Kontakt |

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Nejbližší očekávané akce
  • Pro tuto chvíli nejsou plánované žádné akce.
Další..
COVID a provoz fakulty
Speciální pedagogika je chápána jako věda o zákonitostech speciální výchovy a speciálního vzdělávání jedince, který z důvodu speciálních potřeb vyžaduje speciálně pedagogický přístup při vzdělávání a podporu při pracovním a společenském uplatnění. Cílem speciální pedagogiky je připravit speciální pedagogy, realizovat výzkum a další vzdělávání.

Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se zdravotním postižením je stále více směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v ostatních resortech (ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva vnitra).
Současné pojetí speciální pedagogiky se zabývá problematikou jedince se speciálními potřebami od jeho narození až po stáří, tedy obdobím raného a předškolního věku, obdobím školního věku, adolescence, dospělosti a stáří. Základním zaměřením studijního programu, oboru Speciální pedagogika je připravit oborového odborníka s širokým společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny.

Obor je realizován v prezenční a kombinované formě. Je členěn na šest povinně volitelných specializací, které jsou zaměřeny na poradenství, diagnostiku a intervence u vybraného okruhu jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o mentální postižení, tělesné postižení a souběžné postižení více vadami, narušenou komunikační schopnost, zrakové postižení a o poruchy chování. Volitelnou specializací jsou specifické poruchy učení.
Poříčí 9, 603 00 Brno
Masarykova universita | MU
© Pedagogická fakulta MU | Hosting zajišťuje Pdf MU