Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 32/2018/1


Content
KOVÁRNÍK, Jaromír: Objevy letecké prospekce zaniklých středověkých vesnic na jižní a jihozápadní Moravě / Discoveries of Aerial Prospecting of Extinct Medieval Villages in Southern and Southwest Moravia
SEDLÁČEK, Petr: Listinný materiál ke vztahu Jana Železného a města Litomyšle / Written Material about the Relationship between Jan Železný and Litomyšl
VACULÍK, Jaroslav: K podílu vojenské správy na repatriaci bývalých zajatců po Velké válce / The Contribution of the Military Administration on the Repatriation of Former Prisoners after the Great War
ČAPKA, František: České socialistické odbory při zrodu Československa v roce 1918 / Czech Socialist Unions at the Birth of Czechoslovakia in 1918
JARNECKI, Michał: Zmierzch tzw. „Ruskiej akcji” w świetle nowych wyzwań i priorytetów czechosłowackiej polityki zagranicznej / Twilight of the socalled Russian action in the light of new challenges and priorities of Czechoslovak foreign policy
JIREČEK, Miroslav: Bitva u Slavkova – verze 1945 osvobození obcí „slavkovského bojiště“ na konci 2. světové války / Battle of Austerlitz – Version 1945 Liberation of “Slavkov Battlefield” villages at the End of World War II
KONEČNÝ, Karel: Městská organizace Československé strany lidové v Brně v letech 1968–1972 / Municipal Organization of the Czechoslovak People's Party in Brno in 1968–1972
Czech History in the Works of the Scientists of the Saratov University
Historiography and an Overview of the Sources on Historical Geography of the Steppe Regions of Kazakhstan in the 19th and the Beginning of the 20th Century
HÝSEK, Ondřej: Výuka moravských zemských dějin na gymnáziu Akademia v Brně / Teaching of Moravian History at the Akademia Grammar School in Brno
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Tematika i symbolika československých známek v období 1948–1989 a jejich dějepisný didaktický potenciál / Theme and Symbolism of Czechoslovak Stamps in the Period 1948–1989 and Their Historical Didactic Potential
MAREČEK, Petr: Co lze říci o autorovi Jakubova listu / What Can Be Said about the Author of Jakub’s Letter
VACULÍK, Jaroslav: Řešení vztahu státu a církve v Polsku a ČSR po první světové válce / The Solution of the Relationship between the State and the Church in Poland and Czechoslovakia after the First World War
Před šedesáti lety zemřel Zdeněk Hájek (J. Vaculík)
Cena Rudolfa Medka za rok 2018 (L. Kratochvíl)
Diplomové práce obhájené na katedře historie PdF MUv roce 2018 (J. Vaculík)
25 let archeologické praxe a pracovních aktivit studentů historie PdF MU ve Znojmě Hradišti (B. Klíma)
KOVAŘÍK, Jiří: Napoleon I. Generál Bonaparte (1769–1804). Třebíč: Akcent, 2017. 487 s. (M. Jireček)
JIROUŠEK, Bohumil: Josef Kalousek. Historik v národní společnosti druhé poloviny 19. století. Praha: ARSCI, 2018. 287 s. (J. Vaculík)
Istoki čechoslovackoj gosudarstvennosti i Rossija. Minsk: Kolorgrad, 2018. 164 s. (J. Vaculík)
BAYEROVÁ, Adéla a kol.: Slavkov u Brna v době světových válek. Slavkov: BM typo, s. r. o. 2017, 394 s. (F. Čapka)
UHLÍŘ, Jan Boris: Protektorát Čechy a Morava 1939–1942. Srdce Třetí říše. Praha: Ottovo nakladatelství, 2017. 704 s. (F. Čapka)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 32/2018/1