Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 31/2017/1


Content
ŠANDERA, Martin: Bedřich ze Strážnice a spojené východočeské landfrýdy1440–1453 / Bedřich of Strážnice and the Joined East Bohemian Landfrieds 1440–1453
VAŘEKA, Marek: Role učených společností v procesu modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku 1742–1848 / The Role of Learned Societies in the Process of Modernization of Agriculture in Austrian Silesia 1742–1848
ROMANĚNKO Władysław – ROMANĚNKO Stanislaw: Kieliszek „Buntowniczy” / The “Rebellious” Chalice
JARNECKI, Michał: W obliczu nowych wyzwań i zagrożeń: lata 1931–1938 / Faced with New Challenges and Threats: The Years 1931–1938
VYHLÍDAL, Milan: Zapomenutá mise mjr. Karla Vosátky. Příspěvek k fungování československého zpravodajství před 2. světovou válkou / The Forgotten Mission of mjr. Karel Vosátko. Contribution to Functioning of the Czechoslovak Intelligence before the Second World War
KYSELÁK, Jan: Geneze ochrany obyvatelstva a branné výchovy v Československu (1925–1945) / Genesis of Civil Protection and Military Training in Czechoslovakia (1925–1945)
JIREČEK, Miroslav: Bitva u Slavkova – verze 1945. Situace před osvobozením obcí „slavkovského bojiště“ na konci 2. světové války / The Battle of Austerlitz – Version 1945. The Situation Before the Liberation of the Municipalities at the “Battlefield of Austerlitz” at the End of World War II
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Výroční komiksy (o 1. světové válce, legiích a vzniku ČSR) – analýza a didaktizace / Annual Comics (about the First World War, the Legions and the Establishment of Czechoslovakia) – Analysis and Didactization
MENNINGER, Josef: Přímá cesta k dobrému učiteli? / Direct Way to Good Teacher?
MAREČEK, Petr: Marie Magdalská: její význam a role dle svědectví novozákonních evangelií / Mary Magdalene: Her Importance and Role according to the Testimony of the New Testament Gospels
SEDLÁČEK, Petr: Listiny (údajně) z počátku 15. století z rodinného archivu Kinských. Pramenná edice / Documents (allegedly) from the Early 15th Century from the Kinsky Family Archive. Edition of Historical Sources
VACULÍK, Jaroslav: Dvakrát na katedře dějepisu PdF MU / Twice at the Department of History at the Faculty of Education of the Masaryk University
VACULÍK, Jaroslav: Poznámky k mému původu / Notes to My Origin
Jan Patočka – 110 let od narození (J. Vaculík)
Bibliografie Jaroslava Vaculíka za léta 2012–2016 (L. Kratochvíl)
Magisterské diplomové práce z dějepisu a křesťanské výchovy obhájené na Pedagogické fakultě MU v roce 2017 (J. Vaculík)
Polské historické časopisy o moderních dějinách v roce 2016 (J. Vaculík)
KASPER, Tomáš – PÁNKOVÁ Markéta a kol.: Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě. Profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Academia – Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského, 2015. 319 s. + 8 obrazových příloh. (J. Vaculík)
KRAJČIROVIČ, Jan – KRATOCHVÍL, Lukáš: Vilda & Jožka Jakš. „...Když tento dopis dostanete, tak už mě doma nečekejte.“ Brno: Obec Bratčice, 2016. 209 s. (M. Jireček)
KYNCL, Vojtěch – PADEVĚT, Jiří (Eds.): Ležáky a odboj ve východních Čechách. Praha: Nakladatelství Academia – Památník Lidice, 2016. 268 s. (M. Jireček)
PISULIŃSKI, Jan: Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944–1947. Rzesów: Libra, 2017. 590 s. (J. Vaculík)
PAŁYS, Piotr: Kwestia Żytawska 1945–1949. Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2016. 154 s. (J. Vaculík)
POLÓNYOVÁ, Soňa: Z kultúrnych dejín Slovákov v Maďarsku (1945–1990). Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2016. 178 s. (J. Vaculík)
70 let Vídeňských svobodných listů 1946–2016. Vídeň: Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku, 2016. 70 s. (J. Vaculík)
MILLER, Jaroslav – BUREŠOVÁ, Jana – TRAPL, Miloš: Český exil v Austrálii (1948–1989). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 276 s. (J. Vaculík)
BOŠTÍK, Martin: Monstrproces „Stříteský a spol.“ Litomyšl 1950. Historická studie o síle a slabosti poválečného člověka. Litomyšl: Regionální muzeum v Litomyšli, 2016. 3., opravené a doplněné vydání. 83 stran. (M. Jireček)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 31/2017/1