Informace pro autory


Časopis Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd vychází dvakrát ročně a je otevřen pluralitě názorů. Přijímá proto všechny tematicky se vztahující příspěvky. Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty a z jejich hodnocení vychází redakční rada při přijímání rukopisů. S výsledky recenzního řízení je autor redakcí seznámen v nejkratším možném termínu. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.

All contributions received are submitted for blind review by two peers, additionally to review by the Editorial Board.

K úpravě rukopisu:
1) Rukopis napsaný na počítači odevzdejte na CD (WP nebo Word) nebo zašlete na e-mailovou adresu redakce vaculik@ped.muni.cz.

2) Poznámkový aparát připojte na stránkách pod čarou, nikoli souhrnně za celým textem.

3a) V odkazech na archivní prameny dodržujte toto pořadí údajů: název archivu a jeho umístění (při opakovaném odkazu jen jeho vžitá zkratka), značka a název fondu (sbírky), karton, inventární číslo, signatura, název nebo popis dokumentu.

3b) V odkazech na odbornou literaturu i publikované texty ve funkci pramenů dodržujte toto pořadí údajů: Monografie: Jméno autora (v pořadí PŘÍJMENÍ – verzálkami, křestní jméno – iniciálou) – spoluautoři: Název. Podnázev (kurzivou). Místo vydání, rok vydání, rozmezí stran. Stať ve sborníku: Autor stati – spoluautoři (viz výše): Název. Podnázev (kurzivou). In: Editor sborníku – spolueditoři (obdobně jako u autora monografie, ale ne verzálkami) s doplněním zkratky (ed., respektive edd.): Název sborníku. Podnázev (ne kurzivou). Místo a rok vydání, rozmezí stran. Stať v časopisu: Autor stati – spoluautoři (viz výše): Název. Podnázev (kurzivou). Název časopisu (případně ročník), rok vydání, případně číslo, rozmezí stran. Stať v denním tisku: Název novin, přesné datum, rozmezí stran.

Vzory citací:
Monografie:
ČAPKA, F. – SLEZÁK, L. – VACULÍK, J.: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno 2005.
Stať ve sborníku:
VACULÍK, J.: Die Reemigration in der Tschechoslowakei 1945-1948. In: Heumos, P. (ed.): Heimat und Exil. Emigration und Rückwanderung, Vertreibung und Integration in der Geschichte der Tschechoslowakei. München 2001, s. 99–110.
Stať v časopisu nebo periodickém sborníku:
ŠTĚPÁNEK, K.: History of Silesia in 17th–20th Centuries and Current Textbooks of History. Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal 3, 2011, No. 1, s. 13–18.
Stať v denním tisku:
Národní práce, 19. 10. 1943, s. 2.
Archivní materiál:
Moravský zemský archiv v Brně, f. C 145 Státní soud, oddělení Brno, k. 311, inv. č. 1377, fol. 496–498, vyjádření Jaroslava Turečka.
Dvě nebo tři jména se navzájem oddělují pomlčkou s mezerami. Rozpětí stran se uvádí pomlčkou bez mezer.

4) Připojte abstrakt, klíčová slova a resumé v anglickém jazyce.

5) Průběh recenzního řízení: Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty a z hodnocení vychází redakční rada při jejich zařazování do tisku. S výsledky recenzního řízení je autor redakcí seznámen v nejkratším možném termínu.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd bude s potěšením publikovat anotace a recenze nejnovější knižní a časopisecké produkce domácí a zahraniční a jeho redakce za ně předem děkuje.

Redakce