Česká erotická literatura

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
FRVS/1805/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je příprava a zavedení jednosemestrálního výběrového kurzu, určeného pro bakalářský i navazující magisterský studijní program. Kurz je koncipován jako doplnění povinných kurzů zabývajících se českou literaturou 19. a 20. století a jeho cílem je dále rozvíjet poznatky studentů získané v těchto kurzech.


Náplní kurzu bude seznámení se s literární normou s ohledem na výskyt, povahu a funkci erotických motivů, a to od vzniku moderní české literatury (míněno od počátku národního obrození) až ke klíčovému období přelomu 19. a 20. století, kde se právě jistou trivializací nastupujících moderních směrů konstituovaly základy české erotické produkce. Studenti se blíže seznámí s průkopníky erotické literatury, autory, kteří stojí na pomezí literatury umělecké a konvenční. Následovat budou kapitoly zabývající se dalším vývojem této produkce: jejím výrazným rozmachem v době meziválečné až po násilné přerušení kontinuity po roce 1948.


Ohled bude brán také na vyjádření odlišností této trivializované literatury vůči umělecky ambicióznější produkci, sondy povedeme do obdobného literárního prostředí francouzského či italského.


Součástí projektu bude vytvoření elektronické databáze textů především pramenné literatury, se kterou se bude bezprostředně ve výuce pracovat, dále potom nákup či xerox další doporučené a rozšiřující literatury, která se stane součástí knihovního fondu FF. Studentům se tak zpřístupní mnohé obtížně dostupné texty (např. některé, dnes již v knihovnách nedostupné svazky erotické edice Přemysla Plačka), které jim umožní lépe proniknout do zkoumané problematiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.