Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 33/2019/1


Content
VACULÍK, Jaroslav: Česká kolonie ve Francii za Velké války a po ní / Czech Colony in France During and After the Great War
POLNAR, Stanislav: Francouzská vojenská mise a počátky československého myšlení o válce / The French Military Mission and the Beginnings of the Czechoslovak Thinking About War
HANZLÍK, František: Vznik a působení kontrolních mechanismů československé branné moci v letech 1918–1939 / The Establishment and Operation of Control Mechanisms of the Czechoslovak Armed Forces in 1918–1939
JARNECKI, Michał: Irredenta ante portas. Polaryzacja stosunków na Rusi Karpatskiej i wzmozone zainteresowanie krajem przez Polskę i Węgry / Irredenta Ante Portas. Polarization of Relations in Carpathian Russia and Increased Interest of Poland and Hungary
ŘEPA, Tomáš: Burlakův útěk z vězení a případ podplukovníka Michala Lukáče / Burlak's Escape From Prison and the Case of Lieutenant Colonel Michal Lukáč
KYSELÁK, Jan: Ochrana obyvatelstva a branná výchova v Československu (1945 až 1951) / Population Protection and Armed Education in Czechoslovakia (1945–1951)
ZONA, Pavel: Češi v „Domovinské válce“ v Slavonii 1991–1995 / Czechs in the “Domestic War” in Slavonia 1991–1995
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Diplomacie 2. světové války v reflexi poštovní známky (a její didaktický potenciál) /World War II Diplomacy in Reflection of Postage Stamps (and Its Didactic Potential)
MAREČEK, Petr: Tomáš: jeho role a význam v Janově evangeliu / Thomas: His Role and Significance in John's Gospel
SEDLÁČEK, Petr: Listina Stacha, podkomořího pražského arcibiskupství, pro Symka řečeného Kwyda z 9. června 1410. Diplomatický, paleografický a jazykový rozbor / The Charter of Stach, the Chamberlain of the Prague Archbishopric, for Symek, socalled Kwydo from June 9, 1410. Diplomatic, Paleographic and Language Analysis
KRAFL, Pavel Otmar: Tři konfraternitní listiny řeholních kanovníků sv. Augustina z přelomu 80. a 90. let 14. století / Three Confederate Deeds of Religious Canons of Sts. Augustin from the Turn of the 80s and 90s of the 14th Century
VACULÍK, Jaroslav: 270 let Husince v Dolním Slezsku / 270 Years of Husinec in Lower Silesia
Šedesát let od vzniku Sborníku prací, řada společenských věd (J. Vaculík)
Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie PdF MU v roce 2019 (J. Vaculík)
Mezinárodní prezentace archeologického výzkumu ve Znojmě, jako jedna z akcí u příležitosti oslav 100. výročí MU (B. Klíma)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 33/2019/1