Stipendijní program

Prezentace výsledků tvůrčí činnosti

Prezentace výsledků tvůrčí činnosti

Účel stipendijního programu:

Smyslem stipendijního programu je podpora aktivní účasti studentů na českých i zahraničních odborných akcích (semináře, konference, kongresy, workshopy apod.).

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2019/2020.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium je určeno studentům PdF MU v prezenčním a kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studiu.
Podmínkou přiznání stipendia je:

  • prezentace vlastních výzkumných zjištění, uměleckých, vzdělávacích a dalších odborných aktivit,
  • předložení žádosti se souhlasem školitele (event. vedoucího práce) a vedoucího katedry nebo institutu a předepsaném formuláři na Úsek internacionalizace a zahraničních vztahů (Mgr. Radkovi Pospíšilovi, Ph.D., e-mail: internationaloffice@ped.muni.cz) v písemné i elektronické podobě minimálně šest týdnů před konáním akce,
  • schválení odbornou komisí jmenovanou děkanem.

Zdroj financování:

Stipendijní fond

Výše stipendia:

Výši stipendia schvaluje odborná komise. 
Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.
Stipendium pro jednoho studenta lze čerpat do výše 30 000 Kč za akademický rok.

Stipendium je jednorázové. 
Stipendium je nenárokové. 
Stipendium může být přiznáno jako příspěvek k pokrytí nákladů spojených s cestou, přiměřeným ubytováním a stravováním. Stipendium nelze použít k úhradě kapesného.
Stravné u zahraničních konferencí lze proplatit až do výše 50% dle tabulky Základní sazby stravného v cizí měně pro jednotlivé státy.
Stipendium může být přiznáno až do výše 100 % plánovaných nákladů. Student může žádat o zálohu 80% ze schválené částky předem.

Další informace:

Student předloží vyplněnou Žádost o stipendium - Prezentace výsledků tvůrčí činnosti (minimálně šest týdnů před konáním akce), která bude obsahovat doloženou předběžnou kalkulaci cestovních nákladů (jízdné, ubytování, stravné, účastnický poplatek - např. z webových stránek dopravce, pořadatele akce apod.). Zúčastní-li se více studentů jedné akce, bude podána pouze jedna společná žádost. Žádost s kladným vyjádřením školitele (event. vedoucího práce) a vedoucího katedry či pracoviště bude odevzdána na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů, které ji po kontrole předá komisi jmenované proděkanem pro výzkum a akademické záležitosti, a ta rozhodne o přiznání stipendia. Studenti jsou pro cesty do zahraničí pojištěni Skupinovou pojistnou smlouvou pro cestovní pojiště po splnění následujících podmínek:

  • Před cestou požádá student ekonomické odd. (pí Soňa Kudelová) o zařazení do seznamu pojištěnců.
  • Před cestou si student vyzvedne tamtéž kartičku pojištěnce.

Po návratu student odevzdá na ekonomické oddělení - pí Soňa Kudelová – kartičku pojištěnce (pokud ji měl) a dodá jí podklady pro vyplnění cestovního příkazu. Pokyny k vyúčtování stipendia nalezne student ZDE. Po kontrole a případném přepočtu zahraniční měny na české koruny bude formulář vrácen zpět studentovi, aby mohl provést v závěrečné zprávě vyúčtování nákladů v českých korunách. Na Úsek internacionalizace a zahraničních vztahů odevzdá student tyto dokumenty (Mgr. Radkovi Pospíšilovi, Ph.D.):

Všechny dokumenty budou odevzdány nejpozději do jednoho měsíce od ukončení akce.

Údaje o publikačních výstupech je student povinen zanést do Informačního sytému MU; tam, kde je to možné, rovněž přenést do RIV. Splnění této podmínky bude předmětem kontroly. V příspěvku musí být uvedeno, že jeho vznik a prezentace byly podpořeny ze stipendijního fondu PdF MU.

Správou stipendijního programu je pověřeno Úsek internacionalizace a zahraničních vztahů, Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (internationaloffice@ped.muni.cz).

Odkazy na příspěvky z konferencí, jejichž vznik a prezentace byla podpořena ze stipendijního programu Prezentace výsledků tvůrčí činnosti.