Stipendijní program

Podpora studijních pobytů // praktických stáží

Podpora studijních pobytů // praktických stáží

Účel stipendijního programu:

Smyslem stipendijního programu je podpora účasti studentů na zahraničních nebo domácích vzdělávacích akcích, studijních pobytech  mimo program Erasmus+ nebo praktických stážích v institucích, které se bezprostředně vztahují k předmětu studia (projektu, výzkumnému záměru, grantu apod.).

Cílem stipendijního programu je umožnit studentům setkání s experty na danou problematiku, seznámit se se systémem vzdělávání dané země nebo posláním konkrétní výzkumné nebo vzdělávací instituce.
Stipendijní program má dále za úkol podpořit mezinárodní mobilitu studentů na studijních pobytech a praktických stážích (praxích) mimo program Erasmus+. Cílem programu není podpora studentů na jazykových kurzech.

  Na základě splnění podmínek může stipendium pokrývat: náklady na dopravu (až do výše 100 %), účastnický poplatek (až do výše 100 %) a náklady na ubytování (až do výše 100 %). Část nákladů na ubytování a stravování si studenti hradí z vlastních prostředků. Ze stipendia nelze hradit kapesné a stravné.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2019/2020.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium je určeno studentům PdF MU v prezenčním a kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studiu.

Podmínkou přiznání stipendia je:

 • pozvání příslušného pracoviště nebo osobní pozvánka pro konkrétního studenta/studentku nebo podepsaný Learning Agreement
  • předložení žádosti se souhlasem školitele (event. vedoucího práce) a vedoucího katedry či pracoviště na předepsaném formuláři na Úsek internacionalizace a zahraničních vztahů (Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D., e-mail: internationaloffice@ped.muni.cz) v písemné i elektronické podobě minimálně šest týdnů před plánovaným odjezdem na studijní pobyt,(prospěch, opakování předmětů, studijní aktivity apod.).
  • schválení stipendijní komisí, která přihlíží k celkovému předchozímu průběhu studia.

Zdroj financování:

Stipendijní fond

Výše stipendia:

Výši stipendia schvaluje stipendijní komise.
Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.
Stipendium pro jednoho studenta lze u zahraničních pobytů v trvání do 30 dní přiznat až do výše 10 000 Kč, u pobytů v trvání od 31 dní do 60 dní až do výše 25 000,- Kč, u pobytů v trvání od 61 dní do 90 dní až do výše 45 000,- Kč a v případě pobytů přesahujících 90 dní až do výše 60 000,- Kč v jednom akademickém roce. V případě tuzemských akcí do výše 5 000 Kč. Student může žádat o zálohu 80% ze schválené částky předem.

Stipendium je nenárokové.
Stipendium je jednorázové. 
Student může čerpat toto stipendium maximálně jednou v akademickém roce.

Další informace:

Student předloží vyplněnou Žádost o stipendium – Podpora studijních pobytů / praktických stáží (minimálně šest týdnů před odjezdem), která bude obsahovat doloženou předběžnou kalkulaci cestovních nákladů (jízdné, ubytování, účastnický poplatek - např. z webových stránek dopravce, pořadatele akce apod.). Zúčastní-li se více studentů jednoho pobytu, bude podána pouze jedna společná žádost. Žádost s kladným vyjádřením školitele (event. vedoucího práce) a vedoucího katedry či pracoviště bude odevzdána na Oddělení pro vědu, výzkum a vnější vztahy, které ji po kontrole předá stipendijní komisi, a ta rozhodne o přiznání stipendia.

Studenti jsou pro cesty do zahraničí pojištěni Skupinovou pojistnou smlouvou pro cestovní pojištění po splnění následujících podmínek:

   • před cestou požádá student ekonomické odd. (pí Soňa Kudelová) o zařazení do seznamu pojištěnců,
   • před cestou si student vyzvedne tamtéž kartičku pojištěnce.

Po návratu student odevzdá na ekonomické oddělení - pí Soňa Kudelová – kartičku pojištěnce (pokud ji měl) a dodá jí podklady pro vyplnění cestovního příkazu. Pokyny k vyúčtování stipendia nalezne student ZDE. Po kontrole a případném přepočtu zahraniční měny na české koruny bude formulář vrácen zpět studentovi, aby mohl provést v závěrečné zprávě vyúčtování nákladů v českých korunách. Na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů odevzdá student tyto dokumenty (Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.):

Všechny materiály budou odevzdány nejpozději do jednoho měsíce od ukončení akce.

Správou stipendijního programu je pověřeno Úsek internacionalizace a zahraničních vztahů, Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D..