Forma bibliografických záznamů pro poznámkový aparát Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd


Literatura
ŠMAHEL, F.: Cesta Karla IV. do Francie. Praha 2006, s. 20.
HLAVÁČEK, I. – KAŠPAR, J. – NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1998, s. 12–23.
PEŘINKA, V. F.: Dějiny města Kroměříže Díl I. Kroměříž 1913, s. 217–218, 222.
FLODR, M. (ed.): Iura originalia civitatis Brunensis. Privilegium českého krále Václava I. z ledna roku 1243 pro město Brno. Brno, 1993.
NEKUDA V. (ed.) a kol.: Vyškovsko. Brno – Vyškov 1965, s. 95, 305, 337.
PÁNEK, J.: Od České konfederace k Obnovenému zřízení zemskému. (Kontinuita a diskontinuita v proměnách českého státu a jeho ústavního zřízení na pomezí stavovství a absolutismu). In: Malý, K. – Soukup, L. (edd.): Vývoj české ústavnosti v letech 1618–1918. Praha 2006, s. 13n.
BARBARICS, Z. – PIEPER, R.: Handwritten newsletters as a mens of communication in early modern Europe. In: Bethencourt, F. – Egmond, F. (edd.): Cultural Exchange in Early Modern Europe. Vol. III. Correspondence and Cultural Exchange in Europe, 1400–1700. Cambridge 2007, s. 53.
SEDLÁČEK, A.: Úvahy o Zrcadle Paprockého. Časopis Matice moravské (dále ČMM) 31, 1907, s. 18–19.
STEJSKAL, A.: Nedoplatek a zpětná dotace – sociálně ekonomické kategorie rožmberských velkostatků (1550–1611). Časopis Národního muzea, řada historická 164, 1995, s. 25.

Při bezprostředním opakování:
Tamtéž, s. 30.

Pokud je v poznámce odkazováno na více titulů, oddělují se středníkem. Ročníky se zapisují arabskou číslicí, díly a svazky římskou. Při označení rozsahu stran a let se používá pomlčka bez mezer (nikoli spojovník).

Archivní prameny a edice pramenů:
Archiv města Brna (dále AMB), f. T 60 Vojta František, RNDr., 1902–1973 (dále f. T 60), k. 1, inv. č. 77.
Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. Tom. II. Ed. G. Friedrich. Pragae 1912 (dále CDB II), č. 122.

Archivní citace obsahuje: název archivu (při opakování se používá zavedená zkratka), značku fondu (existuje-li), název fondu (při opakování se užívá pouze značka), karton, inventární číslo, nebo signaturu, případně název nebo popis archiválie.

Noviny:
Právo, 3. 2. 2006, s. 4.

Vzpomínky pamětníků:
Josef Novák, bytem Brno, Merhautova 20, člen brněnské organizace Obrana národa (1939-1940), záznam učiněn 20. 5. 1990.

Internetové zdroje:
Encyklopedie dějin města Brna. Moravský zemský výbor v Brně v letech 1878–1913. Josef Jelinek. Dostupné z: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load= 2560 [cit. 19. 1. 2012].

U internetových zdrojů se uvádí oficiální (nezkrácený) název dané stránky, jenž je napsán na horní modré liště stránky prohlížeče, dále kompletní webová adresa a datum citace, které dokumentuje, z jaké verze bylo citováno.

Forma odevzdání příspěvků do Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd:
Termíny:
Příspěvek by měl být ohlášen nejpozději do konce června a odevzdán nejpozději do konce září.

Příspěvky:
Texty mohou být zařazeny do oddílu:
a) články, studie: 5–30 stran;
b) materiály a edice: do 35 stran, dle domluvy s redakcí;
c) drobnosti: do pěti stran.

Zprávy, anotace
Všechny články procházejí nejprve interním recenzním řízením, které provádějí členové redakční rady podle své odborné specializace. Následně jsou předány k nezávislému posouzení externím recenzentům z akademických a odborných institucí. Autoři odmítnutých příspěvků jsou o důvodech odmítnutí písemně informováni.

Formát textu:
Texty prosím odevzdávejte v elektronické formě, a to v programu Microsoft Word (formát RTF, DOC). Procesor T602 akceptovat nelze.
1) Nepoužívejte prosím speciální formáty textu nebo fonty písma; pro psaní použijte font Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5.
2) Odstavce prosím odsazujte tabelátorem, případně je neodsazujte vůbec.
3) Nedělte prosím slova ručně ani automaticky, nezadávejte ručně ani konce řádků v plynulém textu odstavce (klávesou Enter).
4) Pokud je v textu tabulka, dodejte ji prosím raději také zvlášť, protože u tabulek při konverzi někdy dochází ke grafickým deformacím. Grafy a tabulky můžete vyhotovit i v programu Excel. Mají-li být vloženy přímo do textu, naznačte prosím jejich umístění.

Poznámky:
Použijte prosím automaticky generované poznámky pod čarou, označené v textu číselným indexem. K textu nepřivtělujte seznam literatury a při úpravě poznámek prosím striktně dodržujte citační normu Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd.

Přílohy:
Přílohy jsou tištěny černobíle. Uveďte prosím přesně jejich název a původ a dodávejte je nejlépe v digitální podobě, a to v co největším rozlišení.

Abstrakt, klíčová slova a resumé:
Ke studiím a článkům připojte prosím jednostránkový abstrakt a klíčová slova v angličtině a v optimálním případě resumé v jiném jazyce. K textům jiného typu tyto náležitosti dodávat nemusíte.

Příspěvky zasílejte prosím poštou (na CD-R) na adresu katedra historie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 9/11, 603 00 Brno, nebo e-mailem na adresu vaculik@ped.muni.cz. Ke svému příspěvku přiložte také kontaktní adresu včetně e-mailu a telefonního čísla.