Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Strategie podpory publikování
a výzkumu na Pedagogické fakultě MU rok 2020

Publikační strategie Pedagogické fakulty MU 2020

A. Strategie podpory publikování

V souvislosti se snahami o zvyšování kvality publikačních výstupů PdF MU vedení fakulty usiluje o nastavení motivujícího a podporujícího prostředí pro zaměstnance a doktorandy. Jde o podporu autorů, kteří připravují kvalitní texty směřující k publikování níže uvedených druhů výsledků odpovídajících definicím Metodiky hodnocení výzkumných organizací[1] s předpokladem úspěchu v národním hodnocení výzkumu dle Modulu 1 – Kvalita vybraných výsledků a Modulu 2 – Výkonnost výzkumu, především v kategorii bibliometrizovatelných výsledků evidovaných v databázích WoS a Scopus (blíže Metodika 17+1, s. 13-14, 21).

Za tímto účelem byla vytvořena strategie podpory publikování, která zahrnuje pět programů průběžné finanční podpory. První tři cílí převážně na podporu publikování vědeckých výstupů ve vazbě na Metodiku 17+, čtvrtý na podporu kvalifikačních řízení, pátý pak na význam publikačních výsledků pro společnost formulovaný v rámci modulu 1 Metodiky 17+.

_______________________________________

[1] Metodika platná v době vyhlášení Strategie podpory publikování na PdF MU je tzv. Metodika 17+, která je dostupná na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796. Na téže stránce ve zvláštním souboru jsou dostupné definice jednotlivých druhů výsledků.

B. Strategie podpory výzkumu

Kvalitu a šíři výzkumů na PdF MU i mezinárodní spolupráci při jejich realizaci vedení fakulty podporuje dalšími třemi programy, jimiž hodlá přispět k financování přípravy návrhů výzkumných projektů grantovým agenturám, vydávání periodik PdF MU evidovaných v databázích WoS a/nebo Scopus a spolupráci se zahraničním partnerem na výzkumu.

V souladu se strategií děkan fakulty vyhlašuje jednotlivé programy, jejichž plné znění s bližší specifikací podmínek včetně formulářů pro zpracování žádosti jsou součástí této výzvy. Programy jsou platné a účinné dnem podpisu děkana, tedy strategie podpory publikování od 4. února 2020, s aktualizací pro programy na podporu výzkumu od 16. června 2020.

Za administraci obdržené dotace zodpovídá pracoviště žadatele / držitele dotace.

Brno, 4. února 2020, aktualizace 16. června 2020               


doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
děkan PdF MU

I. program - Dotace na podporu publikování v renomovaných mezinárodních časopisech evidovaných v databázích WoS či Scopus

Vymezení účelu dotace:

 • Cílem programu je finanční podpora zaměstnanců a doktorandů, kteří se svými rukopisy studií směřují do mezinárodně renomovaných časopisů evidovaných v databázích WoS či Scopus, zejména v pedagogických a oborovědidaktických oborech.
 • Vedení fakulty sestavilo seznam časopisů vhodných svým zaměřením pro autory z PdF evidovaných ve WoS s důrazem na periodika zařazená do kvartilů Q1 a Q2, resp. časopisů evidovaných v databázi Scopus, které nejsou současně evidovány ve WoS či nemají ve WoS přidělen IF, do nichž by bylo ve střednědobém horizontu žádoucí ve větší míře přispívat[1] (viz přílohy). Účelem seznamu je mj. orientovat autory na časopisy s náročným recenzním řízením, a získat tak hodnotnou zpětnou vazbu ke kvalitě rukopisů. Seznam oborů i časopisů není konečný, je otevřen dalším podnětům a návrhům k aktualizaci[2].
 • Lze žádat finanční prostředky na úhradu edičního poplatku, je-li požadován, a/nebo překladu či jazykové korektury textu, vč. odvodů z vyplacených mzdových prostředků, příp. na jinou zdůvodněnou potřebu.

Podmínky výběrového řízení:

 • O finanční podporu se může ucházet autor (popř. vedoucí autorského kolektivu) – kmenový zaměstnanec (nikoli DPP či DPČ) či doktorand PdF MU se souhlasem svého přímého nadřízeného – vedoucího katedry/institutu.
 • Obsah i formální stránka připravovaného textu musí odpovídat definici článku v časopise evidovaném v databázi WoS či Scopus dle aktuálně platné Metodiky[3] vč. afiliace autora k PdF MU ve správném tvaru[4].
 • Povinnou součástí žádosti o dotaci je rukopis určený k odevzdání redakci, event. text připravený k překladu či jazykové korektuře v elektronické podobě.
 • Text bude odeslán do časopisu figurujícím na seznamu v příloze (či do jiného časopisu evidovaného v databázích WoS či Scopus, přičemž se nemůže jednat o predátorský časopis1).

Pravidla pro plánování / čerpání / uzavření dotace:

 • Pro rok 2020 se předpokládá podpora tohoto programu pro celou fakultu v částce 150 000,- Kč.
 • Finanční požadavek jedné žádosti může činit max. 15 000,- Kč (dotace není nároková, může být krácena).
 • O dotaci lze žádat průběžně formou vyplněné žádosti (viz níže).
 • Dotace musí být využita účelně, a to na úhradu edičního poplatku, je-li požadován, a/nebo překladu či jazykové korektury[5], vč. odvodů z vyplacených mzdových prostředků, příp. na jinou zdůvodněnou potřebu.[6]
 • Dotaci bude její držitel čerpat ve schválené výši a skladbě. Nebudou-li naplněny Podmínky výběrového řízení (viz výše), ztrácí na dotaci nárok.
 • Do měsíce po zveřejnění textu, resp. oznámení o nepřijetí k publikování předloží držitel dotace závěrečnou zprávu o čerpání dotace.
 • Držitel dotace je zodpovědný v případě publikování textu za včasné odeslání řádně vyplněného záznamu o publikovaném článku do RIV.

Žádost o dotaci ve formě vyplněného formuláře (na následující straně) a připraveného textu článku předloží žadatel na oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí k rukám D. Nesnídalové (formulář 1x písemně s podpisy žadatele a vedoucího příslušného pracoviště, elektronicky formulář ve wordovském dokumentu bez podpisů a text článku na adresu nesnidalova@ped.muni.cz).

O žádosti a výši dotace rozhodne komise fakulty, sestavená děkanem a vedená pověřeným proděkanem v závislosti na schváleném rozpočtu fakulty na základě obsahu žádosti a případné osobní konzultace s žadatelem.
_______________________________________

[1] Výběr časopisů probíhal v několika krocích: (a) tematická profilace na pedagogiku anebo oborovou didaktiku, lingvistiku, psychologii dle zařazení do oborové skupiny v databázi, (c) publikační jazyk angličtina (angličtina nemusí být výhradním publikačním jazykem pro všechny obory), (d) časopis nebo jeho vydavatel nefigurují v seznamu podvodných „predátorských“ časopisů (tzv. Beallův seznam - https://beallslist.net – s ohledem na pravidelné aktualizace Beallova seznamu, je autor povinen si prověřit aktuální stav hodnocení časopisu, jehož redakci zamýšlí svůj rukopis odeslat, stejně jako hodnocení jeho vydavatelství. Orientace na časopisy vedené v databázích WoS a Scopus je dána zaměřením Metodiky 17+ na tyto databáze. 

[2] Vzhledem k množství vydávaných časopiseckých titulů a nepřehlednosti publikačního prostředí doporučujeme nabízet rukopisy především časopisům vydávaným prestižními akademickými vydavatelstvími (zejm. Elsevier, Taylor and Francis, Sage, Springer, Wiley, Waxmann), resp. garantovaným renomovanými vědeckými společnostmi (např. EARLI – European Association for Research on Learning and Instruction, EERA – European Educational Research Association).

[3] Metodika platná v době vyhlášení Strategie podpory publikování na PdF MU je tzv. Metodika 17+, která je dostupná na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796. Na téže stránce ve zvláštním souboru jsou dostupné definice jednotlivých druhů výsledků.

[4] Faculty of Education, Masaryk University, Brno.

[5] Jazykové korektury cizojazyčného textu: 150-300,- Kč za normostranu, cizojazyčný překlad: 350-500,- Kč za normostranu.

[6] Platby budou provedeny dle jejich charakteru fakturou, odměnou v případě osoby zaměstnané na MU nebo DPP/DPČ u osoby mimo MU, vč. souvisejících odvodů ve výši 35 %. Odvod z DPP se realizuje až při částce 10.000,- Kč a vyšší počítané souhrnně na celé MU v daném měsíci.
_______________________________________

II. program - Dotace na podporu vydání sborníků z konferencí odesílaných do databází WoS či Scopus

Vymezení účelu dotace:

 • Finanční podporu lze žádat na vydání sborníku z konference ve světovém jazyce (nejlépe angličtině), event. v odůvodněných případech i na překlad či jazykovou korekturu jednotlivých sborníkových statí odevzdávaných editorovi/vydavateli mimo PdF MU se závazkem odeslání do databáze WoS či Scopus.
 • Může jít o tištěnou i on-line (nikoli CD) publikaci (umístěnou např. na munispace.muni.cz) či kombinaci obou forem.
 • Lze žádat úhradu nákladů vydání (sazba, grafika, korektura, překlad, tisk, vč. odvodů z vyplacených mzdových prostředků) publikace v Nakladatelství MU, popř. jiném renomovaném akademickém nakladatelství u nás či v zahraničí, příp. finance na jinou zdůvodněnou potřebu.

Podmínky výběrového řízení:

 • O finanční podporu může žádat kmenový pracovník (nikoli DPP či DPČ), příp. doktorand PdF MU, zpravidla editor sborníku, event. autor sborníkové stati či jeden z autorů za skupinu autorů odevzdávajících své stati do jednoho externího sborníku, se souhlasem svého přímého nadřízeného – vedoucího katedry/institutu.
 • Sborník musí splňovat definici daného druhu výsledku dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací[1].
 • Podmínkou přidělení dotace je odeslání sborníku do databáze WoS či Scopus, proto musí být striktně dodrženy databázemi požadované formální, obsahové i další náležitosti sborníku[2].
 • Sborník musí publikovat plné texty příspěvků (nejen abstrakta) ve světovém jazyce (nejlépe v angličtině).
 • V případě vydání sborníku v nakladatelství mimo MU je třeba před vyjednáváním s externím nakladatelstvím a podpisem smlouvy dohodnout s edičním centrem PdF MU podmínky financování (smlouva, koedice...) a osobu oprávněnou k podpisu smlouvy.
 • Držitel dotace (zpravidla editor) zajistí po zveřejnění sborníku jeho neprodlené odeslání do zvolené databáze v souladu s podmínkami stanovenými databází.

Pravidla pro plánování / čerpání / uzavření dotace:

 • Pro rok 2020 se předpokládá podpora tohoto programu pro celou fakultu v částce 150 000,- Kč.
 • Finanční požadavek jedné žádosti může činit max. 25 000,- Kč (dotace není nároková, může být krácena).
 • O dotaci lze žádat průběžně formou vyplněné žádosti (viz níže).
 • Je možno sdružit prostředky z této dotace s financemi z jiného zdroje (grant, stipendium, výnosy z konferenčních poplatků apod.) – v žádosti o dotaci je nutné výdaje z jednotlivých zdrojů specifikovat. Recenzi sborníků vydávaných na PdF MU vyžádá a uhradí ediční centrum PdF – v žádosti se tento náklad uvádí mimo požadovanou dotaci jako spolufinancující zdroj.
 • Dotace musí být využita účelně, a to na úhrady nákladů spojených s přípravou a vydáním publikace (sazba, grafika, jaz. korektura, překlad[3], tisk, vč. odvodů z vyplacených mzdových prostředků, příp. i jiná zdůvodněná potřeba)[4].
 • Dotaci bude její držitel čerpat ve schválené výši a skladbě. Nebudou-li naplněny Podmínky výběrového řízení (viz výše), ztrácí na dotaci nárok.
 • Držitel dotace po zveřejnění sborníku odevzdá do 1 měsíce prostřednictvím vedoucího svého pracoviště stručnou zprávu o využití obdržené finanční podpory, o vydaném sborníku a jeho odeslání do databáze. Součástí závěrečné zprávy je doložení jednoho výtisku sborníku pro účely jeho prezentování fakultou.
 • Tato osoba je současně zodpovědná za včasné odeslání řádně a jednotně vyplněných záznamů o článcích ve sborníku do RIV.

Žádost ve formě vyplněného formuláře (na následující straně) předloží žadatel na oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí k rukám D. Nesnídalové (1x písemně, 1x elektronicky ve wordovském dokumentu na adresu nesnidalova@ped.muni.cz), v tištěné podobě opatřené podpisem žadatele a vedoucího příslušného pracoviště.

O žádosti a výši dotace rozhodne komise fakulty, sestavená děkanem a vedená pověřeným proděkanem v závislosti na schváleném rozpočtu fakulty na základě obsahu žádosti a případné osobní konzultace s žadatelem.
_______________________________________

[1] Metodika platná v době vyhlášení Strategie podpory publikování na PdF MU je tzv. Metodika 17+, která je dostupná na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796. Na téže stránce ve zvláštním souboru jsou dostupné definice jednotlivých druhů výsledků.

[2] Podrobněji: http://www.press.muni.cz/casopisy/rady-a-doporuceni-redakcim , https://www.elsevier.com/authors ; doporučujeme kontaktovat ediční centrum PdF MU – RNDr. Pfeiferová, Mgr. Foltánová.

[3] Jazykové korektury cizojazyčného textu: 150-300,- Kč za normostranu, cizojazyčný překlad: 350-500,- Kč za normostranu.

[4] Platby budou provedeny dle jejich charakteru fakturou, odměnou v případě osoby zaměstnané na MU nebo DPP/DPČ u osoby mimo MU, vč. souvisejících odvodů ve výši 35 %. Odvod z DPP se realizuje až při částce 10.000,- Kč a vyšší počítané souhrnně na celé MU v daném měsíci.
_______________________________________

III. program - Dotace na podporu vydání mimořádně náročné / kvalitní odborné knihy

Vymezení účelu dotace:

 • Cílem podpory je úspěšné dokončení či zvýšení kvality mimořádného výsledku výzkumu (v podobě odborné knihy), který je ve vysokém stupni rozpracovanosti, limitující je pouze nedostatek finančních prostředků.
 • Předpokládá se, že výsledek bude úspěšný v národním hodnocení výzkumu, které zohledňuje kvalitu (Modul 1, kritérium „přínos k poznání“, dle Metodiky 17+[1], s. 13-14, 21).
 • Odborná kniha má být z hlediska relevance a originality na vysoké úrovni: Originalita, význam a obtížnost získání prezentovaných výzkumných výsledků má být na mezinárodní (event. na národní) úrovni – s prokazatelným přínosem pro světový či národní rozvoj oboru a s vysokou metodologickou kvalitou zpracování.
 • Dotace může být využita např. na podporu vydání výsledků získaných řešením předcházejících výzkumných projektů (např. GA ČR), jejichž zpracování bylo s časovým odstupem od ukončení projektu rozšířeno, prohloubeno, integrováno, včleněno do mezinárodního (komparativního), interdisciplinárního či aplikačního kontextu nebo do širších souvislostí. Dotace může být také využita na podporu překladů českých textů autora do světových jazyků a jejich (souborné) vydání (event. ve vyšším nákladu, v kvalitnějším grafickém provedení apod.).
 • Lze žádat úhradu nákladů vydání (sazba, grafika, korektura, překlad, zakoupení licenčních práv, tisk), cestovní výdaje na cestu na jednání s autorským kolektivem či nakladatelstvím, resp. cestu spoluautorů z jiných institucí na jednání na PdF MU, autorské honoráře do výše 20 % celkové částky dotace[2], vč. odvodů z vyplacených mzdových prostředků, příp. na jinou zdůvodněnou potřebu.

Podmínky výběrového řízení:

 • O finanční podporu se může ucházet autor (popř. vedoucí autorského kolektivu) – kmenový zaměstnanec PdF MU (nikoli DPP či DPČ) se souhlasem svého přímého nadřízeného – vedoucího katedry/institutu.
 • Povinnou součástí žádosti o dotaci je rukopis určený k odevzdání redakci (jeho podstatná část), event. text připravený k překladu či jazykové korektuře v elektronické podobě.
 • Může jít o odbornou knihu jednoho autora či o knihu autorského kolektivu, v němž významné postavení (např. editorské) mají pracovníci, příp. doktorandi PdF MU, resp. MU.
 • V případě knihy autorského kolektivu má jít o publikaci s jasně vymezeným ústředním tématem, k němuž se úzce váží kapitoly jednotlivých autorů, jež jsou vzájemně věcně, metodologicky i formálně provázány (publikace by neměla mít charakter sborníku).
 • Publikace musí splňovat definici odborné knihy dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací1.
 • Odborná kniha by měla být vydána v tištěné formě ve světovém jazyce v renomovaném akademickém – pokud možno – zahraničím nakladatelství s kvalitní distribuční sítí (např. Springer, Routledge, Peter Lang, Waxmann Verlag), popř. v akademickém nakladatelství u nás (Academia, Karolinum, Nakladatelství MU, SLON).
 • V případě vydání knihy v externím nakladatelství mimo MU je třeba před vyjednáváním s nakladatelstvím a podpisem smlouvy dohodnout s edičním centrem PdF MU podmínky financování (smlouva, koedice...) a osobu oprávněnou k podpisu smlouvy.

Pravidla pro plánování / čerpání / uzavření dotace:

 • Pro rok 2020 se předpokládá podpora tohoto programu pro celou fakultu v částce 300 000,- Kč.
 • Finanční požadavek jedné žádosti může činit max. 100 000,- Kč (dotace není nároková, může být krácena).
 • O dotaci lze žádat průběžně formou vyplněné žádosti (viz níže).
 • Je možno sdružit prostředky z této dotace s financemi jiného zdroje (grant, stipendium, finanční spoluúčast jiného nakladatele, jiné instituce apod.) – v žádosti o dotaci je nutné výdaje z jednotlivých zdrojů specifikovat. Recenzi publikací vydávaných na PdF MU vyžádá a uhradí ediční centrum PdF – v žádosti se tento náklad uvádí mimo požadovanou dotaci jako spolufinancující zdroj.
 • Dotace musí být využita účelně, a to na úhrady nákladů spojených s přípravou a vydáním publikace (sazba, grafika, jazyková korektura, překlad[3], zakoupení licenčních práv, tisk, cestovní výdaje a honoráře dle pravidel výše, vč. odvodů z vyplacených mzdových prostředků, příp. i jiná zdůvodněná potřeba).[4]
 • Dotaci bude její držitel čerpat ve schválené výši a skladbě. Pokud by některá faktura převyšovala 50.000,- Kč, držitel předem upozorní Ediční centrum fakulty.
 • Nebudou-li naplněny Podmínky výběrového řízení (viz výše), ztrácí držitel na dotaci nárok.
 • Držitel dotace pro knihu, která vyjde mimo MU, ověří v případě publikování v ČR včasné odeslání výtisku do Národní knihovny (NK); při vydání v zahraničí zajistí možnost její verifikace dle definice Metodiky (DOI, Open Access, evidence v mezinárodně uznávaném katalogu, zápůjčka pro hodnocení, event. zajistí zaslání výtisku do NK).
 • Držitel dotace předloží do 1 měsíce po zveřejnění publikace prostřednictvím vedoucího svého pracoviště stručnou zprávu o využití dotace a o vydané publikaci. Součástí závěrečné zprávy je doložení jednoho výtisku knihy pro účely jejího prezentování fakultou.
 • Držitel dotace je současně zodpovědný za odeslání řádně vyplněného záznamu o publikaci do RIV.

Žádost ve formě vyplněného formuláře (na následující straně) a rukopisu předloží žadatel na oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí k rukám D. Nesnídalové (formulář 1x písemně s podpisy žadatele a vedoucího příslušného pracoviště, elektronicky formulář ve wordovském dokumentu bez podpisů a rukopis publikace na adresu nesnidalova@ped.muni.cz).

O žádostech a výši dotace rozhodne komise fakulty, sestavená děkanem a vedená pověřeným proděkanem v závislosti na schváleném rozpočtu fakulty na základě obsahu žádosti a případné osobní konzultace s žadatelem a vedoucím katedry/institutu, kde autor působí.
_______________________________________

[1] Metodika platná v době vyhlášení Strategie podpory publikování na PdF MU je tzv. Metodika 17+, která je dostupná na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796. Na téže stránce ve zvláštním souboru jsou dostupné definice jednotlivých druhů výsledků.

[2] Cestovní výdaje a honoráře doktorandů PdF MU zúčastněných v autor. kolektivu se hradí formou stipendia; tj. v rámci spolufinancujícího zdroje.

[3] Jazykové korektury cizojazyčného textu: 150-300,- Kč za normostranu, cizojazyčný překlad: 350-500,- Kč za normostranu.

[4] Platby budou provedeny dle jejich charakteru fakturou, odměnou v případě osoby zaměstnané na MU nebo DPP/DPČ u osoby mimo MU, vč. souvisejících odvodů ve výši 35 %. Odvod z DPP se realizuje až při částce 10.000,- Kč a vyšší počítané souhrnně na celé MU v daném měsíci.
_______________________________________

IV. program - Dotace na podporu vydání odborné knihy

Vymezení účelu dotace:

 • Dotaci lze žádat na vydání odborné knihy, např. v podobě disertační či habilitační práce vydané tiskem před zahájením řízení nebo (dopracované práce) po ukončení řízení. V odůvodněných případech lze žádat i dotaci na překlad či jazykovou korekturu jednotlivé kapitoly odevzdávané editorovi/vydavateli mimo PdF MU pro odbornou knihu vydávanou v cizím jazyce (s výjimkou slovenštiny).
 • Může jít o tištěnou i on-line knihu (umístěnou např. na munispace.muni.cz) či kombinaci obou forem[1].
 • Lze žádat úhradu nákladů vydání (sazba, grafika, korektura, překlad, zakoupení licenčních práv, tisk, vč. odvodů z vyplacených mzdových prostředků) publikace v Nakladatelství MU, popř. jiném renomovaném akademickém nakladatelství u nás či v zahraničí, příp. finance na jinou zdůvodněnou potřebu.

Podmínky výběrového řízení:

 • O finanční podporu může žádat kmenový pracovník (nikoli DPP či DPČ) nebo doktorand PdF MU (autor, zástupce autorského kolektivu, editor) se souhlasem svého přímého nadřízeného – vedoucího katedry/institutu.
 • Povinnou součástí žádosti o dotaci je rukopis určený k odevzdání redakci (jeho podstatná část), event. text připravený k překladu či jazykové korektuře v elektronické podobě.
 • Publikace musí splňovat definici odborné knihy dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací[2].
 • Může jít o odbornou knihu jednoho autora, pracovníka PdF MU, i odbornou knihu autorského kolektivu, v němž významné postavení (např. editorské) mají pracovníci, příp. doktorandi PdF MU, resp. MU. Tato podmínka neplatí pro finanční podporu překladu / jazykové korektury jednotlivé kapitoly odevzdávané k vydání mimo PdF MU.
 • Musí jít o odbornou knihu s jasně vymezeným ústředním tématem. U kolektivní odborné knihy se texty jednotlivých autorů musí úzce vázat k ústřednímu tématu (publikace nesmí mít charakter sborníku).
 • V případě vydání knihy v externím nakladatelství mimo MU je třeba před vyjednáváním s nakladatelstvím a podpisem smlouvy dohodnout s edičním centrem PdF MU podmínky financování (smlouva, koedice...) a osobu oprávněnou k podpisu smlouvy.

Pravidla pro plánování / čerpání / uzavření dotace:

 • Pro rok 2020 se předpokládá podpora tohoto programu pro celou fakultu v částce 250 000,- Kč.
 • Finanční požadavek jedné žádosti může činit max. 35 000,- Kč (dotace není nároková, může být krácena).
 • O dotaci lze žádat průběžně formou vyplněné žádosti (viz níže).
 • Je možno sdružit prostředky z této dotace s financemi jiného zdroje (grant, stipendium, finanční spoluúčast jiného nakladatele, jiné instituce apod.) – v žádosti o dotaci je nutné výdaje z jednotlivých zdrojů specifikovat. Recenzi publikací vydávaných na PdF MU vyžádá a uhradí ediční centrum PdF – v žádosti se tento náklad uvádí mimo požadovanou dotaci jako spolufinancující zdroj.
 • Dotace musí být využita účelně, a to na úhradu nákladů spojených s přípravou a vydáním publikace (sazba, grafika, jazyková korektura, překlad[3], zakoupení licenčních práv, tisk, vč. odvodů z vyplacených mzdových prostředků, příp. i jiná zdůvodněná potřeba)[4].
 • Dotaci bude její držitel čerpat ve schválené výši a skladbě. Nebudou-li naplněny Podmínky výběrového řízení (viz výše), ztrácí na dotaci nárok.
 • Držitel dotace pro knihu, která vyjde v nakladatelství mimo MU, ověří v případě publikování v ČR včasné odeslání výtisku do Národní knihovny, resp. při vydání v zahraničí zajistí možnost její verifikace dle definice Metodiky (DOI, Open Access, evidence v mezinárodně uznávaném katalogu, zápůjčka pro hodnocení, event. zajistí zaslání výtisku do Národní knihovny).
 • Držitel dotace předloží do 1 měsíce po zveřejnění publikace prostřednictvím vedoucího svého pracoviště stručnou zprávu o využití dotace a o vydané publikaci. Součástí závěrečné zprávy je doložení jednoho výtisku knihy pro účely jejího prezentování fakultou.
 • Držitel dotace je současně zodpovědný za odeslání řádně vyplněného záznamu o publikaci do RIV.

Žádost ve formě vyplněného formuláře (na následující straně) a rukopisu předloží žadatel na oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí k rukám D. Nesnídalové (formulář 1x písemně s podpisy žadatele a vedoucího příslušného pracoviště, elektronicky formulář ve wordovském dokumentu bez podpisů a rukopis publikace na adresu nesnidalova@ped.muni.cz).

O žádosti a výši dotace rozhodne komise fakulty, sestavená děkanem a vedená pověřeným proděkanem v závislosti na schváleném rozpočtu fakulty na základě obsahu žádosti, případné osobní konzultace s žadatelem.
_______________________________________

[1] Kombinaci doporučujeme zejm. u odborných knih kvůli povinnému odeslání výtisku do Národní knihovny.

[2] Metodika platná v době vyhlášení Strategie podpory publikování na PdF MU je tzv. Metodika 17+, která je dostupná na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796. Na téže stránce ve zvláštním souboru jsou dostupné definice jednotlivých druhů výsledků.

[3] Jazykové korektury cizojazyčného textu: 150-300,- Kč za normostranu, cizojazyčný překlad: 350-500,- Kč za normostranu.

[4] Platby budou provedeny dle jejich charakteru fakturou, odměnou v případě osoby zaměstnané na MU nebo DPP/DPČ u osoby mimo MU, vč. odvodů ve výši 35 %. Odvod z DPP se realizuje při částce 10.000,- Kč a vyšší počítané souhrnně na celé MU v daném měsíci.
_______________________________________

V. program - Dotace na podporu vydání kvalitní publikace s vysokou společenskou relevancí

Vymezení účelu dotace:

 • Dotaci lze žádat na vydání kvalitní publikace určené pro širší veřejnost, např. učebnice založené na původním výzkumu či jiné rozsáhlejší vzdělávací, encyklopedické nebo populárně naučné publikace, významné učební texty, pomůcky.
 • Předpokládá se, že výsledek bude úspěšný v národním hodnocení výzkumu RIV v Modulu 1, kritériu „společenská relevance“, dle Metodiky 17+[1], s. 13-14, 21. Musí tedy být na co nejvyšší odborné úrovni, jeho využití v praxi přinese výraznou změnu s významným dopadem na společnost. Záznam o publikaci musí být proto odeslán do RIV, a to dle charakteru buď jako „B-odborná kniha“ (naplní-li definici tohoto druhu výsledku – zejm. zveřejnění původních výsledků výzkumu), nebo jako některý druh výsledku označený v IS MU malým písmenem, např. „učebnice“, „učební texty, pomůcky“, „přehledové a vzdělávací texty“.
 • Učebnice, učební texty určené k využití při vzdělávání dětí zařazených do přípravných tříd ZŠ, tříd přípravných stupňů ZŠ speciálních a při vzdělávání žáků ve školách poskytujících základní a střední vzdělávání se musí ucházet o udělení schvalovací doložky dle příslušné směrnice MŠMT ČR[2].
 • Podle charakteru textu může jít o tištěnou i on-line publikaci (umístěnou např. na munispace.muni.cz) či kombinaci obou forem.
 • Lze žádat úhradu nákladů vydání (sazba, grafika, korektura, překlad, jaz. korektura, zakoupení licenčních práv, tisk) publikace v Nakladatelství MU, popř. jiném renomovaném nakladatelství, výtvarný doprovod publikace – ilustrace, vč. odvodů z vyplacených mzdových prostředků, příp. finance na jinou zdůvodněnou potřebu.

Podmínky výběrového řízení:

 • O finanční podporu může žádat kmenový pracovník PdF MU (nikoli DPP či DPČ), autor, zástupce autorského kolektivu, editor apod. se souhlasem svého přímého nadřízeného – vedoucího katedry/institutu.
 • Povinnou součástí žádosti o dotaci je rukopis určený k odevzdání redakci (jeho podstatná část), event. text připravený k překladu či jazykové korektuře v elektronické podobě.
 • Může jít o publikaci jednoho autora, pracovníka PdF MU, i kolektivu, v němž významné postavení (např. editorské) mají pracovníci, příp. doktorandi PdF MU, resp. MU; nesmí však mít charakter sborníku.
 • V případě vydání publikace v externím nakladatelství mimo MU je třeba před vyjednáváním s nakladatelstvím a podpisem smlouvy dohodnout s edičním centrem PdF MU podmínky financování (smlouva, koedice...) a osobu oprávněnou k podpisu smlouvy.

Pravidla pro plánování / čerpání / uzavření dotace:

 • Pro rok 2020 se předpokládá podpora tohoto programu pro celou fakultu v částce 150 000,- Kč.
 • Finanční požadavek jedné žádosti může činit max. 35 000,- Kč (dotace není nároková, může být krácena).
 • O dotaci lze žádat průběžně formou vyplněné žádosti (viz níže).
 • Je možno sdružit prostředky z této dotace s financemi z jiného zdroje (grant, stipendium, finanční spoluúčast jiného nakladatele, jiné instituce apod.) – v žádosti o dotaci je nutné výdaje z jednotlivých zdrojů specifikovat. Recenzi publikací vydávaných na PdF MU vyžádá a uhradí ediční centrum PdF – v žádosti se tento náklad uvádí mimo požadovanou dotaci jako spolufinancující zdroj.
 • Dotace musí být využita účelně, a to na úhradu nákladů spojených s přípravou a vydáním publikace (sazba, grafika, jazyková korektura, překlad, zakoupení licenčních práv, tisk, výtvarný doprovod – ilustrace, vč. odvodů z vyplacených mzdových prostředků, příp. i jiná zdůvodněná potřeba)[3].
 • Dotaci bude její držitel čerpat ve schválené výši a skladbě. Nebudou-li naplněny Podmínky výběrového řízení (viz výše), ztrácí na dotaci nárok.
 • Držitel dotace pro publikaci, která vyjde v nakladatelství mimo MU, ověří odeslání výtisku do Nár. knihovny.
 • Držitel dotace dále předloží do 1 měsíce po zveřejnění publikace prostřednictvím vedoucího svého pracoviště stručnou zprávu o využití dotace a o vydané publikaci. Součástí závěrečné zprávy je doložení jednoho výtisku publikace pro účely jejího prezentování fakultou.
 • Držitel dotace je současně zodpovědný za odeslání řádně vyplněného záznamu o publikaci do RIV v kategorii vhodného druhu výsledku (viz výše).

Žádost ve formě vyplněného formuláře (na následující straně) a rukopisu předloží žadatel na oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí k rukám D. Nesnídalové (formulář 1x písemně s podpisy žadatele a vedoucího příslušného pracoviště, elektronicky formulář ve wordovském dokumentu bez podpisů a rukopis publikace na adresu nesnidalova@ped.muni.cz).

O žádosti a výši dotace rozhodne komise fakulty, sestavená děkanem a vedená pověřeným proděkanem v závislosti na schváleném rozpočtu fakulty na základě obsahu žádosti, případné osobní konzultace s žadatelem.
_______________________________________

[1] Metodika platná v době vyhlášení Strategie podpory publikování na PdF MU je tzv. Metodika 17+, která je dostupná na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796. Na téže stránce ve zvláštním souboru jsou dostupné definice jednotl. druhů výsledků.

[2] http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013?highlightWords=schvalovac%C3%AD+dolo%C5%BEky

[3] Platby budou provedeny dle jejich charakteru fakturou, odměnou v případě osoby zaměstnané na MU nebo DPP/DPČ u osoby mimo MU, vč. odvodů ve výši 35 %. Odvod z DPP se realizuje při částce 10.000,- Kč a vyšší počítané souhrnně na celé MU v daném měsíci.
_______________________________________

VI. program - Dotace na podporu přípravy výzkumných projektů předkládaných grantovým agenturám

Vymezení účelu dotace:

 • Cílem programu je finanční podpora zaměstnanců, kteří připravují návrh výzkumného projektu k podání grantové agentuře (GA ČR, TA ČR, H2020, Erasmus KA2 a KA3, Norské fondy).
 • Lze žádat finanční prostředky na úhradu prací typu jazykové korektury, překladů, konzultace k metodologii, ke statistice apod., ve výjimečných a odůvodněných případech též na cesty (např. v případě projektů podávaných ve spoluřešitelství s jinou organizací vč. zahraniční), na mzdové náklady (odměny, resp. DPP či DPČ) a s nimi související odvody pro navrhovatele (spolunavrhovatele) a popř. členy jeho týmu, kteří se na přípravě projektu podíleli, příp. finance na jinou zdůvodněnou potřebu.

Podmínky výběrového řízení:

 • O finanční podporu se může ucházet navrhovatel (spolunavrhovatel) projektu – kmenový zaměstnanec PdF MU (nikoli DPP či DPČ) se souhlasem svého přímého nadřízeného – vedoucího katedry/institutu.
 • Obsah i formální stránka připravovaného projektu musí odpovídat pravidlům vyhlášeným grantovou agenturou pro daný programový rámec.
 • Splněním a výstupem této dotace je výzkumný projekt odeslaný grantové agentuře ve stanoveném termínu a v předepsané struktuře.

Pravidla pro plánování / čerpání / uzavření dotace:

 • Pro rok 2020 se předpokládá podpora tohoto programu pro celou fakultu v částce 300 000,- Kč.
 • Finanční požadavek jedné žádosti může činit max. 30 000,- Kč (dotace není nároková, může být krácena).
 • O dotaci lze žádat průběžně formou vyplněné žádosti (viz níže).
 • Dotace musí být využita účelně, a to:
 1. a) Max. do výše 15 000,- Kč na úhradu prací typu jazykové korektury cizojazyčného textu a/nebo cizojazyčného překladu, konzultace k metodologii, ke statistice apod.[1] Ve výjimečných a odůvodněných případech u připravovaného spoluřešitelství s jinou organizací lze dotaci využít i na úhradu cestovních nákladů, příp. i na jinou zdůvodněnou potřebu.
 2. b) Max. do celkové výše 15 000,- na odměny, DPP/DPČ a s nimi související odvody pro navrhovatele (spolunavrhovatele) a popř. členy jeho týmu, kteří se na přípravě projektu podíleli1.
 • Dotaci bude její držitel čerpat ve schválené výši a skladbě. Nebudou-li naplněny Podmínky výběrového řízení (viz výše), ztrácí na dotaci nárok.
 • Za splnění podmínek dotace je považováno odeslání návrhu výzkumného projektu grantové agentuře ve stanoveném termínu a v předepsané struktuře.

Žádost ve formě vyplněného formuláře (na následující straně) předloží žadatel na oddělení projektové podpory k rukám Mgr. Jany Jančíkové (formulář 1x písemně s podpisy žadatele a vedoucího příslušného pracoviště, elektronicky formulář ve wordovském dokumentu bez podpisů na adresu jjancikova@ped.muni.cz).

O žádosti a výši dotace rozhodne komise fakulty, sestavená děkanem a vedená pověřeným proděkanem v závislosti na schváleném rozpočtu fakulty na základě obsahu žádosti a případné osobní konzultace s žadatelem.
_______________________________________

[1] Jazykové korektury cizojazyčného textu: 150-300,- Kč za normostranu, cizojazyčný překlad: 350-500,- Kč za normostranu, konzultace k metodologii, ke statistice apod.: ceny dohodou. Úhrada bude provedena formou fakturace či jako odměna v případě osoby zaměstnané na MU a DPP/DPČ v případě osoby mimo MU, a to včetně souvisejících odvodů ve výši 35 %. Odvod z DPP se realizuje až při částce 10.000,- Kč a vyšší počítané souhrnně na celé MU v daném měsíci.
_______________________________________

VI. program - Žádost o finanční podporu přípravy podávání výzkumných projektů grantovým agenturám

VII. program - Dotace na podporu vydávání odborných periodik PdF MU evidovaných v databázích WoS a/nebo Scopus

Vymezení účelu dotace:

 • Cílem programu je finanční podpora vydávání odborných periodik Pedagogickou fakultou MU, které jsou evidovány v mezinárodně uznávaných databázích WoS a/nebo Scopus[1].
 • Lze žádat finanční prostředky na sazbu, tisk časopisu, jeho distribuci a mzdové náklady (odměny, resp. DPP a DPČ) včetně souvisejících odvodů pro honoráře za redaktorské, recenzentské práce, překlady a jazykové korektury, příp. na jinou zdůvodněnou potřebu.

Podmínky výběrového řízení:

 • O finanční podporu se může ucházet vedoucí nebo výkonný redaktor časopisu – kmenový zaměstnanec (nikoli DPP či DPČ) se souhlasem vedoucího katedry/institutu, tj. pracoviště, které garantuje vydávání časopisu.
 • Splněním a výstupem této dotace je vydání plánovaného a dotací finančně podpořeného počtu čísel periodika v daném kalendářním roce.

Pravidla pro plánování / čerpání / uzavření dotace:

 • Pro rok 2020 se předpokládá podpora tohoto programu pro celou fakultu v částce 200 000,- Kč.
 • Finanční požadavek jedné žádosti může činit max. 100 000,- Kč (dotace není nároková, může být krácena).
 • O dotaci lze žádat průběžně, zpravidla počátkem kalendářního roku, formou vyplněné žádosti (viz níže).
 • Dotace musí být využita účelně, a to v této doporučené skladbě[2]: na sazbu (cca 5 000,- Kč na jedno číslo periodika), tisk časopisu, jeho distribuci (sazba, tisk, distribuce celkem 50 000,-Kč) a dále mzdové náklady včetně souvisejících odvodů (dalších max. celkem 50 000,- Kč) pro honoráře za redaktorské, recenzentské práce, překlady a jazykové korektury[3], příp. na jinou zdůvodněnou potřebu.
 • Dotaci bude její držitel čerpat ve schválené výši a skladbě. Nebudou-li naplněny Podmínky výběrového řízení (viz výše), ztrácí na dotaci nárok.
 • Za splnění podmínek dotace je považováno vydání plánovaného a dotací finančně podpořeného počtu čísel periodika v daném kalendářním roce.

Žádost ve formě vyplněného formuláře (na následující straně) předloží žadatel na ediční oddělení k rukám Mgr. Moniky Foltánové (formulář 1x písemně s podpisy žadatele a vedoucího příslušného pracoviště, elektronicky formulář ve wordovském dokumentu bez podpisů na adresu foltanova@ped.muni.cz).

O žádosti a výši dotace rozhodne komise fakulty, sestavená děkanem a vedená pověřeným proděkanem v závislosti na schváleném rozpočtu fakulty na základě obsahu žádosti a případné osobní konzultace s žadatelem.
_______________________________________

[1] V roce 2020 jde o časopis Discourse and Interaction (ISSN 1802-9930, e-ISSN 1805-952X - Scopus) a Czech-Polisch Historical and Pedagogical Journal (ISSN 1803-6546 - WoS).

[2] Platby budou provedeny dle jejich charakteru fakturou, odměnou v případě osoby zaměstnané na MU nebo DPP/DPČ u osoby mimo MU, vč. souvisejících odvodů ve výši 35 %. Odvod z DPP se realizuje až při částce 10.000,- Kč a vyšší počítané souhrnně na celé MU v daném měsíci.

[3] Jazykové korektury cizojazyčného textu: 150-300,- Kč za normostranu, cizojazyčný překlad: 350-500,- Kč za normostranu.
_______________________________________

VII. program - Dotace na podporu vydávání odborných periodik PdF MU evidovaných v databázích WoS a/nebo Scopus

VIII. program - Dotace na podporu spolupráce se zahraničním partnerem na výzkumu

Vymezení účelu dotace:

 • Cílem programu je finanční podpora vzniku a rozvoje partnerství při výzkumných aktivitách se zahraničními institucemi a odborníky. Může jít o výzkumnou spolupráci zaměstnanců PdF MU se zahraničním partnerem, jejímž obsahem je návrh projektu výzkumné spolupráce (mimo žádosti o grant – přípravu návrhu grantu zahrnuje VI. program), vlastní realizace výzkumných aktivit (sběr dat v terénu, výzkumná interview se zkoumanými osobami, analýza dokumentů, analýza dat apod.) či zpracování výstupu z projektu ve formě výzkumné zprávy či jiného závěrečného výstupu (pro přípravu vydání článku, publikace lze využít I., III. nebo IV. program).
 • Tento program však nepodporuje výzkumné aktivity financované souběžně v daném kalendářním roce grantem.
 • Lze žádat finanční prostředky na úhradu výloh cesty za zahraničním partnerem výzkumu v typickém rozsahu do 1 týdne ve výši vyčíslené v souladu s obecně závaznými pracovně právními platnými předpisy v oblasti cestovních náhrad (zejména podle Zákoníku práce).

Podmínky výběrového řízení:

 • O finanční podporu se může ucházet kmenový zaměstnanec (nikoli DPP či DPČ) PdF MU se souhlasem svého přímého nadřízeného – vedoucího katedry/institutu.
 • Povinnou součástí žádosti o dotaci je stručný popis výzkumné spolupráce v dlouhodobém uceleném pohledu i popis dílčího úseku výzkumné spolupráce, která bude realizována v rámci čerpání požadované dotace, dále informace o tom, za kterým odborníkem/ky žadatel cestuje, na jakou instituci a důvod, proč ke spolupráci byl přizván právě tento odborník/ci.
 • Splněním a výstupem dotace je předložení konkrétního výstupu naplánovaného a formulovaného v žádosti o dotaci (např. text zakotvující výzkumnou spolupráci obou pracovišť ve formě memoranda, smlouvy, časového harmonogramu, vytyčených cílů, očekávaných výstupů spolupráce; data z realizovaného výzkumu, popř. jejich analýza a interpretace; rukopis článku, kapitoly pro odbornou knihu, popř. text popisující záměr připravované publikace, např. odborné knihy, ve spoluautorství se zahraničním odborníkem) a cestovní zpráva z realizované cesty doložená k vyúčtování jejích nákladů (k cestovnímu příkazu) s uvedením podrobnějších informací o naplnění plánu výzkumné spolupráce předloženého s žádostí o dotaci.

Pravidla pro plánování / čerpání / uzavření dotace:

 • Pro rok 2020 se předpokládá podpora tohoto programu pro celou fakultu v částce 200 000,- Kč.
 • Finanční požadavek jedné žádosti může činit max. 15 000,- Kč (dotace není nároková, může být krácena). Uvedená částka může být pro pokrytí plné výše cestovních nákladů vyčíslených v souladu s obecně závaznými pracovně právními platnými předpisy v oblasti cestovních náhrad (zejména podle Zákoníku práce) dále doplněna i z jiného finančního zdroje (např. sdružení s prostředky pracoviště) – v žádosti o dotaci je nutné výdaje z jednotlivých zdrojů specifikovat.
 • O dotaci lze žádat průběžně formou vyplněné žádosti (viz níže).
 • Dotace musí být využita účelně, a to na úhradu cestovních výloh cesty za zahraničním partnerem výzkumné spolupráce.
 • Dotaci bude její držitel čerpat ve schválené výši a skladbě. Nebudou-li naplněny Podmínky výběrového řízení (viz výše), ztrácí na dotaci nárok.
 • Pro uzavření dotace je třeba předložit cestovní zprávu z realizované cesty společně s vyúčtováním jejích nákladů u cestovního příkazu s uvedením podrobnějších informací o naplnění plánu výzkumné spolupráce, který byl součástí žádosti o dotaci, a předložení výstupu naplánovaného a formulovaného v žádosti o dotaci.

Žádost ve formě vyplněného formuláře (na následující straně) předloží žadatel na úsek internacionalizace a zahraničních vztahů k rukám Mgr. Radka Pospíšila, Ph.D., (formulář 1x písemně s podpisy žadatele a vedoucího příslušného pracoviště, elektronicky formulář ve wordovském dokumentu bez podpisů na adresu internationaloffice@ped.muni.cz).

O žádosti a výši dotace rozhodne komise fakulty, sestavená děkanem a vedená pověřeným proděkanem v závislosti na schváleném rozpočtu fakulty na základě obsahu žádosti a případné osobní konzultace s žadatelem.
_______________________________________

VIII. program - Žádost o finanční podporu spolupráce se zahraničním partnerem na výzkumu

Seznam příloh:
 1. Výběr časopisů evidovaných ve WoS vhodných svým zaměřením pro autory z PdF.
 2. Časopisy ve SCOPUS vhodné svým zaměřením pro autory z PdF (periodika, která nejsou současně ve WoS, či jsou ve WoS bez IF).
 3. Seznam zahraničních knižních nakladatelství vhodných svým zaměřením pro autory z PdF.

K dispozici zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.