přičemž přebytečná kapalina vystříkne otvorem v zátce. Pyknometr velice pečlivě osušíme tamponem a zvážíme (hmotnost m2).

        Výpočet:

            m2 – m1 = m .............. hmotnost kapaliny uvnitř pyknometru

            ....................... hustota kapaliny, V je objem pyknometru, napsaný na nádobce

II) Stanovení hustoty kapaliny, neznáme-li objem pyknometru

Oproti postupu uvedenému v předchozím bodě musíme navíc zjistit objem pyknometru. Učiníme to pomocí hmotnosti mS kapaliny o známé hustotě rS (nejčastěji destilovaná voda), kterou naplníme pyknometr a zvážíme.

            Postupujeme takto:

        Zvážíme prázdný suchý pyknometr (m1) se zátkou.

        Zvážíme zazátkovaný pyknometr naplněný zkoumanou kapalinou a pečlivě osušený (m2).

        Pyknometr důkladně propláchneme srovnávací kapalinou, pak jej touto kapalinou naplní-me, pečlivě osušíme a zvážíme (m3).

        Výpočet:

            mS = m3 – m1 ............ hmotnost srovnávací kapaliny v pyknometru

            ...................  objem pyknometru (rS ........... hustota srovnávací kapaliny)

            m = m2 – m1 ..............  hmotnost zkoumané kapaliny v pyknometru

            ......................  hustota zkoumané kapaliny

III) Stanovení hustoty malých tuhých nenasákavých tělísek

        Zvážíme prázdný suchý pyknometr (m1 = mP).

        Zvážíme suchý pyknometr s tělísky (m2 = mP + mT).

        Pyknometr s tělísky naplníme kapalinou o známé hustotě, která s tělísky chemicky nereaguje, uzavřeme zátkou, osušíme a zváží me (m3 = mP + mT + m`S).

          Pyknometr vyprázdníme a propláchneme srovnávací kapalinou. pak jej touto kapalinou naplníme, uzavřeme zátkou, osušíme a zvážíme (hmotnost m4 = mP + mS).

        Výpočet:

            m2 – m1 = mT ............ hmotnost tělísek

            m4 – m1 = mS ............   hmotnost srovnávací kapaliny zcela vyplňující pyknometr

            ................... objem pyknometru       (rs.......            hustota srovnávací kapaliny)

            m3 – m2 = m`S ........... hmotnost srovnávací kapaliny v pyknometru s tělísky

            , .................. objem pyknometru zmenšený o objem tělísek

            V – V` = VT ............. objem tělísek

            ................. hustota tělísek