Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 30/2016/2


Content
GOLTZ, Piotr: Mity założycielskie i tradycja dynastyczna u Piastów i Przemyślidów na podstawie kronik anonyma zw. Gallem i Kosmasa / Founding Myths and Dynastic Tradition at the Piast and Přemyslids Based on Chronicles Written by an Anonymous Called Gallo and by Kosmas
GALYAMICHEV, Aleksandr Nikolayevich: Karl IV v trudakh istorikov Rossii / Charles IV., in the Works of Russian Historians
KRAFL, Pavel Otmar: Liturgický zpěv ve statutech vídeňské kanonie sv. Doroty z 15. století / Liturgical Chant in the Statutes of Viennese Canon of St. Dorothy from the 15th Century
SAHEB, Jan: Normativní rámec temporální správy olomouckého biskupství v době sedisvakance v předbělohorském období / Normative Framework for Temporal Administration of the Olomouc Bishopric During the Sede Vacante in the Period Preceding the Bílá Hora
SEDLÁČEK, Petr: Průnik kurentu do české novogotické kurzívy na příkladu boskovické rychtářské knihy 1556–1667 (1687) / The Penetration of Kurent into the Czech Neo­Gothic Italics on the Example of the Bailiffs Books of Boskovice 1556–1667 (1687)
SMETANOVÁ, Jaroslava: Spisovatel Charles Sealsfield a jeho názor na postavení původních Američanů / The Author Charles Sealsfield and His Opinion on the Status of Native Americans
VACULÍK, Jaroslav: K dělnické emigraci z českých zemí a Slovenska do Německa v letech 1885–1938 / The Working­class Emigration from the Czech Lands and Slovakia to Germany in the years 1885–1938
KALETA, Petr: Rusové a ruská témata v meziválečném lužickosrbském periodiku „Łužica“ / The Russians and Russian Themes in the Interwar Lusatian Periodical “Lusatia”
ZMÁTLO, Peter: Česi na Slovensku – prípad úradníka Vojtěcha Süssa / Czechs in Slovakia – the Case of the Official, Vojtěch Süss
ČAPKA, František: K sociálnímu vývoji v letech velké hospodářské krize v českých zemích (v Československu) s přihlédnutím k úloze odborů (1930–1934/1935) / The Social Development in the Years of the Great Depression in the Czech Lands (Czechoslovakia) with Regard to the Role of Trade Unions (1930–1934 / 1935)
LUSEK, Joanna: Status kandydatów na nauczycieli oraz nauczycieli pochodzenia żydowskiego na terenach III Rzeszy w latach 1933–1939 / The Status of Candidates for Teachers and Teachers of Jewish Origin on the Territory of the Third Reich in the Years 1933–1939
ZONA, Pavel: První československá partyzánská brigáda Jana Žižky z Trocnova v Jugoslávii v materiálech archivu Svazu Čechů v Republice Chorvatsko / The First Czechoslovak Partisan Brigade of Jan Žižka in Yugoslavia in the Archive Materials of the Association of Czechs in the Republic of Croatia
HANZLÍK, František: Ovládnutí bezpečnostních složek ministerstva vnitra komunistickou stranou v roce 1945 a jeho důsledky / Taking Control of the Security Forces of the Ministry of Interior by the Communist Party in 1945 and its Consequences
KUDELOVÁ, Monika: Edukace dětí a mládeže v tzv. nových průmyslových muzeích jako fenomén německé muzejní pedagogiky / Education of Children and Youth in the so­called New Industrial Museums such as the Phenomenon of German Museum Education
ŠTĚPÁNEK. Kamil: K modelové analýze vizuálních médií pro dějepisnou výuku: kreslené příběhy o Karlu IV. / The Model Analysis of Visual Media for History Lessons: Cartoons about Charles IV
MAREČEK, Petr: „Učedník, kterého Ježíš miloval“: jeho role a význam v Janově evangeliu / “The Disciple Whom Jesus Loved”: His Role and Importance in the Gospel of John
ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka: Výběrová bibliografie prací k dějinám brněnského městského práva a správy do roku 1620 / Selected Bibliography of Works on the History of the Brno Municipal Law and Administration until 1620
CHAROUZ, Jindřich Zdeněk: Křtinská záhada – klášter premonstrátek / The Mystery of Křtiny – The Convent of Premonstratensian Nuns
VACULÍK, Jaroslav: Společnosti polsko­československého přátelství v Krakově v meziválečném období / Societies of Polish­Czechoslovak Friendship in Cracow in the Interwar Period
SZCZEPANKIEWICZ – BATTEK, Joanna: Śladami braci czeskich i morawskich po Polsce. Warszawa: Biblioteka JEDNOTY, 2015. 151 s. (J. Vaculík)
MUSIL, František: Neznámé zámky Moravy a Slezska. Ostrava: Šmíra­print, 2015. 632 s. (P. Sedláček)
FILIP, Vladimír: Boskovice v historických fotografiích a pohlednicích. Brno: Josef Filip 1938, 2015. 231 s. (P. Sedláček)
Życie codzienne, gospodarka, kultura i spoleczeństvo polskie w latach 1772–1918. Rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów. Poznań: UAM, 2015. 314 s. (J. Vaculík)
MAJEWSKI, Marcin Łukasz: Wołyń. Komunizm, nacjonalizm, terroryzm. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2014. 303 s. (J. Vaculík)
MOTYKA, Grzegorz: Ukraińska partyzantka 1942–1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Warszawa: RYTM, 2015. 720 s. (J. Vaculík)
Współczesna edukacja historyczna. Doświadczenia. Oczekiwania. Poznań: IH UAM, 2015. 308 s. (J. Vaculík)
Czas przeszły. Poznańskie studia historyczne. Tom 1–3, 2014–2016, 196+182+249. s. (J. Vaculík)
Ročenka Spolku Slovákov z Juhoslávie, číslo 5. Bratislava: Spolok Slovákov z Juhoslávie, 2016. 109 s. (J. Vaculík)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 30/2016/2