Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 29/2015/2


Content
KLOČKOVÁ, Lenka – ŠTÉR, Roman: Volyňští Češi v zrcadle archivních dokumentů uložených v Národním archivu / Volhynian Czechs in Archival Documents Stored in the National Archives
CINGROŠ, Miroslav: K příchodu Čechů na Volyň / The Arrival of the Czechs to Volhynia
MARTINKOVÁ, Dagmar: Podíl ruských Čechů na československém odboji na počátku Velké války / The Contribution of Russian Czechs to Czechoslovak resistence at the beginning of the Great War
VACULÍK, Jaroslav: Organizace českých a slovenských reemigrantů z Ruska po první světové válce / Association of Czechs and Slovaks of Russia after WWI
BORÁK, Mečislav: Politická perzekuce Čechů na Ukrajině v době sovětského režimu / Political Persecutions of the Czechs in Ukraine during the Soviet Regime
ŠTÉR, Roman: Volyňské ženy v československých vojenských jednotkách na východní frontě / Volhynian Czech Women in the Czechoslovak Military Units on the Eastern Front
MORAVEC, Jaroslav: Dopad událostí let 1939–1945 (1947) na rodiny volyňských Čechů / The Impact of the Events of the Years 1939–1945 (1947) on the Families of Volhynian Czechs
SEDLÁČEK, Petr: Pozemkové knihy města Boskovice 1694–1786 / Land Registers of the Town of Boskovice 1694–1786
GALJAMIČEV, Alexandr Nikolajevič: Jan Gus v ruskoj litěrature XIX veka / Jan Hus in Russian Literature of the 19th Century
ČAPKA, František: Státní sociální politika a odbory v českých zemích v první fázi poválečného vzestupu (1923–1925) / State Social Policy and Trade Unions in the Czech Lands in the First Phase of Post-war Rise (1923–1925)
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Karel IV. – člověk i vladař v didaktizovaných médiích a výuce dějepisu / Charles IV. – Man and the governor in teaching media and teaching history
MAREČEK, Petr: Vesnice Emauzy v Lk 24/13: její lokalizace a význam / The Village of Emauzy in Lk 24/13: its Location and Importance
ČAPKA, František: Působení Kuneše Sonntaga v zemědělském a mlékárenském družstevnictví / The Activities of Kuneš Sonntag in Agricultural and Diary Cooperatives
ŠTĚPÁNEK, Kamil: „Největší Čech“ na poštovní známce v kontextu historické edukace / “The Greatest Czech” on a postage stamp in the context of historical education
NODL, Martin – SOMMER, Petr (eds.): Jeden den ve středověku. Praha: Lidové noviny, 2014. 216 s. (F. Čapka)
MATĚJEK, Marek: Dětský svět ve středověku. Ostrava: Moravapress, 2014. 128 s. (F. Čapka)
ČECHURA, Jaroslav: Sex v době temna. Sexuální život na českém jihu v prvním století Schwarzenbergů (1660–1770). Praha: Rybka Publishers, 2015. 654 s. (F. Čapka)
HLAVAČKA, Milan – CIBULKA, Pavel a kol.: Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781–1939. Praha: HÚ AV ČR, 2015. 635 s. (F. Čapka)
LENDEROVÁ, Milena – HALÍŘOVÁ, Martina – JIRÁNEK, Tomáš: Vše pro dítě! Válečné dětství 1914–1918. Praha – Litomyšl: Paseka, 2015. 277 s. (F. Čapka)
VAŠKŮ, Zdeněk: Hold slunci, dešti, půdě a pluhu. Pranostikum. Praha: Academia, 2014. 1180 s. (F. Čapka)
PAVLÍK, Jiří: Otakar Červený, mecenáš československých legií v Rusku. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 172 s. (J. Vaculík)
ZYCHOWICZ, Piotr: Pakt Piłsudski-Lenin. Poznań: REBIS, 2015. 472 s. (J. Vaculík)
BARON, Roman – MADECKI, Roman a kol.: Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 620 s. (M. Jireček)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 29/2015/2