•  
 

Sociální pedagogika

Tato sekce slouží pro studenty doktorského studijního programu a oboru Sociální pedagogika. Naleznete zde konkrétní informace přímo k tomuto oboru:

Doktorský studijní program Pedagogika se studijním oborem Sociální pedagogika - standardní doba studia 4 roky, forma prezenční i kombinovaná s platností akreditace do 31. 5. 2017. (Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 20. 5. 2013 Č.j.:  MSMT/18589/2013)

Disertační práce

Studium v doktorském studijním programu směřuje k vytvoření disertační práce, jež podle §47 vysokoškolského zákona „prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti“.

Jako disertační jsou akceptovány originální vědecké teoretické, metodologické a empirické práce, případně práce, které vhodným způsobem tato pojetí kombinují.

 • Teoretické práce zpracovávají různé teoretické přístupy k problémům z předmětné oblasti, přičemž vyžadují vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a vhledu.
 • Metodologické práce analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody, techniky nástroje a hodnotí jejich přednosti a nedostatky.
 •  Empirické práce přinášejí konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami, přičemž prezentovaná zjištění vždy vyplývají z realizovaného empirického šetření.

Prostřednictvím tohoto předmětu školitel monitoruje a hodnotí zpřesňování projektu disertační práce a posuny v rozpracování disertační práce, a to v návaznosti na předměty Metodologie vědecké práce v pedagogice a Kvantitativní a kvalitativní metody pedagogického výzkumu.

Konkrétní obsahovou náplň předmětu stanovuje školitel.  

Výzkumná témata řešená v disertačních pracích:

Obecné otázky sociální pedagogiky
Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných skupin

Oblast pedagogiky volného času
Reprezentativní kvantitativní šetření v oblasti výchovy ve volném čase
Kvalitativní analýza neformálních edukativních aktivit, neformální aktivity dětí a mládeže ve volném čase, volný čas sociálně znevýhodněných skupin

Oblast multikulturní výchovy
Proces utváření postojů a předsudků ve školním prostředí
Vzdělávání dětí cizinců a problematika osvojování českého jazyka jako cizího jazyka
Diverzita školního prostředí v kontextu multikulturní výchovy

Oblast sociální patologie
Realizace výzkumu konkrétního sociálně pedagogického jevu, popř. rizikových forem chování u konkrétní sociální skupiny nebo jedince. Důraz na smysluplnost šetření, metodologickou stránku realizace a využitelnost pro další bádaní, cílenou intervenci nebo preventivní opatření ve zkoumané problematice.
 
Metodologicky orientované disertační práce
Analýza, tvorba a iniciace senzitivních metod zaměřených na sociálně pedagogické jevy, vývoj diagnostických nástrojů určených pro sociálně znevýhodněné skupiny, aplikace méně využívaných výzkumných strategií a metod v oblasti sociální pedagogiky.

Státní doktorská zkouška

Průběh státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce se řídí Studijním a zkušebním řádem MU – viz: http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations  (hlava V, článek 31-33).
Při státní doktorské zkoušce se formou odborné diskuse ověřují znalosti a dovednosti studentů zaměřené na tyto tematické okruhy:

 • metodologii pedagogického a sociálně pedagogického výzkumu,
 • obecnější otázky pedagogiky jako vědy (filozofie výchovy, moderní teorie výchovy a vzdělávání) a sociální psychologie,
 • otázky z oblasti sociální pedagogiky a otázky z vybraných povinně volitelných předmětů v kontextu zaměření disertační práce.

Povinnosti během studia

Během standardní doby studia je vyžadováno (a prostřednictvím studijní agendy v Informačním systému MU kontrolováno – viz předměty Odborná orientace v oboru a Příprava disertační práce), aby student absolvoval níže uvedené aktivity směřující k rozvoji jeho akademických dovedností.

 • Účast na povinných seminářích a přednáškách pro doktorské studium, stejně jako na seminářích povinně-volitelných, které si ve svých individuálních studijních plánech zvolil/a dle konkrétního zaměření tématu disertační práce.
 • Publikační činnost (4 příspěvky, u nichž je doktorand hlavním autorem, z toho minimálně 2 studie v časopise zařazeném v databázích WOS ISI, SCOPUS, ERIH nebo na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice).
 • Aktivní účast na domácích konferencích (2x), aktivní účast na zahraniční konferenci, popř. stáž na zahraničním výzkumném pracovišti min. v rozsahu jednoho týdne (2x).
 • Prokázání znalosti dvou cizích jazyků pro akademické účely.
 • Sociálně pedagogická práce (výuková činnost) na základní, střední či vysoké škole, v relevantní instituci  (cca. v rozsahu 2-4 hodiny týdně).

Členové oborové rady

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (PdF MU) - předseda
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (PdF MU)
doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (PdF MU)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (PdF MU)
doc. PhDr. Eva Minářová, CSc. (PdF MU)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (PdF MU)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (PdF MU)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (PdF MU)
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (PdF MU)
doc. RNDr. Josef Trna, CSc. (PdF MU)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (PdF MU)
prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. (FHS UTB Zlín)
prof. PhDr. Hana Lukášova, CSc. (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity)
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (ČVUT Praha Masarykův ústav vyšších studií)
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (Pedagogická fakulta Západočeské univerzity)

Oborová komise pro obor Sociální pedagogika

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (PdF MU)
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (PdF MU)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (PdF MU)
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (PdF MU)
doc. ThD. Michal Kaplánek (TF JU)

Seznam školitelů a témat disertačních prací

doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.