Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 33/2019/2


Content
KLÍMA, Bohuslav František: Archeologický výzkum odhalil dávnou tragédii na velkomoravském Hradišti ve Znojmě / Archaeological Excavation has Revealed an Ancient Tragedy at the Great Moravian Hillfort in Znojmo
DROZDOVÁ, Eva – NOVÁČKOVÁ, Hana: Antropologický a genetický rozbor „hrobu“ 414 a 415 z velkomoravského hradiště sv. Hypolita ve Znojmě / Anthropological and Genetical Assessment of Skeletal Remains from Greatmoravian Stronghold in Znojmo
ČORNEJ, Petr: Unus ex mille electus (Hledání Žižkovy duše) / Unus ex mille electus (Searching for Žižka’s soul)
MIHOLA, Jiří: Mariánský atlas markrabství moravského – zrcadlo živých i zapomenutých cílů poutníků. K baroknímu poutnictví na Moravě v 18. století. / Marian Atlas of the Margraviate of Moravia – a mirror of the live and forgotten goals of the pilgrims. The Baroque pilgrimage in Moravia in the 18th century
VACULÍK, Jaroslav: Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků po první světové válce a jejich usídlování na Slovensku / Reemigration of Foreign Czechs and Slovaks after the First World War and Their Settlement in Slovakia
JIREČEK, Miroslav: Školské zákonodárství Československé republiky (1918–1938) z hlediska národnostních menšin / School Legislation of the Czechoslovak Republic (1918–1938) from the Perspective of National Minorities
PEHR, Michal: Ministr zdravotnictví JUDr. Adolf Procházka (1900–1970) a jeho vzpomínky na mládí prožité v Brně / Minister of Health JUDr. Adolf Procházka (1900–1970) and His Memories of His Youth Spent in Brno
HANZLÍK, František: Proměny kontrolních mechanismů československé armády v letech 1945–1989 / Changes in Control Mechanisms of the Czechoslovak Army in 1945–1989
POLNAR, Stanislav – PROKOP, Bronislav: „Memorandum 68“ v kontextu československého strategického myšlení 60. let / “Memorandum 68” in the Context of the Czechoslovak Strategic Thinking of the 1960s
ŠTĚPÁNEK, Kamil: 1939: k výročí počátku 2. světové války ve svědectví poštovních známek a jejich didaktické aplikaci / 1939: To Commemorate the Beginning of World War II in the Witness of Postage Stamps and Their Didactic Application
KRAFL, Pavel Otmar: Svátost manželství v legátských statutech Filipa z Fermo z roku 1279 / Sacrament of Marriage in the Legate Statutes of Philip of Fermo from 1279
MAREČKOVÁ, Marie: K dějinám novokřtěnců v českých zemích / About the History of Anabaptists in Czech Lands
VACULÍK, Jaroslav: Czechpolish Historical and Pedagogical Journal
Laureáti Ceny Jihomoravského kraje (L. Kratochvíl)
Přehled anotací publikovaných ve Sborníku prací PdF MU řada společenských věd v letech 2004 až 2018 (L. Kratochvíl – J. Vaculík)
HRBEK, Antonín: Podkarpatská Rus. Stoleté výročí vzniku. Olomouc: Poznání, 2018, 259 s. (M. Jireček)
KREISINGER, Pavel: Češi a Slováci v Austrálii v 1. polovině 20. století a jejich účast ve světových válkách. Praha: Academia, 2018. 400 s. (J. Vaculík)
DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADÍLEK, Adam: Čechoslováci v Gulagu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů. 2017. 221 s.
ZYCHOWICZ, Piotr: Wołyń zdradzony, czyli jak dowództwo AK porzuciło Polaków na pastwę UPA. Poznań: Rebis, 2019. 456 s. (J. Vaculík)
DYBICZ, Pawel (red.): Wołyń. Ludobójstwo UPA Kłamstwa polityków. Warszawa: Fundacja Oratio Recta, 2018. 318 s. (J. Vaculík)
MAJEWSKI, Piotr M.: Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2019. 572 s.
SKOUPÝ, Jiří: Zapomenutý brněnský atentát. Z činnost levicového odboje na Brněnsku v letech 1939–1945. Praha. Academia, 2019, 224 s. (T. Řepa)
FRANZKOWSKI, Daniel: Die niederschlesische Gemeinde Hussinetz nach dem Zweiten Weltkrieg. Olonouc: Univerzita Palackého, 2018. 299 s. (J. Vaculík)
KONEČNÝ, Karel: Československá strana lidová v období nastupující normalizace (1969–1972). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, 182 s. (T. Řepa)
Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie. Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne, 2019. (J. Vaculík)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 33/2019/2