Stipendijní program

Asistentské odborné činnosti

Asistentské odborné činnosti

Účel stipendijního programu:

Účelem programu je rozvoj odborných kompetencí studenta, které jsou součástí teoretického, ale i praktického zaměření daného pracoviště.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2017/2018.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium je určeno studentům MU v prezenčním a kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studiu.
Podmínkou pro udělení stipendia je aktivní zapojení studenta do vědeckovýzkumné činnosti pracoviště PdF MU.

Zdroj financování:

Stipendijní fond

Výše stipendia:

Výši stipendia schvaluje proděkan pro strategii a internacionalizaci na základě návrhu vedoucího katedry nebo institutu, v případě neakademických pracovišť na návrh tajemnice fakulty. 
Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu. 
Stipendium pro jednoho studenta lze přiznat až do výše 5 000,- Kč za kalendářní měsíc, a to s přihlédnutím k charakteru odborné nebo vědecko-výzkumné činnosti.

Stipendium je nenárokové.

Poznámka:

Žádost je podávána prostřednictvím vedoucího katedry nebo institutu, v případě neakademických pracovišť PdF MU prostřednictvím děkana, proděkanů nebo tajemníka fakulty, na příslušném formuláři s řádným odůvodněním na studijní oddělení.