Stipendijní program

Pedagogická a humanitární činnost

Pedagogická a humanitární činnost

Účel stipendijního programu:

Účelem stipendijního programu je podpora studentů, kteří se svojí činností (bezplatně) nad rámec svých studijních povinností významnou měrou zaslouží o pomoc dětem, mládeži a dospělým se sociálním znevýhodněním, postižením nebo onemocněním.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2017/2018.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium je určeno studentům MU v prezenčním a kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studiu.
Humanitární a pedagogické aktivity musí být provázány s rozvojem a záměry PdF MU nebo navázány na projekty jednotlivých kateder nebo institutů.

Zdroj financování:

Stipendijní fond

Výše stipendia:

Výši stipendia schvaluje stipendijní komise. 
Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.

Stipendium je nenárokové.
Stipendium je jednorázové.

Poznámka:

Žádost je podávána prostřednictvím vedoucího pracoviště na příslušném formuláři s řádným odůvodněním na studijní oddělení.