Stipendijní program

Reprezentace fakulty a univerzity

Reprezentace fakulty a univerzity

Účel stipendijního programu:

Účelem stipendijního programu je podpora studentů, kteří svojí činností reprezentují fakultu a MU v různých oblastech (např. hudební vystoupení, realizace výstav, účast na literárních soutěžích, sportovní akce). 
Smyslem tohoto programu je motivovat studenty k rozvoji aktivit s cílem přispět na částečné pokrytí jejich nákladů spojených s danou aktivitou a ocenit je za reprezentaci fakulty a univerzity.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2017/2018.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium je určeno studentům MU prezenčního a kombinovaného bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia.
Podmínkou pro získání stipendia je naplnění čl.3 odst.1, případně předložení nákladů spojených s reprezentací fakulty či univerzity a doporučení vedoucího katedry nebo institutu.

Zdroj financování:

Stipendijní fond

Výše stipendia:

Výši stipendia navrhuje vedoucí katedry nebo institutu a schvaluje proděkan pro strategii a internacionalizaci.
Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.

Stipendium je jednorázové. 
Stipendium je nenárokové.

Poznámka:

Žádost je podávána prostřednictvím vedoucího katedry nebo institutu na příslušném formuláři s řádným odůvodněním na studijní oddělení.