Stipendijní program

Podpora výzkumných a tvůrčích aktivit studentů v bakalářských a magisterských studijních programech

Podpora výzkumných a tvůrčích aktivit studentů v bakalářských a magisterských studijních programech

Účel stipendijního programu:

Smyslem stipendijního programu je podpora výzkumných a tvůrčích aktivit studentů PdF MU v bakalářských a magisterských studijních programech, které jsou realizovány v rámci přípravy bakalářské nebo diplomové práce nebo jsou navázány na projekty (výzkumné a rozvojové) realizované na PdF MU.
V odůvodněných případech se může jednat i o práce semestrální a ročníkové, které jsou zakončeny obhajobou před akademickou veřejností (např. veřejná prezentace).

Finanční podpora by měla umožnit studentům realizovat výzkum nebo tvůrčí aktivity ve spojení s prezentací na českých i zahraničních odborných akcích (semináře, konference, kongresy, workshopy, letní školy apod.) a rozvinout jejich profesní kompetence v rámci daného studijního oboru.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2019/2020.

Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium je určeno studentům PdF MU v bakalářském a magisterském studijním programu v prezenční i kombinované formě studia.
Podmínkou přiznání stipendia je:

  • předložení žádosti se souhlasem garantujícího učitele, příp. vedoucího katedry nebo institutu
  • schválení stipendijní komisí.

Zdroj financování:

Stipendijní fond

Výše stipendia:

Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.
Výši stipendia schvaluje stipendijní komise.
Stipendium pro jednoho studenta lze v případě zahraniční akce přiznat až do výše 10 000 Kč za semestr, v případě tuzemské akce do výše 5 000 Kč za semestr.
Stipendium je jednorázové.
Stipendium je nenárokové.
Student může čerpat stipendium maximálně jednou v akademickém roce.

Poznámka:

Student předloží prostřednictvím studijního oddělení (pí Hana Bednářová, e-mail: bednarova@ped.muni.cz) komisi záměr, ve kterém stručně shrne svůj výzkumný nebo tvůrčí projekt a doloží vztah k danému studijnímu předmětu, grantu, bakalářské, diplomové či semestrální práci apod. Záměr mimo jiné obsahuje: popis cílů, metod a výstupů, reálnou finanční rozvahu sestávající se z nezbytných nákladů na požadované činnosti a souhlas (včetně podpisu) vedoucího katedry či pracoviště. Výstupy realizovaných projektů budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách PdF. Povinností studenta je dodat nejpozději do jednoho měsíce od ukončení projektu závěrečnou zprávu s vyúčtováním a v elektronické podobě výstupy určené ke zveřejnění na webových stránkách (texty, publikace, audiovizuální prezentace apod.). Závěrečná zpráva bude mj. obsahovat doklady k vyúčtování, souhlas a podpis vedoucího katedry. Údaje o publikačních výstupech je student povinen zanést do Informačního sytému MU; tam, kde je to v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků VaV, rovněž do RIV. Splnění této podmínky bude předmětem kontroly stipendijní komise. V příspěvku musí být uvedeno, že jeho vznik a prezentace byly podpořeny ze stipendijního programu PdF MU. Pokud bude výsledkem aktivity studenta publikace (tj. ucelená publikace, např. sborník, nikoliv jednotlivý příspěvek ve sborníku z konference na jiné VŠ) vydaná s podporou stipendijního programu musí vyjít na MU – garantující učitel, případně vedoucí katedry či pracoviště se zavazuje postupovat ve spolupráci s Edičním centrem PdF MU dle Pokynu kvestora MU č. 9/2007 a Směrnice rektora č. 6/2008!