Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 28/2014/2


Content
KRAFL, Pavel: Loupení či napadání církevního majetku a zajímání kleriků v českém a moravském církevním zákonodárství / The Pillaging or Invading of Church Property and Detaining of Clergy Men in Bohemian and Moravian Ecclesiastical Legislation
VAŘEKA, Marek: Štěpán Illésházy (1541–1609) a jeho spor s císařem Rudolfem II. na pozadí exekuce hodonínského panství. Edice významných listů / Stephen Illésházy (1541–1609) and his Dispute with Emperor Rudolf II. on the Background of the Execution of the Hodonín Estate. Edition of Major Documents
LIŠČÁK, Marian: Vysťahovalectvo z Kysúc do juhovýchodného Uhorska v rokoch 1834–1835 / Emigration from Kysuce in South-east Hungary in 1834–1835
HUPKO, Daniel – JANÁČKOVÁ, Ivana: Aristokrat s povesťou liberála. Niekoľko poznámok k životu grófa Jána Nepomuka Wilczeka (1837–1922) / Aristocrat with a Reputation as a Liberal. Some Notes about the Life of Count Johann Nepomuk Wilczek (1837–1922)
RYBKOV, Alexandr Grigorjevič: Ot nějtralitěta k vojennomu protivostojaniju / From Neutrality to Military Conflict
VACULÍK, Jaroslav: Ještě k reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků po Velké válce / Once more to the Re-emigration and Repatriation of the Czechs and Slovaks after the Great War
JARNECKI, Michal: Klopotliwy nabytek. Problemy z Rusią Podkarpatską i na wschodniej Slowacji / Difficult Territorial Gains. Problems with Subcarpathian Ruthenia and the eastern Slovakia
KALETA, Petr: Karaimská komunita v Československu / The Karaim Community in Czechoslovakia
BARTÁSKOVÁ, Pavla: Oslavy 17. května jako zrcadlo historického vývoje norské společnosti / The Celebrations of 17th May as a Mirror of Historical Development of Norway
LABISCHOVÁ, Denisa: Badatelsky orientovaná výuka – základní paradigma pro tvorbu moderní učebnice dějepisu / Inquiry – based Education – Basic Paradigm for Creating Modern History Textbook
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Studená válka v reflexi poštovní známky: od historického pramene k mediální výchově / The Cold War in Reflection Stamp: From Historical Source to Media Education
PINKAS, Jaroslav – SELMBACHEROVÁ, Tereza: Československo 1938–1989. Využití počítačové simulace pro výuku dějepisu. / Czechoslovakia 1938–1989. The Use of Computer Simulation in History Teaching
HANZLÍK, František: Možnosti využití vojenské historie v přípravě vojenských profesionálů Armády České republiky / Possibilities of Using of Military History in the Preparation of Professional Soldiers of the Army of the Czech Republic
HREHOVÁ, Helena: Vojny v teórii a praxi. Etický pohľad a hľadanie zodpovedných riešení / War in Theory and in Practice. Ethical Perspective and Finding Responsible Solutions
MAREČEK, Petr: Obraz Šimona Petra v Lukášově evangeliu / Simon Peter in the Gospel of Luke
VACULÍK, Jaroslav: Američtí Češi a Slováci v průběhu Velké války a reemigrace 1914–1923 / American Czechs and Slovaks during the Great War and the Reemigration 1914–1923
ČAPKA, František: Nezapomínat! Hroby a pomníky vojáků a legionářů padlých v první světové válce / Not to forget! The graves and headstones of fallen soldiers and legionaries in the First World War
Sexuální trestné činy včera a dnes (L. Šmídová Malárová)
Rusko a Slovensko v průsečících dějin (J. Vaculík)
Saratovská konference Rusko v letech první světové války (J. Vaculík)
Konference v Senátu Parlamentu ČR (J. Vaculík)
Miloš Trapl osmdesátníkem (J. Vaculík)
Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2014 (J. Vaculík)
ŠMAHEL, František a kol.: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 931 s. (P. Krafl)
KOSTJUK, Mychajlo: Evangelično-ljuteranska kircha v Lucku. Istoryko-architěkturnyj narys. Luck: NVD Tverdynja, 2010. 68 s. (J. Vaculík)
RYBKOV, Alexandr Grigorjevič: Čechoslovackij korpus v Povolžje 1918–1920 gody. Dokumenty i materiály. Saratov: Saratovskij sociálno-ekonomičeskij institut Rossijskogo ekonomičeskogo universitěta im. G. V. Plechanova, 2014. 184 s. (J. Vaculík)
SERAPIONOVA, Jelena Pavlovna: Socialnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: Istoričeskaja pamjať. Moskva – Sankt Petěrburg: Nestor – Istorija, 2014. 370 s. (J. Vaculík)
VYKOUPIL, Libor: Český fašismus na Moravě. Brno: Matice moravská, 2012. 384 s. (F. Čapka)
ISAKOWICZ – ZALESKI, Tadeusz: Przemilczane ludobójstwo na kresach. Kraków: Małe wydawnictwo, 2010. 175 s. (J. Vaculík)
KOPROWSKI, Marek A.: Wołyń. Epopeje polskich losów 1939–2013. Akt I. Zakrzewo: Wydawnictwo Replika, 2013. 150 s. (J. Vaculík)
FILIP, Vladimír a kol.: Brno – Brünn 1939–1945, II. díl. Brno: Nakladatelství Josef Filip 1938, 2012. 238 s. (F. Čapka)
ŠUSTROVÁ, Radka: Pod ochranou protektorátu. Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě. Politika, každodennost a paměť 1940–1943. Praha: Filozofická fakulta UK, 2012. 318 s. (F. Čapka)
Šumava v proměnách času. Revue Jungbauerova šumavského vlastivědného spolku, sv. 1. Horní Planá 2014. 202 s. (F. Čapka)
TUPÝ, Jan: Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 165 s. (M. Jireček)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 28/2014/2