Stipendijní program

Prospěchové stipendium pro vynikající studenty

Prospěchové stipendium pro vynikající studenty

Účel stipendijního programu:

Účelem stipendijního programu je podpora a motivace studentů, kteří v předchozím akademickém roce dosáhnou mimořádně dobrých studijních výsledků.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2017/2018.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium je určeno studentům PdF MU v prezenčním bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studiu, kteří splňují následující kritéria:

  • v předchozím akademickém roce dosáhli váženého studijního průměru do 1,20
  • získali minimálně 60 kreditů mimo kreditů uznaných v uplynulém akademickém roce
  • nepřekročili standardní dobu studia

Zdroj financování:

Stipendijní fond

Způsob výplaty prospěchového stipendia:

Stipendium je jednorázové. 
Stipendium je nenárokové.
Žádost student nepodává. Studenti budou vybráni na základě zadaných kritérií z Informačního systému MU. 
Stipendia za předchozí akademický rok budou vyplacena jednorázově v podzimním semestru následujícího akademického roku.
Studentům posledních ročníků může být vyplaceno prospěchové stipendium i za poslední akademický rok (na konci 4., 6. a 10. semestru) za podmínky, že splní kritéria stipendijního programu do 30. 4. příslušného roku včetně. Výplata stipendia musí být provedena před ukončením státní závěrečné zkoušky. Studenti posledních ročníků, kteří splní podmínky pro přiznání prospěchového stipendia po tomto termínu, nemají na stipendium nárok.

Výše stipendia:

Výši stipendia schvaluje stipendijní komise na návrh proděkana pro strategii a internacionalizaci a v závislosti na počtu studentů a objemu vyčleněných prostředků ze stipendijního fondu PdF MU.
Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.
Stipendium pro jednoho studenta lze přiznat až do výše 10 000 Kč.

Poznámka:

Stipendia budou vyplacena jednorázově v podzimním semestru.