Analýza inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na využívání podpůrných opatření

Autoři

DOLEŽALOVÁ Eva

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Hlavní cíl našeho výzkumného záměru je analýza faktorů ovlivňující volbu a využívání podpůrných opatření při inkluzivním vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Parciální cíle jsou zaměřeny na: zjištění četnosti využívání oblastí podpůrných opatření; zjištění a popsání faktorů ovlivňujících volbu podpůrných opatření z  pohledu pedagogů; zjištění názorů pedagogů k obsahové nabídce jednotlivých oblastí podpůrných opatření; popsání spolupráce pedagogů s poradenským zařízením při uplatňování podpůrných opatření; zjištění významu spolupráce pedagogů s rodinou žáka se speciálními vzdělávacími potřebami při uplatňování podpůrných opatření. Výzkumné šetření bude probíhat formou smíšeného výzkumu, metodou kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Výzkumný vzorek tvoří pedagogové škol hlavního vzdělávacího proudu v rámci celé České republiky. První fáze výzkumného šetření bude probíhat kvantitativní metodou, technikou dotazníku vlastní konstrukce. Druhá fáze výzkumného šetření bude probíhat kvalitativní metodou, technikou polostrukturovaného rozhovoru a pozorování. Metody budou navazovat na informace získané z dotazníku z první fáze výzkumného šetření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.