•  
 
Přijímací řízení pro Bc a Mgr studium

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2018/2019

(pro absolventy středních a vyšších odborných škol)

Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů

Studijní obory nebo jejich kombinace, které PdF v přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019 vypisuje, si můžete od 1. listopadu 2017 prohlédnout přímo v e-přihlášce. Pokud Vás některý obor zaujme, můžete si do něj ihned založit e-přihlášku.

bakalářský program - jednooborová studia

bakalářský program - kombinace studijních oborů

bakalářský program - kombinace studijních oborů (mezifakultní studium, ke studiu přijímá jiná fakulta MU)

magisterský (pětiletý) program - jednooborová studia

E-přihláška

 • Termín pro podání e-přihlášky a uhrazení manipulačního poplatku: 28. únor 2018 včetně
 • Úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím Obchodního centra MU. 

Přijímací zkouška

 • Test studijních předpokladů (TSP): 21.-22. dubna 2018
 • Pro některé studijní obory je vedle TSP předepsána také oborová zkouška.
 • Termín konání oborových zkoušek16.-22. dubna 2018
 • Přesné datum, čas a místo konání TSP i oborových zkoušek budou importovány přímo do e-přihlášek.

Prominutí přijímací zkoušky

U některých kombinací studijních oborů mohou uchazeči v souladu s článkem II, odst. 7 podmínek pro přijetí žádat o prominutí přijímací zkoušky.

Důležitá sdělení uchazečům

 • Administrativně správní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje se studijním oddělením pouze uchazeč. Při kontaktu uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky. Doporučujeme, aby si uchazeč ve své e-přihlášce uvedl svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou mu tak mohou být zasílány informace o přijímacím řízení. Také doporučujeme uvést kontaktní telefon.
 • PdF nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek státní maturitní zkoušky.
 • PdF nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek. Omluvy nejsou akceptovány.
 • Uchazeč nezasílá na studijní oddělení PdF žádné papírové verze e-přihlášky.
 • PdF nepožaduje žádná lékařská potvrzení.
 • V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení na PdF, fakulta nevrací poplatek za služby spojené s přijímacím řízením.
 • PdF nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek.
 • Studijní oddělení PdF nesděluje výsledky přijímacího řízení telefonicky ani e-mailem.
 • Upozornění pro absolventy středních škol v zahraničí: je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí přijatý uchazeč v den zápisu předložit Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydané odborem školství příslušného krajského úřadu v ČR. Podrobné informace najdete na stránkách MŠMT

Související odkazy