Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 24/2010/2


Content
KLÍMA, B.: Using of results of the Archeological Excavations of the Department in Znojmo-Hradiště to the knowledge of Early Christianity in Moravia (Využití výsledků archeologického výzkumu katedry ve Znojmě-Hradišti k poznání počátků křesťanství na Moravě)
MAREČKOVÁ, M.: On the Issue of the 16th and 17th Century Confessionalisation in the Example of East-Slovakian Towns (K problematice konfesionalizace 16. a 17. století na příkladu východoslovenských měst)
AUSZ, M.: Christian Upbringing in Piarist Schools at the Time of the Grand Duchy of Warsaw and the Polish Kingdom (1807–1809) (Křesťanská výchova v piaristických školách ve velkovévodství Varšavském a království Polském(1807–1809)
SZEWCZUK, D.: Religious Education and Christian Upbringing in the Polish Territory under Russian Rule in the Second Half of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century. (Výuka náboženství a křesťanská výchova na polských územích pod nadvládou Ruska ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století)
VACULÍK, J.: Religious Relations of Czech Emigrants Abroad (Náboženské poměry českých vystěhovalců v cizině)
ČAPKA, F.: Features of Solidarity in Czech Christian Social Unions (Prvky solidarity u českých křesťanskosociálních odborů)
ŠEBEK, J.: Some Reflections on the Papal Visits to Czechoslovakia and the Czech Republic in the Context of Changes Taking Place in the Ecclesiastic and Social Area (Reflexe papežských návštěv Československu a České republice v kontextu přeměn v církevně-společenské sféře)
MIHOLA, J.: An End to Myths and Stereotypes? Concerning Problems, new Works an Interpretations in Czech Ecclesiastical History after 1989 (Konec mýtů a stereotypů? K problémům, novým dílům a interpretacím v českých církevních dějinách po roce 1989)
BURDA, B. – SAWICKA, A.: Philosophical Contents and the History of the Christian Churches in Contemporary Instruction in History on the Example of Elementary and Secondary Junior Schools as well as in the opinion students majoring in history at the University of Zielona Góra (Filozofie a dějiny křesťanských církví v současné výuce dějepisu na příkladu základních škol, gymnázií a lyceí a studentů oboru historie na Univerzitě Zielona Góra)
SZYMCZAK, M.: Evolution of a Personal and Moral Model of Woman in Polish History Books in the Years 1945–1999 (Vývoj morálního vzoru ženy v polských učebnicích dějepisu v letech 1945–1999)
BUGAJSKA-WIĘCŁAWSKA, J.: Christian Patterns and the Ethics – Opinions of the Polish Youth Towards Historical Characters (Křesťanské vzory a etika – hodnocení historických postav mladými Poláky)
ŠIPR, K.: Beginning of Bioethics Teaching in Humanities (Počátky bioetiky jako součást vzdělávání v humanitních oborech)
SMÉKAL, V.: Forming of Moral and Civic Maturity in the Family (Formování morální a občanské dospělosti v rodině)
LORMAN, J.: “And the Word became Flesh…”, or Is there a Specifically Christian Morality? (“A slovo se stalo tělem”, aneb existuje specificky křesťanská morálka?)
BIEDROŃ, M.: Intimate Emotional Relations in Modern Youth Narrations. Erosion of Ethos of Christian Love and Religious Values. (Intimní citové vztahy ve vyprávění moderní mládeže. Eroze etosu křesťanské lásky a náboženských hodnot)
WAWRZAK-CHODACZEK, M.: Values in Teaching and Education (Hodnoty ve výuce a vzdělávání)
MITRĘGA, A.: Postmodern Threats of a Traditional Family Order in Empiric Perspective (Postmoderní ohrožení tradičních rodinných pořádků v empirické perspektivě)
FURMANOWSKA, M.: The Controversy around Sexual Education (Kontroverze kolem sexuální výchovy)
MUCHOVÁ, L.: Dialogue between Culture and Christianity – Content of Education at Elementary and Secondary schools? (Dialog kultury s křesťanstvím – obsah výuky na základních a středních školách?)
KOFLEROVÁ, Š. – MUROŇOVÁ, E.: Inputs into Teaching and Didactic Projects with Religious Themes as a Service to Current School and to Teachers of Social Sciences (Vstupy do výuky a didaktické projekty s náboženskými tématy jako služba současné škole a vyučujícím společenskovědních předmětů)
PLAČKOVÁ, J.: The Development of Critical Thinking in Religious Lessons at Primary Schools (Rozvoj kritického myšlení v předmětu náboženství na základních školách)
CYLULKO, P. – GŁADYSZEWSKA-CYLULKO, J.: Educational and Therapeutic Values of Carols and Pastorals in Work with Young Handicapped People (Výchovné a terapeutické hodnoty koled a pastýřských zpěvů při práci s mladými postiženými lidmi)
ADAMKIEWICZ, J.: On Christian Education in Family and School (Ke křesťanskému vzdělávání v rodině a škole)
DĄBROWSKI, J.: Christian Model of Parenhood in the Opinions and Views of University Students (Křesťanský model rodičovství v názorech a pohledech studentů univerzity)

Plný text
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 24/2010/2