Zkoumáme možnosti společného vzdělávání všech žáků a sociální inkluze v průběhu celého života

Cílem výzkumu je přispět ke zlepšení podmínek pro vzdělávání, pracovní uplatnění a samostatný život osob se speciálními potřebami. Výzkum probíhá na výzkumných institutech a katedrách PdF MU a zaměřuje se na společné vzdělávání (realizaci principů inkluze v předškolním, základním a středním vzdělávání) a sociální inkluzi (participaci, pracovní uplatnění a podporu dospělých v kritických bodech jejich životní dráhy).

Chceme přispět k tomu, aby vzdělání bylo pro všechny

Naším cílem je přispívat k řešení celospolečenských problémů, jako jsou školní segregace, nezaměstnanost, chudoba a sociální vyloučení. Řešíme také otázky týkající se etnicity, multikultury, jazykových a komunikačních odlišností, postižení jako sociální konstrukce a bariér vytvářených v prostředí, jenž přímo ovlivňují možnosti vzdělávání a následného uplatnění člověka v průběhu života.

Téma je společensky relevantní nejen u nás, ale taky v zahraničí

Naše práce byla v tuzemsku oceněna např. udělením Ceny rektora MU za významný přínos k rozvoji občanské společnosti. Oceněnou se stala Lenka Gulová, která se na PdF dlouhodobě výzkumně zabývá možnostmi podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, multikulturní výchovou a rozvojem inkluzivního prostředí ve školách. Konference a semináře, které jsou výstupem našich výzkumů, např. Vzděláváme společně (2016) nebo Active Citizenship (2017)  opakovaně zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a účastní se jich jak odborná, tak laická veřejnost.

O úspěšném propojení našeho výzkumu se zahraničím svědčí úspěchy v mezinárodních grantových soutěžích společně s významnými zahraničními partnery (např. Horizon2020 společně s Oxford University) a četné publikace (např. Obrovská 2018), ale i pozvání ke studijním pobytům v rámci Fulbrightova stipendia (např. Jarkovská, Horáková, Šíp) a přednášky na mezinárodních kongresech.

 


Další výzkumná témata

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.