Stipendijní program

Odborná stáž na pracovištích fakulty

Odborná stáž na pracovištích fakulty

Účel stipendijního programu:

Podpora systematického rozvoje odborných a profesních kompetencí studentů, které souvisí se zaměřením jejich studia, prostřednictvím jejich dlouhodobého zapojení do činností Pedagogické fakulty MU ve formě odborné stáže.
Aktivity, které student v rámci stáže vykonává, musí mít celofakultní charakter.
Z programu nelze podpořit činnosti studenta, které jsou popsány ve stipendijním programu Asistentské odborné činnosti na katedrách a institutech.
Délka stáže na pracovišti je určena písemnou dohodou mezi pracovištěm PdF MU a stážistou v rozsahu od 2 do 6 měsíců. Stáž lze v odůvodněných případech prodloužit maximálně o 6 měsíců. V dohodě o stáži je popsán cíl stáže, obsah a rozsah odborných činností, které bude stážista vykonávat a uvedena zodpovědná osoba mentora, která odpovídá za průběh a hodnocení stáže.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2017/2018.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium je určeno studentům PdF MU v prezenčním a kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studiu.
Podmínkou pro udělení stipendia je splnění účelu stipendijního programu, podání návrhu vedoucím pracoviště a schválení odbornou komisí jmenovanou děkanem.
Odborná komise jmenovaná děkanem je složená z odborníků (proděkan pro rozvoj, vedoucích pracovišť na kterých probíhá odborná stáž, zástupce stipendijní komise atp.) vybere na základě předloženého projektu stáže a odborného posouzení ty kandidáty, kteří jsou vhodní pro získání podpory.

Zdroj financování:

Stipendijní fond

Výše stipendia:

Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.
O výši stipendia rozhoduje proděkan pro strategii a internacionalizaci na návrh odborné komise.
Stipendium pro jednoho studenta lze přiznat až do výše 10 000 Kč za kalendářní měsíc.
 
Stipendium je nenárokové.

Poznámka:

Žádost je podávána vedoucím pracoviště na sekretariát děkana.
Veškeré upřesňující a aktuální informace k tomuto stipendijnímu programu jsou na webových stránkách PdF MU – Stipendijní programy.