Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Zkoumáme vzdělávací systémy v měnících se podmínkách a požadavcích na vzdělávání

Cílem výzkumu je přispět k lepšímu porozumění a na základě toho ke zkvalitnění vzdělávání. Výzkum probíhá na výzkumných institutech a katedrách PdF MU a zaměřuje se na cíle, obsahy, prostředky i výsledky vzdělávání ve škole i mimo ni.

Chceme přispět ke zvýšení vzdělanosti

Naším cílem je přispívat k řešení celospolečenských problémů, jako jsou (ne)gramotnost, (ne)vzdělanost a (ne)kompetentnost. Zabýváme se také problémem měnících se sociokulturních podmínek, v závislosti na nichž se mění i požadavky na vzdělávání. Náš výzkum tak musí být neustále „ve střehu“, má-li dostát své společenské relevance.

O téma se zajímají doma i v zahraničí

Na národní úrovni jsme získali hned dvakrát cenu České asociace pedagogického výzkumu za originální koncepci výzkumu školské reformy a za publikaci věnovanou problematice kvality vzdělávání. Národní ústav pro vzdělávání, který spadá pod MŠMT, zadal u Pedagogické fakulty MU realizaci celonárodního výzkumu zaměřeného na zavádění kurikulární reformy na gymnáziích.

O úspěšném prosazení našeho výzkumu minimálně v evropském prostoru svědčí nejen četné publikace, ale i pozvání ke studijním pobytům, získaná stipendia a přednášky na mezinárodních kongresech.

 


Další výzkumná témata