Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 29/2015/1


Content
VAŘEKA, Marek: Hospodářské aktivity Jana z Pernštejna (1561–1597) na příkladu plumlovského panství / Economic activities of Jan Pernštejn (1561–1597) on the example of Plumlov estate
SEDLÁČEK, Petr: Tzv. kronika Antonína Johanna Pardubského a přijímání měšťanů v Boskovicích v letech 1716–1858 / The so-called chronicle of Antonín Johann Pardubský and the burgess admission in Boskovice in the years 1716–1858
VACULÍK, Jaroslav: Nedovedli si pohovořit (Vondrák versus Švihovský) / They could not talk to each other (Vondrák versus Švihovský)
KUCÍK, Štefan: Clevelandská a Pittsburská dohoda v kontexte najnovšieho výskumu / The Cleveland and Pittsburgh Agreements in the Light of the Latest Research
VASILČENKO, Maxim Anatoljevič: Czechoslovak legions and their role in unifying the anti-Bolshevik forces in the Volga region
ČAPKA, František: Podíl českých odborů na rozvoji sociálně politických aktivit v počátečním období Československé republiky (1918–1923) / The involvement of Czech trade unions on the development of social and political activities in the initial period of the Czechoslovak Republic (1918–1923)
JARNECKI, Michał: W stronę względnej stabilizacji i prób porozumienia. przed i wokół decyzji rady ambasadorów / At the time of stabilization and trying to understand before and during the decision of the Council of Ambassadors
HANZLÍK, František: Čepičkova justice jeden z nástrojů perzekucí po únoru 1948 / The justice of Čepička one of the tools of persecution after February 1948
LABISCHOVÁ, Denisa: Genderová dimenze zahraničních učebnic dějepisu: obsahová analýza edukačního média / The gender dimension of foreign history textbooks: Content Analysis of educational media
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Mírová soupeření studené války v reflexi poštovní známky: od historického pramene k mediální výchově / Peace rivalry of the Cold War in the reflection of a postage stamp: from the historical source to media education
MAREČEK, Petr. Doba a místo vzniku Lukášova dvojdíla / The Date and Place of the Composition of Lucan Writings (Luke-Acts)
ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka: Výběrová bibliografie prací k pronikání římského práva v Čechách a na Moravě do roku 1620 / Selected bibliography of works about) infiltration of Roman law in Bohemia and Moravia until 1620
VACULÍK, Jaroslav: Znovu k reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků z Ruska po Velké válce / Again to the emigration and repatriation of Czechs and Slovaks from Russia after the Great War
Přehled o činnosti katedry historie PdF MU za léta 2000 – 2015 ( J. Vaculík)
Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2015 (J. Vaculík)
Práce o volyňských Češích po roce 1989 (J. Vaculík)
Před 20 lety zemřel didaktik dějepisu Stanislav Opatřil (J. Vaculík)
Za profesorem Jerzym Tomaszewskim (J. Vaculík)
Zemřel český historik Jiří Kořalka (J. Vaculík)
Obraz průmyslu na Moravě a ve Slezsku (F. Čapka)
JAN, Libor: Dějiny Brna 2. Středověké město. Brno: Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2013. 1071 s., 86 s. barev. obr. příl. (L. Šmídová Malárová)
Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, sv. 26. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2013, 384 s. (F. Čapka)
Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku. Vybrané kapitoly z 19. a 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014, 195 s. (F. Čapka)
NAMONT Jean-Philippe: Československá kolonie. Dějiny české a slovenské emigrace ve Francii (1914–1940). Praha: Academia, 2015. 562 s. (J. Vaculík)
JANÁK, Dušan – JIRÁSEK, Zdeněk: Z historie československých vystěhovaleckých družstev v Sovětském svazu (1923–1939). Opava: Slezská univerzita, 2014. 241 s. (J. Vaculík)
BORÁK, Mečislav. Moskevská pohřebiště. Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Opava: Slezská univerzita, 2013. 273 s. (J. Vaculík)
KOVANDA, Karel: Zápas o podnikové rady pracujících 1968–1969. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2014, 172 s. (F. Čapka)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 29/2015/1