Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 34/2020/2


Content
KLÍMA, Bohuslav František: „Bojové kladivo” z hradiště sv. Hypolita ve Znojmě / „Fighting Hammer” from
Stronghold of St. Hypolitus in Znojmo
SEDLÁČEK, Petr: Paleografická analýza písařských rukou v pozemkové knize města Boskovice (1768–1784) /
Paleographic Analysis of the Sribe’s Hands in the Land Book of Boskovice (1768–1784)
VACULÍK, Jaroslav: Geneza i rozwój skupisk mniejszości czeskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej [Vznik
a rozvoj lokalit české menšiny na území Polska] / The Creation and Development of Czech Minority Sites on the
Territory of Poland
LORENC, Marek: Jan František Kubeš a jeho role v souboji o třebíčskou radnici v letech 1871–1907 / Jan
František Kubeš and his Role in the Battle for the City Hall of Třebíč in 1871–1907
ZERBST, Jan: Hubert Svoboda: Zločin a trest / Hubert Svoboda: Crime and Punishment
ŠEBEK, Jaroslav: Uplatňování normalizační politické linie vůči hlavním křesťanským církvím v
Československu na přelomu 60. a 70. let / The Application of the Normalisation Policy Line to the Major
Christian Churches in Czechoslovakia at the turn of the 1960s and 1970s.
NADVORNÍKOVÁ, Dana: Srovnání výuky dějepisu a občanské nauky na českých a německých školách v
období první československé republiky / Comparison
of the Teaching of History and Civics in Czech and German Schools During the Period of the first Czechoslovak
Republic
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Gender na poštovních známkách: boj za volební právo žen a historická edukace / Gender
on Postage Stamps: the Fight for Women’s Suffrage and Historical Education
LESŇÁK, Slavomír – HOLÍK, Vladimír – VATTER, Jakub: Svědectví pamětníků zaznamenaná v archivu
IWitness jako podklad zkoumání kvality odpovědného občanství v lokalitě Brno / Memorial Testimonies
Recorded in the IWitness Archive as a basis for Examining the Quality of Responsible Citizenship in the Brno
Site
TOMANOVÁ, Tamara: Reflexe významných rodinných událostí za první republiky z pohledu české
kinematografie / Reflexes of Important Family Events under the First Republic from the Perspective of Czech
Cinematography
MIHOLA, Jiří: Regionální exkurze po České republice a exkurze do Prahy v pregraduální přípravě učitelů
dějepisu na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 20 let od obnovení exkurzí na katedře
historie PdF MU / Regional Excursions around the Czech Republic and Excursions to Prague in the
Undergraduate Training of History Teachers at the Department of History, Faculty of Education, Masaryk
University.
20 Years since the Renewal of Excursions at the Department of History, Faculty of Education, Masaryk
University
Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie PdF MU v roce 2020 (J. Vaculík)
Celostátní kolo středoškolské odborné činnosti (SOČ), obor historie v letech 2011–2020 (J. Mihola)
Nahlížet dějiny. Jak porozumět lidem, kteří žili v minulosti? Letní škola Oddělení vzdělávání ÚSTR (A.
Medková – P. Sedlák)
KÓNYOVÁ, Annamária: Kapitoly k dejinám reformovanej církvi na východnom Slovensku. Prešov:
Vydavateĺstvo Prešovskej university, 2015. 164 s. (M. Marečková)
MORÁVKOVÁ, Naděžda: Dějiny učitelského vzdělávání v Plzni. Praha: Nakladatelství viaCentrum, 2018. 262
s. (J. Vaculík)
FIDLER, Jiří: Dějiny československých legií v datech. Praha: Euromedia Group, 2019, 376 s. (T. Řepa)
FIDLER, Jiří: Kronika republiky 1918–1968. Praha: Ottovo nakladatelství, 2020. 320 s. (S. Polnar)
MIČIANIK, Pavel: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941–1944). Zaisťovacia divízia a
železniční pionieri. Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o., 2020. 411 s. (T. Řepa)
FRIEDL, Jiří: Domů a za svobodou. Role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945–1948.
Praha: Academia, 2020. 464 s. (T. Řepa)
KLENOVSKÝ, Jaroslav: Brno židovské. Historie a památky židovského osídlení města Brna. Praha: Grada
Publishin, dotisk 2019. 118 s. (M. Jireček)

Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 34/2020/2