Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 30/2016/1


Content
VACULÍK, Jaroslav: Sedmdesát let didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (1946–2015) / Seventy Years of Didactics of History at the Faculty of Education of the Masaryk University (1946–2015)
SAHEB, Jan: K procesu rekatolizace na Moravě v prvních desetiletích po Tridentském koncilu (do roku 1619). S přihlédnutím k poměrům na tzv. mensálních statcích olomouckého biskupství. / To the Process of Recatholisation in Moravia in the First Decades after the Council of Trent (1619). Taking into Account the Circumstances at the so-called Mensal Domains of the Olomouc Bishopric
KRŮL, Martin: Kníže Josef Václav Lichtenštejn „Spiritus agens et movens“ modernizace rakouského dělostřelectva / Prince Joseph Wenzel of Liechtenstein “Spiritus agens et movens” modernization of the Austrian Artillery
SEDLÁČEK, Petr: Paleografický rozbor tzv. Kroniky Antonína Johanna Pardubského 1714–1858 / Palaeographical Analysis of the so-called Anthony Johann of Pardubsky’s Chronicle 1714–1858
FILIP, Aleš: Paternalistický model správy dominia jako téma edukačních programů. Příklady z jižní Moravy / The Paternalistic Administration of Dominion as the Theme of Educational Programmes. Examples from South Moravia
JEŘÁBEK, Miroslav: K počátkům novinářské, publicistické a pedagogické činnosti Františka Šelepy (1904–1908) / The Origins of Journalistic, Publishing and Educational Activities of František Šelepa (1904–1908)
ČAPKA, František: Prosazování sociálních aspektů ve „zlatých letech“ prosperity českých zemí za přispění odborů (1926–1929) / Promoting the Social Aspects in the “Golden Years” of Prosperity of the Czech Lands with the Assistance of the Trade Unions (1926–1929)
ŠEVČENKO, Kirill: Prague Slavic Magazine “Slovanský přehled” (Slavonic Survey) about Polish Policy towards the Belarusian Minority in the Interwar Period
JARNECKI, Michal: Ukraiński Piemont na Rusi (Ukrainie) karpackiej w dobie autonomicznej / Subcarpathian Ruthenia (Carpathian Ukraine) at the Time of Autonomy
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Migrace v moderní historii, reflexi vizuálních médií a ve výuce dějepisu: poštovní známka, karikatura / Migration in Modern History, Reflection in Visual Media and History Teaching: Postage Stamp, Cartoon
MAREČEK, Petr: Význam údajů o dějinných poměrech v Lk 3,1–2a / The Significance of Data on Historical Conditions in Lk 3, 1–2a
ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka: Výběrová bibliografie prací k dějinám brněnského městského práva a správy do roku 1620 / Selected Bibliography of Works on the History of the Brno Municipal Law and Administration until 1620
VACULÍK, Jaroslav: Soudobé dějiny v polských historických časopisech v roce 2015 / Contemporary History in Polish History Periodicals in 2015
VACULÍK, Jaroslav: Argentinští Češi na konci Velké války / Argentinian Czechs at the end of the Great War
Za třiceti ročníky řady společenských věd (J. Vaculík)
Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2016 (J. Vaculík)
ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita: Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století. Praha: Kalich, 2014. 530 s. (J. Vaculík)
JINDRA, Zdeněk – JAKUBEC, Ivan a kol.: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Praha: Karolinum, 2015, 526 s. (F. Čapka)
MAHEL, Richard: Beda Dudík (1815–1890). Život a dílo rajhradského benediktina a moravského zemského historiografa ve světle jeho osobní pozůstalosti. Praha: Národní archiv, 2015. 542 s. (F. Čapka)
VLHA, Marek: Mezi starou vlastí a Amerikou. Počátky české krajanské komunity v USA 19. století. Brno: MM, 2015. 422 s. (J. Vaculík)
BALÍK, Stanislav – FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – VLHA, Marek: Český antiklerikalismus. Praha: Argo, 2015. 490 s. (J. Vaculík)
JUŘÍK, Pavel: Liechtensteinové. Historie a sídla knížecího rodu. Praha: Libri, 2015. 358 s. (F. Čapka)
SYRNÝ, Marek: Slovenskí komunisti v rokoch 1939–1944. Náčrt dejín Komunistickej strany Slovenska v odboji a v Povstaní. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2013. 335 s. (J. Vaculík)
BŘEČKA, Jan.: Před sedmdesáti lety skončila válka… Průběh osvobozovacích bojů na brněnském směru v dubnu–květnu 1945 / Vor siebzig Jahren ging der Krieg zu Ende… Verlauf der Befreiungskämpfe in Richtung Brünn im April–Mai 1945. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015. 75 s. (M. Jireček)
GUBA, Ivan – SYRNÝ, Marek (eds): Jozef Lettrich. Publicistika (1945–1948). Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2014. 351 s. (J. Vaculík)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 30/2016/1