Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 26/2012/2


Content
MIHOLA, J.: Hérodotos volyňských Čechů. K jubileu Jaroslava Vaculíka / Herodotus of the Volhynian Czechs. On the jubilee of Jaroslav Vaculík
History of Olomouc in X–XII Centuries and Problem of Early Medieval Cities
KRAFL, P.: Olomoucké panoptikum. Obraz moravských biskupů v Granum catalogi praesulum Moraviae / An Olomouc Panopticon. The Portrayal of Moravian Bishops in Granum Catalogi Praesulum Moraviae
VAŘEKA, M.: Volf Kryštof z Lichtenštejna 1511–1553 (příběh renesančního aristokrata) / Volf Christopher of Liechtenstein 1511–1553 (Story of Renaissance Aristocrat)
MIHOLA, J.: K nerealizovaným fundacím, proměnám počtu řeholníků, jejich původu a zaměstnání v konventech řádu nejmenších bratří německo-česko-uherské provincie / About unrealised foundations, changes in the number of friars, their origin and employment in the convents of the Order of the Minims in the German-Czech-Hungarian province
KALETA, P.: Výrazná česká stopa ve východohaličské Medyce / Striking Czech Traces in Medyka, East Galicia
SZYMCZAK, D.: Galicja, federalizm, Czesi. Działalność Kazimierza Grocholskiego, jako pierwszego ministra dla Galicji (kwiecień–listopad 1871) / The Activities of Kazimierz Grocholski as the First Minister for Galicia (April–November 1871)
VLČEK, R.: Ke kořenům ruského politického konzervatismu (Konstantin Pobědonoscev) / The Roots of Russian Political Conservatism (Konstantin Pobedonoscev)
JEŘÁBEK, M.: Pokusy o německo-české porozumění ve Vídni v posledních letech před první světovou válkou / First Attempts at German-Czech Understanding in Vienna in Last Years before the Outbreak of the First World War
KUCÍK, Š.: K vývinu myšlienky česko-slovenskej štátnosti v krajanskom hnutí v USA / To the Development of the Idea of the Czecho-Slovak Statehood in the Compatriotic Movement in the USA
JARNECKI, M.: Czas konfrontacji: lata 1918–1921. Trudne narodziny państw i konfliktu / Period of Confrontation: Years 1918–1921. Difficult Beginnings of States and Conflict
The Agreement Between the Syzran Soviet and Czechoslovak Legionaries as a Source of Knowledge of the Soviet-Czechoslovak Relations on the Eve of the Armed Appearance of the Czechoslovak Troops
Czechs in Area of Kiev in the Twenties and the Thirties of the 20th Century
PAŃKO, G.: O stosunkach kulturalnych polsko-czechosłowackich w świetle Wiadomości literackich z lat 1924–1930 / Polish-Czechoslovak Cultural Relations in the Light of the Weekly Magazine Wiadomości Literackie in the Years 1924–1930
JAKOUBEK, M.: Drobné střípky z vyprávění mých rodičů Mileny Haškové aneb Vojvodovští Češi očima (jejich) učitele / Fragment from the Stories of My Parents Written by Milena Hašková or Vojvodovo-Czechs in View of (Their) Teacher
WALASEK, S: Stanisława Niemcówna (1891–1961) – nauczycielka, wychowawczyni i naukowiec / Stanisława Niemcówna (1891–1961) – Teacher, Tutoress and Researcher
BARON, R.: Zdeněk Hájek – český (moravský) historik polských dějin / Zdeněk Hájek – Czech (Moravian) Historian of Polish History
HANZLÍK, F.: Američtí krajané a Únor 1948 v Československu / The Czechoslovak Community in America and the Events of February 1948 in Czechoslovakia
BÍLEK, L.: Odhalení odbojové protikomunistické skupiny „BOZ 38“ na Hodonínsku v roce 1949 / Disclosure of Subversive Group “BOZ 38” in the Area of Hodonín and Its Surroundings in 1949
TĚŠÍK, M.: K organizaci brněnské věznice Cejl na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století / Organisation of Prison in the Cejl Street in the City of Brno at the Turn of the Fortieth and Fiftieth Years of the 20th Century
ČAPKA, F.: Československé odbory v roce 1968 a jejich snaha o „novou odborovou politiku“ v mezinárodních vztazích / Czechoslovak Trade Unions in 1968 and Their Effort to the “New Trade Union Policy” in International Relations
Russian Historian Yurii Fëdorovich Ivanov and His Works about Czech History
BALVÍN, J.: Osobnost a historie / Personages and History
JIREČEK, M.: K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1945–1948 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů / History Education at Primary Schools in Czechoslovakia in 1945–1948 in Terms of Development of Curricula
GRACOVÁ, B.: Karikatura jako zdroj paměti událostí a osobností totalitních režimů. (Výsledky empirických šetření u studující mládeže z let 2005–2011) / Cartoons as a Source of Memory of Events and Personalities of Totalitarian Regimes. (The Results of Empirical Research among Young Students 2005–2011)
LABISCHOVÁ, D.: Co nás zajímá na historii? Z empirického výzkumu historického vědomí / What Do We Find Interesting in History? From Empirical Research on Historical Consciousness
JULKOWSKA, V.: Projekt krytycznej dydaktyki historii / Project of Critical Didactics of History
ŠTĚPÁNEK, K.: Hraný historický film jako podnět oborově didaktického výzkumu / Historical Fiction Film as a Theme of Didactic Research

Plný text:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 26/2012/2