•  
 
hudební teorie a pedagogika

Hudební teorie a pedagogika

Tato sekce slouží pro studenty doktorského studijního oboru Hudební teorie a pedagogka. Naleznete zde konkrétní informace k tomuto oboru:

Doktorský studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem Hudební teorie a pedagogika - standadní doba studia 3 roky, forma prezenční i kombinovaná s platností akreditace do 31.12.2019 (rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 15.7.2011, Č.j.:21 734/2011-M3)

Předseda Oborové rady pro obor Hudební teorie a didaktika je prof. Michal Košut, Ph.D.

Disertační práce

Studium v doktorském studijním programu směřuje k vytvoření disertační práce, jež podle §47 vysokoškolského zákona „prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti".

Výzkumná témata řešená v disertačních pracích

  1. Vliv alternativního přístupu v hodinách hudební výchovy na poslucháčskou vyspělost studentů
  2. Rožmberská kapela
  3. Alois Piňos - život a dílo brněnského skladatele
  4. Specifika poslechových činností na gymnáziích, se zaměřením na hudbu 20. století a s přihlédnutím k rámcovým vzdělávacím programům
  5. Vokální tvorba autorů brněnské Cameraty
  6. Problémy pěvecké pedagogiky se zaměřením na nonartificiální hudbu
  7. Jaroslav Jaroš - sólista Národního divadla v Brně

Další témata podle potřeby katedry hudební výchovy, popř. návrhů doktorandů

Povinnosti během studia

1)  účast na konferencích a sympóziích domácích (min. 3)

2)  účast na konferencích a sympóziích zahraničních (min. 1)

3)  publikace v odborných časopisech a publikacích domácích a zahraničních (min. 5)

4)  výuková činnost dle potřeby katedry hudební výchovy (v rozsahu 2 vyuč. hod./týden)

5)  aktivní pracovní účast na celouniverzitních aktivitách katedry hudební výchovy (zejména interpretační soutěže, organizační asistence na konferencích Musica viva in schola)

Členové oborové rady

PhDr. Marek Sedláček, Ph.D., PdF MU - předseda

prof. Michal Košut, Ph.D., PdF MU
prof. PhDr. Jindřiška Bártová, JAMU
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc, PdF MU
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D., PdF MU
doc. Mgr. Mg.A. Monika Holá, Ph.D., JAMU
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc., PdF UK Praha
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D., PdF MU
doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., PdF OU Ostrava
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD, PdF UK Bratislava
doc. Mgr. Vladimír Richter, PdF MU
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc, PdF UP 
doc PhDr. Stanislav Střelec, CSc, PdF MU 

Seznam školitelů a témat disertačních prací


doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc

doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D.
prof. Michal Košut, Ph.D.

doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Richter
PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.