Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25/2011/2


Content
VACULÍK, J.: Posledních deset let dějepisné práce na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (Historical Works in the Department of History of the Faculty of Education of Masaryk University in Recent Years)
LABISCHOVÁ, D.: Klíčové momenty a kontroverzní události poválečné historie v historickém vědomí žáků, studentů a učitelů českých škol (Key Moments and Controversial Events of Czech History after 1945 in Historical Consciousness of Students and History Teachers)
BUŠLJETA, R.: Didactic-methodical Elements of High School History Textbook (Didakticko-metodologické prvky ve středoškolských učebnicích dějepisu)
JIREČEK, M. – STEJSKALÍKOVÁ, J.: Možné metodologické přístupy ke zkoumání dějepisného kurikula (Possible Methodological Approaches to Evaluation of History Curriculum)
TONKOVÁ, M.: Predstavy a realita – skúsenosti s digitalizáciou dejepisného učiva a dejepisnej výučby v slovenskej republike
KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA, D.: Didaktické podmínky využití filmů a televizních programů ve výuce dějepisu
ŠTĚPÁNEK, K.: K rozvoji mediální gramotnosti a podpoře výuky moderních dějin: hraný film (The Development of Media Literacy and the Promotion of Modern History Teaching: Feature Film)
SZEWCZUK, D.: Możliwości wykorzystania zasobów internetu w szkolnej edukacji historycznej (Možnosti využití internetu ve výuce dějepisu)
AUSZ, M.: Multimedia in History Teachers Training (Multimédia v přípravě učitelů dějepisu)
BUGAJSKA- WIĘCŁAWSKA, J.: Medieval Art Websites as a Source of Historical Images (Středověké umění na vebových stránkách jako pramen historických představ)
MIHOLA, J.: Populárně naučné a historicko-didaktické časopisy a jejich místo ve školním dějepisu I. (Popular Educational Historical and Historio-didactic Magazines and their Place in School History Teaching I.)
ČAPKA, F.: Mediální aspekty při využívání historické paměti ve výuce dějepisu (Medial Aspects in the Using Historical Memory in History Teaching)
MAREČKOVÁ, M. – KRYZAN, O.: Kontexty mediálních aspektů pomocných věd historických na příkladu informačního systému Masarykovy univerzity (Context of the medial Aspect of auxiliary historical Sciences for Example of the Information System of Masaryk-University)
BIČÁK, M. – TICHÝ, F.: Webové stránky věnované tvorbě mládeže v terezínském ghettu a jejich využití při výuce (Website dedicated to the Creation of Youth in the Terezin Ghetto and thein Use in Teaching)

Plný text
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25/2011/2