Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 32/2018/2


Content
KLÍMA, Bohuslav František: Třetí dekáda archeologických výzkumů velkomoravského hradiště sv. Hypolita ve Znojmě v letech 2006–2015 / The Third Decade of Archaeological Excavations of the Great Moravian Settlement of St. Hypolitus in Znojmo in 2006–2015
SEDLÁČEK, Petr: Diplomatickopaleografický popis listin k broumovskému klášteru z archivu města Broumov uložených v SOkA Náchod / Diplomatic and Paleographic Description of the Documents on the Broumov Monastery from the Archive of the Town of Broumov Deposited in the State District Archive Náchod
HANZLÍK, František: Nábor dobrovolníků v USA do čs. legií ve Francii / Recruitment of Volunteers in the US to Czechoslovak Legions in France
VACULÍK, Jaroslav: K repatriaci ruských legií v letech 1919–1920 / The Repatriation of Czechoslovak Legions in Russia 1919–1920
ŠTĚPÁN, Jiří: Dr. Emil Walter: nordista, diplomat, exulant / Dr. Emil Walter: Nordic, Diplomat, Exile
VYHLÍDAL, Milan: Příspěvek k fungování československého předválečného zpravodajství / Contribution to the Functioning of Czechoslovak PreWarReporting
BINAR, Aleš: Hodnocení operačního nasazení Sudetoněmeckého dobrovolnického sboru v písemnostech německé branné moci / The Evaluation of Operational Deployment of the Sudeten German Volunteer Corps in the Documents of German Armed Forces
JARNECKI, Michal: W dobie rozkładu republiki i systemu wersalskiego (1938–1939) / In the Era of the Decay of the Republic and the Versailles System (1938–1939)
POLNAR, Stanislav: Mechanismus přípravy československých politických procesů s vojáky po roce 1948 / Mechanism of preparation of Czechoslovak political processes with soldiers after 1948
ŘEPA, Tomáš: Hybridní válka na Ukrajině. Srovnání propagandy o banderovcích v minulosti a dnes / Hybrid War in Ukraine. Comparison of Propaganda about Banders in the Past and Today
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Dekolonizace na poštovních známkách a jejich didaktický potenciál / Decolonization on Postage Stamps and Their Didactic Potential
MAREČEK, Petr: Nikodém v Janově evangeliu / Nicodemus in the Gospel of John
SEDLÁČEK, Petr: Konfirmace královny Žofie / Confirmation of Queen Sophia
VACULÍK, Jaroslav: Češi v Zelově v letech 1945–1947 / The Czechs in Zelov in 1945–1947
150 let Akademického spolku ve Vídni (J. Mihola)
Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská? (J. Mihola)
Profesor Dušan Uhlíř osmdesátiletý (J. Mihola)
KROUPA, Jiří (ed.): Dějiny Brna. Sv. VII. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. Brno: Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2015. 885 s. (P. Krafl)
SUCHÁNEK, Drahomír – DRŠKA, Václav: Církevní dějiny – novověk. Praha: Grada Publishing, 2018. 504 s. (J. Vaculík)
PAŇKOV, Ihor: Vichy istoriji sela Hilča i okolyc. 550 rokov peršoji pysemnoji sgadky pro selo Hilču 1466–2016. Skierniewice: Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczo – Spolecznych, 2016. 70 s. (J. Vaculík)
ROZPĘDOWSKI, Piotr: Jedna społeczność wpisana w historię trzech krajów. Działalność braci czeskich na ziemi strzelińskiej od 1749 r. do chwili obecnej. Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2015. 143 s. (J. Vaculík)
Za chlebem i wolnością. 200 lat nieprzerwanej migracji z ziem polskich. Warszawa: Polityka, 2018. 138 s. (J. Vaculík)
TUREK, Vladimír – KOVALENKO, Serhij: České stopy na Ukrajině. Dějiny české vesnice Malá Zubovščina. Praha: MV ČR, 208. 592 s. (J. Vaculík)
Češsko – Slovackij (Čechoslovackij) korpus 1919–1920. Dokumenty i matěrialy. Tom 2. Čechoslovackije legiony i Graždanskaja vojna v Rossii 1918–1920. Moskva: Kučkovo pole, 2018. 1032 s. (J. Vaculík)
MOJŽÍŠ, Milan (Ed.): Československé legie 1914–1920. Katalog k výstavám Československé obce legionářské. Praha: Nakladatelství Epocha, Československá obec legionářská 2017, 456 s. (M. Jireček)
Kulturnoje i naučnoje nasledije russkoj emigracii v Čechoslovackoj respublike: dokumenty i matěrialy. Moskva – Sankt Petěrburg: Nestor – Istorija, 2016. 288 s. (J. Vaculík)
HRUŠKA, Emil: Boj o pohraničí. Sudetoněmecký freikorps v roce 1938. Praha: Epocha, Pražská vydavatelská společnost, 2018. 109 s. (F. Čapka) WIELICZKASZARKOWA, Joanna: Wołyń we krwi 1943. Kraków: Wydawnictwo AA s. c., 2013. 399 s. (J. Vaculík)
KASÍKOVÁ, Jana: Ať mohou přijeti. Organizace poválečné repatriace a návratů 1945–1947. Praha: Academia, 2017. 293 s. (J. Vaculík)
BOŠTÍK, Martin (Ed.): Já jsem… Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála. Litomyšl: Městská galerie Litomyšl; Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2018, 95 s. (M. Jireček)

Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 32/2018/1