inoLab pH/ION Level 2 – návod k obsluze

(výtah z firemní brožurky)

 

4.2.1 Měření pH

1.      Provést přípravné práce podle odstavce 4.2.

2.      Ponořit pH elektrodu do měřeného roztoku.

3.      Stisknout opakovaně klávesu M, dokud se na displeji nezobrazí měření pH nebo redox.

4.      Popř. přepnout klávesami ↑↓ na měření pH, symbol pH na stavovém řádku displeje. Na displeji se také zobrazí měřená hodnota pH.

 

AutoRead AR (kontrola driftu)

Funkce AutoRead (kontrola driftu) kontroluje stálost měřeného signálu. Stálost signálu má významný vliv na reprodukovatelnost měřených hodnot.

 

1.      Klávesou AR aktivovat funkci AutoRead. Aktuální měřená hodnota se „zmrazí“ (funkce Hold).

2.      Ponořit pH elektrodu do měřeného vzorku.

3.      Klávesou RunEnter spustit funkci AutoRead. Symbol AR na displeji bliká, dokud se měřená hodnota neustálí. Po ustálení signálu symbol AR přestane blikat a aktuální změřená hodnota se odešle na tiskárnu/výstupní rozhraní.

4.      Popř. další start měření s funkcí Autoread klávesou RunEnter.

5.      Funkci AutoRead lze vypnout: stisknout klávesu AR.

 

Poznámka

Probíhající měření s funkcí AutoRead lze kdykoliv přerušit (s převzetím aktuální hodnoty) stisknutím klávesy RunEnter.

 

4.2.2 Měření redox potenciálu

Ve spojení s redox elektrodou (např. SenTix ORP) lze měřit redox potenciál roztoků v mV.

1.      Provést přípravné práce podle kapitoly 4.2.

2.      Ponořit redox elektrodu do vzorku.

3.      Stisknout opakovaně klávesu M, dokud se na displeji nezobrazí měření pH nebo redox.

4.      Popř. přepnout klávesami ↓↑ na měření redox, symbol U na stavovém řádku displeje. Na displeji se také zobrazí měřená hodnota mV.

5.      Vyčkat na ustálení měřené hodnoty.

 

Poznámka

Redox elektrody se nekalibrují. Lze je však pomocí redox pufru - zkušebního roztoku překontrolovat.

 

4.3.4 Dvoubodová kalibrace pro měření pH (metoda ConCal)

Pro tento postup použijte dva roztoky pufrů:

-         první s hodnotou pH = 7,0::1: 0,5

-         libovolný další roztok pufru

 

Poznámka

Pokud používáte teplotní čidlo, odpadnou pracovní kroky 3 a 10. Ukazatel TP indikuje aktivní měření teploty.

1.      Stisknout opakovaně klávesu M, dokud se na displeji nezobrazí měření pH nebo redox, se symbolem pH nebo U na stavovém řádku.

2.      Stisknout opakovaně klávesu Cal,dokud se na displeji nezobrazí symbol ConCal a ASY ( asymetrie).

3.      Případně klávesami ↑↓ při současně stisknuté klávese RunEnter nastavit teplotu prvního pufru.

4.      Ponořit pH elektrodu do pufru s hodnotou pH 7,0 ą0,5.

5.      Stisknout klávesu RunEnter. Na displeji se zobrazí měřená hodnota pH.

6.      Klávesami ↑↓ nastavit jmenovitou hodnotu pH pufru (pro aktuální teplotu).

7.      Potvrdit klávesou RunEnter. Na displeji se zobrazí symbol elektrody a hodnota asymetrie (mV).

8.      Stisknout klávesu RunEnter. Na displeji se zobrazí SLO (strmost).

9.      Důkladně opláchnout elektrodu destilovanou vodou.

10.  Případně klávesami ↑↓ při současně stisknuté klávese RunEnter nastavit teplotu druhého pufru.

11.  Ponořit pH elektrodu do druhého pufru.

12.  Stisknout klávesu RunEnter. Na displeji se zobrazí druhá měřená hodnota pH.

13.  Klávesami ↑↓ nastavit jmenovitou hodnotu pH druhého pufru (pro aktuální teplotu).

14.  Potvrdit klávesou RunEnter. Na displeji se zobrazí hodnota strmosti (mV/pH). Senzorový symbol ukazuje vyhodnocení elektrody po dvoubodové kalibraci.

15.  Stisknout klávesu RunEnter. Na displeji se zobrazí ještě jednou hodnota asymetrie (mV).

16.  Zpět do režimu měření: stisknout klávesu M.

 

4.4 Měření koncentrace iontově selektivní elektrodou (ISE)

Přípravné práce

1.      K přístroji připojit elektrodu.

2.      Pokud se měří bez teplotního čidla, vytemperovat, popř. změřit aktuální teplotu pufrů nebo vzorku.

3.      Přístroj s elektrodou zkalibrovat, příp. zkontrolovat.

4.      Klávesou M zvolit režim měření ISE.

 

Poznámka

Nesprávná kalibrace ISE elektrody má za následek nesprávné měřené hodnoty. Proto pravidelně před měřením provádějte kalibraci.

 

Teplotní čidlo

Měřit můžete buď s teplotním čidlem nebo bez teplotního čidla. Připojené teplotní čidlo je označeno na displeji symbolem TP.

 

Poznámka

Přístroj automaticky rozezná typ použitého teplotního čidla. Lze použít typ NTC 30 nebo Pt 1000.

Měření teploty je velmi nutné pro reprodukovatelnost měření pH. Pokud není k přístroji připojeno teplotní čidlo, postupujte následujícím způsobem:

1.      Teploměrem zjistit skutečnou teplotu.

2.      Měřené vzorky a kalibrační standardy vytemperovat na stejnou teplotu ( v rozmezí + 2 oC).

 

Poznámka

Ruční.zadání teploty při ISE-kalibraci a ISE-měření není možné.

 

Měření koncentrace:

1.      Provést přípravné práce podle odstavce 4.4.

2.      Ponořit elektrodu do měřeného vzorku.

3.      Stisknout opakovaně klávesu M, až se na stavovém řádku zobrazí symbol ISE. Na displeji se pak zobrazí hodnota koncentrace.

AutoRead AR (kontrola driftu)

Funkce AutoRead (kontrola driftu) kontroluje stálost měřeného signálu. Stálost signálu má významný vliv na reprodukovatelnost měřených hodnot.

 

1.      Vyvolat režim měření ISE klávesou M.

2.      Ponořit elektrodu(y) do měřeného vzorku.

3.      Klávesou AR aktivovat funkci AutoRead. Aktuální měřená hodnota se „zmrazí“ (funkce Hold).

4.      Klávesou RunEnter spustit funkci AutoRead. Symbol AR na displeji bliká, dokud se měřená hodnota neustálí. Po ustálení signálu symbol AR přestane blikat a aktuální změřená hodnota se odešle na tiskárnu/výstupní rozhraní.

5.      Popř. další start měření s funkcí AutoRead klávesou RunEnter.

6.      Funkci AutoRead vypnout: stisknout klávesu AR.

 

4.5 Kalibrace pro ISE měření

Přípravné práce

1.      Zapnout přístroj klávesou ON/OFF.

2.      K přístroji připojit ISE elektrodu.

3.      K přístroji připojit teplotní čidlo, které hlídá během kalibrace, že není příliš velká odchylka teploty jednotlivých kalibračních standardů.

4.      Připravit si roztoky kalibračních standardů.

5.      Kalibrační standardy vytemperovat na teplotu, při které má probíhat měření.

 

Poznámka

Pro kalibraci používejte standardní roztoky o teplotě s maximální odchylkou ą2 oC od teploty vzorků.

 

Kalibrace

Podle následující tabulky vyberte dvě nebo tři koncentrace standardních roztoků. Pro tříbodovou kalibraci je nutné zvolit standardy ve vzestupném nebo sestupném pořadí koncentrace.

 

Parametr                      Koncentrace [mg/l]

1. standard                   0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000

2. a 3. standard            pro Std2 > Std1 musí být Std3 > Std2 nebo pro Std2 < Std1 musí být Std3 < Std2

 

Poznámka

Přesnost měření závisí na zvolených koncentracích standardů vzhledem k očekávané koncentraci při následném ISE měření.

 

Dvoubodová/tříbodová kalibrace

 

1.      Klávesou M zvolit režim ISE.

2.      Stisknout klávesu Cal. Na displeji se zobrazí naposledy použitá koncentrace prvního standardu, Std 1 a symbol ConCal.

3.      Na přístroji nastavit koncentraci prvního standardu klávesami ↑↓.

4.      Ponořit elektrodu do prvního standardu.

5.      Stisknout klávesu RunEnter. Na displeji se zobrazí měřená hodnota napětí a bliká symbol AR.

6.      Jakmile je zjištěna stabilní hodnota, zhasne symbol AR. Na displeji se zobrazí naposledy použitá koncentrace druhého standardu.

7.      Na přístroji nastavit koncentraci druhého standardu klávesami ↑↓.

8.      Důkladně elektrodu opláchnout destilovanou vodou.

9.      Ponořit elektrodu do druhého standardu.

10.  Stisknout klávesu RunEntrer. Na displeji se zobrazí změřená hodnota napětí a bliká symbol AR.

11.  Jakmile je zjištěna stabilní hodnota, zhasne symbol AR. Na displeji se zobrazí hodnota strmosti (mV). Na displeji zobrazený symbol elektrody indikuje vyhodnocení elektrody po dvoubodové kalibraci pro měřicí rozsah I.

12.  Zpět do režimu měření: Stisknout klávesu M nebo pokračovat v tříbodové kalibraci.

 

Tříbodová kalibrace

13.  Stisknout klávesu RunEnter. Na displeji se zobrazí naposledy použitá koncentrace třetího standardu.

14.  Na přístroji nastavit koncentraci třetího standardu klávesami ↑↓.

15.  Důkladně opláchnout elektrodu destilovanou vodou.

16.  Ponořit elektrodu do třetího standardu.

17.  Stisknout klávesu RunEnter .Na displeji se zobrazí změřená hodnota napětí a bliká symbol AR.

18.  Jakmile je zjištěna stabilní hodnota, zhasne symbol AR. Na displeji se zobrazí naposledy použitá koncentrace druhého standardu. Na displeji se zobrazí hodnota strmosti (mV). Na displeji zobrazený symbol elektrody indikuje vyhodnocení elektrody po tříbodové kalibraci pro měřicí rozsah II.

19.  Zpět do režimu měření: stisknout klávesu M.

 

Poznámka

Stisknutím klávesy M lze tří bodovou kalibraci předčasně ukončit. V přístroji je pak uložena hodnota strmosti dvoubodové kalibrace.

 

4.7 Ukládání dat do paměti

pH-metr obsahuje vnitřní pamě, do které lze uložit až 200 datových vět. Úplná datová věta obsahuje:

–        pořadové číslo datové věty (paměové místo)

–        datum

–        čas

–        měřenou hodnotu

–        teplotu měření

–        identifikátor (identifikační číslo)

 

Měřené hodnoty (datové věty) můžete ukládat do vnitřní paměti dvěma způsoby:

–        ručně

–        zapnutím funkce AutoStore (Int.1)

 

4.7.1 Ruční ukládání do paměti

Měřené hodnoty lze ukládat do paměti jednotlivě podle následujícího postupu:

1.      Stisknout klávesu Sto. Na displeji se zobrazí aktuální pořadové číslo volného místa paměti (No).

2.      Potvrdit klávesou RunEnter, na displeji se zobrazí nabídka zadání ident. čísla (ident).

3.      Klávesami ↑↓ nastavit zvolené ident. číslo (1, ..., 999).

 

Poznámka

Zde lze ještě postup přerušit bez uložení do paměti stisknutím jakékoliv klávesy.

4.      Volbu ident. potvrdit klávesou RunEnter, data se uloží s návratem do režimu měření.

 

Hlášení StoFull

Toto hlášení se zobrazí při obsazeni všech 200 paměových míst. Máte následující možnosti:

1.      Uložit aktuální měřenou hodnotu. Nejstarší uložená hodnota (věta 1) je tímto přepsána. Ž Stisknout klávesu RunEnter.

2.      Návrat do režimu měřeni bez uložení. Ž Stisknout jakoukoliv klávesu.

3.      Vyvolat uložená data, provést přenos/tisk dat. Ž viz tištěný manuál (k dispozici u vyučujícího)

4.      Smazat uložená data Ž viz tištěný manuál (k dispozici u vyučujícího)

 

5.1.1 Výměna baterií

1.      Otevřít pouzdro na baterie ve spodní části přístroje.

2.      Vyměnit baterie

3.      Uzavřít pouzdro. Na displeji bliká datum (den).

4.      Nastavit datum a čas.

 

3.2 Nastavení data a času

1.      Stisknout a podržet klávesu M.

2.      Zapnout přístroj tlačítkem ON/OFF. Na displeji se krátce zobrazí test displeje. Poté se přístroj automaticky přepne na nastavení přenosové rychlosti (baud rate).

3.      Stisknout opakovaně klávesu RunEnter, až na displeji bliká nastavení pro datum.

4.      Klávesami ↑↓ nastavit aktuální datum (den).

5.      Volbu potvrdit klávesou RunEnter. Na displeji bliká nastavení pro měsíc.

6.      Klávesami ↑↓ nastavit aktuální měsíc.

7.      Volbu potvrdit klávesou RunEnter. Na displeji bliká nastavení pro rok.

8.      Klávesami ↑↓ nastavit aktuální rok.

9.      Volbu potvrdit klávesou RunEnter. Na displeji bliká nastavení pro hodiny.

10.  Klávesami ↑↓ nastavit aktuální čas (hodiny).

11.  Volbu potvrdit klávesou RunEnter. Na displeji bliká nastavení pro minuty.

12.  Klávesami ↑↓ nastavit aktuální čas (minuty).

13.  Volbu potvrdit klávesou RunEnter. Přístroj se přepne do režimu měření.

14.  Vypnout přístroj tlačítkem ON/OFF.