Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium

  1. Mimořádné stipendium lze studentovi v souladu s § 91 odst. 2 písm. e) zákona přiznat v případech zvláštního zřetele hodných, a to i z moci úřední.
  2. Mimořádné stipendium přiznává rektor, děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu. Výkon pravomoci přiznat stipendium může být přenesen na pověřeného prorektora či proděkana.