Stipendijní program

Podpora mobilit v programu Erasmus+

Podpora mobilit v programu Erasmus+

Účel stipendijního programu:

Smyslem stipendijního programu je podpora mezinárodní mobility studentů v rámci programu Erasmus+. Stipendium je určeno pro dofinancování životních nákladů a cestovného spojeného se zahraničním pobytem v zemích Evropy. Stipendium je určeno pro zahraniční pracovní a studijní pobyty v délce trvání typicky jednoho semestru, ne však kratší než dvou měsíců.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2019/2020. Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok. Žádosti je možné podávat vždy nejdříve měsíc před plánovaným pobytem.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium  je určeno studentům PdF MU v prezenčním a kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studiu.

Podmínkou pro přiznání stipendia je:

    • Podání žádosti o stipendium na podporu mobilit v programu Erasmus+ na Úsek internacionalizace a zahraničních vztahů (Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D., e-mail: internationaloffice@ped.muni.cz) minimálně šest týdnů před plánovaným odjezdem na zahraniční pobyt spolu s kopií oboustranně potvrzeného Learning Agreementu a akceptačního dopisu z hostující univerzity nebo organizace. V době podání žádosti musí mít student zaevidovaný zahraniční pobyt v IS MU (evidence pobytu v IS MU je povinností studenta).
    • Schválení žádosti proděkanem pro strategii a internacionalizaci.

Zdroj financování:

Stipendijní fond

Výše stipendia:

Výši stipendia schvaluje proděkan pro strategii a internacionalizaci.Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu. Výše stipendia se odvíjí od délky a místa pobytu a od paušálních měsíčních splátek stanovených pro danou zemi.

Přiznání stipendia a jeho výplata:

Stipendium je nenárokové a je udělováno na základě individuálního posouzení každé žádosti. Podmínkou pro vyplacení stipendia je úspěšné absolvování studijního nebo pracovního pobytu, které bude doloženo splněním min. 20 ECTS kreditů. K tomuto do 30 dnů od návratu z pobytu ze zahraničí vloží student do IS MU u studijních pobytů Transcript of Records a Confirmation of Studies, u pracovních pobytů Traineeship Certificate /Confirmation of the Placement Period. Pokud student nesplní některou z podmínek, stipendium mu může být odejmuto i zpětně v plné výši. 

Stipendium bude vyplaceno v průběhu zahraničního pobytu převodem na bankovní účet studenta zadaný v IS MU. Stipendium bude studentovi vyplaceno po doložení žádosti, evidenci pobytu v ISu, potvrzeného Learning Agreementu a akceptačního dopisu. Student může čerpat toto stipendium maximálně jednou v daném akademickém roce. Stipendium nelze kombinovat s jiným stipendijním programem financovaným ze zdrojů PdF MU.

Poznámka:

Neúplná žádost, chybějící evidence pobytu v ISu či nedodržení termínu pro podání žádosti je důvodem pro zamítnutí žádosti.