•  
 

Didaktika geografie

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Naleznete zde konkrétní informace o oboru Didaktika geografie:

·        Cíle programu

·        Profil absolventa

·        Přijímací řízení

·        Přehled předmětů a průběh studia

·        Studijní katalog

·         Seznam školitelů

Standardní doba studia je 4 roky, forma studia prezenční i kombinovaná.

Konzultace ohledně možných témat disertačních prací a potenciálních školitelů poskytuje: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. – předseda oborové rady oboru Didaktika geografie.

 

Cíle programu

Doktorský studijní obor Didaktika geografie si klade za cíl přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků vědecky pracujících v oboru Didaktika geografie a v souvisejících oborech. Koncepce navrženého doktorského studijního oboru se opírá o tři základní oblasti: výzkum, teorii a praxi. Prioritně přitom vychází z potřeby institucionalizovat a systemizovat teorii a výzkum v rovině oborově didaktické. Vedle toho sleduje i cíle obecnějšího rázu, a to zejména potřebu podpořit utváření společného teoretického zázemí oborových didaktik jako kvalitativně nového přístupu k (obecně) didaktickému myšlení a rovněž přispět svým dílem k probíhající profesionalizaci učitelství na všech stupních škol. Z pohledu PdF MU jde zejména o provázanost vzdělávání pro učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Těžištěm je individuální vědecká příprava studentů spojená zejména se zpracováváním disertační práce. Důraz je kladen na zpracování disertační práce a na odbornou orientaci v oboru.

Cílem studijního oboru Didaktika geografie je poskytnout badatelům, případně expertům pro rozhodovací sféru (tj. tvůrcům koncepcí v oblasti geografického vzdělávání atd.) kvalitní vědeckou přípravu, která se bude opírat o tradice a dosavadní stav českého i zahraničního teoretického i empirického poznání relevantního vzhledem k potřebám teorie a praxe geografického vzdělávání.

Výzkum v připravovaném doktorském studijním oboru Didaktika geografie lze charakterizovat výčtem následujících oblastí:

1.            Obsahová a cílová dimenze kurikula geografického vzdělávání, zkoumání jeho zamýšlené, realizované a dosažené formy.

2.            Zkoumání zákonitostí, trendů, aktérů, faktorů, procesů a výsledků geografického vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech.

3.            Vzdělávání a profesionalizace učitelů geografie na všech stupních a typech škol.

 

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia v oboru Didaktika geografie je vysoce kvalifikovaným odborníkem, který disponuje kompetencemi v oblasti didaktiky geografie vycházejícími z aktuálního stavu poznání mateřského oboru, pedagogiky a psychologie a z potřeb učitelské praxe na daném vzdělávacím stupni. Je rovněž erudovaným učitelem geografie schopným zprostředkovat kritické atributy geografické vědy cestou moderních forem vzdělávání a integrovat poznatky přírodních a společenských věd.

Absolvent studijního oboru je vybaven těmito stěžejními znalostmi, dovednostmi a kompetencemi:

·      přehledem v oblasti vzdělávacích teorií,

·      zásadními znalostmi a dovednostmi z geografických disciplín a z metodologie geografického výzkumu,

·      dovednostmi projektovat a realizovat oborový, didaktický, pedagogický a pedagogicko-psychologický výzkum podle povahy výzkumného tématu a kriticky hodnotit jeho výsledky,

·      dovednostmi využívat a popularizovat výsledky výzkumů v pedagogické praxi,

·      dovednostmi zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě,

·      dovednostmi (schopnostmi) spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku,

·      analyzovat a interpretovat problematiku teorie školy, teorie kurikula a teorie výuky a aplikovat je při řešení specifických problémů geografického vzdělávání,

·      rozumět komplexní problematice osvojování aktuálních geografických poznatků.

Své uplatnění může absolvent nalézt jako erudovaný učitel na všech stupních škol a ve vzdělávacích institucích, jako výzkumný pracovník v pedagogických výzkumných ústavech, národních i mezinárodních institucích, příp. jako vysokoškolský pedagog – vzdělavatel učitelů, konzultant v oblasti geografického vzdělávání, tvůrce i posuzovatel formálního i neformálního kurikula, učebnic, atlasů a jiných didaktických učebních materiálů, tvůrce koncepcí v oblasti geografického vzdělávání.

 

Přijímací řízení

Vstupní požadavky

Podmínkou zahájení ústní zkoušky je úspěšné ukončení magisterského studia uchazeče v některém z níže uvedených oborů:

·         učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy,

·         učitelství zeměpisu/geografie pro střední školy,

·         geografie a příbuzných studijních oborů.

 

Přijímací zkouška

Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky, během níž uchazeč seznámí zkušební komisi se svým dosavadním vzděláním. Představí dosavadní odborný vývoj a soupis publikační činnosti v oboru popřípadě v oborech příbuzných a svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi. Součástí přijímacího řízení je předložení motivačního dopisu, ve kterém uchazeč objasní důvody, které ho vedou ke studiu doktorského oboru Didaktika geografie.

Přijímací zkouška se skládá ze tří částí:

1. část – Metodologie

Uchazeč předkládá projekt disertační práce (s písemným doporučením navrhovaného školitele). Nad projektem dizertační práce je během přijímací zkoušky vedena odborná diskuse, v níž uchazeč stručně charakterizuje současný stav bádání v dané oblasti, stanoví cíle, navrhne výzkumné metody a nastíní postupy při řešení dizertační práce společně s časovým harmonogramem. Uchazeč by měl prokázat orientaci v problematice vztahující se k tématu dizertační práce a schopnost samostatné tvůrčí práce.

2. část – Odborná rozprava

Odborná rozprava zjišťuje oborové znalosti uchazeče včetně základů oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie a přehled uchazeče o současné odborné literatuře z oboru. Doporučená literatura je uvedena u specifických požadavků pro jednotlivé studijní programy/obory. Uchazeč zde prokazuje své znalosti širšího vědního základu oboru, seznámí komisi se svými publikovanými pracemi, pokud ještě nepublikoval, předloží diplomovou práci.

3. část – Zkouška ze světového jazyka

Při této zkoušce bude ověřováno porozumění odbornému cizojazyčnému textu (ve zvoleném jazyce – angličtina, němčina, francouzština, ruština) a zjišťovány dovednosti s tímto textem aktivně pracovat. Budou tedy vyžadovány praktické schopnosti číst odborný cizojazyčný text a diskutovat o jeho obsahu v cizím jazyce.

 

Hodnocení přijímací zkoušky:

Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)".

U uchazečů hodnocených „uspěl(a)" stanoví komise pořadí na základě úrovně odborné rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce.


O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

 

Termín podání přihlášek:

·       1. 9. – 30. 11. příslušného akademického roku pro zahájení studia od jarního semestru

·       1. 2. – 30. 4. příslušného akademického roku pro zahájení studia od podzimního semestru

 

Téma disertační práce i návrh školitele je doporučeno předem konzultovat s předsedou oborové rady doktorského studijního oboru doc. PaedDr. Eduardem Hofmannem, CSc.

 

Zájemci o doktorský studijní program Didaktika geografie se mohou přihlásit do dvou volitelných předmětů, jejichž výuka je primárně zacílena na tvorbu disertačních projektů.

·         Výzkum v geografickém vzdělávání (vypisován pouze v jarním semestru).

·         SZ9MP_MDS Metodologie – přípravný kurz pro uchazeče o doktorské studium (vypisován pouze v jarním semestru).

 

Termín přijímací řízení: 13.6.2018 (kancelář vedoucího, Poříčí 7) 

 

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska

 

Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Hana Florková – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30. 4. nebo 30. 11. příslušného akademického roku:

a)    úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) – platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,

b)    prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999. Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterském studijním programu dokládat. Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,

c)    životopis,

d)    přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,

e)   projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce i s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí),

f)     doklad o případné pedagogické praxi,

g)    doplňující údaje: specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky.

Oborová komise studijního oboru

jméno

Pracoviště

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

PřF Ostravské univerzity v Ostravě

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

Fakulta prírodných vied UMB v Banské Bystrici

doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

PdF MU

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

PdF MU

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

PdF MU

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

PřF UK

doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc.

PřF MU, Ústav geoniky AV ČR

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

PdF MU

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

PdF MU

doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

PřF MU

doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph. D.

PřF UK

doc. RNDr. Šárka Mayerová, Ph.D.

Univerzita obrany

doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.

PdF JČU

RNDr. Dana Řezníčková, Ph. D.

PřF UK

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

PřF UP

doc. PhDr. Hana Svatoňová, Ph.D.

PdF MU

doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

PdF MU

doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.

Univerzita obrany

doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.

Mendelova univerzita v Brně

doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

PřF MU

Seznam školitelů a témat disertačních prací

doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.