Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 28/2014/1


Content
VAŘEKA, Marek: Edice urbáře lednického panství z roku 1618 / The Edition of the Land Register of the Lednice Estate from 1618
Čechy a Češi v historiografii Oděsy (druhá polovina 19. století – první desetiletí 20. století)
VACULÍK, Jaroslav: Příspěvek k reemigraci a repatriaci krajanů po Velké válce / Contribution to the re-emigration and repatriation of expatriates after the Great War
ČAPKA, František: Státní řízené cukerní hospodářství v Československu v prvních poválečných letech (1918–1921) / State control of the sugar economy in Czechoslovakia in the early postwar years (1918–1921)
JARNECKI, Michał: Pomiędzy konfrontacją a poprawnością w relacjach polsko-czechosłowackich. „Usychająca“ przyjaźń czechosłowacko-ukraińska: lata 1921–1931 / Mezi konfrontací a nápravou v polsko-československých vztazích. „Usychající“ československo-ukrajinské přátelství: léta 1921–1931
MARŤÁK, Michal: Slovenskí agrárnici a ľudáci. Pohľad na vzájomné vzťahy v rokoch 1935–1938 / Slovak Agrarians and the Ludaks. View of Their Mutual Relations in 1935–1938
HANZLÍK, František: Úloha armádního obranného zpravodajství a Bedřicha Reicina při mimosoudní perzekuci vojáků po únoru 1948
SLABOTÍNSKÝ, Radek: Jihomoravský krajský výbor KSČ v Brně v letech 1968–1971. Od srpnové okupace k porážce reformních sil a „vítězství“ normalizačního režimu / The South Moravian Regional Committee of the Communist Party of Czechoslovakia in 1968–1971. From the August occupation forces to the defeat of reformist forces and the “victory” of the normalization regime
KRÁTKÁ, Eliška: „Archiv“ Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze / "Archive" of the Congregation of Sisters of Mercy of St. Borromeo in Prague
JIREČEK, Miroslav: K výuce dějepisu na základních školách v České (Československé) republice v letech 1989–2013
ŠTĚPÁNEK, Kamil: K sekvenční analýze hraného filmu a její implementaci do dějepisné výuky / The sequence analysis of feature film and its implementation into the teaching of history
VACULÍK, Jaroslav: O tzv. antipolské činnosti českých kolonistů na Volyni / About the “Anti-polish” Activities of the Czech Colonists in Volhynia
JAN, Libor a kol. Morava v časech markraběte Jošta. K 600. výročí zvolení posledního Lucemburka z moravské větve římským králem a jeho úmrtí. Brno: Matice moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura 2012. 209 s. (J. Vítová)
JAKOUBEK, Marek: Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 199 s. + 28 s. obr. příl. (M. Jireček)
ZŘÍDKAVESELÝ, František: Soustavná elektrizace Moravy a Slezska 1918–1955 do připojení poslední obce. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013, 230 s. (F. Čapka)
BURIANOVÁ, Miroslava: Móda v ulicích protektorátu. Život – oděv – lidé. Praha: Národní muzeum – Grada Publishing, a. s., 2013. 288 s. (L. Šmídová-Malárová)
VANĚK, Pavel a kol. (eds.): Ochrana státní hranice 1948–1955. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013. 141 s. (F. Čapka)
SELUCKÁ, Alena (eds.): Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013, 89 s. (F. Čapka)
ČAPEK, Vratislav: Historik na přelomu dvou staletí. Co jsem prožil a na co si pamatuji. Pelhřimov: Nová tiskárna ve spolupráci s katedrou společenských věd Vysoké školy obchodní v Praze a Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2013. 338 s. (F. Čapka)
BARON, Roman: Ambasadorowie wzajemnego zrozumienia. Nedocenieni twórcy pomostów między polską i czeską kulturą (XIX–XXI w.). Studia i szkice. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, 372 s. (P. Kaleta)
DANIEL, Ondřej: Bigbít nebo turbofolk. Představy migrantů z bývalé Jugoslávie. Praha: Antropo Web, 2013. 154 s. (J. Vaculík)
Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 28/2014/1